Комисия за защита от дискриминация сборни к практика на комисията за защита от дискриминация
ИмеКомисия за защита от дискриминация сборни к практика на комисията за защита от дискриминация
страница1/24
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер4.06 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://kzd-nondiscrimination.com/start/images/stories/materials/sbornik/sbornik_praktika_na_KZD_
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ

С Б О Р Н И К


ПРАКТИКА НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ


СОФИЯ, 2008г.,

СЪДЪРЖАНИЕ


Въведение ............................................................................................................................... 3

Програма „ПРОГРЕС”...................................................................................................................... …. 6

І. Раздел І – Дискриминация на основата на признак възраст

1. Решение № 24/2007 г. по пр. № 122/2006 г. ................................................................... 8

2. Решение № 25/2007 г. по пр. № 135/2006 г. ................................................................... 19

3. Решение № 83/2007 г. по пр. № 85/2007 г. ..................................................................... 24

4. Препоръка №1/2008 г. по пр. №44/2007 г. ..................................................................... 33

5. Препоръка от 09.01.2007 г. ....................................................................................... …..38

ІІ. Раздел ІІ – Дискриминация на основата на признак пол

6. Решение № 29/2006 г. по пр. № 25/2006 г. ..................................................................... 43

7. Решение № 53/2006 г. по пр. № 41/2006 г. .............................................................. …...49

8. Решение № 30/2007 г. по пр. № 92/2006 г. .............................................................. …...51

ІІІ.Раздел ІІІ – Дискриминация на основата на признак сексуална ориентация

9. Решение № 42/2006 г. по пр. № 13/2006 г. ......................................................................57

10.Решение № 46/2006 г. по пр. № 17/2006 г. .....................................................................58

11.Решение № 50/2008 г. по пр. № 17/2008 г. .....................................................................61

12.Препоръка №2/2008 г. по пр.№ 132/2008 г. ...................................................................67

ІV.Раздел ІV – Дискриминация на основата на признак етническа принадлежност

13. Решение № 16/2006 г. по пр. № 22/2005 г. .................................................................. 78

14. Решение № 38/2006 г. по пр. № 28/2006 г. .................................................................. 81

15. Решение № 44А/2006 г. по пр. № 15/2006 г. ............................................................... 89

16. Решение № 58/2006 г. по пр. № 10/2006 г. .................................................................. 95

17. Решение № 9/2007 г. по пр. № 91/2006 г. ....................................................................106

18. Решение № 46/2007 г. по пр. № 29/2007 г. ..................................................................112

19. Решение № 12/2008 г. по пр. № 120/2006 г. ................................................................115

20. Решение № 19/2008 г. по пр. № 120/2006 г. ................................................................117

21. Решение № 141/2008 г. по пр.№ 40/2007 г. .................................................................120

V. Раздел V – Дискриминация на основата на признак религия

22. Решение № 12/2006 г. по пр. № 10/2005 г. ..................................................................130

23. Решение № 37/2006 г. по пр. № 65/2006 г. ..................................................................135

24. Решение № 38/2008 г. по пр. № 37/2007 г. ..................................................................147

VІ. Раздел VІ – Дискриминация на основата на признак увреждане

25. Решение № 31/2006 г. ..................................................................................................159

26. Решение № 10/2007 г. по пр. № 96/2006 г. ..................................................................161

27. Препоръка №3/2007г. по пр. № 60/2007г. ...................................................................164

28. Решение № 17/2007 г. по пр. № 76/2006 г. ..................................................................167

29. Решение №28/2007г. ....................................................................................................172

30. Решение №39/2008г. по пр. № 88/2007г. .....................................................................174

31. Предписание № 1/2007 г. .............................................................................................180

VІІ.Раздел VІІ – Множествена дискриминация

32.Решение № 37/2008 г. по пр. № 116/2007 г. .................................................................186


ВЪВЕДЕНИЕ


Настоящият Сборник „ПРАКТИКА НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ” се издава от КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ в рамките на проект VS/2007/0454 “Инициативи за повишаване чувствителността на обществото към прояви на дискриминация”, финансиран по програма “Прогрес” на Европейския съюз, изпълняван от НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИ И ДЕМОГРАФСКИ ВЪПРОСИ като водеща организация в партньорство с КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ и НАЦИОНАЛНИЯ ОМБУДСМАН .

Законът за защита от дискриминация (ЗЗДискр.) е приет на 16 септември 2003 г. от ХХХІХ –то Народно събрание и влиза в сила на 1 януари 2004 г. Приемането на този закон представлява важен момент в процеса на сближаване на българското законодателство с международните и европейските стандарти в областта на равенството, равните възможности, равното третиране и предотвратяване и премахване на дискриминацията.

Забраната на дискриминацията, защита срещу дискриминация, развитието на равноправието и толерантността стават основополагащ принцип в международната общност след Втората световна война, чийто край поставя началото на нова ера в прокламирането и защитата на правата на човека и основните свободи. С приемането и подписването на 26 юни 1945 г. на Устава на ООН, влизането му в сила на 24 октомври 1945 г. и прогласяването на Всеобщата декларация за правата на човека на 10 декември 1948 г., правата на човека и основните свободи вече не са предмет на изключителна национална юрисдикция. Правата на човека след Втората Световна война стават обект на регулиране и от страна на международното право. Международните стандарти на правата на човека и основните свободи налагат на държавите съответни задължения за прогласяване, гарантиране, съблюдаване и защита във вътрешното законодателство на международно признатите права. Правото на равенство пред закона и защита срещу дискриминация за всички лица представлява всеобщо право, признато от Пактовете на ООН за граждански и политически права и за икономически, социални и културни права, Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените, Международната конвенция за ликвидиране на всички форми на расова дискриминация, Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи.

Договорът за създаване на ЕО като плод на решението за осигуряване на икономически и социален прогрес на държавите-членки, които посредством общи действия да премахнат бариерите, които разделят Европа, се основава на принципа на равенство и недискриминация с цел гарантиране развитието на демократични и толерантни общества в Европейската общност. Правото на равно третиране и недискриминация получава доразвитие и детайлизация в отделни Директиви: Директива 75/117/ЕИО от 10 февруари 1975 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно прилагането на принципа на равенство в заплащането на труда на мъжете и жените, Директива 78/7/ЕИО относно постепенното прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените в сферата на социалното осигуряване, Директива 76/207/ЕИО от 1976 г. на Съвета на ЕИО за прилагане на принципа на равно третиране на мъжете и жените по отношение на заетостта, професионалната квалификация и развитие и условията на труд, изменена и допълнена от Директива 2002/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 септември 2002 г., Директива 86/613/ЕИО от 11 декември 1986 г. за прилагане на равното третиране на мъжете и жените, които работят на свободна практика, включително в сектора на земеделието, както и за закрила на жените, които работят на свободна практика по време на бременност и майчинство, Директива 92/85/ЕИО от 19 октомври 1992 г. за въвеждане на мерки за насърчаване на подобрения в областта на безопасните и здравословни условия на труд на бременните работнички, на работнички-родилки или кърмачки, Директива 97/80/ЕИО от 15 декември 1997 г., регламентираща тежестта на доказване в случаите на дискриминация, основана на пола, Директива 2000/78/ЕО от 27 ноември 2000 г., установяваща общата рамка за равно третиране при заетостта и професиите, Директива 2000/78/ЕО от 27 ноември 2000 г., установяваща общата рамка за равно третиране при заетостта и професиите, Директива 2000/43/ЕО от 29 юни 2000 г., въвеждаща принципа на равно третиране на хората, независимо от техния расов или етнически произход, Директива 2004/113/ЕО на Съвета относно прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа на стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги. В тази насока са приети и Регламент (ЕО) № 1035/97 на Съвета от 2 юни 1997 г. за създаване на Европейски център за мониторинг на рисизма и ксенофобията, като Решение на Европейската комисията от 19 юни 2000 г. за равно представителство на мъжете и жените в комитетите и експертните групи, които тя създава.

Член 6 на Конституцията на Република България прогласява забраната за неравно третиране на всички хора, които се раждат свободни и равни по достоинство и права. Същата конституционна разпоредба въвежда равенство пред закона на индивидитете независимо от раса, народност, етническа принадлежносто, пол, произход, религия, образование, убеждение, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

Преди приемането на Закона за защита от дискриминация законовата уредба, забраняваща неравно третиране, се изчепрваше с отделни разпоредби в различни нормативни актове. Законът за защита от дискриминация въведе нов и модерен механизъм за защита от дискриминация в материалноправен и процесуалноправен аспект. Нов момент в защитата от дискриминацията е учредяването въз основа на законодателен акт Комисия за защита от дискриминация като независими специализиран орган за предотвратяване на дискриминация, защита от дискриминация и осигуряване на равенство на възможностите, алтернативна възможност за избор на органа и реда за защита (Глава трета, Глава четвърта - Раздел І-ви от Закона за защита от дискриминация). Прогресивното развите на българското законодателство в областта на защитата от дискриминация е и включването в кръга на защитените субекти не само на физически лица, но и сдружения на физически лица и юридически лица (чл.3 ал.2 от ЗЗДискр.); правното определение на форми на дискриминацията (чл.чл.4 - 5 от ЗЗДискр.); изключията на определени специфични дейсвия от определението за неравно третиране (чл.7); особената споделена тежест на доказване, важаща както за административното производсво, така и за съдебното производсво (чл.9 от ЗЗДискр.); формите на дискриминация при свързани лица (§.1 т.9 от Допълнителните разпоредби на ЗЗДискр.); мерките за преустановяване на нарушението, възстановяване на положението от преди нарушението и въздържането занапред от по-нататъшни нарушения; възможнността за иницииране на производство за защита от дискриминация от лица, които не са преки жертви на дискриминация (чл.50 т.3 и чл.71 ал.2 и ал.3 от ЗЗДискр).

С приемането на Закона за защита от дискриминация се посреща практическата нужда от ясно дефиниране на понятията, реда и процедурата за защита от дискриминация и са са постигнати политическите критерии за пълноправното членство на Република България в Европейския съюз чрез. Наред с това са изпълнени международноправните задължения на страната по редица международни договори (универсални и регионални), по които Република България е страна, както и за съобразени политическите препоръки на Върховния комисар на ООН по правата на човека и на Комисията срещу расизма и нетолерантността на Съвета на Европа за създаването на антидискриминационно законодателство, включително и създаването на на национален механизам – орган и процедури за борба и защита от дискриминация.

Комисията за защита от дискриминация е националният орган за равенство по приетите от Република България международни задължения във връзка с пълно правното членство на страната в Европейския съюз. Комисията по закон осъществява контрол за прилагане и спазване на Закона за защита от дискриминация и други закони, уреждащи равенство в третирането. Тя има правомощията да разлежда и решава случаи на дискриминация, да налага принудителни административни мерки и санкции при констатирани нарушения, да постановява преустановяване на нарушението и възстановяване на първоначалното положение, да дава препоръки до държавните и общинските органи за преустановяване на дискриминационни практики и за отмяна на техни актове, издадени в нарушение на законодателството, уреждащо равенство в третирането, да дава становища по проекти на нормативни актове за съответствието им със законодателството за предотвратяване на дискриминацията, както и препоръки за приемане, отменяне, изменение и допълнение на нормативни актове във връзка с равното третиране.

Комисията се състои от 9 души, от които поне четирима юристи. Народното събрание на Република България избира 5 от членовете на Комисията, в това число, председател и заместник - председател на Комисията. Президентът на Република България назначава 4 от членовете на Комисията. Комисията за защита от дискриминация упражнява правомощията си в постоянни заседателни състави, специализирани по отделни признаци по чл.4, ал.1 от ЗЗДискр., както и в пълен състав, като постановява решения, задължителни предписания и препоръки .

Настоящият сборник съдържа 32 акта на Комисията за защита от дискриминация, постановени в периода от 2006 г. до 2008 г. по обществено значими случаи по признаците по чл.4, ал.1 от ЗЗДискр. – възраст, пол, сексуална ориентация, етническа принадлежност, религия, увреждане и множествена дискриминация. Голяма част от включените в сборника решения са влезли в сила, други актове към момента на съставяне на сборника все още не са окончателни, но всяко едно от тях има съществен принос за разбирането на ключовите понятия и изграждането на ефективна национална антидискриминационна практика.


ПРОГРАМАТА ЗА ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНА СОЛИДАРНОСТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ – ПРОГРЕС (2007 Г.-2013 Г.)


Решение № 1672/2006 за създаване на Общностна програма за заетост и социална солидарност – ПРОГРЕС, бе прието от Европейския парламент и от Съвета на 24 октомври 2006 г. и публикувано в Официален вестник на 15 ноември 2006 г. Обща цел на ПРОГРЕС е да подкрепя финансово изпълнението на целите на Европейския съюз в областта “Заетост и социална солидарност”, така както са изложени в Социалния дневен ред и с това да допринесе за постигане на целите на Лисабонската стратегия в тези сфери.

Мисията на ПРОГРЕС е да засили приноса на Европейския съюз (ЕС) в подкрепа на ангажиментите на държавите-членки и в усилията им да създадат повече и по-добри работни места и да изградят по-сплотено общество. За тази цел ПРОГРЕС:

  • Предоставя анализ и препоръки за политиката относно сферите на политика на ПРОГРЕС;

  • Наблюдава, контролира и отчита изпълнението на законодателството и политиките на ЕС в сферите на политика на ПРОГРЕС;

  • Насърчава трансфер на политики, знания и подкрепа между държавите-членки относно целите и приоритетите на ЕС;

  • Препредава цялостно становищата на заинтересуваните страни и обществото.


Седемгодишната програма е насочена към всички заинтересувани страни, които могат да помогнат да се формира развитието на подходяща и ефективна заетост и социално законодателство и политики, във всички 27 държави-членки на ЕС, страните от ЕФТА-ЕИП (Европейската асоциация за свободна търговия-Европейско икономическо пространство), Хърватия, Бивша югославска република Македония и страните-кандидатки за ЕС и Сърбия.


За повече информация виж:

http://ec.europa.eu/employment_social/progress/index_en.html

http://ec.europa.eu/employment_social/progress


Кампания на Европейския съюз за борба с дискрлиминацията "За многообразието – против дискриминацията” . За повече информация виж: www.stop-discrimination.info


Европейска комисия : http://ec.europa.eu


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Свързани:

Комисия за защита от дискриминация сборни к практика на комисията за защита от дискриминация iconКомисия за защита от дискриминация сборни к практика на комисията за защита от дискриминация
Предговор към второто издание
Комисия за защита от дискриминация сборни к практика на комисията за защита от дискриминация iconКомисия за защита от дискриминация
Сия за защита от дискриминация, Петчленен разширен състав по чл. 48, ал. 3 от Закона за защита от дискриминация, определен с разпореждане...
Комисия за защита от дискриминация сборни к практика на комисията за защита от дискриминация iconКомисия за защита от дискриминация гр. София, Бул. „Драган Цанков 35 Тел. 02 /807 30 30; 02 / 870 84 48
Комисията за защита от дискриминация е независим специализиран държавен орган за предотвратяване на дискриминация, защита от дискриминация...
Комисия за защита от дискриминация сборни к практика на комисията за защита от дискриминация iconКомисия за защита от дискриминация
Комисията за защита от дискриминация, в състав, създаден ad hoc с разпореждане №427/26. 06. 2008г на Председателя на Комисията за...
Комисия за защита от дискриминация сборни к практика на комисията за защита от дискриминация iconКомисия за защита от дискриминация национален институт на правосъдието
Моля, попълнете формуляра и го изпратете на Комисията за защита от дискриминация
Комисия за защита от дискриминация сборни к практика на комисията за защита от дискриминация iconКомисия за защита от дискриминация национален институт на правосъдието
Моля, попълнете формуляра и го изпратете в Комисията за защита от дискриминация
Комисия за защита от дискриминация сборни к практика на комисията за защита от дискриминация iconКомисия за защита от дискриминация сборни к
Програмата за заетост и социална солидарност на европейската общност – прогрес (2007 Г. 2013 Г.) 7
Комисия за защита от дискриминация сборни к практика на комисията за защита от дискриминация iconДекларация на правозащитни организации по повод политическата атака срещу Комисията за защита от дискриминация
...
Комисия за защита от дискриминация сборни к практика на комисията за защита от дискриминация iconА те защо биеха капиталистите?
Комисията за защита от дискриминация, оглавявана от уважавания г-н Кемал Еюп. Поводът за оплакването е чувство на дискриминация,...
Комисия за защита от дискриминация сборни к практика на комисията за защита от дискриминация iconТема: строителство, строителен контрол
Изграждането на стена между жп линията и къщите на ромите от кв. “Факултета” в София не е дискриминация. Това постанови Комисията...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом