Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово
ИмеАнализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово
страница13/17
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер2.44 Mb.
ТипАнализ
източникhttp://www.gb.government.bg/Documents/Gabrovo_analiz.doc
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

- ”Живот в семейна среда и по-добро бъдеще на децата чрез алтернативни социални услуги”. Проектът е насочен към повишаване на възможностите за живот в семейна среда на деца и младежи, отглеждани в Дом за деца лишени от родителска грижа „Христо Райков” – Габрово и тяхната деинституционализация; развитие и разширяване обхвата на социалната услуга „Приемна грижа”; стимулиране и подпомагане процеса на реинтегриране на деца в биологичните им семейства. Срокът за изпълнение е 12 месеца от 01.10.2009 г. до 31.09.2010 г. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

На следващо място са социалните услуги в общността за възрастни и хора с увреждания над 18 год. Разкрити са следните социални заведения: Дневен център за възрастни с увреждания, Дневен център за стари хора, Център за социална рехабилитация и интеграция, Домашен социален патронаж, Хоспис, Клуб на пенсионера, Клуб на инвалида и др. Паралелно с това с участието на различни неправителствени организации и чрез финансиране по проекти се предоставят социални услуги за възрастни в семейна среда. По този начин се разширява кръгът на ползвателите за равен достъп до различни видове социални услуги в общността.

- „Домашният помощник – грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/5.2-01 ”Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” - фаза 2, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Във връзка с изпълнението на Проекта към Община Габрово са назначени 18 домашни помощници, чийто основни задължения са насочени към подкрепа и помощ в извършване на обичайни и ежедневни дейности в бита на потребителите на социалната услуга.

За реализацията на дейностите по проекта са обхванати над 50 потребители на социалната услуга, попадащи в следната целева група:

 • Самотно живеещи възрастни хора, които поради различни причини от здравословен характер не са в състояние сами да организират бита си и да поддържат хигиената в дома си.

 • Лица с различни видове увреждания, чиито ограничения от здравословен характер ги поставя в изолация и в невъзможност сами да организират дейности от ежедневието си;

Срокът за изпълнение е 12 месеца от 01.10.2009 г. до 31.09.2010 г.

Дневен център за стари хора, гр. Дряново

 • Местоположение на социалната услуга

Социална услуга «Дневен център за стари хора» е разположена в гр. Дряново на 1 км. от центъра на града. Районът е облагороден, с отремонтирани пътни артерии и пешеходни пътеки, за движение на възрастните хора.

Теренът е общинска собственост, а сградата е държавна собственост. Дневният център се помещава в една сграда с 5 помещения, няма прилежащ двор. Общото състояние на материалната база е добро.

 • Целева група

Социалната услуга «Дневен център за стари хора» е предназначена за възрастни самотни хора и лица с увреждания, по различни причини изпаднали в социална изолация, без подкрепа, без възможности да променят своя социален статус.

 • Характеристика на социалната услуга

Дневният център за стари хора представлява социална услуга в общността. В него се предоставят комплекс от социални услуги, които създават условия за постоянно обслужване през деня включващи предоставяне на топла питателна харана на обяд; задоволяване на ежедневните, здравните и рехабилитационни потребности на възрастните хора. Осигурява включваща, преодоляваща социална изолация и стимулираща инициативността среда, осмисляне на свободното време и разширяване на социалните контакти.

Мисия: Подобряване качеството на живот на хората на хората в неравностойно положение, посредством предоставяне на социални услуги в общността.

Ценности : Предоставяне на реални социални услуги в подкрепа на хората с физически увреждания.

Услуги, които се предоставят в дневния център са:

 • Дейности за създаване на достъпна и благоприятна, съобразена с националните стандарти и критерии микросреда за приемане и предоставяне на дневна грижа за възрастните хора;

 • Дейности за развиване на битови и социални умения за самостоятелност и независимост при задоволяване на ежедневните потребности на потребителите – провеждане на трудотерапия, хоби-терапия;

 • Дейности за изграждане на социално-поведенчески умения и възможности за социална интеграция на възрастните хора, чрез провеждане на консултации по социални, правни, административни, пенсионни и други въпроси;

 • Реализиране на оздравителна и рехабилитационна терапия за поддържане на остатъчното здраве и емоционалния им тонус;

 • Дейности информиране и обучение - реализация на програми за обучение през целия живот – лектории, дискусии, обучение за работа с компютър и Интернет;

 • Дейности за задоволяване на потребностите от социални контакти, интеграционни връзки и осмисляне на свободното време на възрастните хора.

Капацитетът на услугата е 40 потребителя. За 2009 г. услугата са ползвали 40 потребителя, а към месец април 2010 г. - 41 потребителя.

Персоналът се състои от 4 щатни длъжности. Има система за повишаване на квалификацията на персонала. Ежегодно се реализират програми за повишаване на квалификацията на персонала с лектори от Великотърновски университет.

Дневният център за стари хора си сътрудничи с Община Дряново, Областна дирекция за социално подпомагане - Габрово, Дирекция социално подпомагане - Севлиево и отдел «Социална закрила» – Дряново.

Защитено жилище за възрастни хора с физически увреждания, гр. Дряново

 • Местоположение на социалната услуга

Услугата «Защитено жилище» е разположено в източната част на населеното място в т.н. градче на слепите. Намира се на 2 км. от центъра на града. Транспортните връзки се осъществяват с МПС, собственост на неправителствена организация. Теренът и сградата са собственост на Съюз на слепите – гр. София. В сградата има 7 бр. помещения. 150 кв.м. Двор с обща площ - 0.300 кв.м.

Общо състояние на материалната база е, че базата се нуждае от ремонт на покривната конструкция, отделяне на ВиК инсталацията на ЗЖ от тази на ПП»Успех».

 • Целева група

Социална услуга «Защитено жилище» е предназначено за пълнолетни мъже и жени с физически увреждания, настанени в специаелизирани интитуции с възможности да бъдат изведени.

 • Характеристика на социалната услуга

Защитеното жилище за възрастни хора с физически увреждания е услуга в общността. Целта на ЗЖ е:

 • Създаване на условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита и

социална интеграция на потребителите на социалната услуга;

 • Провеждане на дейности за постигане на социално включване и

възстановяване на изгубени социални умения и навици;

 • Осигуряване на пълноценен и самостоятелен начин на живот в подходяща, близка до семейната с възможности за подкрепа и изява.

Мисия: Подобряване качеството на живот на хората на хората в неравностойно положение, посредством предоставяне на социални услуги в общността.

Ценности: Предоставяне на реални социални услуги в подкрепа на хората с физически увреждания.

Предоставените социални услуги в «Защитено жилище» са съобразени с критериите стандартите, предвидени в Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане. Те са основани на социалната работа при прилагане на индивидуален подход с потребигтелите и са съобразени със специфичните потребности на всяко настанено лице. За реализиране на целите на услугата «Защитено жилище» е необходимо изготвяне и осигуряване на индивидуеални планове за социаблно включване, с оглед задоволяване потребностите на потребителите, включващи :

 • Терапия - дейности за задоволяване задоволяване на ежедневните им потребности чрез обучение и терапия за самообслежване; помощ в домакинството; пазаруване и бюджет; участие в приготвянето на сутрешна закуска; подреждане на маса със сервиране и отсервиране; запознаване с домакинските електроуреди и обучение за безопасно боравене с тях;

 • Постоянна и дневна грижа включваща подобряване на материалната среда и създаване на условия за бит и живот на потребителите;

 • Дейности за придобиване на изгубени умения и навици, включващи трудотерапия – битова, занимателна, развлекателна. Подпомага социално-трудовото адаптиране на лицата в риск, преодоляване на трудности, за интегриране в обществото;

 • Рехабилитация, включва реализация на групови и индивидуални рехабилитационни програми, включващи активна кинезитерапия; ежедневна механотерапия за поддържане и възстановяване на увредените мускули и мускулни групи; Комплекси упражнения за запазване и поддържане на двигателните функции на лицата и за стимулиране на различните телесни тъкани и други;

 • Дейности за образование и обучение - за ограмотяване - писане и четене; работа с компютър и в Интернет; провеждане на дискусии, практически занимания и индивидуална социална работа за преодоляване на изолацията; подпомагане на общуването; подобряване на социално-поведенческите умения;

 • Консултиране – провеждане на консултации със специалисти по правни, здравни, социални и други въпроси, касаещи потребителите на ЗЖ; срещи с представители на местната власт, Отдел „Социално подпомагане”, НОИ по проблемите на хората с увреждания;

 • Организация на свободното време и личните контакти – помощ за самостоятелно организиране на свободното време; организиране на срещи с близки и приятели; организиране на културни и религиозни празници; именни и рожденни дни и насърчаване потребителите за участие в тях, организиране на екскурзии и срещи с други сродни социални заведения.

Персоналът се състои от 5 човека. - методическа помощ и консултации от специалистите на Сдружението, работещи в Дневен център за стари хора; от доц. Евгения Спасова - Нов български университет гр. Велико Търново, Областна дирекция «Социално подпомагане» гр. Габрово; Дирекция «Социално подпомагане» гр. Севлиево. Персоналът участва в курсове за следдипломна квалификация, участие в обучителни програми и други. Има приета годишна обучителна програма за повишаване квалификацията на персонала.

Защитеното жилище си взаимодейства с Община Дряново, Областна дирекция за социално подпомагане гр. Габрово, Дирекция за социално подпомагане Габрово, Отдел «Социална закрила» - Дряново и НПО със сродна дейност.

Защитено жилище 1 и Защитено жилище 2

 • Местоположение на социалната услуга

«Защитеното жилище 1» е близо до центъра на с. Царева ливада, а «Защитено жилище 2» се намира на 500 м. от центъра на с. Царева ливада. Разположени са в подножието на Стара планина, в китно балканско село. Излизайки от голямата институция, обитателите на къщите по-лесно се адаптират към спокойния, безконфликтен живот на селото. Липсата на автомобилно натоварване прави възможно обучението за ориентиране в непозната среда без придружител. Задачите на персонала са насочени към стимулиране на позитивни взаимоотношения със съседите, превенция на рисково социално поведение и изграждане на умения за разпознаване на недобронамереност.

Теренът и сградите са собственост на Сдружение «Дружество за умствено и психически увредени лица» Дряново.

«Защитеното жилище 1» е разположено в една двуетажна къща със 6 стаи и баня – тоалетна – 80 кв.м. Към сградата има двор с овошки, цветна и зеленчукова градина с площ 420 кв.м. Общото състояние на материалната база е много добро.

«Защитено жилище 2» е разположено в една двуетажна къща със 6 стаи и 2 бани – тоалетна и една тоалетна в приземния етаж – 56 кв.м застроена площ. Към сградата има двор с овошки, цветна и зеленчукова градина с площ 609 кв.м. Общото състояние на материалната база е добро.

 • Целева група

Услугите «Защитеното жилище 1» и «Защитеното жилище 2» са предназначени за лица с интелектуални затруднения. Групата включва лица, нуждаещи се от интензивни грижи, лица имащи нужда от високо и средно ниво на придружаване и лица с ниско ниво грижи и придружаване. Затова услугите са основани на социална работа, прилагане на индивидуален подход и са съобразени с конкретните потребности на всяко лице. Обединяването в групи на лица с различна степен на умствена изостаналост има за цел насърчаване на взаимопомощта в процеса на съвместно съжителство. Обитателите на ЗЖ1 и ЗЖ2 се обучават в самостоятелен начин на живот.

 • Характеристика на социалната услуга

Защитените жилища в с. Царева ливада е услуга в общността. Целта на социалната услуга е реинтеграция на лицата с интелектуални затруднения.

Мисия : Интеграция и социализация, обучение в самостоятелен начин на живот.

Ценности: Трудолюбие, честност, комуникативност, взаимопомощ, съпричастност.

Услуги и дейности, които се предоставят от услугата: постоянна грижа; изграждане на хигиенни навици; комуникативност; трудотерапия; ориентиране; информиране и обучение; групова работа; работа на терен; помощ в домакинството; образование/обучение; други – социализация и подготовка за реинтеграция

Капацитетът на услугата ЗЖ1 е 6 ползватели. За 2009 г. услугата са ползвали 6 човека и до месец април 2010 г. - 6 човека.

Капацитетът на услугата ЗЖ2 е 8 ползватели. За 2009 г. услугата са ползвали 8 човека и до месец април 2010 г. - 8 човека.

Персоналът на ЗЖ1 се състои от 4 човека, а на ЗЖ2 от 5 човека. Персоналът и на двете защитени жилища получава методическа помощ от РДСП, ежегодни обучения, относно промените в нормативната база, обмяна на опит и др. Участие в обучителни програми.

Защитените жилища си взаимодействат с Община Дряново, Д «СП» - Севлиево, МТСП, РПС- Дряново, „Болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – Дряново” ЕООД, ДСК – Дряново.

Защитено жилище, с. Гостилица

 • Местоположение на социалната услуга

Защитеното жилище в с. Гостилица се намира в центъра на града с приятна природна гледка. Теренът е собственост на Община Габрово, а сградата е собственост на Община Габрово и на Дружеството за социално подпомагане гр. Дряново. Материалната база се състои от 3 спални помещения, 2 санитарни помещения, всекидневна, кухня, медицински кабинет, офис на персонала, перилно помещение, склад, тераса, градина, беседка, пейки и гараж. Действително ползваемата площ е 177.45 кв.м. и двор с 1600 кв.м. Като цяло общото състояние на материланата база е добро.

 • Целева група

Ползватели на услугата са хора с лека умствена изостаналост.

 • Характеристика на социалната услуга

Защитеното жилище в с. Гостилица е социална услуга в общността. Целта на услугата е да подкрепя лица с лека умствена изостаналост, подпомага социалния им интеграция и предоставяне на условия за самостоятелен и независим живот

Мисия: Преодоляване синдрома на институционализация

Ценности: Възможности за трудова дейност и социална рехабилитация.

Услуги и дейности, които ЗЖ предлага: консултиране, дневна грижа, постоянна грижа, рехабилитация, терапия, ориентиране, информиране и обучение, групова работа, работа на терен, помощ в домакинството, образование/обучение, други: беседи- разговори.

Капацитетът на услугата ЗЖ е 8 ползватели. За 2009 г. услугата е ползвал 1 човек (услугата е разкрита 01.06.2009 г.), а до месец юни 2010 г. 8 човека ползват услугата.

Персоналът на ЗЖ се състои от 5 човека и получава ежемесечно методическа помощ. Обмяна на опит и практики от институции в Общината и други ЗЖ в страната. Намя система за повишаване на квалификацията.

Защитеното жилище в с. Гостилица си взаимодейства АСП, Преходно жилище с. Радовци, ДВПР с. Радовци, ДВД гр. Дряново.


Преходно жилище, с. Радовци

 • Местоположение на социалната услуга

Преходното жилище в с. Радовци се намира в центъра на селото, районът е планински.

Теренът е публична общинска собственост. Сградата е собственост на община Дряново. Преходното жилище е обособена част от сградата на ДВПР с. Радовци, състояща се от 6 помещения. Помещението се намира на първия етаж в северната част на сградата на ДВПР – с. Радовци, има отделен вход. Състои се от три спални, в това число две стаи с по две легла с площ 15,63 кв. м. и 19,80 кв. м. И една стая с едно легло – 7,30 кв. м., санитарен възел, включващ две тоалетни от 1,53 кв. м. и баня – 5,83 кв. м., дневна – столова 14,80 кв. м. и стая за персонала – 14,78 кв. м. Общата площ на изброените помещения е 79,67 кв. м., а останалите 40,37 кв. м. включват коридори, кухня, склад, преддверия, мокро помещение и има просторен двор с тревна площ. Към ПЖ има двор, който е 3 200 кв. м. Общо състояние на материалната база е добро.

 • Целева група

Потребителите, които се настаняват в ДВД гр.Дряново са хора страдащи от деменция и болест на Алцхаймер. Това са лица, които не са в състояние сами да организират и задоволяват своите потребности.

 • Характеристика на социалната услуга

Лицата с деменция и лица с психични разстройства се настаняват в ДВД, когато в домашна среда не могат да им бъдат осигурени специфичните за здравословното им състояние грижи и са изчерпани всички възможности за социал ни услуги в общността.

Мисия : Да се намери достъп до един дементен човек, да се "открехнат вратите" към неговия свят и по този начин да се осъществи комуникация с него/ нея с цел изграждане на една продължителна връзка.

Ценности :

 • Опознаване личността на потребителя

 • Грижи се за създаването на уютна обстановка

 • Поставяне на личността в основата на своите действия;

 • Целево и съзнателно обогатяване на знанията си;

 • Постоянно търсене на информация относно деменцията и общуването с дементно болни.

Услуги и дейности: консултиране; дневна грижа; постоянна грижа; рехабилитация; терапия; ориентиране; информиране и обучение; групова работа ; работа на терен; помощ в домакинството; образование/обучение; други .

Капацитетът на услугата ПЖ е 5 ползватели. До месец април 2010 г. от услугата се възползват 5 ползватели.

Персоналът на ПЖ се състои от 4 човека. Персоналът получава методическа помощн от РДСП, ДСП гр. Севлиево, община Дряново.

Наблюдавани жилища 1 и 2, гр. Севлиево

 • Местоположение на социалната услуга

НЖ-1: Апартамент, разположен в ж.к. „ Димитър Благоев ”, бл.1, вх.Б, ет. 5, ап.13. Кварталът е с изградена добре функционираща система от магазини, МЦ, аптеки и услуги. НЖ-1 е в близост до общинския център.

НЖ-2: Апартамент, разположен на ул. „ Хан Аспарух ”, №2, ет. 3, ап.12, в непосрествена близост до центъра на града.

Местоположението и на двата апартамента позволява удобна комуникацация с държавните институции, работещи по проблемите на децата и семействата, общинските власти и други ключови здравни и образователни услуги.

Сградите са собственост на Община Севлиево. НЖ-1,2 включва два апартамента, от които НЖ-1, с обща площ 72,14 кв.м. и НЖ - 2 с площ – 76,45 кв.м. Всеки от апартаментите разполага с две спални, обзаведени с легла, гардероб, бюро и предоставящи възможност за обособяване на личен кът за всеки от настанените потребители, кухненски бокс и трапезария - общи за всички ползватели и обзаведени с необходимите мебели, електрически уреди и домакинска посуда, баня и тоалетна в две отделни помещения, тераса - по една във всеки апартамент. С цел подобряване на материалната база през м. юни 2009 г. е извършен частичен ремонт и в двата апартамента.

 • Целева група

Младежи от 18 до 25 години, напускащи ДДЛРГ

Младежи от 18 до 25 години в риск от общността, които не получават подкрепа от своите семейства и които се нуждаят от подкрепа за социална интеграция и професионална реализация при прехода им към самостоятелен живот.

 • Характеристика на социалната услуга

Наблюдаваните жилища 1 и 2 в гр. Севлиево имат следните цели:

 • Да подкрепя младежи в неравностойно социално положение, чрез предоставяне на социални услуги, обезпечаващи техните възможности за справяне с трудностите, свързани както с реинтеграцията им към общността, така и с успешната професионална реализация.

 • Да подпомага социалната интеграция и професионалната реализация на младите хора в неравностойно социално положение като развива личностните ресурси и съдейства за създаване на тесни връзки и сътрудничество между младежите в нужда и местните институции и общността.

 • Да предостави условия за самостоятелен и независим живот на младите хора, под наблюдението и с подкрепата на екип от професионалисти;

Услуги и дейности:

 • Осигуряване на жилище за временно пребиваване;

 • Осигуряване на подкрепа на младежите, настанени в НЖ, в прехода им към самостоятелен живот което включва определяне за всеки младеж на персонален съветник (ментор), който е член на екипа на услугата, оценка на потребностите с оглед развитие на умения за самостоятелен живот и изработване на Индивидуален план за самостоятелен живот;

 • Социално, психологическо и професионално консултиране;

 • Информиране;

 • Подкрепа за разширяване на социалната мрежа на младежите.

Капацитетът на услугата НЖ- 1, 2 е 8 ползватели. За 2009 г. услугата са ползвали 7 човека , а до месец април 2010 г. 4 човека ползват услугата.

Персоналът на НЖ 1 и 2 се състои от 3 човека.: Специализираният персонал на НЖ-1,2 получава ежемесечна методична подкрепа за подобряване на индивидуализирането на работа по случаи и адекватно прилагане на ЗСП и ППЗСП. Изп. директор на МСС-България и експертът по работа с младежи към МСС - България провеждат индивидуална и групова супервизия на екипа.

В НЖ-1,2- Севлиево има разработена процедура за набиране, подбор и обучение на персонала, която включва въвеждащи обучения на новопостъпилите служители и продължаващи обучения с цел надграждане на придобитите по време на въвеждащото обучение професионални умения и знания, както и предоставяне на работно пространство за обсъждане на конкретни по - трудни случаи от практиката. Осигурена е възможност и включване на персонал НЖ-1,2 в обучения и обмяна на опит в работата с младежи

НЖ-1,2, гр. Севлиево работи в партньорство с редица местни и държавни институции и структури, работещи по проблемите на младежи, напуснали ДДЛРГ или в неравностойно социално положение от общността, а именно: Община Севлиево, ДСП - Севлиево, Дирекция “ Бюро по труда ” и техните териториални и регионални структури; Частна трудова борса, РИО, Медицински центрове, РЗОК, МБАЛ и структурите на доболничната помощ, НПО, училища, Младежки център. Изградени са ефективни партньорски взаимоотношения с общински и частни фирми и синдикални организации на КНСБ..

Център за социална рехабилитация и интеграция, гр. Трявна (ЦСРИ)

 • Местоположение на социалната услуга

„Център за социална рехабилитация и интеграция”- Община Трявна е базиран в социаления комплекс на ул. «Индустриална» №1, който се намира на разстояние 10 минути пътуване с автобус от всяка точка на града. Четири етажната сградата е оборудвана съвременно и функционално, чрез участието в различни проекти и програми е осигурена достъпна среда до всеки един от етажите, монтирана е система с колектори за цялата сграда и по този начин е удобна за ползване от различните целеви групи:хора с увреждания, деца в риск, възрастни и стари хора, безработни лица, лица и семейства обект на подпомагане.

Центъра за социална рехабилитация и интеграция е разположен в сградата на социалният комплекс. Помещенията са базирани на първият и вторият етаж. Като на първият етаж се разполага зала за лечебна физкултура, трудотерапия, тангентор.На вторият етаж зала за занимания, компютърна зала, кабинет на психолога, кабинет на социалният работник.

Сградата е общинска собственост. Много добро материално състояние на базата, технически и материално обезпечена.

 • Целева група

Ползвателите на услугата са:

 • лица /деца с физически или психически увреждания - от всички възрасти;

 • лица с временен здравословен проблем - от всички възрасти;

 • деца в риска /по смисъла на ЗЗД/ - от 0 до 18години;

 • -лица/деца преживели или жертви на насилие - от всички възрасти

 • Характеристика на социалната услуга

Цели: Интеграция на хора с увреждания, придобиване на основни умения и спомагане за трудова заетост. Провеждане на социална и медицинска рехабилитация. Пълноценно включване на хората с увреждания и децата в риск в общественият и социален живот.

Мисия: Да се направи живота на хората с които ЦСРИ работи по-качествен. В основата на услугата стои човека с неговите качества, права и ценности.

Ценности: Развитие на положителните качества на хората.

Услуги и дейностите, които ЦСРИ предлага са: консултиране; постоянна грижа; рехабилитация; терапия; ориентиране; информиране и обучение; групова работа ; работа на терен; образование/обучение; други.

Капацитетът на услугата е 40 ползватели. За 2009 г. услугата са ползвали 40 човека, а до месец април 2010 г. 36 човека ползват услугата.

Персоналът на ЦСРИ се състои от 8 човека. Персоналът получава методическа помощ и има система за повишаване на квалификацията.

ЦСРИ работи в партньорство с с неправителствени организации,на територията на общината с БЧК, SOS-детски селища, Сдружение »Шанс и подкрепа», Международна социална служба, Областен център по приемна грижа, ИМКА-Габрово.

Дневен център за възрастни с увреждания, гр. Трявна

Капацитет 20 места, за седмична и дневна грижа. Ще стартира през месец ноември 2010г.

 1. Анализ на човешките ресурси за предоставяне на услуги

В настоящия анализ на ситуацията човешките ресурси са разгледани в тяхната структура и динамика. Анализът съдържа и данни за икономическата активност, безработицата и заетостта, от гледна точка на образователния, възрастов и професионално - квалификационен състав на работната сила, както и миграциите към по-развити в икономическо отношение съседни области. Една от предпоставките за ефективност на социалните услуги е наличието на квалифициран и мотивиран персонал. Развитието и обучението на човешките ресурси в тази област е важна предпоставка за качествени услуги.

  1. Персонал за управление на социалната сфера

Реалната работа по управлението на социална сфера се извършва от служителите в общинските администрации. В по-малките общини (Дряново и Трявна) обикновено един служител отговаря за дейностите във всички социални сектори – социални услуги, образование, здравеопазване, култура, младежта и спорта.

В общините Габрово и Севлиево са обособени самостоятелни отдели, които управляват социалните услуги.

Всички дейности в Община Габрово свързани с управлението на социалната сфера се извършват от Отдел „Социални дейности”, състоящ се от трима старши експерти и началник отдел. Служителите са назначени по Закона за държавния служител. Акцентира се върху екипния подход при работата и решаването на конкретните казуси. Всеки един от служителите взема участие в съответна комисия, която разглежда въпроси от социално естество на лица в неравностойно социално положение.

В Отдел „Социални дейности” към Община Габрово се извършват следните дейности:

  • Анализиране на нуждите от разкриване на нови социални заведения, чрез проучване на нагласите и потребностите от нови форми на социални услуги, предвид броя на потенциалните потребители и задоволяване на специфичните им потребности.

  • Подготовка на конкурсна документация за възлагане на социални услуги на външен доставчик, съгл. чл. 38 от ППЗСП.

  • Проучване на ежемесечните отчети и тримесечните анализи изготвяни от социалните услуги на територията на общината.

  • Подготовка и внасяне на предложения до ОбС Габрово, касаещи разкриването, разширяването или промяна на вида социална услуга, както и други предложения, уреждащи отношения в социалната сфера.

  • Участие в подготовката, разработването, реализирането и отчитането на проекти в социалната сфера.

  • Отговори на молби и жалби по поставени социални проблеми от граждани живущи на територията на Община Габрово.

  • Подготовка на тръжни процедури по реда на ЗОП за доставка на храна и хранителни продукти за някои социални услуги.

  • Други дейности извършвани от съответния експерт в отдела, предвид задълженията описани в длъжностната му характеристика.

На експертите в Отдела не се осигурява супервизия и психологически консултации в кризистни ситуации. Методическата подкрепа и обученията не са достатъчни.

Социалното обслужване на населението на община Севлиево се планира, организира и координира чрез отдел „Хуманитарни и социални дейности” към Дирекция „Икономически, хуманитарни и социални дейности” от структурата на общината.

Основните дейности в отдела са:

 • Проучване на потребностите, планиране, разкриване и управление на социалните услуги;

 • Участие в изготвяне на проекти за финансиране на социални услуги;

 • Разработка на анализи, стратегии и програми в областта на здравеопазването и социалните дейности.

Длъжностите в отдела са 4 - 1 началник отдел, 1 главен експерт „Здравеопазване и социални дейности”, 1 главен експерт „Образование”, 1 главен експерт „Спорт и секретар МКБППМН”. Всички длъжности са заети от експерти с висше образование. Средната продължителност на трудовия стаж по специалността на служителите в отдела е 27 години.

Преминали квалификационни курсове са всички служители по теми, пряко свързани с изискванията за длъжностите. Служителите получават методическа помощ като консултации и супервизия в процес на текущата си дейност от експерти на ресорни държавни структури, в рамките на задължително годишно обучение, текущи семинари и курсове, организирани от местни и национални държавни структури.

Има изградена система за повишаване на квалификацията, като всички служители ежегодно участват в курсове и семинари.

Атестация на изпълнение за задачите на служителите се извършва от преките ръководители един път годишно, а междинна оценка и анализ на дейността - в края на първото полугодие.

В предвид динамично променящата се нормативна база и покачване на ангажиментите и отговорностите на общината по отношение на социалното обслужване и грижа за населението, числеността на служителите, пряко ангажирани в управлението и координацията на социалните дейности е недостатъчна.


Регионалната дирекция за социално подпомагане (РДСП) е териториално структурно звено на Агенцията за социално подпомагане, базирана в областните градове. Дирекциите “Социално подпомагане” са териториални структури на АСП, базирани в общините. На територията на област Габрово има две Дирекции “Социално подпомагане” в общините Габрово и Севлиево.

Дирекция „Социално подпомагане”- Габрово се състои от следите отдели: Отдел „Социална закрила”, Отдел „Хора с увреждания и социални услуги” и Отдел „Закрила на детето”. Щатни бройки – общо 32 – всички на пълно работно време. Дирекция „Социално подпомагане” Габрово обслужва общините Габрово и Трявна.

Разпределението на специалистите е както следва:

Директор – 1 брой;

ст. счетоводител – 1 брой;

мл. счетоводител – 1 брой;

ст. експерт ИО – 1 брой;

техн. сътрудник – 1 брой;

Нач. отдел „СЗ” – 1 брой;

Нач. отдел „ХУСУ” – 1 брой;

Нач. отдел „ЗД” – 1 брой;

Гл. експерт – 6 брой;

Социални работници – 28бр.

Всички специалисти притежават необходимото за заемане на съответната длъжност образование. Няма незаети длъжности.

Няма изградена система за повишаване квалификацията на персонала. Залага се в личния план за обучение на персонала. Обикновено се организират специализирани краткотрайни обучения според спецификата на заеманата длъжност. Най-често такива обучения се провеждат при промяната в нормативната база или нововъведения в системата-информационни, счетоводни, деловодни и др.

Недостиг на кадри в отдел „Закрила на детето”. Текучеството в същия отдел. Обучени социални работници напускат системата и влагат целия си опит и знания в НПО. Осъществява се количествено свършена работа за сметка на качеството. Голям проблем се оказва липсата на юристи - невъзможност за консултации при сложни казуси, касаещи закрилата на децата – деинституционализация, интеграция и реинтеграция. Липса на правомощия на директорите, относно прилагане на Кодекса на труда - определяне на индивидуални заплати спрямо натовареността на социалните работници в различните отдели, прилагане на мерките за наказания при нарушение на трудовата дисциплина и др. Неадекватно заплащане, спрямо положения труд. Липса на щатно разписание в дирекциите и други неясноти по отношение управлението на персонала.

Дирекция „Социално подпомагане”- Севлиево обслужва общините Севлиево и Дряново. В Дирекцията броя на щатните длъжности през 2008 г.- 21 броя, през 2009 г. и 2010 г. е бил 20 щатни броя. Към месец април 2010 г. числеността на персонала е 20 щатни бройки. От тях има две незаети длъжности. По ПМС 66 са заети още 2 щата.

Структурата на дирекцията е съставена от три отдела - „Закрила на детето”, „Социална закрила” и „Хора с увреждания и социални услуги”.

По степен на образование преобладават длъжностите, заети от специалисти с висше образование - 20. Средната продължителност на трудовия стаж на служителите е 11 години, а по специалността е средно 10 години.

Преминали квалификационни курсове са 7 от тях. Преобладаваща тема на обучение е „Социален мениджмънт” - 7 обучени. Персоналът получава методическа помощ като супервизия от ДАЗД в началото на 2008 г. и периодични консултации от РДСП и АСП, при необходимост. Атестации на служителите се извършват един път годишно.

По мнение на служителите на ДСП всички притежават необходимата квалификация в областта, в която работят, но числеността на човешкият ресурс е недостатъчна.

  1. Персонал за управление на социални услуги

Общият брой щатни бройки в специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на Община Габрово е 201, от тях заети от специалисти са 131 места, т.е. 65% от общия брой длъжности са заети от специалисти със съответното медицинско или социално образование. В тази цифра не се включват незаетите длъжности за специалисти с определена квалификация. Това показва че социалните услуги са обезпечени откъм кадрово обслужване на специалисти с определена професия в социалната или здравна сфера. Относително малък брой незаети длъжности в социалните заведения. Съотношението между капацитет и щатни бройки на съответната социална услуга съответства на Методиката за определяне на числеността на персонала в специализираните институции и социални услуги в общността, утвърдена от МТСП със Заповед № РД 01-475/23.06.2010 г. Стаж по специалността имат почти всички специалисти, работещи в социалната сфера, както и наличие на образование за заемане на длъжността. Сравнително малък брой социални услуги привличат специалисти извън утвърденото щатно разписание по граждански договори за работа по конкретен случай и прилагане на индивидуален подход при предоставяне на услугата в зависимост от потребностите на конкретния ползвател. Сравнително ниско ниво на оказване на методическа подкрепа на специалистите, работещи в социалните заведения, а също така недостатъчно провеждане на периодични обучения и въвеждане в новостите в социалната и нормативна база. Липса на индивидуални консултации и супервизии със специалистите.

За осигуряване предоставянето на услуги в общността в община Дряново е ангажиран персонал с необходимата образователна и професионална подготовка: В заведенията, предоставящи услуги в общността /Домашен социален патронаж, Защитено жилище за лица с лека умствена изостаналост – с. Гостилица и Преходно жилище – с. Радовци, които са на подчинение на Кмета на Общината/ работи персонал със съответното образование и квалификация, необходими за заемане на длъжностите по утвърдените от Кмета на общината щатни разписания.

Общият брой на лицата, заети в сферата на социалните услуги на територията на община Дряново е 145,5 души при щат 150 бр. Незаетите бройки са в ДВПР – с. Радовци и Дневен център за деца и възрастни с увреждания – Дряново.

Към момента в Бюрото по труда има регистрирани 10 педагози, 8 медицински сестри и лаборанти, 2 социални работници и 10 санитари.

Необходимо е развитие на капацитета на персонала, ангажиран с администрирането, управлението и директното предоставяне на социални услуги. Повишаване на самостоятелността на общините в планиране, на създаване, закриване и трансформиране на социални услуги на база на променящите се потребности на населението в общините от областта.

Повишаване на капацитета на общинските администрации да управляват процеса на контрактиране и управление на предоставянето на социални услуги в общините от областта.

В Община Севлиево общата численост на персонала, обезпечаващ предоставянето на социалните услуги е 203 щатни броя.. По отношение на образованието сред персонала на социалните услуги преобладават хората с висше образование.

По длъжности на специализирания персонал обезпечеността на социалните услуги е както следва: 43 социални работници, 10 психолози, 3 терапевти, 30 лекари, мед. фелдшери и медицински сестри. Останалият персонал е съставен от санитари, работници в кухня и хигиенисти, шофьори, домакини и др.помощен персонал.

В Община Трявна наличният персонал в действащите социални услуги - държавно делегирани дейности на територията на областта е съобразен с изискванията на Методиката за определяне числеността на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността.Общо броят на работещите е 26 човека. В системата на SOS-детски селища работят 32 човека.70% от хората работище в социалните услуги са специалсти и са квалифицирани.

От прякото наблюдение на процеса на работа прави впечатление, че на места персоналът по отношение на общите длъжности е крайно недостатъчен, за да обслужва всички потребители. Като цяло служителите се нуждаят от методическа подкрепа, регулярни супервизии и периодични обучения.

Изводи:

 • Видно от гореизложеното е, че във всички общински администрации и Дирекции „Социално подпомагане” на територията на област Габрово административния персонал притежава необходимата квалификация в областта, в която работи, но числеността на човешкият ресурс е недостатъчна.

 • Не навсякъде е изградена система за повишаване на квалификацията. Залага се на личен план за обучение на персонала.

 • Персоналът, работещ по предоставяне на социални услуги, е недостатъчен за оказване на качествени услуги. Възнагражденията на персонала са много ниски, което е причина за трудно намиране на мотивирани и подготвени хора за тази дейност.

 • Управленският персонал на съществуващите социални услуги има потребност от развитие на уменията за добро управление и задържане на персонала от специалисти и стимулиране на тяхното непрекъснато развитие.

 • Необходимо е осъществяване на междуинституционално сътрудничество в сферата на социалните услуги.

 • Част от социални услуги се предоставят по спечелени проекти и програми и нямат щатен персонал.Препоръки:

 • Оказване на методическа подкрепа на специалистите;

 • Гъвкаво и динамично предоставяне на социалните услуги по отношение привличане на външни специалисти по граждански договори извън утвърденото щатно разписание, с цел прилагане на индивидуален подход, съобразно конкретните дефицити, нужди и потребности на ползвателите.

 • Провеждане на периодични обучения за въвеждане в ноовостите и съвременните тенденции в социалната и нормативната база, с цел поддържане на знанията и уменията.

 • Осъществяване на дейности, свързани с повишаване квалификацията на персонала.

 • Провеждане на индивидуални и/или групови консултации от външни консултанти и независими експерти на специалистите, работещи в социалните услуги, с цел недопускане на т. нар. ”прегряване”.

 • Провеждане на супервизии със специалистите.

 • Осъществяване психологическа подкрепа на съответния специалист в кризистни ситуации.

 • Финансово обезпечаване на методическата подкрепа, супервизиите, консултациите и психологическата подкрепа на специалистите от бюджета на съответната социална услуга.

 • Доставчиците следва да насърчават екипната работа на специалистите, като организират професионални обсъждания по теми, свързани с правата и потребностите на потребителите, както и с развитието на съответната социална услуга.
 1. Финансов анализ на дейностите на общините в област Габрово

За извеждане на необходимите за плановия процес тенденции е направен анализ на финансово състояние на общините и областта като цяло.В Община Дряново през 2008 г. функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" заема 21.72% от общите разходи по бюджета, а през 2009 г. - 22%. От изразходваните средства през 2008 г. за тази функция 858201 лв. са за заплати и осигурителни плащания на заетия персонал, 884339 лв. са за текуща издръжка и 49775 лв. за капиталови разходи. През 2009 г. 924112 лв. са средствата за заплати и осигуровки към тях, 779672 лв. са за издръжка и 14000 лв. за капиталови разходи. Нарасналите разходи за възнаграждения и осигуровки през 2009 г. се дължат на въвеждането в експлоатация на Защитеното жилище в с. Гостилица, където са назначени 5 щатни бройки.

СПРАВКА

за разходите по Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" през 2008 г. и 2009 г.

ДЕЙНОСТ

2008 г.

2009 г.

 

план

отчет

план

отчет

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

 

 

 

 

526 "Център за обществена подкрепа"

0

0

42750

35732

532 "Програми временна заетост"

137407

127853

111175

111175

535 "Преходни жилища"

0

0

31700

18283

541 "Домове за възрастни хора с увреждания"

1154841

1150653

1250300

1025575

в т.ч.

 

 

 

 

- ДВПР с. Радовци

765717

764245

839500

676502

- ДВД Дряново

389124

386408

410800

349073

548 "Дневен център за стари хора"

53504

52300

59200

51458

550 "Център за социална рехабилитация"

33795

9219

0

0

551 "Център за деца и младежи с увреждания"

288690

198791

294000

225211

в т.ч. капиталови разходи

29176

29176

9000

9000

554 Защитени жилища

171913

89806

215200

167147

в т.ч.

 

 

 

 

- Защитено жилище кв. "Успех" Дряново

75128

17100

55720

49956

в т.ч. капиталови разходи

0

0

5000

5000

- Защитено жилище с. Гостилица

45128

0

70720

40376

- Защитени жилища с. Царева ливада

81657

72706

88760

76815

559 Други служби и дейности по соц.подпомагане

44392

44392

43979

40077

ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

1884542

1673014

2048304

1674658

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

 

 

 

 

524 "Домашен социален патронаж"

59206

53791

64035

54757

525 "Клубове на пенсионера и инвалида"

2000

2000

2500

2554

532 "Програми временна заетост"

14900

14890

15710

12587

558 "Международни програми и споразумения"

59083

59083

0

0

ВСИЧКО МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

135189

129764

82245

69898

ДОФИНАНСИРАНИ ДЕЙНОСТИ

 

 

 

 

532 "Програми временна заетост"

11279

10911

12274

11230

541 "Домове за възрастни хора с увреждания"

23050

23018

4500

2075

в т.ч.

 

 

 

 

- ДВПР с. Радовци

20000

20000

3000

1743

в т.ч. капиталови разходи

20000

20000

0

0

- ДВД Дряново

3050

3018

1500

332

в т.ч. капиталови разходи

600

599

0

0

ВСИЧКО ДОФИНАНСИРАНИ ДЕЙНОСТИ

34329

33929

16774

13305

ВСИЧКО ФУНКЦИЯ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ,
ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ


2054060

1836707

2147323

1757861
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Свързани:

Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в

Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconПълнолетни лица с увреждания
...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово
Да представи анализ на материалните, човешки и финансови ресурси, налични и/или необходими за разкриването на нови социални услуги....
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconПротокол
Относно: Докладна записка от Георги Василев Георгиев – зам кмет на общината, относно приемане на решение за утвърждаване на „Анализ...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconИзводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12
Приоритетно направление 2: Деинституционализация и превенция на настаняването на деца 41
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград
Асеновград е етап от процеса на стратегическо планиране на социалните услуги на областно ниво в изпълнение на чл. 36 а. (нов дв,...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconС решение №6 прието на заседание
Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в област Велико Търново
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconВтора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията)
Анализът на ситуацията в общината е направен по отделни сектори, като е разделен на следните основни секторни части
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconОбласт Силистра Доклад Месец юли 2010
Настоящият анализ и оценката на потребностите на рисковите групи в Област Силистра е резултат от процеса на стратегическо планиране...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconРепублика българия
Пластформ“ оод, гр. Габрово, код булстат: 107010172 Ю, с адрес на управлението: област Габрово, община Габрово, гр. Габрово, ул.”Бодра...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом