Редовнообщосъбрани е отче т на управителния съвет за
ИмеРедовнообщосъбрани е отче т на управителния съвет за
страница3/4
Дата на преобразуване17.10.2012
Размер374.5 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.nsbs.bg/e107_docs/docs_nsbs/Отчет за дейността на УС_2009-2012.doc
1   2   3   4

2.5. Рубрика “некоректен партньор”

Всички постъпили сигнали от членовете са качени на уебстраницата на НСБС с право на достъп само за членовете, със създадено чат меню за директен обмен на информация между членовете.

Според статистиката в периода на бума на българската икономика между 2006 - 2007 г. има съвсем малко просрочени задължения. Сериозното увеличение започва от началото на 2009 г., когато фирмите с просрочия на плащанията се увеличават с над 50%, По приблизителни данни днес междуфирмената задлъжнялост е в рамките на 190 - 200 милиарда лева и надхвърля три пъти БВП. Но действителният проблем е с просрочените междуфирмени задължения, които по експертна оценка са 16 - 17 милиарда лева.

Затова е учудващ факта, че постъпващите сигнали за некоректни партньори до 2009 г. бяха чувствително повече, отколкото тези от последните 3 години. Този инструмент за обмяна на информация и взаимно предпазване от нелоялни стопански субекти не се използва ефективно.


2.6. Участие в дейността на национални организации

АИКБ - през октомври 2011г. станахме член на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Тъй като НСБС е единствената БО от отрасъл Транспорт, която членува при тях, те ни предоставят възможност и техните квоти да номинираме представители в отрасловите и консултативни съвети към държавната администрация. Участваме в УС и в Комисията по Европейски програми и проекти и в Комисията по Тристранно сътрудничество.


БСК - НСБС е активен член в съвета на Браншовите организации към БСК.

По всички основни промени, засягащи бранша, се изисква нашето становище и експертно мнение.

БТПП – през периода не сме работили много активно с търговската палата, но април т.г. беше проведена среща с председателя г-н Цветан Симеонов и бяха дискутирани възможностите за съвместно партньорство.


2.7. Участие в дейността на международни организации

НСБС изпълнява функциите на действащ секретариат на Консултативния комитет на спедиторските асоциации на страните от Югоизточна Европа. В тази си функция сдружението беше домакин на работни срещи с цел подпомагане на организацията на Конгреса в Истанбул на 26 - 27 май 2011 г.

НСБС постоянно и активно участва в дейността и в управителните органи на ФИАТА и КЛЕКАТ. Член на УС е зам.-председател на ФИАТА трети мандат и председател на работната група по железопътен транспорт и на смесената работна група на ЮИЦ – ФИАТА; член на Управителния съвет на КЛЕКАТ и Председател на Института по железопътен и мултимодален транспорт.

Имаме наш представител в работната група по автомобилен транспорт на ФИАТА от 1996 г. Участваме в изготвянето на анализи и проучвания на РГ относно прилагането на европейските регламенти в областта на транспорта.

Поддържаме работни отношения по интересуващите ни въпроси с работната група по митнически въпроси на КЛЕКАТ.


Тези участия допринасят за изграждането на определен имидж. Предоставят допълнителни възможности за защита интересите на членовете на Сдружението и засилват ролята на НСБС, като професионална организация, която участва в регулирането на индустриалните отношения и спазването на нормативните актове в бранша.


ІІІ. ОРГАНИЗАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ


Новият фокус на НСБС е насочен към съдействие за спазване на етиката и морала на почтения търговец и ограничаване на нелоялното пазарно поведение. В резултат приехме „Антитръстова и антикартелна политика“ на НСБС и актуализирахме Професионалния кодекс.

През отчетния период водихме редовен организационен живот съгласно Устава и целенасочена политика за популяризиране дейността на Сдружението, като се опитвахме успешно да решаваме стоящите пред НСБС задачи.

3.1. Проведени заседания и взети решения на Управителния и Контролния съвет

Години

Брой редовни

Заседания

Разгледани въпроси

Взети решения

2009

5

39

33

2010

6

48

39

2011

6

53

47

2012

4

38

29

Членовете на УС и секретариата продължиха целенасочената политика за популяризиране дейността на Сдружението с цел привличане на нови членове.


2009 - 2012 г.

Години

Приети нови членове

Прекратено членство

Брой членове

2009 - 2010

5

5

78

2010 - 2011

6

5

79

2011 - 2012

7

1

85


Въпреки, че кризата се отрази на някои от членовете много неблагоприятно и ги застави да замразят членството си в НСБС, успяхме не само да запазим, но и да увеличим броя на членовете. Към юни 2012 г. имаме 85 редовни членове и 1 асоцииран, при 78 редовни членове и 1 асоцииран член към юни 2009 г.


3.2. Декларация по «Анитръстова и антикартелна политика» на НСБС

Воден от желанието да стимулира търговското сътрудничество между българските спедитори и да се грижи за опазването им от нелоялно отношение между тях и към клиентите, УС прие Декларация по “Антитръстова и антикартелна политика” през декември 2011 г.

През март 2012 г. ЕК глоби 14 международни спедиторски компании за общо 169 милиона евро за участие в 4 картела за периода 2002 – 2007 г. за договаряне на цени и други търговски условия, нарушавайки европейските правила за «Антитръстова и антикартелна политика».

Затова препоръчваме на членовете на НСБС да се запознаят с търговските практики, които се приемат като картелни споразумения, посочени в декларацията на НСБС, която е публикувана на интернет страницата ни.


Професионален кодекс на НСБС

Старият Професионален кодекс беше приет през 2001 г. За този период се промениха осезаемо търговските практики, мотивацията на стопанските субекти да бъдат уважавани представители на бизнеса и се въведоха нови европейски стандарти за пазарно поведение.

Поради тази причина УС разработи и предлага за Вашето одобрение нов Професионален кодекс, базиран на препоръчителния Codex for Business Conduct for Freight Forwarders (NVOCC, Multimodal operators). Той отчита принципите на етика в стопанската дейност на международния спедитор и отразява международните стандарти за лоялна конкуренция и добри практики.


3.3. 20 – годишен юбилей на НСБС

Юбилеят на НСБС се проведе на 7 март 2012 г. в хотел Шератон и се състоя от две части. Международна конференция с надслов “Putting Bulgaria at the heart of the EU Logistics” и юбилеен коктейл.

Успяхме да привлечем като лектори г-жа Моника Мустра от Световната Банка, която за представи основните критерии за формиране на индекса за логистични услуги, както и неговото приложение.


Г-н Герхард Трохе – ГД Транспорт на ЕК представи европейската стратегия за

„ единно европейско железопътно пространство“. Присъстваха и директорите на ФИАТА – г-н Марко Сорджети и КЛЕКАТ – г-жа Николете ван дер Ягт.

Бяха поставени актуални теми за европейската логистика и заявен сериозен интерес за участие (130 участници).

Паралелно се проведоха срещи на работната група по автомобилен транспорт на ФИАТА и на Координационния комитет на спедиторските асоциации от Югоизточна Европа.


3.4. Дейност на секциите

Опитахме се да насърчим членовете да се включат в работата на секциите. Благодарим на голяма част от тях, че проявиха интерес да участват, както следва:


Секция „ Автомобилни и комбинирани транспорти“ – 15 члена;

Секция „ Железопътен транспорт“ – 11 члена;

Секция „ Въздушен транспорт“ – 9 члена;

Секция „ Водни транспорти и пристанища“ – 14 члена;


Бяха избрани председатели на секциите по автомобилен, железопътен и въздушен транспорт. Секцията по автомобилен транспорт организира и проведе две присъствени срещи в офиса на НСБС. По инициатива на членовете на секцията беше възложено правно тълкуване на Регламент № 1896/2006 на европейския парламент и на Съвета за създаване на процедура за Европейска заповед за плащане, което беше изпратено до членовете.


Силно се надяваме, че секциите ще започнат да изпълняват своите компетенции, както следва:

1. Секциите са помощни органи на УС за решаване на проблемите, включени в обхвата на тяхната дейност.

2. Проучват и обобщават проблемите на съответния спедиторски бранш и изготвят предложения до УС за тяхното решаване.

3. Съвместно с членовете на УС, отговарящи за дейността на съответната секция, организират срещи със съответните органи на държавната администрация и стопанските субекти за обсъждане и решаване на съответните проблеми.

4. Изготвят и предлагат за одобрение от УС становища по закони и други нормативни актове, регламентиращи спедиторската дейност.

5. Изготвят и предлагат за одобрение от УС типови договори (споразумения), регламентиращи търговските взаимоотношения на членовете на Сдружението със съответните транспортни организации, имащи монополно положение на пазара.


Ако успеем да постигнем това ниво на заинтересованост, съпричастност и коопериране за решаване на проблемите и създаване на нови възможности, ще усетим истинските ползи от членството в НСБС.


3.5. Изграждане на “отворен” към членовете стил на работа

През отчетния период се проведоха 3 срещи на управителите на фирмите-членове на които присъстваха около 40% от членовете.

На тези срещи бяха подложени на открити дискусии актуалните за дадения период теми, вкл. тези определени от членовете, както следва:


Среща на управителите 2009 – гр. Трявна

Финансово-икономическата криза – влияние върху транспортния пазар и членовете. Предложения на членовете за конкретни и изпълними действия от страна на НСБС с цел смекчаване на отрицателните последствия от кризата;

Формиране на позиция на членовете относно инициативата на автомобилните превозвачи за въвеждане на регистрационен режим за спедиторския бранш.


Среща на управителите 2010 – комплекс Старосел

Основни теми:

Проект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози

Промените в митническото законодателство


Среща на управителите 2011 – курорт Хисаря

Основни теми:

Информационна сесия за Европейската стандартизационна система в областта на транспорта.

Информация относно инициативата за създаване на Клъстер в областта на „Интермодалния транспорт“с водеща инициираща организация НСБС.

Информация за общофирмените проблеми, по които е работил УС през 2010 год.

Информация относно въвеждането на дистанционна форма на обучение на спедиторските кадри и издаване на нов учебник, към който като отделни притурки да се отпечатат текстовете на основните международни правила и конвенции, касаещи дейността на спедитора.

Представяне на приетите през последната година членове на НСБС.


Тези неформални срещи доказаха, че са ядрото и заряда на вътрешния организационен живот на НСБС. Това е мястото, където всички заедно можем да споделим нашите виждания и предложения как да работим по-добре, да споделим нашите опасения и да подпомогнем УС в изграждането на политика, съобразена с нуждите на членовете.


Все повече членове се обръщат към УС и секретариата за получаване на информация и оказване на конкретна помощ при възникване на проблеми в бизнеса, особено с митнитниците.


Секретариатът следи за промените в националното и международното законодателство и чрез издаването на информационни бюлетини предоставя актуална информация от Европейски източници, с която запознава членовете своевременно.


3.6. Статистически данни

След шест години дискусии ЗАЩО е необходимо да събираме статистически данни за оборотите на членовете, с голямо удовлетворение отчитаме, че над 90% от членовете преодоляха своите опасения и от 2010 г. секретариатът разполага с най-точна база представителни данни за бранша. За съжаление секретариатът събира трудно и бавно данните от членовете и поради тази причина може да обработи и публикува статистическите данни по средата на годината, вместо през първото тримесечие. Оптимисти сме, че в годините напред НСБС ще бъде представителен източник на информация за оборотите в бранша и ще разполага с надежна база за сравнителни анализи.


3.5. Медийна политика и рекламна дейност

За периода отчитаме няколко събития, които привлякоха общественото мнение и получиха своето сериозно отражение в медиите.



Честване на 20 годишния юбилей на НСБС

Оганизирахме пресконференция с участието на г-жа Моника Мустра от Световната банка, г-жа Николете ван дер Ягт – директор КЛЕКАТ и г-н Марко Сорджети – директор ФИАТА. Събитието беше отразено във вестниците „Капитал“, „24 часа“, „Монитор“, „Класа“, „Стандарт“; БТА, агенция Фокус, Крос, Стандарт нюс; електронни медии - Общият брой публикации е над 40. Все още има интерес от различни медии в резултат на дадените интервюта, особено за анализ на бранша за 2011 г., който се очаква да направим след като съберем статистическа информация от членовете.


Направихме успешен, безплатен ПР и привлякохме общественото внимание и това на колегите от бранша с нашите възражения и становища по Закона за автомобилните превози във вестниците Пари, Дневник, Капитал, Транспортен вестник, списание Логистика, както и на електронни страници и издания. Използвахме и участието ни в конференции както с доклади и позиции, така и с интервюта в специализираната преса относно развитието на бранша.


Друг силен ПР момент, който реализирахме успешно, беше представянето на работата ни по европейски проекти. По време на последния работен пакет на проекта ни за Централна Азия през ноември 2010 г. организирахме прес конференция в БТА. Информация за проекта и НСБС беше публикувана в 27 печатни издания.


Традиционно и редовно участваме с мнения и становища в Транспортен вестник и в списание Логистика. Вече сме припознати от сериозните медии и сме търсени редовно за мнения и коментари по актуални въпроси в спедицията и логистиката от вестниците Капитал, Класа, Пари, Дневник, 24-часа, Строителство и градът.


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,


От предишното Общо събрание решихме да си поставим нови цели, да формулираме нови приоритети и стратегии за бъдещо развитие.

1   2   3   4

Свързани:

Редовнообщосъбрани е отче т на управителния съвет за iconОтче т
Управителния съвет и за дейността на стпд “Академик” през периода III. 2007 II. 2008 г
Редовнообщосъбрани е отче т на управителния съвет за iconОтче т
Управителния съвет и за дейността на стпд “Академик” през периода IV. 2004 III. 2005 г
Редовнообщосъбрани е отче т на управителния съвет за iconОтче т
Управителния съвет и за дейността на стпд “Академик”- русе през периода III. 2008 X. 2009 г
Редовнообщосъбрани е отче т на управителния съвет за iconОтче т
Управителния съвет (УС) и за дейността на Спортно туристическо и природозащитно дружество (стпд ) “Академик”- русе през периода 28....
Редовнообщосъбрани е отче т на управителния съвет за iconПротокол от заседанието на управителният съвет
Присъстват всички членове на Управителния съвет. Налице е необходимия кворум за приемане ва рашения на Управителния съвет
Редовнообщосъбрани е отче т на управителния съвет за iconДо управителния съвет на националния съюз на юрисконсултите отче т от иван стоянов заместник-председател на нсю и пламена коцева – член на ус на нсю относно
Борда на директорите на Европейската асоциация на юристите в предприятията (eclа) в Букурещ на 9 октомври 2009г
Редовнообщосъбрани е отче т на управителния съвет за iconГодишен консолидиран доклад за дейността
Приет с решение на управителния съвет, съгласно протокол от събрание на управителния съвет от 17. 04. 2009 Г
Редовнообщосъбрани е отче т на управителния съвет за iconДоклад за дейността
Приет с решение на управителния съвет, съгласно протокол от събрание на управителния съвет от 23. 03. 2009 Г
Редовнообщосъбрани е отче т на управителния съвет за iconЗаседание на Управителния съвет на "асоциация на здравните мениджъри в българия"
На 08 август 2002 г в гр. Варна се проведе заседание на Управителния съвет на “асоциация на здравните мениджъри в българия” Присъстваха...
Редовнообщосъбрани е отче т на управителния съвет за iconДо членовете на управителния съвет на напоо уважаеми членове на управителния съвет
Приложено, изпращам Ви дневния ред на заседанието на Управителния съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом