Редовнообщосъбрани е отче т на управителния съвет за
ИмеРедовнообщосъбрани е отче т на управителния съвет за
страница4/4
Дата на преобразуване17.10.2012
Размер374.5 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.nsbs.bg/e107_docs/docs_nsbs/Отчет за дейността на УС_2009-2012.doc
1   2   3   4

За 20 години ние израстнахме и се превърнахме в социално отговорна професионална организация, чиято основна цел е устойчивото развитие на спедиторския бранш


В тази връзка ние предлагаме да следваме глобалните насоки и приоритетни направления в дългосрочен план:

1.) Устойчиво развитие на спедиторския бранш. Това означава такова развитие на сектора, което да гарантира нарастването на количеството и качеството на логистичните услуги при намаляване на вредното въздействие на околната среда, намаляване на енергийната интензивност на сектора и повишаване на доспътността на населението до транспортни услуги.

2.) Целенасочени усилия за популяризиране на бранша сред младите хора, повишаване на атрактивността му с цел осигуряване на кадрови ресурси в дългосрочен план.

3.) Повишаване на „социалната ни отговорност” за постигане на екологично съобразен транспорт и разумна интернализация на външните разходи за всички видове транспорт с цел насърчаване на интермодалността и развитие на устойчива транспортна система.

1. Дейности в защита на браншовите и работодателските интереси

1.1. Представяне на интересите на бизнеса чрез активно и ефикасно посредничество, застъпничество и защита пред държавните институции и формиране на обществено мнение.

1.2. Търсене и участие в проекти, които са свързани с развитието на бранша.

1.3. Силно позициониране на НСБС на европейско ниво и активно международно сътрудничество с европейските транспортни структури.

1.4. Повишаване конкурентоспособността на спедиторските фирми-членове чрез налагане на съвременните модели за поведение в икономиката.

1.5. Получаване на статут и изграждане на капацитет на национално представителна браншова организация, която участва в регулирането на индустриалните отношения и спазването на нормативните актове в бранша.

1.6. По-нататъшно разширяване на сътрудничеството със сродни организации за съгласуване на общи позиции за по-голяма представителност и оказване на въздействие за защита интересите на бранша пред държавните институции.


1.7. Приоритет в организационното развитие е разработването на експертни становища в работните секции на НСБС. Активиране на максимален кръг от наши членове в определяне политиката на Сдружението като за целта да се привлекат водещи спедитори от отделни фирми, които да подпомагат секциите при дефиниране на проблематики и подпомагане на тяхното решаване

1.8. Активен диалог с изпълнителната и законодателната власт по въпроса за достъпа до спедиторската професия в синхрон с утвърдените практики в ЕС и новите тенденции в областта на саморегулирането с цел постигане на оптимален за бранша вариант.

1.9. Създаване на контакт и условия за активно сътрудничество с Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

1.10. Поддържане на интензивни контакти с Главно Управление „Митници”, основно за решаване на технически и процедурни проблеми.

1.11. Грижа за развитие на българската транспортна и логистична инфраструктура.

2. Услуги за обслужване и улесняване дейността на членовете

2.1. Поставяне на акцент върху професионалното обучение:

- стимулиране обучението на специалисти на браншово ниво;

- повишаване качеството на професионалното обучение съобразно нуждите на отделните целеви групи;

- разработване и реализиране на нови програми, в т.ч. структуриране на стажантската програма;

- въвеждане на дистанционно и комбинирано обучение за всички предлагани курсове;

- проучване на възможностите за делегиране на лектори на сдружението в сродни Висши Учебни Заведения.

2.2. Развитие на услугите, предоставяни на членовете, и поддържане на база статистически данни; изготвяне на анализи и прогнозиране на тенденции за развитието на спедиторския бранш.

2.3. Информация към членовете относно промени на транспортно-спедиторския пазар, променящи се пазарни фактори във връзка с членството ни в ЕС.

2.4. Интерактивни форуми и информационни рубрики на интернет страницата на НСБС по актуални въпроси, свързани с дейността на фирмите;

2.5. Международно сътрудничество на НСБС и участие в международни програми на ЕС и други институции, което да даде допълнителен импулс за развитието на организацията и нейните членове.

3. Организационно развитие и укрепване

3.1. Провеждане на мениджърски конференции, на които да се обсъждат теми относно развитието и укрепването на НСБС; да се обменя информация относно формирането на политика на членовете за разрешаване на проблемите с човешките ресурси.

3.2. Дейност по информационно обслужване на членовете (издаване на бюлетин и поддържане на активна интернет страница).

3.3. Дейност по информиране на обществеността:

- провеждане на пресконференции;

- активизиране контактите със средствата за масова информация;

- поддържане на актуална интернет рубрика;

- издаване на рекламни и информационни материали;

3.4. Формиране на банка от експерти в рамките на секциите по различни професионални теми в качеството им на допълнителен интелектуален ресурс към Секретариата и Управителния съвет на Сдружението.


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,


През тригодишния мандат на УС се опитахме да включим максимален брой членове в организационната работа на Сдружението, както и да разширим максимално “отворения стил” на поведение при взимане на решения чрез създаването на секции и провеждането на конференции на управителите на фирмите-членове с цел постигане на прозрачност на нашите решения.


Активното участие в нашата работа на по-голяма част от членовете определи насоките на нашите действия и спомогна да изпълним основната част на приетите от Вас насоки за работа на НСБС през 2009-2012 г. През отчетния период водихме редовен, организационен живот съгласно Устава и се опитвахме успешно да решаваме стоящите пред Сдружението задачи. За това безспорно е допринесла и добрата работа на секретариата.


Пожелаваме най-искрено на новия Управителен съвет много успехи и градивна работа в полза на интересите на членовете!


По тази точка от дневния ред се предлага Общото събрание да приеме следното решение:


  1. Приема отчета за мандата на УС, годишния отчет за дейността на НСБС за периода 23.06.2011 г. до 21.06.2012 г. и насоките за работа на Сдружението през 2012 - 2013 г.

  2. Приема годишния баланс на НСБС за 2011 г. и дава добра оценка на УС и Секретариата на проведените през годината мероприятия за постигането на положителен финансов резултат и за увеличението на капитала на Сдружението.Отчетът е обсъден и приет от Управителния съвет на НСБС с протокол № 4 от 22 май 2012 г.


Управителен съвет на НСБС


София 1111, бул. "Шипченски проход" № 43, вх. Б, ет 1

тел.: (02) 971 48 22, 971 50 25; факс: (02) 971 01 18

website: www.nsbs.bg; e-mail:office@nsbs.bg

1   2   3   4

Свързани:

Редовнообщосъбрани е отче т на управителния съвет за iconОтче т
Управителния съвет и за дейността на стпд “Академик” през периода III. 2007 II. 2008 г
Редовнообщосъбрани е отче т на управителния съвет за iconОтче т
Управителния съвет и за дейността на стпд “Академик” през периода IV. 2004 III. 2005 г
Редовнообщосъбрани е отче т на управителния съвет за iconОтче т
Управителния съвет и за дейността на стпд “Академик”- русе през периода III. 2008 X. 2009 г
Редовнообщосъбрани е отче т на управителния съвет за iconОтче т
Управителния съвет (УС) и за дейността на Спортно туристическо и природозащитно дружество (стпд ) “Академик”- русе през периода 28....
Редовнообщосъбрани е отче т на управителния съвет за iconПротокол от заседанието на управителният съвет
Присъстват всички членове на Управителния съвет. Налице е необходимия кворум за приемане ва рашения на Управителния съвет
Редовнообщосъбрани е отче т на управителния съвет за iconДо управителния съвет на националния съюз на юрисконсултите отче т от иван стоянов заместник-председател на нсю и пламена коцева – член на ус на нсю относно
Борда на директорите на Европейската асоциация на юристите в предприятията (eclа) в Букурещ на 9 октомври 2009г
Редовнообщосъбрани е отче т на управителния съвет за iconГодишен консолидиран доклад за дейността
Приет с решение на управителния съвет, съгласно протокол от събрание на управителния съвет от 17. 04. 2009 Г
Редовнообщосъбрани е отче т на управителния съвет за iconДоклад за дейността
Приет с решение на управителния съвет, съгласно протокол от събрание на управителния съвет от 23. 03. 2009 Г
Редовнообщосъбрани е отче т на управителния съвет за iconЗаседание на Управителния съвет на "асоциация на здравните мениджъри в българия"
На 08 август 2002 г в гр. Варна се проведе заседание на Управителния съвет на “асоциация на здравните мениджъри в българия” Присъстваха...
Редовнообщосъбрани е отче т на управителния съвет за iconДо членовете на управителния съвет на напоо уважаеми членове на управителния съвет
Приложено, изпращам Ви дневния ред на заседанието на Управителния съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом