Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово
ИмеАнализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово
страница12/17
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер2.44 Mb.
ТипАнализ
източникhttp://www.gb.government.bg/Documents/Gabrovo_analiz.doc
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

ДСХ гр. Трявна има одобрени два проекта: за изграждане на соларна инсталация и изграждане на асансьорна платформа в сградата.

Дом за стари хора с отделение за лежащо болни, с. Стоките

 • Местоположение на социалната услуга

Домът се намира в центъра на с. Стоките, в подножието на Стара планина.

Сградата е строена през 1952 г. Масивна, на три етажа. Теренът и сградата е собственост на Община Севлиево съгласно АКТ № 3103 от 22.01.04 г. и решение №8 от 22.07.02 г. на Общински съвет. Теренът е с площ 1540 кв. м., а сградата с разгъна площ - 924 кв. м.

Сградата е масивна с две плочи и каратаван на три етажа с 308 кв. м. на етаж.На първият етаж е кухненския сектор със складовите помещения, пералното помещение и канцелариите. Към кухненския сектор функционира асансьор за извозване на готовата храна. На вторият етаж има 1 апартамент за 2 лица със собствен санитарен възел и дневна. На същият етаж има: 5 стаи за потребителите, разпределени - 1 стая с две легла, 3 стаи с четири легла и 1 стая с пет легла; 1 столова, 1 изолатор, 2 тоалетни и 1 баня. На третият етаж има 5 стаи за потребители – 3 стаи с по две легла, 1 стая с три легла и 1 стая с пет легла. На същият етаж е стаята на дежурния персонал, 1 дневна, 2 тоалетни и 1 баня. Във фоаетата на двата етажа има обособени кътове за почивка и свиждания. Зад сградата има тераса/36 кв.м./ и градина с чадъри и пейки за почивка и разходка (двор – 1232 кв. м.). Общо състояние на материалната база – необходимост от постно и блажно боядисване.

 • Целева група

ДСХ с ОЛБ е специализирана институция, която е предназначена за възрастни хора, за които са изчерпани възможностите за услуги в общността.

 • Характеристика на социалната услуга

Опазване здравето на ползвателите на СУ и правейки живота им по-лек и осмислен

Услуги и дейности, които ДСХ с ОЛБ предоставят са: консултиране, постоянна грижа, терапия, информиране и обучение, групова работа, помощ в домакинството, обучение, други.

Битово устройване: на настанените лица се осигурява легло, нощно шкафче, гардероб, постеловъчен инвентар. Ако има нужда от лично бельо същото се предоставя от СИ. Осигуряване на достъп до дневна, столова, бани и тоалетни. Осигурена е топла вода и отопление през зимния период.

Хранене: закуска, обяд от три блюда /чрез редуване на постна супа и основно месно ядене и месна супа и основно постно ядене/, вечеря /постно ядене и квасено мляко/. Храненето е съобразено с диетичния режим предписан с ОПЛ и съобразено с възрастта и здравословното състояние на настаненото лице. Предоставена е възможност за хранене по избор.

Поддържащо лечение и зъболечение при необходимост. Консултации със специалист и хоспитализация при необходимост. Профилактични прегледи, планувани от ГППМП ”Акта-Медика” Севлиево. Съдействие при снабдяване с медикаменти. Осигурено 24 часово медицинско обслужване.

Поддържане на лична хигиена и хигиена на околната среда: къпане 1 път седмично, бръснене 1 път седмично. Ежедневно почистване и дезинфекция на ползваните помещения и околната среда. Пране на постеловъчен инвентар и лично бельо.

Подпомагане в организиране на свободното време на настанените: с цел задоволяване на духовните потребности и разнообразяване на живота им - слушане на радио програми, телевизионни предавания, абонамент за вестници и списания, изнасяне на здравни беседи. Организиране на чествания на рождени и именни дни, национални и религиозни празници, екскурзии и посещения на културни мероприятия. Посещения на пенсионерския клуб и църквата по желание. Осигурен достъп до телефон за лични контакти с близки и приятели.Ежедневно водене на занимателна трудотерапия.

Задоволяване на битови потребности: по желание закупуване на памперси, тоалетни принадлежности, хранителни продукти и медикаменти. Оказване на помощ при снабдяване с помощни средства и преосвидетелстване от ТЕЛК.

Капацитетът на услугата е 40 места. През 2009 г. 39 човека са ползвали услугата, а до април 2010 г. - 35 човека.

Персоналът е от 22 служители, на които се оказва методическа помощ от отдел „ХСД” в дирекция „ИХСД” Община Севлиево и ДСП – Севлиево. В ДСХ с ОЛБ ежегодно се изготвя план - програма за вътрешно обучение на персонала с цел повишаване качеството на предоставените социални услуги и повишаване квалификацията на работещия персонал. Подобряване на санитарно-хигиенното състояние на бита и личната хигиена на потребителите. Спазване на санитарно хигиенните норми. Ред и начин на дезинфекция. Обучение в обслужване на лежащо болните. Спазване на технологичната обработка на храните и осигуряване безопасността на същите. Изготвени са портфолия на длъжностите и своевременно запознаване на персонала с нормативната база касаеща предоставянето на социалните услуги, както и запознаване с международни актове. Има изготвена система за оценка на индивидиалното изпълнение на длъжността.

ДСХ с ОЛБ си взаимодейства с Община Севлиево - Дирекция ИХСД, счетоводство, РДСП гр. Габрово, ДСП гр. Севлиево, РУСО гр. Габрово, Служба по вписвания гр. Севлиево, МВР, РИОКОЗ, БЧК, НО и други имащи отношение при задоволяване на потребностите на настанените лица в СИ за СУ.

Регионален хоспис

 • Местоположение на социалната услуга

Регионален хоспис” ЕООД – Габрово осъществява своята дейност като стационар от 01.07.2007г., намиращ се в гр. Дряново ул.”Шипка” №164.

Хосписът е реализиран като проект на Община Габрово с финансовата подкрепа на програма ФАР в съвместно партньорство с останалите общини на област Габрово. Продължителност на проекта - до края на м.ноември 2008г.

 • Целева група

Хора с хронично-инвалидизиращи заболявания, които да получат качествена здравна грижа и психо-емоционална подкрепа. Стационарът на хосписа е в сградата на ОМБАЛ-Дряново. Първоначално е с капацитет 10 легла, в по-късен етап/ноември 2008 г./, капацитетът е променен на 21. Пациентите се обслужват от 5 мед.сестри, лекар, психолог, 3 санитари.

Пациентите, които ползват услугите на Регионален хоспис са с характерните за областта социално-значими заболявания, а именно: злокачествени новообразувания, мозъчен инсулт, болест на Паркинсон, захарен диабет с късен дегенеративен синдром, хронична бъбречна недостатъчност. За 2009 г. са преминали 107 пациента; пролежани дни 1842; смъртност 33.64%; средно-месечен брой болни - 9; средно-месечен престой в хосписа 17 – 21 дни.

 • Характеристика на социалната услуга

Хоспис-услугата по своята същност е ангажимент на здравна и социална дейност. Много повече е изразен социалният характер на услугата, тъй като тук не става дума за лечение на пациенти, а за грижа и възможност за облекчаване на състоянието при определено заболяване.

В хосписите се полагат грижи за хора, при които е определена диагнозата, осъществено е лечение и е настъпила така наречената терминална фаза на заболяването, при което е необходимо приложението на палиативна грижа, свързана с облекчаване на състоянието доколкото това е възможно, а от друга страна емоционална подкрепа на пациента и неговите близки.

Смисълът на хоспис-услугата е в това да се избегне порочната до сега практика живот на всяка цена, а да се осигури качество на живот на всеки пациент. Това означава в края на живота си всеки да се чувства значим и да изживее всеки миг от живота си пълноценно и съобразено с ценностната му система.

Медицинската дейност в хосписа е свързана с 24-часово медицинско наблюдение от мед. сестри. Тук са включени различни видове тоалети /сутрешен, генитален, против декубитус/; хранене в различните часове с или без сонда; периодични сестрински визити; приемане на нов пациент; раздаване на лекарства; поставяне на инсулин; различни инфузионни вливания и други назначени от лекар медикаменти, поставяни венозно и мускулно.

Акцентът е върху сестринските грижи, наблюдението от лекар се осъществявя три пъти седмично и винаги, когато се налага при внезапно влошаване на пациента. Паралелно с медицинската дейност, в хосписа се отделя специално внимание на психо-емоционалното състояние на пациентите. Тъй като различните заболявания и тяхната тежест предполагат промени в психиката им, с пациентите работи психолог, социален работник, рехабилитатор. За целта за всеки един се изготвя специален план за действие, съобразен със състоянието и възможностите на всеки един. Тук важно място заема и работата с близките на ползвателите на хоспис-услуга, тъй като при тях възникват много въпроси и притеснения, свързани със състоянието на техните близки. В много случаи те са безпомощни, не знаят как да се справят и да се грижат за своите близки, изпитват вина и т.н./важни са разговорите и срещите, имащи за цел да изяснят притесненията и съмненията; да се научат как да се справят и да обгрижват близките си/.

Всичко това предполага наличие на интердисциплинарен екип специалисти/мед.специалисти, лекар, психолог, рехабилитатор, социален работник/, чиито съвместни действия да дават необходимото качество, съизмеримо с Европейските стандарти и опит.

Паралелно със стационарната услуга, хосписът може да предлага грижа по домовете, осъществена на същия принцип /посещения от различните специалисти в дома, съобразено с нуждите на пациента/.

   1. Социални услуги в общността за възрастни

Дневен център за стари хора, гр. Габрово

 • Местоположение на социалната услуга

Дневен център за стари хора се намира на 1,5 км от централна градска на Габрово. Социалната услуга е разкрита на 01.06.2006 г. със средства от спечелен проект пред Каунтърпарт-Интернешънъл и Български Център за нестопанско право. Дневния център е делегирана държавна дейност от 01.01.2008 г.

Сградата, в която се намира Дневният център е част от детска ясла, частна общинска собственост, предоставена от Община Габрово за функциониране на социалната услуга. Помещенията на Дневния център обхващат първи етаж от източната част на южното тяло на Комплекс «Христо Ботев», находящ се на ул. „Ивайло” № 13. Общата площ на помещенията е 150 кв.м. В Дневният център са обособени както следва: зала за рехабилитация и за индивидуална работа на рехабилитатора, разливочно, зала за групови занимания, кабинет за персонала на услугата и санитарно помещение. Помещенията са обзаведени подходящо предвид работата с целевата група. Доставчикът на социалната услуга е осигурил достъпна архитектурна среда за ползвателите на услугата.

 • Целева група

Възрастни хора, в надтрудоспособна възраст, самотноживеещи възрастни хора застрашени от социална изолация, както и възрастни хора запазили активното си отношение към социалния живот, живеещи на територията на Община Габрово. Лицата, които желаят да ползват социалната услуга се насочват със заповед от директора на Дирекция «Социално подпомагане» - Габрово. Сключва се договор за ползване на социалната услуга. Потребителите на социалната услуга заплащат месечна такса в съответствие с Тарифата за таксите на социалните услуги, финансирани от Републиканския бюджет и утвърдена от МС.

 • Характеристика на социалната услуга

В центъра се предоставят комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на възрастните хора през деня, свързано със задоволяване на ежедневните, здравните и рехабилитационните потребности, както и на потребностите от организация на свободното време и личните контакти. Социалната услуга в общността осигурява преодоляваща изолацията и стимулираща инициативността среда, съобразена със специфичните потребности на старите хора. Основният акцент е гарантиране равноправното им положение и преодоляване на изолираността чрез създаване на условия за интегриране в обществото съответстващо на техните желания, способности и здравословно състояние. Предоставената социална услуга е съобразена с пълно зачитане на потребностите и неприкосновеността им и водене на пълноценен начин на живот. В центъра се предлага храна и се осъществяват дейности като психологическа подкрепа, трудотерапия, социална и медицинска рехабилитация и осмисляне на свободното време. Организират се екскурзии и посещения на културни прояви и исторически забележителности, разучават се народни и стари градски песни, обсъждат се народни обичаи и сериали.

Специалистите, работещи в Дневния център прилагат индивидуалния подход към всеки ползвател, като се зачитат техните потребности, както и спецификата на здравословното им състояние. Капацитетът на услугата е 40 потребителя.

Към месец април 2010 г. потребителите на социалната услуга са 39 лица от български произход, от които 15 мъже и 29 жени. Всички потребители, на които се предоставя услугата са над 60 годишна възраст и са от гр. Габрово.

ДЦСХ си сътрудничи с външни специалисти – предимно от ДКЦ 1 и ДКЦ 2, Община Габрово, ДСП и Общинско дружество на инвалидите.

Персоналът, работещ в ДЦСХ се състои от 4 щатни бройки, като към настоящият момент всички са заети. Целият персонал на социалната услуга разполага с подходящо за длъжността образование и опит в сферата на предоставяне на тази услуга. Екипът на Центърът работи там от създаването на услугата, което създава предпоставки за последователност при реализиране на дейностите в центъра. Дневния център получава периодична методическа подкрепа от Община Габрово и Регионална дирекция Социално подпомагане. ДСХ не получава супервизии от външни експерти.

Екипът на Дневният център не е преминавал специализирани обучения за работа с възрастни хора. Управителя на социалната услуга е и рехабилитатор, в Центъра работят още двама специалисти - социален работник и кинезитерапевт има и общи спомагателни длъжности.

Община Габрово е възложила управлението и предоставянето на социалната услуга на външен доставчик - Сдружение “Общинско дружество на инвалидите”- Габрово. Сключен е Договор с Община Габрово за възлагане на социалната услуга, от 19.02.2008 г., след проведена конкурсна процедура по реда на ППЗСП. Срокът за изпълнение на договора е удължен с анекс до 31.12.2011 г.

Дневен център за възрастни хора с увреждания, гр. Габрово

 • Местоположение на социалната услуга

Дневен център за възрастни хора с увреждания се намира в гр. Габрово, на разстояние 4 км. от централна градска част. Социалната услуга е разкрита като делегирана държавна дейност от 01.01.2007 г.

Сградата, в която се намира Дневният център е част от детска ясла, частна общинска собственост, предоставена от Община Габрово за функциониране на социалната услуга. Помещенията на Дневният център обхващат втори етаж от източното крило на Детска ясла № 8, находяща се на ул. „Никола Балканеца” 24. Застроена площ – 259 кв.м. В Дневният център са обособени следните помещения: зала за отдих и рехабилитация, зала за трудо и арт-терапия, кухня, разливочно, кабинет на директора, 2. санитарни помещения, 2 коридора и тераса. Дневния център ползва и поддържа част от прилежащия двор. Общото състояние на материалната база е много добро. Доставчикът на социалната услуга е осигурил специална мебелировка и оборудване за лицата с увреждания. Центърът разполага със специализирано оборудване и обзавеждане като осигурява включваща, преодоляваща и стимулираща инциативността среда в зависимост от конкретните потребности и интереси на целевата група.

 • Целева група

Потребители на социалната услуга са лица над 18 год. възраст с леки психични увреждания и интелектуални затруднения. Лицата, които желаят да ползват социалната услуга се насочват със заповед от директора на Дирекция «Социално подпомагане» - Габрово. Сключва се договор за ползване на социалната услуга. Потребитрелите на социалната услуга заплащат месечна такса в съответствие с Тарифата за таксите на социалните услуги, финансирани от Републиканския бюджет и утвърдена от МС.

 • Характеристика на социалната услуга

Дневен център за възрастни с увреждания представлява социална услуга в общността, която предоставя целодневна и/или почасова грижа, в зависимост от индивидуалните потребности на ползвателите. Центъра насърчава и подкрепя социалното, емоционалното, образователното и културното развитие на всеки потребител на социалната услуга. Центърът предоставя храна на ползващите услугата Организиран е транспорт за ползвателите по договор с външен изпълнител за ползване на микробус. Ежедневно се транспортират от домовете им до Дневния център и обратно, с придружител от екипа на Центъра. В Дневния център за възрастни с увреждания работи мултидисциплинарен екип, който включва: психолог, логопед, социален работник и трудотерапевт. Действията на екипа са насочени към изграждане на изгубените социални навици и умения, придобиване на битови и трудови умения на потребителите на социалната услуга. Това е адекватна услуга в общността, достъпна за лицата с ментални увреждания, и разкриването на тази социална дейност е част от програмата за деинституционализация и подобряване положението на възрастните хора с психични проблеми.  Центърът насърчава и подкрепя социалното, емоционалното, образователното и културното развитие на всеки потребител на социалната услуга. Екипът в Центъра осъществява следните дейности:

 • Придобиване на нови знания, умения и навици за по-добро справяне с нуждите на ежедневието.

 • Оказване на подкрепа на възрастните с увреждания и техните семейства.

 • Осигуряване на постоянна и качествена грижа за всеки потребител.

 • Изграждане на трудови и социални умения и осигуряване условия за трудова заетост.

 • Обучение на възрастни хора с умствени увреждания в жизнени умения;

 • Обучение в трудови и професионални умения;

 • Спортно-оздравителни и рехабилитационни дейности ;

 • Обучение на родители и близки в умения за грижи и развиване на потенциала на възрастни с умствени увреждания;

 • Информиране, консултиране и посредничество на родители и възрастни лица с умствени увреждания;

 • Психологична помощ и терапия;

 • Речево – говорна терапия;

 • Организиране на свободното време на потребителите на социалната услуга;

Капацитетът на услугата е 30 потребителя.

Специалистите, работещи в социалната услуга прилагат индивидуалния подход към всяки потребител, като се зачитат възрастовите и личностните им потребности, както и спецификата на здравословното им състояние.

Към месец април 2010 г. потребителите на социалната услуга са 17 лица от български произход, от които 11 мъже и 6 жени. Всички ползватели са от територията на община Габрово.

ДЦВУ си сътрудничи с външни организации и институции – организации от мрежата на БАЛИЗ, доставчици на социални услуги на територията на Община Габрово, РДСП и ДСП, Технически Университет – Габрово и общинска администрация – Габрово.

Персоналът, работещ в ДЦВУ се състои от 9 щатни бройки. Целият персонал на социалната услуга разполага с подходящо за длъжността образование и опит в сферата на предоставяне на тази услуга. Голяма част от екипа работи там от създаването на услугата, което създава предпоставки за устойчивост на кадрите и последователност при осъществяването на социалните дейности. ДЦВУ получава консултации от специалисти в БАЛИЗ, участва в обучителни модули, организирани по проекти към Бализ. Получава методическа подкрепа от РДСП и Община Габрово /Отдел «Социални дейности»/. Предстои провеждане на цикъл от групови и индивидуални супервизии от д-р Евгений Генчев – психотерапевт.

Община Габрово е възложила управлението и предоставянето на социалната услуга на външен доставчик - Сдружение “Бъдеще и закрила за лица с интелектуални затруднения”. Сключен е Договор с Община Габрово за възлагане на социалната услуга, от 28.05.2007 г., след проведена конкурсна процедура по реда на ППЗСП. Срокът за изпълнение на Договора е удължен с анекс, до 30.06.2011г. Доставчикът активно участва и реализира различни проекти, което допълнително повишава качеството на пресоставяната социална услуга.

Център за социална рехабилитация и интеграция за зрително затруднени лица, гр. Габрово

 • Местоположение на социалната услуга

Център за социална рехабилитация и интеграция за зрително затруднени лица се намира в централна градска част в гр. Габрово в непосредствена близост до обществени учреждения и институции. Социалната услуга е разкрита като делегирана държавна дейност от 01.01.2008 г.

Сградата, в която се намира Дневният център е собственост на Съюза на слепите в България. С решение на Общински съвет-Габрово е предназначена за предоставяне на социалната услуга ЦСРИ. Помещенията на центъра обхващат първи етаж от сграда, находяща се на ул. „Пенчо Постомпиров” 19, с обща площ – 212 кв.м. В Центъра са обособени следните помещения: зала за провеждане на групови занимания, зала за рехабилитация, компютърни занимания, трудо и арт-терапия с обособено кухненско помещение за провеждане на занимания за готварство, кабинет на организатора на ЦСРИ, сервизни и санитарни помещения. Общото състояние на материалната база е много добро. Доставчикът на социалната услуга е осигурил специална мебелировка и оборудване за лицата с увреждания. Центъра разполага със специализирано оборудване и обзавеждане като осигурява включваща, преодоляваща и стимулираща инциативността среда в зависимост от конкретните потребности и интереси на целевата група.

 • Целева група

Потребители на социалната услуга са лица над 18 год. възраст с над 71% трайно намалена работоспособност, хора с множествено увреждания, водещи от които са зрителните. В последно време се разшири целевата група, като се включиха потребители, чиито заболявания не са свързани само със зрителни увреждания. Лицата, които желаят да ползват социалната услуга се насочват със заповед от директора на Дирекция «Социално подпомагане» - Габрово. Сключва се договор за ползване на социалната услуга. Ползвателите на центъра не заплащат такса.

 • Характеристика на социалната услуга

Центъра за социална рехабилитация и интеграция представлява социална услуга в общността, която предоставя почасова грижа, в зависимост от индивидуалните потребности на ползвателите. Дейностите, които се извършват дават възможност за по-бързо приобщаване на потребителите на социалната услуга към обществото, за премахване на изолацията и за предоставяне на равни шансове за социална интеграция на потребителите на социалната услуга.  Дейностите обхващат преди всичко обучение и рехабилитация на зрително затруднени лица.

Целта е предоставяне на качествени социални услуги съобразно потребностите на клиента и съобразно изготвен индивидуален план след оценка на нуждите на всеки потребител и формулиране на целите, които трябва да бъдат постигнати:  

 • оказване на подкрепа на лицата и техните семейства;  

 • оценка на нуждите на клиентите и овладяване на ежедневни умения и навици, компенсиращи загубата на зрение;  

 • стимулиране на остатъчното зрение, обучение в Брайлова азбука и работа с компютър;  

 • предоставяне на комплекс от социални услуги свързани с извършване на рехабилитация, социално – правни консултации, образователно професионално обучение и ориентиране;  

 • изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване;  

 • създаване на оптимални условия за корекционно – компенсаторна и интеграционна работа с потребителите на социалната услуга;  

 • помощ при общуването и поддържането на социални контакти и развлечения (организиране на екскурзии, честване на празници, четене на ежедневници и литература, придружаване при разходка и посещения на църква), полагане на грижи за осигуряване на психически комфорт на потребителите на социалната услуга.  

 • осигуряване на съдействие за достъп до социални, юридически, административни и други услуги, с цел защита и упражняване правата на зрително-увредените лица.

ЦСРИ разполага с работно място за обучение в начална компютърна грамотност, снабдено с „Синтетичен глас” (говорящ софтуер) и интернет. Програмния продукт съдържа над 200 заглавия на художествена и научно-популярна литература. Потребителите могат да ползват богатата фонотека от т. нар. „Говорящи книги”, както и различни занимателни игри за незрящи.

Предоставят се и спомагателни услуги за сляпо-глухи лица.

Капацитетът на услугата е 40 потребителя.

Към месец април 2010г. потребителите на социалната услуга са 44 лица от български произход, от които 20 мъже и 24 жени. Преобладаващия брой ползватели са на възраст над 60 години. Всички ползватели са от територията на община Габрово.

ЦСРИ си сътрудничи с външни организации и институции – доставчици на социални услуги на територията на Община Габрово, РДСП и ДСП, НПО, БЧК, Технически Университет – Габрово, общинска администрация – Габрово, читалища и медии.

Персоналът се състои от 6 щатни бройки. В ЦСРИ работи екип, който включва: психолог, педагог, социален работник, трудотерапевт и офис-сътрудник. Центъра се ръководи от организатор.

Целият персонал на социалната услуга разполага с подходящо за длъжността образование и опит в сферата на предоставяне на тази услуга. Голяма част от екипа на Центърът работи там от създаването на услугата, което създава предпоставки за устойчивост и последователност при осъществяването на социалните дейности.

Специлистите получават методическа подкрепа при осъществяване на услугата от РДСП, ДСП и Отдел «Социални дейности към Община Габрово». Екипът е регулярно интервизиран от Организатора на социалната услуга. Има система за повишаване на квалификацията на специалистите, работещи в ЦСРИ, която се състои в участия в ежегодни курсове за професионална квалификация в НЦРС – гр. Пловдив.

Община Габрово е възложила управлението и предоставянето на социалната услуга на външен доставчик – Териториална съюзна организация на слепите – гр. Габрово. Сключен е Договор с Община Габрово за възлагане на социалната услуга, от 26.02.2008г., след проведена конкурсна процедура по реда на ППЗСП. Срокът за изпълнение на Договора е удължен с анекс, до 31.12.2011г.

Домашен социален патронаж, гр. Габрово, гр. Дряново, гр. Севлиево

 • Местоположение на социалната услуга

Местоположението на Домашния социален патронаж гр. Габрово е в един от жилищните комплекси на Габрово на разстояние 1,5 км от централна градска част. Теренът е равнинен и достъпен за транспортни средства. В непосредствена близост са разположени спирките за различните посоки на градския транспорт. В района има и други социални услуги, медицински центрове, училища, културни и спортни институции. Социалната услуга е разкрита през 1973 г. Сградата, в която се намира е част от детска ясла, частна общинска собственост, предоставена от Община Габрово за функциониране на социалната услуга. Помещенията на Домашния патронаж обхващат първи етаж от северното тяло на Комплекс «Христо Ботев», находящ се на ул. „Ивайло” № 13. Общата площ на помещенията е 395 кв.м, обособени както следва: кабинети – 4бр.; разливочно помещение; складови помещения – 4 бр.; съблекалня – 1 бр.; помещение за персонала - 1бр.; санитарни възли - 3 бр. Двор 22 кв.м. Състояние на материалната база – добро.

Местоположението на Домашният социален патронаж в гр. Дряново се намира в центъра на града. Теренът е общинска собственост, а сградата е публична частна собственост акт №99/ 13.05.1996 г. Намира се в една сграда с 3 бр. помещения и двор с площ 630 кв.м. Общото състояние на материалната база е незадоволително.

Сградата на Домашният социален патронаж в гр. Севлиево е разположена в централната част на Севлиево. Районът е с добре изградени комуникации. Теренът и сградата са собственост на Община Севлиево. Социалната услуга е разположена в една масивна едноетажна сграда и масивна едноетажна пристройка, в които има обособени 13 помещения. Имотът, в който е разположен дворът и застроената масивна едноетажна сграда с масивна едноетажна пристройка към нея е с площ от 956 кв.м., от които 538 кв.м. е незастроената площ ( двора ) и 418 кв.м. застроена площ. Общото състояние на материалната база е добро. През 2009 г. се извършиха текущи ремонти – подмяна на дограма в кухненски блок, подмяна на подови настилки в изливни помещения и кухненски блок. Закупени са три нови автомобила за нуждите на социалната услуга в общността

 • Целева група

ДСП е комплекс от социални услуги, предоставяни в семейна среда на лица, които са затруднени или не са в състояние сами да организират и задоволят своите жизнени потребности. Услугите са насочени към хора, придобили право на пенсия по възраст и към лица с увреждания, удостоверени с експертно решение на ТЕЛК, които имат нужда от подкрепа и подпомагане в своето ежедневие. Потребителите на социалната услуга заплащат месечна такса.

 • Характеристика на социалната услуга

ДСП предоставя следните услуги:

1. Доставка на храна;

2. Поддържане на лична хигиена и хигиената в жилищното помещение, обитавано от ползвателя;

3. Битови услуги /закупуване на хранителни продукти и вещи от пърава необходимост, заплащане на ел.енергия, вода, телефон и др. със средства на потребителите /;

4. Съдействие за получаване на медицинаска помощ и снабдяване с предписани лекарства;

5. Съдействие за снабдяване с необходимите технически помощни средства при ползватели с увреждания;

6. Съдействие за изготвяне на необходимите документи за явяване пред ТЕЛК, за уреждане на въпросите, свързани с получаване на социални помощи и пенсиите на ползвателите, когато те не са в състояние сами да решат проблемите си;

7. Съдействие при подготовката на документи за настаняване в специализирани институции, когато са се изчерпали възможностите за извършване на услуги в общността;

8. Съдействие за снабдяване с вестници, списания, прочетна литература от местната библиотека и други източници по избор на ползвателя с цел по-добрата му информираност и самостоятелно запълване на свободното време;

9. Съдействие за осъществяване на лични контакти на потребителя с членове на семейството, близки, приятели, когато той желае това;

10. Подпомагане на потребителите при участието им в развлечения или занимания в къщи или мероприятия извън дома.

Капацитетът на услугата е 210 потребителя.

Към месец април 2010 г. потребителите на социалната услуга са 219 лица. Преобладава броят на жените ползващи услугите на ДСП. 96% от потребителите са на възраст над 60 години, живеещи на територията на гр. Габрово.

Персоналът, работещ в ДСП се състои от 29 щатни бройки, разполагащ с подходящо за длъжността образование и опит. Персоналът получава методическа помощ и провежда консултации със специалисти от общинска администрация: Дирекция „Здравеопазване и социални дейности”, Дирекция „Финансово-счетоводна”, Дирекция „Административно, правно и информационно обслужване”. При нужда консултации се провеждат и с Дирекция Соцоиално подпомагане и РДСП – Габрово. На всички новопостъпващи се извършват въвеждащи обучения в зависимост от областите, касаещи пряката им работа. Извършват сe обучения при внедряване на нови програмни продукти. Периодични обучения във връзка със системата за безопастността на храните по утвърден план се провеждат на персонала, ангажиран с тази дейност. Извършват се и предвидените обучения, съгласно ЗЗБУТ. Екипът на ДСП не получава супервизии от външни експерти не е преминавал специализирани обучения за работа с възрастни хора.

Капацитетът на услугата ДСП в гр. Дряново е 116 потребителя. За 2009 г. от услугата са се възползвали 51 ползватели, а до края на месец юни 52. Персоналът се състои от 7 човека. Няма система за повишаване на квалификацията.

Капацитетът на услугата ДСП в гр. Севлиево е 350 потребителя. За 2009 г. услугата са ползвали 475 човека, а до април 2010 г. 344 човека. Персоналът се сътои от 31 човека . Част от персонала преминава ежедневен инструктаж по безопасни условия на труд, останалите на всеки три месеца. Инструктажа се провежда от органа по безопасност и здраве. Персоналът преминава вътрешни обучения по спазване на санитарно хигиенните норми, ред и начин на дезинфекция, спазване на технологичната обработка на храните и осигуряване безопасността на същите. Има изготвена система за оценка на индивидиалното изпълнение на длъжността.

Клуб на пенсионера

 • Местоположение на социалната услуга

Клубът на пенсионера се намира в централна градска част в гр. Габрово, в непосредствена близост до обществени институции и учреждения. Клуба е създаден през 2007г. Услугата е делегирана общинска дейност, финансирана от общинския бюджет. Функционира към Заведение за социални услуги – второстепенен разпоредител с бюджетни средства към Община Габрово.

Помещенията са частна общинска собственост и обхващат първи етаж от сграда, находяща се на ул. „Юрий Венелин” № 8, с обща площ – 170 кв.м. В Клуба са обособени три помещения, зала за занимания, сервизни и санитарни помещения. Общото състояние на материалната база е задоволително.

 • Целева група

Потребители на социалната услуга са възрастни хора в надтрудоспособна възраст. Целта е интегриране на възрастните хора и създаване на социални контакти.

 • Характеристика на социалната услуга

Мисия: Коордиране на усилията на заинтересованите институции по посока разрешаване на наболелите социални, здравни и духовни проблеми на възрастните хора.

В Клуба на пенсионера се предоставят на тихи игри, гледане на телевизия и културни дейности. Целта е участие в културният и политическият живот на габровската общественост: посещение на театрални постановки, концерти, изложби, провеждане на празници (Великден, Гергьовден, Нова година, Първа пролет), исторически и здравни лектории през годината, целогодишни дейности с деца от училище ”Иван Вазов”, мероприятия съвместно с БЧК-Габрово, ИМКА-Габрово, ДХС-Габрово, читалище Габрово и библиотека ”Априлов-Палаузов”-Габрово.

Капацитет на услугата – 200 места. Към 30.04.2010 г. ползватели на услугата са 170 лица над 61 годишна възраст, като преобладава броят на мъжете.

Персоналът се състои от 2 щатни бройки, включващ: организатор, огняр и чистач /2 x 0,5 щ. бр./.

Персонала не участват в обучителни програмии не получават супервизия и методическа подкрепа.

Клуб на инвалида

 • Местоположение на социалната услуга

Клубът на инвалида се намира в централна градска част в гр. Габрово. Създаден е през 1991 г. Услугата се финансира от общинския бюджет. Функционира към Заведение за социални услуги – второстепенен разпоредител с бюджетни средства към Община Габрово.

Помещенията са частна общинска собственост и обхващат първи етаж от сграда, находяща се на ул. „Брянска” № 56. Помещенията са отдадени с договор за безвъзмездно ползване на Сдружение „Общинско дружество на инвалидите”. Общото състояние на материалната база е добро.

 • Целева група

Потребители са хора в неравностойно положение с увреждания и с определен процент трайно намалена работоспособност.

 • Характеристика на социалната услуга

Отстояване правата на хората с увреждане пред държавни, общински, обществени и други органи и организации.

Създаване условия за преодоляване изолираността на хората с увреждания и включването им в различни културни, спортни и други прояви, чрез взаимодействие с организации и институции, имащи отношение към хората с увреждания.

В Клуба на инвалида се организират спортни, културно-масови, информационни и развлекателни прояви. Взаимодейства с Община Габрово, БЧК, Дирекция „Социално подпомагане”, НПО и др.

Към 30.04.2010 г. ползватели на услугата са над 300 лица с увреждания.

Персоналът се състои от 1 щатна бройка.

Персонала не участват в обучителни програми и в супервизии. Получава методическа подкрепа от Съюза на инвалидите в България.

УСЛУГИ, РАЗКРИТИ ПО ПРОЕКТИ КЪМ МОМЕНТА:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Свързани:

Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в

Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconПълнолетни лица с увреждания
...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово
Да представи анализ на материалните, човешки и финансови ресурси, налични и/или необходими за разкриването на нови социални услуги....
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconПротокол
Относно: Докладна записка от Георги Василев Георгиев – зам кмет на общината, относно приемане на решение за утвърждаване на „Анализ...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconИзводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12
Приоритетно направление 2: Деинституционализация и превенция на настаняването на деца 41
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград
Асеновград е етап от процеса на стратегическо планиране на социалните услуги на областно ниво в изпълнение на чл. 36 а. (нов дв,...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconС решение №6 прието на заседание
Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в област Велико Търново
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconВтора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията)
Анализът на ситуацията в общината е направен по отделни сектори, като е разделен на следните основни секторни части
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconОбласт Силистра Доклад Месец юли 2010
Настоящият анализ и оценката на потребностите на рисковите групи в Област Силистра е резултат от процеса на стратегическо планиране...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconРепублика българия
Пластформ“ оод, гр. Габрово, код булстат: 107010172 Ю, с адрес на управлението: област Габрово, община Габрово, гр. Габрово, ул.”Бодра...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом