Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово
ИмеАнализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово
страница11/17
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер2.44 Mb.
ТипАнализ
източникhttp://www.gb.government.bg/Documents/Gabrovo_analiz.doc
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   17

Доброволчество: ЦОП развива и доброволчески мениджмънт, като броят на доброволците е 14 младежи и девойки, които се обучават в умения за работа с деца в риск. Доброволците се включват като фасилитатори в тренинги с деца от ДДЛРГ, провеждани от екип ЦОП. Реализират и празнични инициативи и дейности, свързани с ефективното оползотворяване на свободното време на деца от ДДЛРГ и такива от общността в неравностойно социално положение.

Персоналът на ЦОП се състои от 7 щатни длъжности. От тях към април 2010 г. 6 са заети и 1 вакантна длъжност. Персоналът се състои от ръководител – 1, психолог – 1, социален работник – 3, шофьор – 1 и помощен персонал – 1.

Специализираният персонал ЦОП получава ежемесечна методична подкрепа за подобряване на индивидуализирането на работа по случаи и адекватно прилагане на методологията на работа. Изп. Директор на МСС-Българияи експертът по методология към МСС-България провеждат индивидуална и групова супервизия на екипа.

В ЦОП - Севливео има разработена процедура за набиране, подбор и обучение на персонала, която включва въвеждащи обучения на новопостъпилите служители и продължаващи обучения с цел надграждане на придобитите по време на въвеждащото обучение професионални умения и знания, както и предоставяне на работно пространство за обсъждане на конкретни по - трудни случаи от практиката. Осигурена е възможност и включване на персонал ЦОП в обучения за работа с обслужваните групи от външни специалисти.

ЦОП работи в партньорство с редица местни и държавни институции и структури, работещи по проблемите на децата и семействата: Община Севлиево, ДСП - Севлиево, Дирекция “ Бюро по труда ” и техните териториални и регионални структури; РИО, Медицински центрове, РЗОК, МБАЛ и структурите на доболничната помощ; Детска педагогическа стая, гр. Севлиево; НПО; Училища и ОДЗ, Младежки център, Общински и частни фирми, Частна трудова борса, синдикални организации на КНСБ, ГОЦПИ, Организацията на Червения кръст и др.

Семеен тип грижа за деца лишени от родителска подкрепа, гр. Трявна

 • Местоположение на социалната услуга

Услугата се осъществява в град Трявна в близост до кв. Светушка и кв. Хитревци в рамките на града. Управялява се от Сдружение “SOS Детски селища България”.

Теренът е собственост на Община Трявна с отстъпено право на строеж – безвъзмездно. Сградата е собственост на SOS Детски селища България. Обща площ на терена и сградите е 25 декара, на които са разположени:

 • 12 фамилни къщи – двуетажни - 3 бр. стаи за деца, 1 бр. стая за SOS родител, допълнителна спалня, хол, трапезария, кухня, 4 бани с тоалетна, перално помещение, котелно помещение

 • 1 гараж

 • 1 зала /многофункционална/

 • 1 къща на директора и на семейството му

 • 9 стаи за помощник майки и гости – два етажа

 • 1 апартамент за селищния майстор и семейството му.

Общо състояние на материалната база е отлично.

 • Целева група

Ползватели на услугата са деца лишени от родителска грижа от региона и страната.

 • Характеристика на социалната услуга

Целта е всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Мисията на селището е създаване на семейство за нуждаещи се деца, помощ да формират своето бъдеще и участие в развитието на местните общности.

Трайни ценности ръководят действията на SOS Детски селища: действие в полза на децата. Поемане и спазване на ангажименти. Вяра в способностите и потенциала на всеки един човек. Надеждни партньори, решителни, ангажирани, отговорни.

Услуги и дейности, които се предоставят са: консултиране, постоянна грижа, терапия, ориентиране, информиране и обучение, групова работа, помощ в домакинството, образование/обучение, други.

Капацитетът на услугата е 64 ползватели. За 2009 г. услугата са ползвали 62 деца, а към април 2010 г. - 63 деца.

Персоналът в селището е 32 човека. Служителите получават методическа помощ – супервизии, тренинги, консултации, тематични обучения от външни и вътрешни специалисти. Супервизии до 6 пъти годишно за персонала пряко работеш с децата и други обучения до 3 пъти годишно. Сдружение SOS Детски селища България има програма за развитие на човешките ресурси. Ежегодно се провеждат индивидуални разговори с всеки служител, където се планират обучения, допълнителна квалификация съобразно индивидуалните професионални нужди.

Има взаимодействие с държавните социални институции и НПО: Дирекции Социално подпомагане, отдели Закрила на детето, общини, неправителствени организации, училища и детски градини.

  1. Социални услуги за пълнолетни лица в област Габрово

В област Габрово социалните услуги за възрастни се предоставят в 8 специализирани институции, 14 услуги за възрастни хора в общността и Регионален хоспис ЕООД в гр. Дряново.

5.2.1. Специализирани институции за възрастни и стари хора

Дом за възрастни хора с физически увреждания, гр. Габрово (ДВХФУ)

 • Местоположение на социалната услуга

През 2008 г. Община Габрово кандидатства с проект по Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013г. Проектното предложение е за ремонт и адаптиране на сграда – бивша детска градина, частна общинска собственост. Целта е преместване на Дом за възрастни хора с физически увреждания от сградата, намираща се в кв. Кряковци (на 8 км от град Габрово) в ремонтираната по проекта сграда в кв. Маркотея 19. Сградата е в близост до централна градска част, до медицински, културни и спортни институции. Специализираната институция отговаря на критериите и стандартите за местоположение и достъпност. Ремонтираните помещения са адаптирани и подходящи за целевата група – потребители на социалната услуга. Разполага със стаи за различни видове дейности и терапии предвид интересите и потребностите на домуващите. От 01.07.2010 г. всички домуващи са преместени в новата сграда. С реализирането на проекта се даде възможност на възрастните хора с увреждания да получат по – високо качество на социалната услуга, да бъдат интегрирани в обществото и да имат по лесен достъп до всички институции и учреждения на територията на града. ДВФУ разполага с кухня и столова за хранене, като храната се приготвя и доставя от външен доставчик.

ДВФУ не е самостоятелно юридическо лице, а е част от Заведения за социални услуги (ЗСУ), обособени като второстепенен разпоредител с бюджетни средства.

 • Целева група

Ползватели на услугата ДВХФУ могат да бъдат лица над 18 годишна възраст, с различни физически увреждания, вродени или придобити, след прекаран инсулт, инфаркт, ревматизъм, болести на периферните съдове, полиомиелит, остеопороза, артроза, вродени аномалии на крайниците, болест на Паркинсон и др. Лицата, настанени в ДВФУ трябва да са освидетелствани от ТЕЛК. Сключва се договор за ползване на социалната услуга.

За ползване на социалната услуга ДВФУ, всички потребители заплащат такси по Тарифа за таксите на социалните услуги, финансирани от Републиканския бюджет и утвърдена от МС.

 • Характеристика на социалната услуга

Основната цел на услугата е преодоляване на социалната изолация на хората с увреждания, чрез осигуряване на подкрепа в тяхната самостоятелност и социално включване и гарантиране на равноправното им положение в общността. Услугата се предоставя в съответствие с пронципите за зачитане на личното пространство и дойстойнство на всеки човек, подкрепа и насърчаване на самостоятелността и независимостта, съобразявайки се с индивидуалните ресурси и потребности на всеки домуващ.

Капацитетът на специализираната институция е 36 места. Към месец април 2010 година ползвателите на социалната услуга са 33-ма, от които 17 мъже и 16 жени. 14 от ползвателите са на възраст между 31- 60 години, а останалите 21 са над 60 годишна възраст. Съотношението на ползвателите по етнически признак е 90 % българи и 10 % други. Настанените в ДВФУ са от различни населени места, като приоритет имат жители от област Габрово. Към момента на проучването 17 лица са от община Габрово, 4 са от областта и 12 са от други области в страната. За тази услуга има 7 лица, подали документи и очакващи настаняване.

Персоналът, работещ в ДВФУ се състои от 18 щатни бройки. Висококвалифицираният персонал, с подходящо за длъжността образование се състои от Директор, социален работник и психолог. Останалите длъжности са общи като се изпълняват от лица, завършили полувисше образование в медицински колежи.

Към настоящият момент на екипът на специализираната институция не се предоставя необходимата подкрепа от външни специалисти под формата на супервизия и обучения. Институцията получава подкрепа от екипът на отдел «Социални дейности» към Община Габрово.

В ДВФУ има система за повишаване квалификацията на персонала. Провеждат се ежемесечни регулярни вътрешни обучения на различна тематика. Част от темите са: запознаване с изискванията на ППЗСП и прилагането им в практиката; Запознаване със системата на управление на безопастността на храните; Запознаване със санитарните и хигиенни норми; Управление на конфликти в работната среда; Оказване на първа долекарска помощ и др.

Дом за възрастни хора с деменция, гр. Дряново (ДВХД)

 • Местоположение на социалната услуга

Дом за възрастни с деменция се намира в краен квартал на гр. Дряново. Теренът и сградата са собственост на община Дряново. ДВД е разположен в 2 сгради - ДВД със застроена площ 660 кв.м. и пристройка със застроена площ 180 кв.м. Общият брой на помещенията – 87 бр. в т.ч. стаи, бани с тоалетни, коридори и др. Към сградите има двор - 4323 кв.м. Общо състояние на материалната база е добро. Сградата е построена през 1988 год., а функционира като ДВД от 1999 г.

 • Целева група

Потребителите, които се настаняват в ДВД гр.Дряново са хора страдащи от деменция и болест на Алцхаймер. Това са лица, които не са в състояние сами да организират и задоволяват своите потребности.

 • Характеристика на социалната услуга

ДВД е специализирана институция. Лицата с деменция и лица с психични разстройства се настаняват в ДВД, когато в домашна среда не могат да им бъдат осигурени специфичните за здравословното им състояние грижи и са изчерпани всички възможности за социални услуги в общността.

Мисия: Да се намери достъп до един дементен човек, да се "открехнат вратите" към неговия свят и по този начин да се осъществи комуникация с него/ нея с цел изграждане на една продължителна връзка.

Ценности:

а/ Опознаване личността на потребителя;

б/ Грижа за създаването на уютна обстановка;

в/ Поставяне личността в основата на своите действия;

г/ Целево и съзнателно да обогатяване на знанията си;

д/ Постоянно търсене на информация относно деменцията и общуването с дементно болни.

Услуги и дейности, които се предоставят в дома: консултиране, дневна грижа, постоянна грижа, рехабилитация, терапия, ориентиране, информиране и обучение, групова работа, работа на терен, помощ в домакинството, образование/обучение, други

Капацитетът на услугата е 52 ползватели. За 2009 г. от услугата са се възползвали 52 човека, а до април 2010 г. - 46.

Персоналът в ДВД Дряново е 30 човека. Няма система за повишаване на квалификацията. Персоналът получава методическа помощ периодично от Община Дряново, представители на АСП и техните поделения в областта.

Дом за възрастни с психични разстройства, гр. Дряново (ДВПР)

 • Местоположение на социалната услуга

Дом за възрастни с психични разстройства в с. Радовци се намира в центъра на селото, районът е планински. Теренът и сградата са публична държавна собственост. Състои се от една сграда с 59 помещения, към нея има и двор с площ 3200кв.м. общото състояние на материланта база е добро.

 • Целева група

Дома за възрастни с психични разстройства е специализирана институция за жени с психични разстройства.

 • Характеристика на социалната услуга

Създаване на условия за пълноценно и качествено физическо и психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие на потребителите на социалната услуга.

Мисия: Създаване на гаранции и стимули за равнопоставеност, независим живот и социално включване.

Ценности: Придобиване на ценности за самоуважение и чувство за съпричастност към поставените цели пред институцията

Услугите са: консултиране, дневна грижа, постоянна грижа, рехабилитация, терапия, ориентиране, информиране и обучение, групова работа, работа на терен, помощ в домакинството, образование/обучение, други: трудотерапия, арттерапия и музикотерапия.

Капацитетът на услугата е 110 ползватели. За 2009 г. от услугата са се възползвали 115 жени, а към април 2010 г. 113 жени.

Персоналът на ДВПР се състои от 61 човека. Има система за повишаване на квалификацията на персонала, работи се по изготвена вътрешна система. Служителите не получават методическа помощ.

ДВПР си взаимодейства с Община Дряново, ДСП и НПО.

Дом за възрастни хора с физически увреждания, с. Столът (ДВХФУ)

 • Местоположение на социалната услуга

ДВХФУ с.Столът е разположен в предпланинска местност на национален парк „Централен Балкан Стара планина” на 16 км от гр. Севлиево и на 200м от центъра на с.Столът в достъпен район. Сградата е масивна на три етажа и е построена през 1951г. Теренът и сградата са общинска собственост съгласно Акт № 175 от 21.10.1997г. Общата площ на терена е 3300 кв.м, а на основната сграда 356 кв.м., брой сгради – 3броя: 1бр. основна сграда, 1бр. гараж и 1бр. навес. Основната сграда е масивна на три етажа с обща разгърната площ 1058.6 кв.м. На първия етаж са разположени кухненския блок, перално и сушилно помещения, складове,тоалетна и котелно помещение. На втория тетаж са канцелериите, баня, две тоалетни, дневна стая, изолатор и морга и стаи за настанените 5 броя: една стая с едно легло, две стаи с три легла и 2 стаи с четири легла. На третия етаж са разположени: столова, баня, две тоалетни, стая за рехабилитация , стаи за дежурния персонал и 8 стаи за настанените лица – две стаи с едно легло, четири стаи с три легла и две стаи с четири легла.Във фоаетата на двата етажа има и кътове за свиждания и за почивка. Има и две тераси с маси, столове и чадъри за почивка и разходка и изградена рампа за придвижване на хора с ПТС. В двора има беседка с осигурен достъп до нея. Общо състояние на материалната база може да се определи като добро, но е необходимо да се дозавършат ремонтните дейности.

 • Целева група

Услугата е предназначена за възрастни хора с физически увреждания, за които са изчерпани възможностите в общността.

 • Характеристика на социалната услуга

ДВХФУ в с. Столът е специализирана институция, която има за цел опазване здравето на настанените хора с увреждания, облекчаване и осмисляне на живота им.

Услуги и дейности: консултиране, постоянна грижа, рехабилитация, терапия, информиране, групова работа, други - услуги в ДВХФУ с. Столът: битово устройване; поддържащо лечение; хранене, подпомагане на лична хигиена и хигиена на околната среда; подпомагане и организиране на свободното време на настанените; задоволяване на битови потребности.

Капацитетът на ДВХФУ е 40 човека. За 2009 г. ползвателите са 23, а до април 2010 г. – 22.

Перосналът се състои от 21 човека. Служителите получават специализирана методическа помощ /консултации/ от Община Севлиево, ДСП гр. Севлиево, РДСП гр. Габрово и инспектората на МТСП гр. Севлиево.

В ДВХФУ с. Столът ежегодно се изготвя план за вътрушно обучение на персонала с цел повишаване качеството на предлаганите услуги и повишаване информираността и квалификацията на персонала.

ДВФУ с Столът си взаимодейства със следните институции и организации: Община Севлиево, РДСП гр.Габрово, Дирекция СП гр. Севлиево, МВР, РУСО, РИОКОЗ, Служба по вписванията, Районен съд, неправителствени организации, Бизнес сдружение „21 век” гр.Севлиево и др.

Дом за възрастни хора с умствена изостаналост, с. Батошево (ДВХУИ)

 • Местоположение на социалната услуга

ДВХУИ е разположен извън селището, в непосредствена близост до квартал на населеното място.Намира се на 3 км от център на селището. Разположен е в гориста местност в полите на Стара планина, на левия бряг на река Росица.

Теренът е собственост на Общинска собственост – публична, извън регулация. Сградата е собственост на Общинска собственост. Сградите са седем – три сгради на два етажа, останалите са едноетажни. Има 25 бр. стаи за потребители; 80 бр. легла; обзавеждането е: индивидуални гардеробчета, нощни шкафчета, маса , стол , завеси, в три от спалните има телевизори; в едната сграда на всеки 3 стаи има изграден санитарен възел, в другата – две стаи са с един и останалите осем са с общ санитарен възел;

Описание и брой на другите помещения,които се ползват от потребителите – столова, дневна, помещение за усамотяване, ателиета, работилници и др.,: малка и голяма столова осигуряват едносменен режим на хранене, обзаведени са с 21 маси и 80 стола, дневната - самостоятелна сграда, обзаведена е с 6 маси, 5 пейки, 24 стола , телевизор с цифрова телевизия, видео и секции, помещението за усамотяване - обзаведено с два фотьойла, масичка,телевизор, завеси, ателие по готварство – обзаведено с кухненско обзавеждане, ел. печка „Дипломат”, аспиратор, съдомиялна машина, 4 маси и 16 стола, секция, кухненска посуда, занималня - обзаведена с 3 маси, 1 бюро, 8 стола, секция, ученическа дъска, кубчета, мозайки, пъзели, библиотека, др.занимателни игри, радио, флипчарт, психотерапия – 5 маси, 15 стола, секция, шкафче, флипчарт, защитено пространство -обзаведено е по осмотрение на потребителите на социални услуги, които го използват, с маса, гардеробче , шкаф, четири стола, котлон , касетофон, посуда и др., стая за свиждане , която е обзаведена с маса, столовe, диван, пердета. Обща площ – 26251 кв.м. има и прилежащ двор със зеленчукова градина и тревни пространства за отдих и площадки. Сградите са стари. Ежегодно се извършват ремонтни дейности, но потребителите постоянно чупят. Сградите се нуждаят от основен ремонт.

 • Целева група

ДВХУИ е специализирана институция предназначена за лица с различна степен умствена изостаналост, при които са изчерпани възможностите за извършване на услуги в общността.

 • Характеристика на социалната услуга

Опазване здравето и живота на потребителите на социални услуги, правейки го по-лек и приятен.

Услугите, които ДВХУИ предлага са: консултиране, постоянна грижа, медицинска терапия, ориентиране, информиране и обучение, групова работа , помощ в домакинството, осигуряване на съдействие за получаване на здравни грижи и здравна профилактика, почистване на спалните помещения и района на дома, подпомагане при извършване на личния тоалет, пране на дрехите и спалното бельо, бръснаро –фризьорски услуги, организиране на културни и спортни мероприятия и други дейности по организация на свободното време, терапевтични и рехабилитационни дейности.

Капацитетът на услугата е 80 ползватели. За 2009 г. услугата са ползвали 80 човека, до април 2010г. – 79 човека.

Перосналът се сътои от 44 служители. Въведена е система за вътрешна квалификация, ежегодно се изготвя план за обучение на персонала, който включва запознаване с изискванията на нормативната база, касаеща предоставянето на социални услуги в специализирани институции, международните актове по правата на хората с увреждания, изпълнения на санитарните и хигиенни норми и др.

ДВХУИ с. Батошево си взаимодейства с Община Севлиево, РД”СП” гр. Севлиево, ДПБ- гр. Севлиево, СПТЕЛК гр. Ловеч, РЗОК гр. Габрово, НОИ, здравни заведения в цялата страна, други социални институции, доставчици, Районен съд Севлиево, „Банка ДСК” АД, РПУ –Севлиево и много други.

Дом за стари хора, с. Добромирка (ДСХ) и Дом за стари хора, гр. Трявна(ДСХ)

На територията на област Габрово има 2 бр. Дом за стари хора. Единият е разположен в с. Добромирка, община Севлиево, а другият е в гр. Трявна.

 • Местоположение на социалната услуга

Дома за стари хора в с. Добромирка се намира близо до центъра на селото. Теренът и сградата са публична общинска собственост. Материалната база се състои от: 1 сграда - 672 кв.м, 33 стаи на настанени лица, 5 адм. кабинети, столова, кухня, 3 дневни , 7 общи помещения; легла - 80 бр, шкафче нощно – 80 бр., гардероб - 45 бр., маса -19 бр., диван-пейка – 12 бр., секционен шкаф – 7 бр. към сградата има двор 8320 кв.м. Общо състояние на материалната база: подменена дограма, направена изолация, ремонтирани стаи на трети етаж, обзавеждането по стаите и административните кабинети и столовата и кухнята е амортизирано.

Дом за стари хора в гр. Трявна е разположен в краен квартал на града, на 2 км от центъра. Теренът и сградата са собственост на Община Трявна. Домът е разположен в една четириетажна сграда, общата площ на терена и на сградата е 1 декар. Състоянието на материалната база се определя като отлично.

 • Целева група

ДСХ е специализирана институция за възрастни хора в пенсионна възраст.

 • Характеристика на социалната услуга

ДСХ с. Добромирка е специализирана институция, която цели подобряване и запазване живота на потребителите на социални услуги.

Видове социални услуги предоставяни в ДСХ с. Добромирка са:

 • Битово устройване - на настанените лица се осигурява легло, нощно шкафче, гардероб, постеловъчен инвентар, достъп до столова, дневна и офиси. Осигуряване на топла вода и отопление.

 • Хранене - предоставяне на здравословна и питателна храна – закуска, обед /три блюда/ и вечеря съобразена с изискванията на Закона за народното здраве . В ДСХ с. Добромирка е въведено изборно меньо, а на диабетно болните се предлага диетично хранене.

 • Медицинско обслужване - осигуряване на здравни грижи, съдействие за получаване на специализирана медицинска и стоматологична помощ, снабдяване с предписани лекарствени средства и помощно – технически средства. Осигурено е денонощно медицинско обслужване от медицинска сестра.

 • Осигуряване на санитарно-хигиенно състояние на настаненото лице и околната среда съобразено със санитарно-хигиенните изисквания. Къпане един път седмично и при нужда, бръснене един път седмично /заплащането на бръснар е от настаненото лице/. Ежедневно почистване и дезинфекция на ползваните помещения и околна среда.

 • Задоволяване на битови и духовни потребности – съдействие за осъществяване на социални, лични и семейни контакти, развлечения и занимания, осигуряване на телекомуникационни връзки. Закупуване със средства на потребителя –памперси, тоалетни, хранителни и други стоки по желание и при нужда.

 • Осигуряване на информация за нормативната уредба, регламентираща дейността на доставчика и правата и задълженията.

 • Съдействие за участие в програми за социална интеграция и ресоциализация.

В ДСХ с. Добромирка няма определен срок за пребиваване на настанените, ако това допълнително не е уговорено в Договора за ползване на социални услуги. Изписването на лицата от дома става по тяхно желание или на близките им, при промяна във физическото или психическото състояние неотговарящо на профила на дома или при системно неспазване на правилника за вътрешния ред в ДСХ с. Добромирка.

 • Консултиране

Видове социални услуги предоставяни в ДСХ гр. Трявна са: консултиране, дневна грижа, постоянна грижа, рехабилитация, терапия, ориентиране, информиране и обучение, групова работа, работа на терен, помощ в домакинството, образование/обучение, други.

Капацитетът на ДСХ с. Добромирка е 80 ползватели. За 2009 г. услугата са ползвали 75 човека, а до април 2010 г. – 77. Персоналът се състои от 35 служители. Има вътрешна система за обучение на персонала.

ДСХ си взаимодейства с други специализирани институции, Община Севлиево, ДСП, Общинска болница, медицински центрове, РЗОК, РПУ и НПО.

Капацитетът на услугата за ДСХ гр. Трявна е 40 ползватели. За 2009 г. и до април 2010 г. услугата са ползвали 40 човека. Персоналът на се състои от 18 служители. Има система за повишаване на квалификацията на персонала.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   17

Свързани:

Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в

Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconПълнолетни лица с увреждания
...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово
Да представи анализ на материалните, човешки и финансови ресурси, налични и/или необходими за разкриването на нови социални услуги....
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconПротокол
Относно: Докладна записка от Георги Василев Георгиев – зам кмет на общината, относно приемане на решение за утвърждаване на „Анализ...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconИзводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12
Приоритетно направление 2: Деинституционализация и превенция на настаняването на деца 41
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград
Асеновград е етап от процеса на стратегическо планиране на социалните услуги на областно ниво в изпълнение на чл. 36 а. (нов дв,...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconС решение №6 прието на заседание
Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в област Велико Търново
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconВтора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията)
Анализът на ситуацията в общината е направен по отделни сектори, като е разделен на следните основни секторни части
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconОбласт Силистра Доклад Месец юли 2010
Настоящият анализ и оценката на потребностите на рисковите групи в Област Силистра е резултат от процеса на стратегическо планиране...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconРепублика българия
Пластформ“ оод, гр. Габрово, код булстат: 107010172 Ю, с адрес на управлението: област Габрово, община Габрово, гр. Габрово, ул.”Бодра...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом