Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово
ИмеАнализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово
страница17/17
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер2.44 Mb.
ТипАнализ
източникhttp://www.gb.government.bg/Documents/Gabrovo_analiz.doc
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
 • Съотношение между услугите в общността и специализирани институции

На територията на област Габрово функционират следните специализирани институции и социални услуги в общността:

Предоставяни социални услуги в област Габрово

Категория

Тип

Вид

Общ

социална услуга

социална услуга

социална услуга

брой

Специализирани институции

Дом за стари хора

Дом за стари хора – 2

3

 

Дом за стари хора с отделение за лежащо болни - 1

 

Дом за възрастни с увреждания

Дом за възрастни хора с физически увреждания - 2

5

 

Дом за възрастни с деменция – 1
Дом за възрастни с психични разстройства – 1

 

Дом за възрастни с умствена изостаналост – 1

 

Дом за деца

Дом за медико - социални грижи за деца до 3г.- 1

3

 

Дом за деца, лишени от родителска грижа, на възраст 7-18 г. – 2

 

Общо:

3

8

11

Социални услуги в общността

Център за обществена подкрепа

Център за обществена подкрепа

5

 

Център за социална рехабилтация и интеграция

Център за социална рехабилтация и интеграция за деца и възрастни - 1

 

 

 

 

 

 

Център за социална рехабилитация и интеграция на зрително затруднени лица - 1

3

 

Център за социална рехабилтация и интеграция за деца от аутистичния спектър - 1

 

 

Звено "Майка и бебе"

Звено "Майка и бебе" - 1

1

 

Дневен център

Дневен център за деца и възрастни с увреждания -1

 

 

Дневен център за деца и младежи с увреждания - 2

6

 

Дневен център за стари хора- 2

 

 

Дневен център за възрастни с увреждания -1

 

 

Областен съвет по наркотични вещества и превантивно-информационен център

Областен съвет по наркотични вещества и превантивно-информационен център - 1

1

 

Семеен тип грижа за деца лишени от родителска подкрепа

Семеен тип грижа за деца лишени от родителска подкрепа - 1

1

 

Център за настаняване от семеен тип

Център за настаняване от семеен тип за деца, на възраст над 18 г., лишени от родителска грижа - 1

1

 

Защитено жилище

Защитено жилище за възрастни хора с интелектуални затриднения - 2

 

 

 

 

Защитено жилище за възрастни с лека умствена изостаналост - 1

4

 

Защитено жилище за възрастни хора с физически увреждания -1

 

 

Преходно жилище

Преходно жилище за лица с психични разстройства - 1

1

 

Наблюдавано жилище

Наблюдавано жилище за младежи от ДДЛРГ навършили 18 г. - 2

2

 

Хоспис

Регионален хоспис - 1

1

 

Домашен социален патронаж

Домашен социален патронаж

3

Общо:

12

19

29

Общо:

23

38

40

Допълнителни социални услуги, които се развиват в общините:

 

Приемна грижа

Приемна грижа

Във всички общини

 

Личен асистент

Личен асистент

Във всички общини

 

Домашен помощник

Домашен помощник

В две общини

 

Обществена трапезария 

Обществена трапезария

В три общини

 Съотношението между услугите в общността и специализираните институции на територията на област Габрово е приблизително 75% към 25%. Видно е, че процеса на деинституционализация и предоставянето на алтернативни социални услуги в общността на територията на област Габрово е засилен и се изпълнява националната социална политика.

  1. Препоръки

Постигнатите резултати до момента в развитието и предоставянето на социални услуги да се мултиплицират в бъдещи дейности и проекти.

Дейността на специализираните институции за деца да бъде съобразена и планирана в съответствие с План за деинституционализация на институцията.

Да продължи предоставянето на социални услуги в общността за деца в риск, включително насочени към техните родители. Да се търсят възможности за прилагане на координационен механизъм за управление на услугите с цел ефективно управление, оптимизация на човешките ресурси и повишаване на качеството на предоставяните услуги.

Необходимо е изграждането на механизми на междусекторно партньорство между институциите за използване на техните ресурси в подкрепа на деца и семействата в риск, както и за преодоляване на бедността и социалната изолация.

Реализацията на цялостната програма в ЦОП е необходимо да бъде осигурена с подходящи обучения в социална работа и консултиране, както и да се въведе задължителната външна супервизия на персонала.

Да се създадат механизми за осигуряване на устойчивост на проекти, насочени към ранна превенция на рискове сред деца и семейства в процеса на отглеждане, възпитание, образование и организация на свободното време на децата.

Да се работи по посока обеняване на социални услуги, с близки целеви групи, които да функционират като единен Комплекс от социални услуги, под едно управление.

За община Трявна е необходимо да се разкрие ЦОП с капацитет 20.

Разкриване на ЦСРИ, като държавно делегирана дейност за деца от аутистичния спектър. Услугата е реализирана в Габрово до този момент на проектен принцип.

Участие на община Габрово в Проекта реализиран от ДАЗД, където се предвижда изграждането на ЦНСТ за деца от закриващите се Домове за деца и младежи с умствена изостаналост (ДДМУИ). На територията на Габрово няма ДДМУИ, но в цялата страна има 20 деца от Габровска област, които се предвижда да бъдат върнати в общината.

Необходимо е изграждането на Дневен център за заместваща грижа за деца с увреждания до 3 г. и ранна здравна интервенция.

Необходимо е създаване на център за Спешно настаняване на деца и жени, преживели насилие.

Изготвяне на план за закриване на ДДЛРГ с ясни срокове и задачи до януари 2011 г. В този план трябва да бъде включен персонала на дома, който да е ангажиран с развитието на нови услуги от типа на ЦНСТ. Развитието на приемна грижа трябва да е в основата на работата и увеличаване на капацитета на ЦОП – ИМКА с 5 броя за приоритетна работа по приемна грижа за деца от ДОВДЛРГ и ДМСГД Планът за закриване на институцията трябва да съдържа разкриването на 3 ЦНСТ, както и център за работа с приемни родители, след утвърждаване на държавния стандарт за издръжка на национално ниво.

Необходим е Център за кризисно настаняване на деца в риск в гр. Севлиево

В община Габрово е необходимо създаването на ЦСРИ за хора употребяващи психоактивни вещества, а в община Дряново на ЦСРИ на зрително затруднени лица.

Разкриване на Дневен център за хора с психични разстройства в община Габрово. Предоставяне на услуги по домовете, така че хората да не бъдат настанявани в специализирани институции. Индивидуална социална работа или работа по случай с всички хора, с психични заболявания и техните семейства.

Дневен център за възрастни с увреждания в общините Севлиево и Трявна.

Необходимо е да се предвидят ЦНСТ за извеждане на хора от специализираните институции.

Изготвяне на проект за създаване на дом за стари хора с капацитет от минимум 30 души на територията на община Габрово.

Да се осигури устойчивост на социалните услуги Домашен помощник и Личен асистент.

Разкриване на център за временно настаняване или приют за бездомни хора с минимум 6-7 лица.

Регулярно провеждане на информационни кампании, във връзка с промотирането на видовете, целите и целевите групи, към които са насочени всички социални услуги.


 1. Приложения

  1. Използвани съкращения / абривеатури/.

  2. Карта за статистическа информация.

  3. Списък на социалните услуги и специализирани институции, предоставяни на територията на област Габрово към 2010 г.

  4. Териториален обхват на социалните услуги.

  5. Данни за профила на общините.

  6. Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община Габрово /приет с Решение №196/16.09.2010 г/.

  7. Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община Дряново /приет с Решение №41/29.07.2010 г/.

  8. Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община Севлиево /приет с Решение №107/30.07.2010 г/.

  9. Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община Трявна /приет с Решение №120/27.10.2010 г/.Използвани съкращения / абривеатури/

АЗ

Агенция по заетостта към МТСП

АСП

Агенция за социално подпомагане

АХУ

Агенция за хора с увреждания

ГРАО

Гражданска регистрация и административно обслужване

ДАЗД

Държавната агенция за закрила на детето

ДБТ

Дирекция Бюро по труда

ДВХД

Дом за възрастни хора с деменция

ДВХПР

Дом за възрастни хора с психични разстройства

ДВХУИ

Дом за възрастни хора с умствена изостаналост

ДВХФУ

Дом за възрастни хора с физически увреждания

ДДЛРГ

Дом за деца лишени от родителски грижи

ДМСГД

Дом за медико-социални грижи за деца

ДРСЗ

Дирекция “Регионална служба по заетостта”

ДСП

Дирекция „Социално подпомагане”

ДСХ

Дом за стари хора

ДСХ с ОЛБ

Дом за стари хора с отделение за лежащо болни

ДЦДВ

Дневен център за деца и възрастни

ДЦДМУ

Дневен център за деца и младежи с увреждания

ДЦДУ

Дневен център за деца с увреждания

ДЦСХ

Дневен център за стари хора

ДЦВХУ

Дневен център за възрастни хора с увреждания

ЗМБ

Звено “Майка и бебе”

ЗСП

Закон за социално подпомагане

ЗЖ

Защитено жилище

КСУ

Комплекс за социални услуги

МЗ

Министерство на здравеопазването

МБАЛ

Многопрофилна болница за амбулаторно лечение

МКБППМН

Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

МТСП

Министерството на труда и социалната политика

МФ

Министерството на финансите

НЖ

Наблюдавано жилище

НПО

Неправителствена организация

НП ”ОСПОЗ”

Национална програма „От социално подпомагане към осигуряване на заетост”

ООЕ

Областен оперативен екип

ОЗД

Отдел “Закрила на детето”

ОПРЧР

Оперативна програма за развитие на човешките ресурси

Отдел “СЗ”

Отдел “Социална закрила”

ОбСНВ

Областен съвет за наркотични вещества и Превантивно информационен център

ПЖ

Преходно жилище

РДСП

Регионална дирекция за социално подпомагане

РЗОК

Регионална здравно осигурителна каса

РИО на МОМН

Регионален инспекторат по образование към Министерството на образованието, младежта и науката

РИОКОЗ

Районна инспекция по опазване и контрол върху общественото здраве

РПУ

Районно полицейско управление

РЦЗ

Регионален център по здравеопазване

СИ

Специализирана институция

СУ

Социална услуга

ЦНСТ

Център за настаняване от семеен тип

ЦОП

Център за обществена подкрепа

ЦСРИ

Център за социална рехабилитация и интеграция

ЦСРИДАС

Център за социална рехабилитация и интеграция за деца от аутистичния спектър

1 За целите на планирането, програмирането, управлението, ресурсното осигуряване, наблюдението и оценката на регионалното развитие в България са обособени райони, които се разделят на нива в съответствие с изискванията на общата класификация на териториалните единици за статистически цели, прилагана в Европейския съюз. 


1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Свързани:

Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в

Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconПълнолетни лица с увреждания
...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово
Да представи анализ на материалните, човешки и финансови ресурси, налични и/или необходими за разкриването на нови социални услуги....
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconПротокол
Относно: Докладна записка от Георги Василев Георгиев – зам кмет на общината, относно приемане на решение за утвърждаване на „Анализ...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconИзводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12
Приоритетно направление 2: Деинституционализация и превенция на настаняването на деца 41
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград
Асеновград е етап от процеса на стратегическо планиране на социалните услуги на областно ниво в изпълнение на чл. 36 а. (нов дв,...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconС решение №6 прието на заседание
Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в област Велико Търново
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconВтора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията)
Анализът на ситуацията в общината е направен по отделни сектори, като е разделен на следните основни секторни части
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconОбласт Силистра Доклад Месец юли 2010
Настоящият анализ и оценката на потребностите на рисковите групи в Област Силистра е резултат от процеса на стратегическо планиране...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconРепублика българия
Пластформ“ оод, гр. Габрово, код булстат: 107010172 Ю, с адрес на управлението: област Габрово, община Габрово, гр. Габрово, ул.”Бодра...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом