Индикативно техническо задание по проект „Развитие на съществуващите информационни системи в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация
ИмеИндикативно техническо задание по проект „Развитие на съществуващите информационни системи в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация
Дата на преобразуване17.10.2012
Размер180.37 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://caa.gateway.bg/upload/docs/TechZadanie__.doc
ИНДИКАТИВНО ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

по проект „Развитие на съществуващите информационни системи в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”, разработване на нови модули и тяхното интегриране в Единна информационно-комуникационна система (ЕИКС), обхващаща извършваните административни услуги по отношение на издаваните лецинзии, свидетелства, удостоверения и одобрения в гражданското въздухоплаване”


Дейност І : Проектиране и разработване на нови модули, усъвършенстване на съществуващи системи, внедряване и изграждане на „Единна информационно-комуникационна система в Главна дирекци „Гражданска въздухоплавателна администрация”


1. ПРЕДМЕТ НА ЗАДАНИЕТО

1.1. Предмет на заданието:

Настоящето задание касае техническите изисквания към развитието на съществуващите информационни системи в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”, разработване на нови модули и тяхното интегриране в Единна информационно-комуникационна система (ЕИКС), обхващаща извършваните административни услуги по отношение на издаваните лецинзии, свидетелства, удостоверения и одобрения в гражданското въздухоплаване”

1.2. Обхват на заданието:

Обхватът на заданието се дефинира чрез:

- Обхващане с ЕИКС на посочените в т. 2 на настоящето задание работни места;

- Осигуряване за тези работни места на обработката на всички видове данни от неструктуриран и структуриран тип, съпътстващи административната дейност по извършваните от ГД ГВА административни услуги, които данни подлежат на доуточняване и детайлизация в процеса на реализация на проекта;

- Осигуряване обслужването на съвместната работа на потребителите на ЕИКС съгласно изискванията на Закона за електронното управление и подзаконовите към него нормативни документи


2. РАБОТНИ МЕСТА В ГД “ГВА”, ОБЕКТ НА ОБСЛУЖВАНЕ С ЕИКС

ЕИКС трябва да осигурява индивидуална настройка на работните места, в зависимост от спецификата на административните дейности, които ще се извършват на тях в съответствие с изискванията на нормативните документи.

Системата трябва да осигурява 80 работни места, обхващащи работните станции в ГД “ГВА” като обслужва служителите от най-високите управленски нива до инспектор и мл. специалист.

Съставът на работните места ще бъде конкретизиран на етапа на реализацията на системата.


3. НАЛИЧНИ ТЕХНИЧЕСКИ РЕСУРСИ, С КОИТО ЩЕ РАБОТИ
ЕИКС


3.1. Работни станции:

С цел оценка на пригодността на наличните технически ресурси на работните станции на работните места се посочват само техни минимални критични стойности на основните технически параметри както следва:

- Работна честота на процесора - не по-малка от 2.5 GНz

- Свободно дисково пространство- не по-малко от 250 GB

- Операционна система – Windows 7

3.2. Сървър:

Параметрите на наличния сървър, който ще се използва за нуждите на ЕИКС са:

Двуядрен процесор;

- Работна честота на процесора – не по-малка от 2 GHz

- Оперативна памет- 4 GB DDR3

- Операционна система - Windows 2008 Server


4. ОБЩИ ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕИКС :

Функционирането на ЕИКС трябва да осигурява изпълнението в единна-информационно-комуникационна среда изискванията на Закона за електронното управление и подзаконовите към него наредби от страна на Главната дирекция по отношение на административноте процеси по сертифицирането, лицензирането и освидетелстването в гражданското въздухоплаване, текущия контрол по спазването на мерките за безопасност и сигурост и при извършваното административно обслужване при издаване на свидетелства, лицензи, сертификати, удостоверения и одобрения. Функционирането на ЕИКС трябва да осигурява изпълнението в единна-информационно-комуникационна среда изискванията на Закона за електронното управление от страна на Главната дирекция и по отношение на постигането на функционална готовност за включване в Единната среда (Портал) за обмен на електронни документи. По-конкретно:

4.1. Основни изисквания:

Интегрираност - Системата да покрива всички изисквания за интегрираност:

- Еднократно въвеждане на данните;

- Проследяване на действията;

- Унифициране на клиентското работно място;

- Системна прозрачност;

- Висока скорост на извличане на информация.

Модулност:

Определя се от разнородната архитектура, базирана върху компонентна технология, която се използва за изграждане на нови приложения с използване на съществуващи съставни блокове/модули. Да е изградена от самостоятелни части, които моделират функционалността и структура на Главната дирекция. Това да позволява етапност в разработката и внедряването на различните функционални части и възможност за определяне на приоритети на изпълнението съобразно решенията на ръководството на ГВА.

Единство на данните:

Всички подсистеми и модули на ЕИКС да бъдат с клиент-сървър архитектура. Данните да се въвеждат там, където възникват, а да се ползват, където са необходими. Веднъж въведена, информацията да може да бъде допълвана, обобщавана, или разделяна, но повторно въвеждане да не е необходимо. При регистриране на данните за всички документи, за които е логически възможно, да се използват данните от вече изготвени документи. Да могат да бъдат коригирани и допълвани.

Гъвкавост и адаптивност:

ЕИКС да се разработва с презумпцията, че е длъжна да отразява адекватно околната и вътрешно-организационната среда и да е в състояние да реагира своевременно на промените във функционалността и структурата на Главната дирекция. Входът и изходът да са параметризирани, което да дава възможност да бъдат настройвани в зависимост от конкретните условия и изисквания, да осигурява приспособимост към промени в организацията и спецификата на извършваните дейности.

При извеждане на информация да се използват филтри за формулиране на критериите, по които потребителят би искал да бъде сортирана информацията.

Отвореност:

Системата да е интегрирана с популярни офис приложения и да работи върху масовия базов операционен софтуер. Да предоставя възможност за доразвиване при необходимост и организиране на вход/изход към външни приложения и бази.

Максимален обхват на участниците:

Системата да предлага автоматизиране на работата с партньори и основни кореспонденти на базата на използване на Интернет-базирани технологии в съчетание със средства за групова работа. Партньорите на ГВА да могат при строго контролиран достъп да работят в реално време с части от системата, открити и интерпретирани с подходящ за тях интерфейс. Всяко тяхно действие да бъде автоматично регистрирано, а стартираните от тях процеси (входяща информация, справки и т.н.) да следват стандартните процедури.

Съвременни комуникации:

Системата да предлага свобода при избора на комуникационна среда със запазване на функционалността и сигурността на работа: Интернет, Екстранет, комутируем достъп.

Комуникацията и координацията на потребителите на системата да се постига чрез вградените средства за клиент/сървър съобщителна система, групови календари и системи за планиране, синхронни и асинхронни електронни срещи, групово управление на документи, управление на работните потоци и Интернет-базирани приложения.

Минимизиране на необходимите инвестиции:

Системата да предлага използването в най-голяма степен на готови технически и програмни средства, като в същото време да се отчита и съвременното състояние в тази област. При внедряване на системата да бъдат оптимизирани в най-голяма степен наличните ресурси. Данните от наличния приложен софтуер, които се счете за нецелесъобразно да се използва, да бъдат трансферирани при възможност в новите бази.

Етапност:

При отчитане на приоритетите в информационните нужди на ГВА и планирани средства за тяхното задоволяване да бъде възможно да се доизгражда системата в по-късен етап.

Разширяемостта на ЕИКС, включително и съпътстващите я дейности по настройка и пренастройка, да се реализират без прекъсване работата на потребителите.

Достъпен потребителски интерфейс:

Потребителският интерфейс трябва да бъде достъпен за потребители, които не са компютърни специалисти. Така да се гарантира безпроблемното внедряване на модулите в различните звена на ГВА и да бъде осигурена ефективност при обучението и работата с новата система.

Достъп на потребителите до всички видове ресурси:

Възможност за фино контролиране на правата на достъп и действие на всички потребители до обектите на системата на всички нива – област (домейн), сървър, база, справка, документ и поле.

Достъп на външни потребители чрез Интернет до базите:

Контролиран достъп до отделените за външно ползване обекти, като е осигурено автоматично генериране на HTML формат и възможност за външните потребители не само да разглеждат публикувана информация, а да извършват реална работа като клиенти на системата.


Постигане на технологичен интегритет с Единната среда за обмен на електронни документи

Трансфер на данни между разпръснати обекти и основната база данни:

Възможност на обмен и синхронизация на разпръснати бази данни без претенции към метода на свързване. Обменът на данни се извършва автоматично при предварително конфигурирана йерархия на сървърите, интервали на репликация, елементи и видове промени от базите за обновяване.

Поддръжка на мобилни потребители:

Поддръжка на мобилните станции от тип “виртуален офис”

4.2.Изисквания към комуникационната функционалност:


Нуждата от бързи и ефективни комуникации между служителите и структурните звена на ГВА налага използването на вътрешна електронна поща, дискусионни бази данни и средства за бързо и лесно създаване на типови документи. Високите критерии към обслужването на дейностите, породени от тяхната специфика, изискват качествено планиране, гъвкаво управление на процесите на взимане на решения и бърза реакция на възникналите събития.

Комуникационната среда на ЕИКС трябва да отговаря на следните функционалности:

 • Системата да е изградена върху клиент/сървър и интернет/интранет технологии за достъп до информацията и документите;

 • Системата да притежава вградена съобщителна среда;

 • Да осигури Intranet инфраструктура, осигуряваща всички услуги за групова работа и възможност за лесна и бърза миграция от Windows мрежова среда към INTRANET система;

 • Системата да може да работи както в LАN, така и във WАN – пълно единство и техническа свързаност на Интранет и Интернет.

4.3.Интегритет:


Интегрираността на ЕИКС определя до голяма степен приложимостта, използваемостта и ефекта от нейното внедряване. Разнородната структура на ЕИКС следва да бъде изградена върху единна платформа с унифицирани развойни средства, което да осигури свързаност между модулите и подсистемите с цел ефективен обмен на информация, централизирана администрация, генериране на управленски отчети и гъвкавост на нивата за достъп.

Всички модули на ЕИКС трябва да се състоят от програмни решения, напълно интегрируеми помежду си, работещи върху общи базови информационни структури и обща платформа.

За целта ЕИКС трябва:

 • да е базирана на отворена платформа с възможност за интеграция с други приложения и бази данни;

 • да предоставя мултиплатформена разпределена документна база данни с интегрирана съобщителна среда;

 • системата да може да взаимодейства чрез стандартни формати с други БД от външни системи;

 • Системата да гарантира работоспособност върху приетите и разпространени в българската администрация платформи;

 • Да предоставя средства за контрол и управление на процесите;

 • Системата да позволява пълен контрол върху пътя и наследяването на документите и дейностите;

 • Да е възможно включване към системата на други подструктури, без да се нарушава логиката във функционалността и сигурността на системата;

 • Осигуряване на възможност за обмен на документи и съобщения с популярни WORKFLOW системи (Lotos Notes/Domino, Microsoft Exchange/Outlook, ICL TeamWare, NOVELL GROUP WISE, ORACLE INTER OFFICE и др.) с цел ефективна комуникация с външни кореспонденти.

4.4.Интерфейс:


Интерфейсът на ЕИКС трябва да се типизира спрямо различните нива на информационно осигуряване и съответно да се персонифицира съобразно длъжностните характеристики на служителите и модулите от различните подсистеми, към които те имат отношение. Интерфейсът на потребителите към системата на Дирекцията е производна величина от правата им на достъп до различните нива на информация, които от своя страна се определят от правилата за вътрешния документооборот, кореспондиращи с нормативната уредба и функционалната структура. Системата трябва да предоставя средства за гъвкаво проектиране на интерфейса на базата на изградената структура на базите от данни и заложената функционалност. Интерфейсът трябва да бъде лесен за възприемане и употреба от страна на крайния потребител и да моделира възможно най-пълно ежедневния му алгоритъм на работа. Трябва да не налага промени в съществуващата организационна структура и принципите на деловодната дейност.

4.5.Администрация:


  ЕИКС трябва да притежава унифициран интерфейс за администрация на всичките си подсистеми и модули, покриващ изцяло нейните отделни аспекти:

 • Системна администрация;

 • Администрация на сървърите, базите от данни, потребителите и архитектурата на ЕИКС;

 • Маршрутизация на документите и администрация на различните номенклатури в приложенията;

 • Централизирана администрация на правата на достъп и роли на потребителите, съобразно длъжностните им характеристики.

4.6.Защита, архивиране и възстановяване на данните:


Системата трябва да осигурява достъп до работното пространство на всеки потребител чрез име, парола и личен електронен ключ (обикновен електронен подпис). Системата да притежава вградени механизми за идентификация и оторизация на потребителите и възможност за записване на потребителските сесии.

Системата да осигурява управление на достъпа на четири нива - сървър, модул, функция, поле от информационната база.

Системата да осигурява защита от злонамерен достъп, както и от некомпетентни действия.

4.7.Електронен подпис:


ЕИКС траябва да:

 • да осигурява поддръжка на “обикновен” ел. подпис – чл. 13, /1/, т.1 от Закона за електронния документ и електронния подпис;

 • Да осигява поддръжка на файлове в оригиналния им формат, подписани с усъвършенстван (универсален) ел. подпис – чл. 13, /1/, т.2 и т.3 от ЗЕДЕП;

 • Да осигурява приемането на документи, подписани с универсален електронен подпис;

 • Да осигурява издаването във формата на електронен документ , подписан с универсален електронен подпис , на разрешения , лицензии , одобрения и други административни актове.

4.8.Съхранение и архивиране на информацията:


Системата следва да:

 • осигурява възможност за алтернативно съхранение на информацията – централно и локално с възможност за автоматична синхронизация по график или от потребителя;

 • осигурява поддръжка на електронно архивиране и on-line и off-line архиви;

 • възможност за автоматично архивиране по зададен прототип за всяка базова структутра;

 • за всяка база данни има заложен прототип на архивиращ процес;

 • възможност за настройваема автоматична и по заявка репликация.

4.9.ИНТЕРНЕТ функции:


 • Възможност за организиране на достъп до данните в ЕИКС през Интернет;

 • Възможност за дефиниране на различни точки за достъп през Интернет до данните в ЕИКС;

 • Възможност за извличане на данни в състава на обект(и) или свързани с него(тях) през Интернет;

 • Възможност за генериране на данни в ЕИКС чрез Интернет достъп;

 • Възможност за редактиране на данни, поддържани от ЕИКС чрез Интернет достъп.

  4.10. Генериране на информация за публичен достъп чрез сайта на ГД ГВА:

  Модулите на системата трябва да позволяват генериране и поддържане на информация, предназначена за публичен достъп чрез сайта на Главната дирекция.

  4.11. Документация:

  За нормалното внедряване, тестване и експлоатация на системата, трябва да бъде подсигурена следната документация:

  - Ръководство за инсталиране на системата;

  - Ръководство за администриране;

  - Ръководство за потребителите.

  5. РАЗВИТИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ СИСТЕМИ:

  5.1. Развитие на деловодната система ЕВЕНТИС:

  – осигуряване на възможност за работа с всички типизирани вътрешни документи и с информацията в тях, свързани с процедурите по издаването на лицензите, свидетелствата, удостоверенията и одобренията, както и с последващия текущ контрол по спазване на изискванията за безопасност и сигурност в гражданското въздухоплаване – чеклисти и форми;

 • осигуряване на възможност за работа с други типизирани вътрешни документи и с информацията в тях – доклади, информации, заповеди;

 • осигуряване на възможност за работа с всички типизирани външни документи и с информацията в тях, свързани с процедурите по издаването на лицензите, свидетелствата, удостоверенията и одобренията – заявления, прилагани документи, изискващи се от съответния нормативен документ по процедурата;

  1. Развитие на системата „Лицензиране на персонал, въздухоплавателни средства и летателна годност”

 • постигане на общ интегритет и единна информационна среда чрез функционалности по т. 4 и интегритет с деловодната система ЕВЕНТИС чрез функционалностите, определени в т. 5.1.

 • постигане на пълно съответствие с обхвата на нормативните документи, регламентиращи дейността както следва:

  а) лицензиране на авиационния песонал – Наредба №1, Наредба № 39, Приложение 1 и Регламент 2042/2003 (включване на 4 услуги от СУНАУ с нормативно основание посочените нормативни документи – Списък СУНАУ, Раздел М.12.1, т.т. 8, 10, 17 и 18);

  б) регистрация на въздухоплавателни средства – Наредба 7 и Наредба № 25 (за леки и утралеки ВС);

  в) летателна годност – Регламент 1702/2003 г., Регламент (ЕО) №2042/2003 (включване на 12 услуги от СУНАУ с нормативно основание двата посочени регламента - Списък СУНАУ, Раздел М.12.1, т.т. 32, 39, 40, 41, 47-54) и Наредба № 25 (за леки и утралеки ВС) ;

  - постигане на обмен на информация със Системата за медицинско освидетелстване на авиационния персонал;

  - постигане на обмен на информация със Системата за провеждане на теоретични изпити. 1. РАЗРАБОТКИ НА НОВИ МОДУЛИ:

Всички разработени нови модули трябва да постигат общ интегритет и да работят в единна информационно-комуникационна среда със системите по т. 5.2 чрез функционалности по т. 4 и интегритет с деловодната система ЕВЕНТИС чрез функционалностите, посочени в т. 5.1. и т. 6.1.

Новите модули, обхващащи функционалности, които осигуряват ефективната работа на системата с информацията, и всички процедури по издаваните свидетелства, лицензи, удостоверения, одобрения и сертификати, невключени в съществуващата система, както и съответните нормативни документи, са следните:


6.1. Модул „Електронен документооборот”

– осигурява проследяемост и управление на процедурите по издаваните свидетелства, лицензи, удостоверения и одобрения чрез контрол на взаимосвързани и взаимозависими процеси и действия, документирани с вътрешни типизирани документи със структурирано съдържание;

- осигурява използването на информацията в структурираните документи със структурирано съдържание за функционирането на останалите модули в ЕИКС.


6.2. Модул за електронно удостоверяване на експлоатационна годност на летища и летателни площадки, включващ следните услуги:


 Издаване на удостоверение за експлоатационна годност на граждански летища


Регламент (ЕО) № 1108/2009, чл. 8а
Наредба № 20 от 24.11.2006 г. за удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища, летателни площадки, системи и съоръжения за наземно обслужване, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване


Издаване на удостоверение за експлоатационна годност на системи и съоръжения за наземно обслужване

Закон за гражданското въздухоплаване - чл. 44, ал. 1 и 2, във връзка с Наредба № 20 от 24.11.2006 г. - чл.1, ал. 1, във връзка с чл.17


6.3 Модул за електронно лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване:


Издаване на лиценз на летищен оператор

Закон за гражданското въздухоплаване, чл. 48в, ал. 1

Наредба № 20 от 24.11.2006 г. - чл. 1, ал. 1, във връзка с чл.34


Издаване на лиценз на оператор по наземно обслужване или самообслужване на летище

Закон за гражданското въздухоплаване - чл. 48д, ал. 1, във връзка с Наредба № 20 от 24.11.2006 г., чл. 1, ал. 1, във връзка с чл.41


6.4. Модул за електронно удостоверяване на експлоатационната годност на системите и съоръженията за обслужване на пътници, за наземното обслужване и осигуряване на въздухоплавателните средства:

 Издаване на удостоверение за експлоатационна годност на системи и съоръжения за наземно обслужване

Закон за гражданското въздухоплаване - чл. 44, ал. 1 и 2, във връзка с Наредба № 20 от 24.11.2006 г. - чл. 1, ал. 1, във връзка с чл. 6, 7 и 30


6.5. Модул за електронно одобряване на авиационни учебни центрове и на организации за летателно обучение:


 Издаване на свидетелство за професионално обучение на авиационен учебен център

Наредба № 27 от 31.03.2000 г. за авиационните учебни центрове - чл. 4, ал.1, т.1

Издаване на Удостоверение за одобрение на организации за летателно обучение (FTO)

Наредба № 39 от 26.01.2009 г. - чл. 46, във връзка с чл.47

Издаване на Удостоверение за одобрение на организации за обучение за издаване на квалификация за тип (TRTO)

Наредба № 39 от 26.01.2009 г. - чл. 46, във връзка с чл. 51

Издаване на удостоверение за одобрение на авиационен учебен център, намиращ се в друга държава

Наредба № 39 от 26.01.2009 г. - чл. 48

Издаване на удостоверение за регистрация на бази за обучение на любители - пилоти (RF)

Наредба № 39 от 26.01.2009 г. - чл. 46, във връзка с Приложение 1, JAR-FCL, Секция 1, т. 1.055, б. „с”6.6. Модул за електронно лицензиране на авиационни оператори:


Издаване на свидетелство за авиационен оператор, извършващ търговски превози на пътници и товари

Наредба № 37 от 5.10.2007 г. за условията и реда за издаване на свидетелства на авиационните оператори за търговски въздушен превоз и контрола върху тях, Чл.2; Анекс ІІ (Part ARO) на Commission Regulation “Air Operation – OPS” (Draft)

Издаване на свидетелство за авиационен оператор, извършващ специализирани авиационни работи

Наредба № 24 от 2000 г. за издаване свидетелства на авиационните оператори, извършващи специализирани авиационни работи, Чл. 1


6.7. Модул за електронно лицензиране на въздушни превозвачи:


Издаване оперативен лиценз на въздушен превозвач

Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и Съвета от 24 септември 2008 година относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността, Чл. 36.8. Модул за електронно удостоверяване на експлоатационната годност на навигационни съоръжения за въздушна навигация и кацане:


Издаване на свидетелство за експлоатационна годност на автоматизираните системи за УВД

Регламент (ЕО) № 1108/2009, чл. 8б, т.5

Издаване на свидетелства за експлоатационна годност на навигационните съоръжения за въздушна навигация и кацане

Закон за гражданското въздухоплаване (ЗГВ), чл. 44, ал. 1 и 2, във връзка с Наредба №141 от 27 март 2002 г. за удостоверяване експлоатационната годност на навигационни съоръжения за въздушна навигация и кацане, Обн. ДВ. бр.35 от 5 Април 2002г., изм. ДВ. бр.70 от 29 Август 2006г., чл. 1, ал. 26.9. Модул за електронно одобряване на доставчици на аеронавигационно обслужване:


Издаване на свидетелство на доставчик на аеронавигационно обслужване

Регламент (ЕО) № 1108/2009, чл. 8б, т.2


6.10. Модул за електронен контрол и управление на сертифицирането на лица, изпълняващи задачи по проверка и контрол за сигурност в гражданското въздухоплаване.


 Издаване на сертификат за компетентност на лица, изпълняващи задачи по проверка и контрол за сигурност в гражданското въздухоплаване


Регламент (ЕО) № 300/2008 - Раздел 11, т.1

Регламент (ЕС) № 185/2010- Раздел 11, Част 11.3 "Сертифициране или одобрение", т. 11.3.1 

Национална програма за сигурност в гражданското въздухоплаване - Раздел 11, т.11.3 "Сертифициране"

Национална програма за обучение и сертифициране по сигурност в гражданското въздухоплаване- Раздел II "Сертифициране"7. Внедряване и тестване на модулите по т. 6 и едновременна интеграция със системите по т. 5.


8. Изготвяне на Ръководства за потребителите и Ръководство за администрирането на ЕИКС.


9. Сертифициране на Единната система по ЗЕУ.


10. Специализирано и профилирано обучение на персонала на ГД „ГВА” за работа в ЕИКС.


11. Гаранционна и следгаранционна поддръжка на системата за период от 3 години


ЗабележкИ:

1. Офериращите трябва да приложат списък с реализирани други подобни проекти, включително и по Оперативните програми, както и сертификати за внедрени системи за управление на качеството.

2. Ако за реализацията на ЕИКС е необходимо закупуване на лицензи за базов софтуер, то необходимите средства трябва да бъдат посочени отделно.

Свързани:

Индикативно техническо задание по проект „Развитие на съществуващите информационни системи в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация iconОбявление главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" обявява конкурс
За длъжността “директор” на дирекция “Авиационна безопасност” в Главна дирекция “Гражданска въздухоплавателна администрация”
Индикативно техническо задание по проект „Развитие на съществуващите информационни системи в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация iconОдобрена от Главния директор на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" Регистрационна форма за проверка на операторите по наземно обслужване
Одобрена от Главния директор на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"
Индикативно техническо задание по проект „Развитие на съществуващите информационни системи в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация iconГлавна дирекция "гражданска въздухоплавателна администрация"

Индикативно техническо задание по проект „Развитие на съществуващите информационни системи в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация iconГлавна дирекция "гражданска въздухоплавателна администрация" заявление

Индикативно техническо задание по проект „Развитие на съществуващите информационни системи в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация iconПроек т изграждане на Единна информационно-комуникационна система в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация
Изграждане на Единна информационно-комуникационна система в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”
Индикативно техническо задание по проект „Развитие на съществуващите информационни системи в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация iconПроек т изграждане на Единна информационно-комуникационна система в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация
Изграждане на Единна информационно-комуникационна система в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”
Индикативно техническо задание по проект „Развитие на съществуващите информационни системи в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация iconРепублика българия
Министерство на транспорта и съобщенията главна дирекция "гражданска въздухоплавателна администрация"
Индикативно техническо задание по проект „Развитие на съществуващите информационни системи в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация iconИнструкция rvsm
Република българия министерство на транспорта главна дирекция „гражданска въздухоплавателна администрация'
Индикативно техническо задание по проект „Развитие на съществуващите информационни системи в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация iconИздаден от министерство на транспорта
Устройствен правилник на главна дирекция гражданска въздухоплавателна администрация (загл. Изм. Дв, бр. 29 От 2000 Г.)
Индикативно техническо задание по проект „Развитие на съществуващите информационни системи в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация iconГлавна дирекция гражданска въздухоплавателна администрация
Летателно обучение като обучаем член на екипажа и за вписване на квалификационен клас за тип вс
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом