Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово
ИмеАнализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово
страница10/17
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер2.44 Mb.
ТипАнализ
източникhttp://www.gb.government.bg/Documents/Gabrovo_analiz.doc
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17

II етаж на сградата: офис 1: Административен офис и място за провеждане на индивидуални срещи с клиенти – обща площ – 19.кв.м

Офис 2: Работен офис на екипа, място за провеждане на екипни срещи - обща площ - 25 кв.м.

Санитарни помещения за екипа на ЦОП.

I етаж: Многофункционална зала: за провеждане на групови работи с клиенти, за работни срещи с доброволци, за обучения и консултации на клиенти – обща площ - 56 кв.м.

Санитарни помещения за клиенти, включително и тоалетна за инвалиди.

Всички помещения са оборудвани с необходимата офис техника – съобразно потребностите на екипа и потребностите на клиентите.

Организацията разполага с богата ресурсна библиотека с обучителни материали, професионална литература и справочници, свързани с процеса на педагогическа и психо-социална диагностика на клиенти, обучение на родители, развитие на базисни социални умения, личностно планиране, управление на доброволци и др.

Организацията разполага и с богат набор от дидактически материали за работа с различните целевите групи деца.

Организацията разполага и с 2 допълнителни помещения: кабинет за психологическо консултиране и ресурсна библиотека с материали за обучение, подходящи за осъществяване на индивидуален и групов процес на подкрепа, с обща площ 40кв.м., които организацията наема в Дом на културата – етаж 2, южен вход. Входа и фоайето на Новата сграда, в която функционира центъра са оформени като информационно бюро, което осигурява достъпност на информацията за предоставяните.

 • Целеви групи:

Дейностите на Центъра за обществена подкрепа са насочени към следните целеви групи:

 • Деца и младежи в риск, от общността:

  • Деца с отклоняващо се поведение;

  • Деца жертви/свидетели на насилие;

  • Деца в риск от отпадане от училище;

  • Деца, настанени в специализирани институции или деца, на които им предстои напускане на специализирани институции;

 • Родители на деца в риск, от общността (на територията на общината);

 • Семейства на деца, които са в институция и се подпомагат с цел реинтеграция на детето в семейна среда (на територията на общината);

 • Кандидати за приемни родители или утвърдени приемни семейства;

 • Семейства в процес на осиновяване, осиновители;

 • Специалисти работещи с деца: (възпитатели, педагози, социални работници, психолози) и др. специалисти, работещи с деца в риск в общността.

Капацитет на ЦОП, ИМКА - 20 места

 • Характеристика на услугата:

Основни дейности:

Предоставяне на дейности и услуги за оказване на подкрепа на деца в риск и техните семейства, свързани с:

 • подкрепа на детското развитие, справяне с възрастови кризи и личностно развитие

 • превенция на отклоняващото се поведение при деца и младежи и работа с деца с отклоняващо се поведение;

 • превенция на отпадането от училище; работа с деца, отпаднали от училище.

Основни интервенции:

  • Психологическа и социално-педагогическа диагностика.

  • Педагогическа диагностика.

  • Психологическо консултиране, терапия;

  • Социално-педагогическо консултиране на деца с поведенчески проблеми.

  • Организиране на програми за превенция на отклоняващото се поведение.

  • Т-групи за формиране на социални умения, справяне с конфликти, асертивно поведение.

  • Групи за деца за споделяне и емоционална подкрепа по проблемите на отклоняващото се поведение.

  • Организиране на групови и индивидуални занимания за преодоляване на изоставането в училище, за развитие на когнитивните процеси, формиране на навици за учене и повишаване на мотивацията за посещение на училище.

  • Развиващи дейности за свободното време.

  • Обучителни модули за личностно развитие, себепознание, професионално ориентиране.

Осъществяване на дейности за превенция на риска или преодоляване на последствията от насилието;

Предоставянето на услугата включва следните дейности:

  • Консултиране:

Оценка на последствията от насилието върху психическото състояние и развитие на детето и ресурси за справяне с травмиращото събитие.

Изработване на индивидуална терапевтична програма за преодоляване на неблагоприятните последици върху личността на детето;

Оценка на нагласите на семейството към преживяното насилие и капацитета на родителите за справяне и съдействие;

  • Кризисни интервенции: свързани с тежки реакции на преживяното насилие в острата фаза на неговото разкриване.

  • Подкрепа на детето:

 • Превенция на насилието:

  • Основни интервенции:

   • Психологическа и педагогическа диагностика.

   • Психо-социално консултиране

   • Професионално ориентиране и кариерно консултиране;

   • Обучение в умения за живот на деца в домовете и на младежи, на които им предстои да напуснат специализираните институции.

   • Подкрепа за социална интеграция чрез осъществяване на индивидуални занимания в рамките на Програма „Голям брат/ голяма сестра”.

   • Подготовка на деца за реинтеграция, настаняване в приемно семейство и осиновяване /само в случаи, насочени от ОЗД, като част от плана за действие/.

   • Подкрепа на адаптацията на децата в нова среда /училище, семейство и др/.

   • Осъществяване на програми за свободното време, за професионално ориентиране и или за социално включване;

   • Осигуряване на подкрепа за родители:

Дейности:

 • Информиране, изслушване и насочване към адекватни услуги в общността.

 • Индивидуални психологически и социални консултации на семейства на деца в риск с оглед превенция на изоставянето на детето и настаняването му в специализирана институция, както и на семейства от общността, с оглед развитие на капацитета на семейството за справяне с проблеми, възникващи при развитието на детето, семейни конфликти и трудности, при справяне с ежедневните задължения, свързани с грижите и възпитанието на детето.

 • Организиране на групи за развитие на родителския капацитет, семинари, треннинги, групови консултации.

 • Групи за самопомощ /родители на деца, преживели насилие; жени, жертви на насилие/.

 • Осъществяване на оценка и обучение на кандидати за приемни родители и последваща подкрепа при настаняване на дете в приемно семейство;

 • Осъществяване на подкрепа и консултиране на семейства в процес на осиновяване:

 • Информиране и практическа подкрепа на кандидат-осиновители – предоставяне на точна информация за спецификата на осиновяване, необходими документи, процедурата по осиновяване, подготовка за среща с детето.

 • Подкрепа на семейства в процес на осиновяване или на осиновителите за справяне с проблемите след осиновяване на детето;

 • Обучение и развитие на родителски умения;

 • Консултиране и подкрепа на осиновителите;

 • Индивидуални консултации за осиновители; Фамилна терапия; Организиране на група за подкрепа: с цел изграждане на подкрепяща мрежа от семейства на осиновилители в общността;

 • Организиране и осъществяване на мобилна работа (психологическо консултиране, организиране на групи за подкрепа за развитие на родителски капацитет и др. )

 • Организиране на дейности за развитие на капацитета на работния екип на доставчика на услугата, на работещите в специализираните институции и други специалисти, работещи с деца в общността:

Организиране и провеждане на обществени кампании

 • Мобилна социална работа в общността.

 • Подбор, ориентиране, обучение и координиране на доброволци, които подпомагат предоставянето на услугите за деца в общността.

 • Обществени дискусии с представители на професионални общности, работещи с деца.

 • Обучения, срещи за обмяна на опит и други дейности, осигуряващи развитие на капацитета на работния екип на доставчика на услугата, на работещите в социалните домове (възпитатели, педагози, социални работници, психолози), на педагогически съветници в училище и други специалисти, работещи с деца в риск.

Дейности за осигуряване на качество на услугите и развитие на капацитета на доставчика:

1). Супервизия на специалистите от екипа - предвижда се всеки член от работния екип, ангажиран с предоставянето на услугата да преминава през индивидуална супервизия /или групова супервизия 4 пъти в годината. Това ще бъде елемент от подкрепата за развитие на капацитета на екипа, както и мярка, която да гарантира качество на предоставяната услуга.

2). Оценка на работата на екипа и развитие на екипа: Предвижда се веднъж годишно екипа да участва в работна среща, по време на която с помощтта на външен консултант да се осъществи самооценка и оценка на представянето на всеки член на работния екип, да се дискутират постиженията на екипа, по отношение на развитие на услугата, както и ще се осъществява процес на планиране на дейностите по предоставяне на услугата ЦОП за следващата година.

3). Участие в специализирани обучения на членове на екипа на ЦОП и работни посещения в партньорски организации, доставчици на социални услуги в общността: предвижда се на база на индивидуалните планове за развитие на членовете на екипа да се осигури възможност за поетапно преминаване през различни обучителни модули, в рамките на осъществяваните партньорски проекти през 2010 година и допълнителните възможности , предоставяни от партньорите на ИМКА-Габрово.

Областен съвет за нарктични вещества и Превантивно-информационен център

 • Местоположение на социалната услуга

Областния съвет по наркотични вещества /ОбНСВ/ се намира в централна градска част в гр. Габрово в непосредствена близост до обществени институции и училищни учреждения. ОбНСВ е създаден през 2002 г., а Превантивно-информационния център – през 2006 г. Двете услуги са делегирана държавна дейност.

Сградата, в която се намира центъра е частна общинска собственост. Помещенията обхващат първи етаж от сграда, находяща се на ул. „Пенчо Постомпиров” 19, с обща площ – 212 кв.м. Обособени са следните помещения: зала за провеждане на групови занимания, зала за рехабилитация, компютърни занимания, трудо и арт-терапия с обособено кухненско помещение за провеждане на занимания за готварство, кабинет на организатора на ЦСРИ, сервизни и санитарни помещения. Общото състояние на материалната база е много добро.

 • Целева група

Потребители на социалната услуга са: ученици; учители; педагогически съветници; медицински специалисти; родители; деца и млади хора, употребяващи наркотични вещества.

 • Характеристика на социалната услуга

Превантивно – информационна дейност

Работа по мултимодулна програма за превенция употребата на наркотици в училищата с различни целеви групи – ученици, учители, педагогически съветници, медицински специалисти и родители, включваща:

 • Образователно – информационен модул за учители;

 • Образователно – информационен модул за педагогически съветници и медицински специалисти;

 • Прожекции на филми и дискусии, свързани с темите „наркотици” и „зависимости”;

 • Разработване и осъществяване на алтернативни дейности, осмислящи свободното време на младите хора;

 • Организиране и провеждане на работни срещи, семинари и конференции в областта на наркоманиите;

 • Провеждане на информационни и превантивни кампании;

 • Работа по подхода „връстници обучават връстници” – интерактивна програма за обучение на доброволците от Младежкия съвет по наркотични вещества за осъществяване на превантивни дейности сред младите хора;

 • Разработване, издаване и разпространение на превантивни и здравно-образователни материали;

 • Провеждане на анкети сред младежите и населението за изследване нивото на употреба на наркотици, нагласите и информираността по проблемите на зависимостите;

 • Съдейства за изграждане на мрежа от НПО и институции, ангажирани с проблемите на наркоманиите и работещи в сферата на младежките дейности;

 • Целенасочена работа с медиите, с цел повишаване на ангажираността и чуствителността на гражданското общество по проблемите на наркозависимите.

Консултативна дейност

 • Консултация за видове наркотични вещества: въздействие, признаци за употреба, последиците от употребата;

 • Информация, относно възможности за лечение и рехабилитация на зависимости.

 • Съдействие за постъпване в терапевтични общности;

 • Консултиране на родители и близки на хора с проблемна употреба на наркотици;

 • Оценка тежестта на злоупотреба и мотивационно интервюиране.

 • Насочване на доставчици на социални услуги за деца и семейства за дългосрочно психологическо консултиране;

Услугите на ПИЦ са безплатни.

Към месец април 2010 г. позвателите на услугата са 297 лица. Преобладаващия брой ползватели са на възраст между 8 и 18 години, основно момичета. Има ползватели от община Габрово и от областта.

ОбНСВ и ПИЦ си сътрудничат с външни организации и институции - Окръжен съд - Габрово; Районен съд - Габрово; Районна прокуратура - Габрово; Митница - Габрово; Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Габрово; ОД на МВР - Габрово; Регионален инспекторат по образование; Районен център по здравеопазване; Център за обществена подрепа; ОЗ „ИН” – Габрово; РИОКОЗ – Габрово; Дирекция „Бюро по труда”, ИМКА – Габрово; БМЧК – Габрово; „МИМ – България” – Габрово; Младежки клуб „Българи” – Дряново; РУ на МВР - Севлиево, Отдел Социални дейности в Община Габрово, доставчици на социални услуги на територията на Община Габрово, РДСП и ДСП, Отдел Закрила на детето, МКБППМН, Звено майка и бебе, НПО, здравни и лечебни заведения и др.

Персоналът се състои от 3 щатни бройки. Екипа включва: председател, секретар и старши специалисти /2x0,5 щ. бр./.

Персоналът разполага с подходящо за длъжността образование и опит в сферата на предоставяне на тази услуга.

Специалистите участват в обучителни програми. Персонала не получават супервизия и методическа подкрепа.

Център за социална рехабилитация и интеграция за деца от аутистичния спектър - Келер

 • Местоположение на социалната услуга

Община Габрово, в партньорство със Сдружение «Равен старт - 2008» реализира проект «Изграждане и развитие на Център за социална рехабилитация и интеграция за деца от аутистичния спектър». Проектът се финансира от частни дарители от Община Тун (Швейцария) и е със срок за изпълнение - 31.12.2010 г. Общата стойност на проекта е в размер на 129 376,85 лв., от които 101 426,00 лв. финансов принос от Община Тун и 27 950,85 лв. от Община Габрово.

В рамките на проекта през месец декември 2009г. на територията на Община Габрово е разкрита социалната услуга в общността «Център за социална рехабилитация и интеграция за деца от аутистичния спектър».

ЦСРИ за деца от аутистичния спектър се намира на 1,5 км от централна градска част на Габрово.

Сградата е част от детска ясла, частна общинска собственост, предоставена от Община Габрово. Помещенията на ЦСРИ обхващат първи етаж от източната част на Комплекс «Христо Ботев», находящ се на ул. „Ивайло” № 13. Обособени са три кабинета, зала за релационна психомоторика и санитарни помещения. Общото състояние на материалната база е много добро. Помещенията са обзаведени подходящо предвид работата с целевата група. Доставчикът на социалната услуга е осигурил достъпна архитектурна среда за ползвателите на услугата.

 • Целева група

Потребители на социалната услуга са деца от 3 до 18 годишна възраст с проблеми от аутистичния спектър.

Дейността на социалната услуга ЦОП е съобразена със Закона за закрила на детето, Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца и Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане. Децата и родителите, които желаят да ползват социалната услуга ЦСРИ се насочват с Направление от Отдел «Закрила на детето» към Дирекция «Социално подпомагане» - Габрово. Сключва се договор за ползване на социалната услуга и се изготвя индивидуален план. Ползвателите на центъра не заплащат такса.

 • Характеристика на социалната услуга

В Центъра работата с децата е почасова, като посещенията при специалистите се извършват по предварително изготвен график. Насоката за работа с всяко дете е индивидуална, в зависимост от конкретните потребности. За пряката работа с децата Центъра разполага с 3 работни кабинета и зала по релационна психомоторика:

 • логопедичен кабинет – извършва се диагностика на езиково-речевото развитие на децата, провежда се социално-комуникативна дейност за преодоляване на езиково-говорни дефицити и други проблеми от областта на логопедията;

 • кабинет по специална педагогика – определя се педагогическия статус на децата, подпомага се когнитивното развитие и преодоляването на дефицитите в учебната дейност;

 • психологичен кабинет – извършват се психологични консултации, провеждат се индивидуални психотерапевтични сесии, организират се психотерапевтични ателиета за индивидуална работа или работа в малка група с не повече от три деца; подпомага се психичното развитие и намаляване на детското душевно страдание на децата аутисти;

- зала по релационна психомоторика – специално обособено пространство, в което има триизмерни геометрични фигури, изработени от дунапрен и облечени с кожа в четирите основни цвята, наречени модули. В залата се провеждат индивидуални или групови сеанси по релационна психомоторика, в които детето посредством свободната игра и минималната намеса на специалист от Центъра, отработва проблема, с който не може да се справи, поради липса на езиково-говорни средства или социално затруднена адаптация.

Посредством реализацията на проекта и разкриването на центъра се създава възможност за подобряване качеството на живот и социална интеграция на децата с проблеми от аутистичния спектър, както и осигуряване на подкрепа на техните близки за справяне с трудностите при отглеждането им.

Социалната услуга акцентира върху постигането на следните цели:

- намаляване на социалната изолация и адаптация в общността на децата с проблеми от аутистичния спектър;

- подпомагане социалната интеграция на деца – аутисти;

- получаване на подкрепа от специалисти от близките и семействата на децата;

 • повишаване нивото на взаимодействие и ангажираност на институциите към проблемите на децата от аутистичния спектър;

 • повишаване на обществената чувствителност и ангажираност към проблемите на децата от аутистичния спектър и техните семейства.

Капацитетът на услугата е 20 потребителя.

Към месец април 2010 г. потребителите на социалната услуга са 21 деца. Преобладаващия брой ползватели са на възраст между 8 и 18 години. Преобладава броя на момчетата. Има ползватели от община Габрово и от областта.

ЦСРИ си сътрудничи с Отдел Социални дейности в Община Габрово, Отдел Закрила на детето към ДСП, Сдружение „Дете и пространство” и др.

Персоналът се състои от 4 щатни бройки. Сформиран е екип от специалисти, който включва: Ръководител (0,5 щ.бр.), 2 психолози (по 0,5 щ.бр.), 1 педагог /социално–комуникативна дейност- логопедия/, 2 специални педагози (по 0,5 щ.бр.) и 1 помощник възпитател - художник (0,5 щ.бр.).

Целият персонал на социалната услуга разполага с подходящо за длъжността образование и опит в сферата на предоставяне на тази услуга.

В рамките на проекта специалистите преминаха серия от обучения, което допринесе за повишаване подготовката им за работа с децата от целевата група. Също така двама от членовете на екипа участваха в осъществяването на петдневен обмен на опит и обучение в гр.Берн и гр.Тун, с подкрепата на Фондация „Натали” – специализирана за работа с деца аутисти. Специалистите получават супервизия и методическа подкрепа при осъществяване на услугата от РДСП, ДСП и Отдел «Социални дейности» към Община Габрово.

С цел осигуряване на устойчивост на ЦСРИ за деца от аутистичния спектър и запазване на постигнатите до момента резултати, Община Габрово има намерение да получи финансиране на социалната услуга като делегирана държавна дейност, считано от 01.01.2011 г. В тази връзка предстои прилагане на процедурата посочена в Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, касаеща разкриване на социална услуга – делегирана държавна дейност.

Център за обществена подкрепа към SOS Детски селища

 • Местоположение на социалната услуга

Център за обществена подкрепа е социална услуга в общността, която се помещава в сграда в централната част на града, в близост до ОББ, МДТ, РИОКОЗ, ОУ «Васил Левски».

ЦОП се помещава на трети етаж в сграда на ул. «Райчо Каролев№2, ползва два кабинета, в единия са обособени три работни места, оборудвани с необходимата техника за обезпечаване на работния процес, охранява се от СОД. Другият е обособен на стая за срещи с клиенти – създадени са условия за предразполагане на клиента за водене на конфиденциален разговор, има обособен детски кът.

Предоставените помещения са частна общинска собственост, като на Сдружението е учредено безвъзмездно право на ползване със срок доноември 2013 г.

Общото състояние на материалната база се определя като лошо техническо състояние /неосветеност на общите части – повреди в ел. инсталацията, недостатъчно санитарни помещения предвид естеството на услугата в общността. Няма условия за достъп на клиентите на ЦОП – майки с невръстни деца къде да паркират детските колички.

 • Целева група

Социалната услуга е предназначена за:

 • деца от 0 до 18 години;

 • младежи, напускащи институции за отглеждане на деца;

 • самотни родители и семейства;

 • кандидати за приемни родители и осиновители

 • приемни родители и осиновители

 • професионалисти, предоставящи грижа за деца

Децата се разглеждат като “деца в риск да загубят грижата на своите семейства, когато техните основни материални, емоционални, здравословни и образователни нужди са пренебрегнати или когато са жертви на насилие, поради липса на капацитет или желание от страна на тези, които се грижат за тях адекватно да полагат грижи за своите деца.

В процеса на работа ЦОП си взаимодейства с различни организации, институции, структури:

 • Община Габрово- отдел «Социални дейности»

 • По проект «Живот в семейна среда и по-добро бъдеще на децата чрез алтернативни социални услуги» -лаборатория за изследване на детето;

 • Отдел «Закрила на детето» при Дирекция «Социално подпомагане» - Габрово -насочване на клиенти, екипни срещи

 • ЦОП – община Габрово – организиране на съвместни мероприятия за децата от община –Габрово,благотворителни кампании;

 • ДМСГД –Габрово

 • ДДЛРГ - Габрово

 • Участие в съвместни дейност по проект „Различни хора, една Европа” на Читалище „Априлов-Палаузов”- Габрово, Звено»Майка и бебе» - договаряне на дейности по общи случай - екипни срещи

 • Областен център по наркотични вещества - организиране на съвместни мероприятия за децата от община –Габрово

 • Областен център по приемна грижа –МССС – участия в обучения;

 • Доброволци от Младежки съвет по наркотични вещества – организиране на мероприятия за деца;

 • Технически университет Габрово – лятна практика;

 • РИО на МОН – консултации;

 • Дневен център за стари хора – съвместни мероприятия;

 • Характеристика на социалната услуга

Целта на Център за обществена подкрепа е подобряване качеството на живот на децата в семейната и социалната среда, чрез предоставяне на качествени социални услуги, които да отговарят на потребностите и са достъпни за всяко дете.

 • Да се предотврати изоставянето и настаняването в институция на деца от 0 до 18 години, като в същото време се предотвратят ситуациите, застрашаващи сигурността, здравето и развитието им;

 • Да се подкрепят родителите в създаването на безопасна и сигурна среда за развитието на децата чрез повишаване на техния капацитет;

 • Да се насърчи и подкрепи социалното включване на деца от уязвими социални групи;

 • Да се подкрепят млади, самотни майки в грижата за децата им;

 • Да се овластят родителите в осигуряване на качествено образование за техните деца;

 • Да се подкрепят приемните родители и осиновителите в грижата им за деца, загубили грижата на своите родители.

Услугите, които се извършват в социалната услуга са следните:

Превенция на изоставянето:

Консултиране и подкрепа на деца в риск и техните семейства:

 • Индивидуални и групови консултации за деца: запознаване с техните права; предпазване от насилие, вкл. и сексуално насилие; развитие на комуникативни и социални умения; справяне в конфликтни ситуации; съдействие за редовно посещение на училище или друго детско заведение; организиране на дейности за училищна подкрепа; здравословен начин на живот - ХИВ, СПИН превенция и БППП; превенция на зависимости;

 • Индивидуални и групови консултации за родители по въпроси, свързани с отглеждането на техните деца и посрещане на специфичните им нужди; възпитание на децата; практични съвети за ежедневни нужди в семейството (семеен бюджет, разпределение на отговорностите в семейството и др.); осигуряване на безопасна и здравословна среда за децата; насочване към други социални служби и структури подкрепа за намиране на работа; подкрепа за разрешаване на жилищен проблем;

 • Съветване по правни въпроси – предоставяне на възможност за юридически консултации от специалисти.

 • Подпомагане и осигуряване на достъп до специализирани медицински услугиподкрепа при намиране на необходимата медицинска помощ;Пренатална и постнатална подкрепа и консултиране

 • Психо-социално консултиране по време на бременността и в следродовия период на майки в риск да изоставят децата си - индивидуални и групови консултации на бъдещите родители; съдействие за осъществяване на контакт с различни институции; посредничество при появили се конфликтни отношения; насочване към други социални служби; практическо съветване за справяне в затруднени и кризисни житейски ситуации.

 • Подпомагане и осигуряване на достъп до специализирани медицински услуги – подкрепа при намиране на необходимата медицинска помощ – женска консултация, раждане и следродов период;

 • Съветване по правни въпроси – предоставяне на възможност за юридически консултации от специалисти.


Училищна подкрепа с цел превенция от отпадане от училище:

 • Консултиране на деца за избор на подходящо учебно заведение;

 • Консултиране на родители за избор на подходящо учебно заведение за децата им;

 • Подкрепа за осигуряване на достъп до предучилищна грижа;

 • Консултиране на родители на деца със специфични образователни нужди и талантливи деца;

 • Подкрепа на деца и семейства с цел насочване към извън класни форми


Реинтеграция:

 • Консултиране и подкрепа на детето за извеждане от извън семейната грижа;

 • Консултиране и подкрепа на заместващия родителската грижа за извеждане на детето от извън семейна грижа;

 • Консултиране и подкрепа на биологичното семейство;

 • Подкрепа на детето и биологичното семейство по време на след- реинтеграционния период


Приемна грижа

 • Провеждане на кампании за набиране на приемни родители

 • Оценка, консултиране и последващо мотивиране на кандидати за доброволни и професионални приемни родители

 • Обучение на кандидати за доброволни и професионални приемни родители

 • Наблюдение, подкрепа и консултиране на доброволни и професионални приемни семейства


Подкрепа и консултиране на осиновители – индивидуално и групово консултиране и подкрепа на осиновители в периода след осиновяване на детето. Психологическо консултиране за осиновителите за “приемане” на детето и неговия произход; взаимоотношения родители-деца; приемане на социалната роля.


Обучение и консултиране на деца, напускащи извънсемейна грижа с цел социална интеграция и професионална реализация

 • Обучения за създаване на умения на самостоятелен живот;

 • Подкрепа на индивидуалното развитие, професионално ориентиране и завършване на избраното образование

 • Пълноценно организиране на свободното време и осигурен достъп до разнообразни извън учебни занимания, съобразно с индивидуалните интереси и таланти.

 • Подкрепа на връзката и контакта с биологичното семейство и среда по произход

Мисията на Център за обществена подкрепа е децата да останат в семействата, като се даде възможност те да израснат в грижовна семейна среда.

Капацитетът на услугата

„Център за обществена подкрепа е с капацитет 120 деца.

Персоналът се състои от 3 щатни бройки: координатор ППС/социален работник , социален работник – 2 бр.

Целият персонал на социалната услуга разполага с подходящо за длъжността образование и опит в сферата на предоставяне на тази услуга.

Всеки член на екипа през календарната година има право на обучение по специалността по свой избор /квалификационни курсове, обучитeлни програми/, разходите са за сметка на организацията и обучения за повишаване на компетенциите организирани от националния офис на сдружението – с външни обучители.

Център за обществена подкрепа, гр. Дряново

 • Местоположение на социалната услуга

Център за обществена подкрепа е социална услуга в общността, която се помещава в централната градска част. Теренът и сградата са собственост на НЧ «Развитие – 1869» гр. Дряново. Собствената сграда е с добре оборудвани кабинети: три кабинета, две санитарни помещение, фоайета и коридори.

 • Целева група

Деца и семейства в риск от общността.

 • Характеристика на социалната услуга - консултиране, терапия, информиране и обучение, групова работа, работа на терен, образование/обучение, тренинг, подкрепа на приемни семейства, кампании, превенции.

Целта на Център за обществена подкрепа е подобряване качеството на живот на децата в семейната и социалната среда, чрез предоставяне на качествени социални услуги, които да отговарят на потребностите и са достъпни за всяко дете.

Капацитетът на услугата

„Център за обществена подкрепа е с капацитет 17 за 2009 г. и 14 за 2010 г. ползвателите на услугата са 26 човека за 2009 г. и 23-ма към април 2010 г.

Персоналът се състои от 5 щатни бройки. Сформиран е екип от специалисти, който включва: директор/педагог - 1, психолог - 1, социален работник – 3 бр, 1 - фелдшер и 1 - логопед.

Целият персонал на социалната услуга разполага с подходящо за длъжността образование и опит в сферата на предоставяне на тази услуга.

Всеки член на екипа може да получава консултации при необходимост от МСС – България и участие в обучтелни програми.

Центърът за обществена подкрепа, гр. Дряново си взаимодейства с МСС – България и с ОЗД гр. Дряново.

ЦОП гр. Дряново има участие в проект „Разширяване на модела на приемна грижа в България” с финансиране от УНИЦЕФ.Продължителността на проекта е от 2009 г. до 2010 г., в партньорство с МСС – България и участват 4 души от персонала.

Дневен център за деца и възрастни с увреждания,гр. Дряново

 • Местоположение на социалната услуга

Дневният център се намира на около 1 км. от центъра на града в ж.к. Успех, който е един от крайните квартали на гр. Дряново. Кварталът е сравнително гъсто населен с хора, които в по-голямата си част са със зрителни увреждания. Мястото е тихо и спокойно.

Дневния център се помещава в едноетажна сграда, полумасивна конструкция в сравнително добро състояние, с площ 305 кв.м.

Към входа на Дневния център е изградена естакада за инвалидни колички.

Помещения – кабинет по психология, кабинет на логопеда, офис, параклис, стая за разсипване на храната, миялно помещение, столова /дневна/, занималня, кабинет по Кинезитерапия, спално помещение,тоалетна за персонала, три тоалетни и баня за клиентите, котелно, килер.

Има двор с детска площадка, баскетболно игрище, овошки и зеленчукова градина с обща площ 3 декара.

Отоплението се извършва с локално парно с дизелово гориво и климатици.

Теренът и сградата са собственост на Съюза на слепите в България.

 • Целева група

Деца до 18 г. и лица над 18 г. с умствени, физически и психически увреждания.

 • Характеристика на социалната услуга

Дневен център за деца и възрастни с увреждания, гр. Дряново е социална услуга в общността, която предоставя целодневна и/ или почасова грижа в зависимост от индивидуалните потребности на ползвателите. Обучение на хората с увреждания в следните дейности: независимост в битови умения, умения за самообслужване, социално поведение, участие в живота на обществото, психомоторно развитие, комуникация, емоционално развитие, образователно развитие и умения, здравно обслужване и рехабилитация.

Мисия: Осигуряване на по-качествен живот на хората с увреждания.

Ценности: Трудолюбие, честност, комуникативност, взаимопомощ, съпричастност.

Услуги, които предоставя дневния център са: дневна грижа, рехабилитация, терапия, ориентиране, информиране и обучение, групова работа, помощ в домакинството, образование/обучение, изграждане на хигиенни навици, умения за самообслужване, психомоторно развитие, здравно обслужване

Капацитетът на услугата е 50 потребителя. За 2009 г. 47 човека са ползвателите на услугата, а до април 2010 г. - 46 човека.

Центърът си взаимодейства с Дирекция «Социално подпомагане», гр. Севлиево, Общинска администрация Дряново, МТСП и ДСК – Дряново.

Персоналът се състои от 20 човека, всеки от които е преминал обучение и отговаря на изискванията за заемане на длъжността. Екипът получава методическа помощ от РДСП, ежегодни обучения, относно промените в нормативната база. Изготвени са лични планове за развитие на персонала и план за обучение за 2010 г.

Центърът е участвал в проект «Закупуване на специализиран пътнически микробус за хора с увреждания» с продължителност на проекта 01.05.2008 г до 01.10.2008 г. Проектът е финансиран от Фондация Лале в партньорство с община Дряново.

Развивани са следните дейности:

 1. Изискване и получаване на три оферти от автомобилни фирми за специализиран пътнически микробус.

 2. Изготвяне на проект за закупуване на специализиран микробус с превод на английски език. Внасяне на проекта във Фондация „Лале” за одобрение.

 3. Поръчване на специализирания микробус. Подписване на договор за изпълнение на поръчката. Изпълнение на поръчката.

Резултати:

1. Количествени резултати:

 • 50 души с психически и физически увреждания, клиенти на Дневния център, използват новият микробус.

 • 14 души с психически и физически увреждания, клиенти на две Защитени жилища, използват новият микробус.

2. Качествени резултати:

 • Хората с увреждания участват по-често в дейностите, организирани в Дневния център.

 • Редовното участие в дейностите на Дневния център помага за по-бързото развитие на социалните им умения и възможността им за работа.

 • Подобрените работни и социални умения на хората с увреждания помагат за по-доброто им социално включване.

 • Вторият микробус помогна на сдружението да разшири дейността си и да включва повече хора с увреждания, които се нуждаят от услугите ни.

Вторият микробус помогна на сдружението да засили позициите си, когато кандидатства по други проекти.

Дневен център за деца и младежи с увреждания, гр. Севлиево

 • Местоположение на социалната услуга

ДЦДМУ се намира в центъра на гр. Севлиево, на територията на Първо ОУ „Хр. Ботев”. Разполага с една сграда с 12 помещения. Материална база е добра, направен е основен ремонт. Теренът и сградата са публична общинска собственост.

 • Целева група

Ползвателите на услугата са деца и младежи с увреждания.

 • Характеристика на социалната услуга

Дневен център за деца с увреждания е социална услуга в общността, която предоставя целодневна и/или почасова грижа в зависимост от индивидуалните потребности на ползвателите. С децата се провеждат ежедневни занимания – педагогически, логопедични, рехабилитационни и психологически, съобразени с методиката за работа с деца с увреждания. Центърът насърчава и подкрепя социалното, емоционалното, образователното и културното развитие на всеки потребител на социалната услуга.

Капацитетът на услугата е 24 потребителя. За 2009 г са ползвали услугата 29 човека, а до април 2010 г. - 36.

Услугите, които предоставят Дневния център за деца и младежи с увреждания са: консултиране, дневна грижа, рехабилитация, информиране и работа с родители, групова работа, образование/обучение, развитие на социални умения, психологическа подкрепа, логопедична работа, други - музикално ателие, изнесено арт ателие, интегративни дейности, ателие глина.

Персоналът на ДЦДМУ е 11 човека. Персоналът получава супервизия от психолози на МСС – България. Има система за повишаване на квалификацията: курсове за следдипломна квалификация, участие в обучителни програми, обучение от Фондация „ Дете и пространство”, холандски, френски и белгийски специалисти.

Център за обществена подкрепа, гр. Севлиево

 • Местоположение на социалната услуга

Сградата на ЦОП - Севлиево е разположена в непосредствена близост до центъра на града. Местоположението позволява удобна комуникацация с държавните институции, работещи по проблемите на децата и семействата, общинските власти и други ключови здравни и образователни услуги. Едновременно с това, сградата е в близост до ромския квартал „ Балабаница”, което осигурява по-добра достъпност на услугите за голяма част от клиентите на ЦОП и лесно припознаване.

Теренът и сградата са собственост на Община Севлиево.

ЦОП се помещава в масивна тухлена сграда и двор с обща площ 236 кв.м. Сградата е с площ 84,35 кв.м. и включва следните помещения :

- работни офиси – 2 бр.

- стая за работа с младежи – 1 бр.

- кухненски бокс, който се използва от персонала и клиенти задължително в присъствието на член на екипа – 1бр.

- стая за индивидуална социално- психологическа работа – 1бр.

- зала за групови работи – 1бр.

- тоалетни – 2 бр. от които една за клиенти и една за персонала ;

- битова стая – 1 бр.

- котелно помещение – 1бр.

Дворът на ЦОП е с площ 151,65 кв.м.

Общо състояние на материалната база: с цел подобряване на материалната база, след поемане на управлението на СУ ЦОП от фондация МСС - България през м. юни 2009 г. е извършен частичен ремонт. Към момента санитарно – битовото състояние и обезпечаване е на добро ниво. Осигурени са санитарни възли /тоалетни и топла вода/, поддържа се много добра текуща хигиена. Санитарните възли и умивалните се дезинфикцират ежедневно. Всички помещения са оборудвани оптимално и по предназначение.

 • Целева група

 • деца и младежи до 18 (20) год., настанени в специализирани институции за деца;

 • деца и младежи до 18 години в риск от общността и техните семейства;

 • кандидати за приемни семейства; утвърдени приемни семейства с настанени деца;

 • кандидат – осиновители и семейства на осиновители в следосиновителния период;

 • деца и семейства от общността

 • Характеристика на социалната услуга

Центъра за обществена подкрепа предоставя комплекс от социални услуги, свързани с извършване на социални и педагогически консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални и групови програми за социално включване.

Цели: Превенция на изоставянето на деца, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на детето в биологичното семейство, обучение в умения на самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви (ППЗСП);

Ценности:

 • Поставяне на най-добрия интерес на детето в центъра на работата;

 • Доброволност за ползване на социалните услуги, предоставяни в Центъра;

 • Зачитане и уважение на личността на ползвателите (детето, младежа, родителите);

 • Зачитане правото на мнение по въпроси от интерес на клиента;

 • Индивидуализиране на интервенциите при работа по случай.

 • Опора на силните страни и ресурсите на детето, семейството и общността;

 • Работа в екип и междуинституционално сътрудничество

Услуги:

 • Направление „Превенция на изоставянето”;

 • Направление “Превенция на насилието. Работа с деца, жертви на насилие и техните семейства”;

 • Направление “Превенция на отклоняващото се поведение при децата и работа с деца с отклоняващо се поведение и техните семейства”;

 • Направление “Превенция на отпадането от училище. работа с деца, отпаднали от училище и техните семейства”;

 • Направление “Реинтеграция в семейна среда на деца, настанени в специализираните институции ”;

 • Направление “ Приемна грижа и осиновяване ”;

 • Направление „ Подкрепа и консултиране на семейства от общността ”;

Капацитетът на услугата е 25 потребителя. През 2009 г. услугата са ползвали 80 човека, а до април 2010 г. - 70. Броят на ползвателите на СУ в ЦОП е след издадено направление от ДСП-Севлиево. Направлението се издава за детето, което всъщност е случая, отчитан в регистъра на ЦОП, но ползватели по всеки един случай могат да бъдат родителите на детето и членове на разширеното биологично семейство като техният общ брой е включен в таблицата.

Извън работата по случаи, насочени с направления от ДСП- Севлиево, ЦОП е осъществил поредица от групови работи с деца от ОДЗ и ученици, по заявка на ръководителите на образователните заведения, по темите в направления „Превенция на насилието” /вторична превенция/ и „Правата на детето”. Реализирани са и тренинги с младежи и девойки от ДДЛРГ с цел изграждане и развитие на жизнени и социални умения за самостоятелен живот. Съвместно с ГОЦПИ – Севлиево, ежеседмично са провеждани тренинг-обучения на деца от ромския кв. Балабаница, с цел успешна социална интеграция. ЦОП и ДЦДМУ реализираха тренинги по темата „Да приемем различните от нас” с основна цел интеграция на децата с увреждания.

Обслужените ОДЗ и училища, темите и броят на ползвателите е както следва:


Година

ОДЗ /Училище

Тема

Брой обслужени

2009 г.

ДДЛРГ

„Как да преодоляваме отрицателните стереотипи и предразсъдъци”,” Как да създаваме и поддържаме приятелства”

15
ОУ „Стефан Пешев ”

„Формиране на умения за конструктивно общуване”,”Конфликти.Същност”,”Формиране на умния за изграждане на групова сплотеност”, „Права и отговорности в ранна училищна възраст”, „Групова сплотеност”, „Повишаване на комуникативните умения”, „” Агресивно поведение”, „Изкривяване на информацията в процеса на общуване.Бариери при общуване и начини за преодоляването им”, „Боравене с емоции и чувства”, Формиране на умения за избор на приятелски кръг”, „Конфликти - същност, видове, последици. Стратегии за успешно справяне с тях”, „Формиране на умения за постигане на емоционален баланс”, „Формиране на умения за толерантност и асертивност”

175
ОУ „ Христо Ботев ”

„Ценности и лични предпочитания и други екзестинциални въпроси, които съществуват във всяка общност”, „ Превенция на насилието сред деца и тийнеджъри”

176
Кв.Балабаница

Обучения за изграждане на основни жизнени умения и умения за социална интеграция на деца с различна етническа принадлежност

30

Общо за 2009 г.396

2010 г.

ОУ „Стефан Пешев”

„ Детската визия за един по-добър и щастлив свят и моето послание към хората”, „ Правата на детето и отговорности ”

66
ОДЗ „Радост-1,2”

НУ ”Кирил и Методий” /подготвителна група/

ОУ „Христо Ботев”

/подготвителна група

„ Да приемем различните от нас ”

80

Кв.Балабаница

Обучения за изграждане на основни жизнени умения и умения за социална интеграция на деца с различна етническа принадлежност

30

Общо за 2010г.176
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17

Свързани:

Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в

Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconПълнолетни лица с увреждания
...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово
Да представи анализ на материалните, човешки и финансови ресурси, налични и/или необходими за разкриването на нови социални услуги....
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconПротокол
Относно: Докладна записка от Георги Василев Георгиев – зам кмет на общината, относно приемане на решение за утвърждаване на „Анализ...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconИзводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12
Приоритетно направление 2: Деинституционализация и превенция на настаняването на деца 41
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград
Асеновград е етап от процеса на стратегическо планиране на социалните услуги на областно ниво в изпълнение на чл. 36 а. (нов дв,...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconС решение №6 прието на заседание
Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в област Велико Търново
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconВтора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията)
Анализът на ситуацията в общината е направен по отделни сектори, като е разделен на следните основни секторни части
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconОбласт Силистра Доклад Месец юли 2010
Настоящият анализ и оценката на потребностите на рисковите групи в Област Силистра е резултат от процеса на стратегическо планиране...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconРепублика българия
Пластформ“ оод, гр. Габрово, код булстат: 107010172 Ю, с адрес на управлението: област Габрово, община Габрово, гр. Габрово, ул.”Бодра...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом