Редовнообщосъбрани е отче т на управителния съвет за
ИмеРедовнообщосъбрани е отче т на управителния съвет за
страница2/4
Дата на преобразуване17.10.2012
Размер374.5 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.nsbs.bg/e107_docs/docs_nsbs/Отчет за дейността на УС_2009-2012.doc
1   2   3   4

1.4. Диалог с БДЖ ЕАД

През последните години отношенията ни с държавния превозвач се промениха поради по-голямата либерализация на отрасъла (включително сериозно увеличаване броя на българските железопътни оператори и достъпа на чужди превозвачи до жп инфраструктурата). При новите условия на либерализиран пазар БДЖ ЕАД вече не е единственния ни партньор. Този факт обаче не създаде съществено по-добра икономическа среда нито за спедиторите, нито за крайните потребители.


Традиционно продължаваме да поддържаме добри отношения с БДЖ ЕАД без да сме постигнали дългосрочни постижения поради преходния период в борбата за спиране на упадъка на железниците, особено в областта на товарните превози.


През периода 2009 – 2012 г. спедиторските фирми, извършващи железопътен транспорт, трябваше да преодолеят доста предизвикателства.


В тази връзка необходимостта от общи действия предизвика формирането на Съюз на браншовите организации по железопътен транспорт (БОЖТ), който включва следните организации: НСБС, Асоциацията на българските железопътни превозвачи (АБЖП), Асоцицията на собствениците на частни товарни вагони (АСТВ), Българска асоциация на консултантските фирми по железопътно строителство (БАКФЖС). Експертите на БОЖТ направиха и изпратиха до МТИТС „Оценка на риска“, свързана с предстоящата приватизация на БДЖ Товарни превози. Бяха идентифицирани някои възможни конфликтни сфери, като:

 • Затруднено предаване на вагоните и влаковете на граничните железопътни преходи, след приватизация или спиране на дейността на БДЖ товарни превози. На лицензираните железопътни превозвачи трябва да се осигури и регламентира равнопоставен достъп на граничните преходи, за предаване и приемане на вагони и влакове.

 • Определяне на правоприемник след приватизацията на БДЖ товарни превози, осигуряващ национално представителство и равнопоставен достъп на лицензираните железопътни превозвачи със съответните права и компетенции.

 • Оптимизиране на маневрената дейност в експлоатационните пунктове на НКЖИ (гранични, разпределителни гари, жп райони и др.) и пристанищата, като се определи необходимия брой маневри съобразно технологията и обемите на работа, след което да се проведе конкурс между лицензираните жп превозвачи.

 • Определане на гаранции и резервни варианти с план за действие за клиентите на БДЖ товарни превози при приватизацията и спирането на обслужването.1.5. Диалог в тристранния съвет за социално сътрудничество.

НСБС участва в преговорите за МОД 2012 в Съвета за тристранно сътрудничество и не допусна подписване на споразумение за 11,7% увеличение на праговете за икономическа дейност 5229 “Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта“. Това увеличение беше предложено от синдикатите за всички сектори в отрасъл „Транспорт“. Успяхме да реагираме навреме с две официални становища и изрично уведомяване както на синдикатите, така и на БСК, че не упълномощаваме и категорично възразяваме друга браншова организация от отрасъл „Транспорт“ да подписва споразумение, в което да фигурира нашата икономическа дейност. Тази практика се прилагаше досега, но вече и други работодателски организации настояват за сключване на споразумения по сектори или икономически дейности, а не по отрасли.


МОД за нашата икономическа дейност беше вдигнат само с 4,5 %, колкото е ръстът на средния осигурителен доход, планиран в бюджета на ДОО за 2012 г.

Обръщаме вниманието на членовете върху последните промени на от Кодекса на труда (КТ), в частност чл. 35 ал.2, която позволява браншовите организации (БО) да бъдат квалифицирани като отраслово представителни организации по трудово-правните отношения.


Основната теза е, че всяко търговско дружество членува в една браншова организация за: а) защита на индустриалните интереси т.е. в съответната браншова организация на работодателите или б) защита на други специфични интереси (социални, пазарни, трудово-правни и др.) т.е. в национална работодателска организация.


Съгласно чл. 35 ал. 2. В случаите, когато един работодател членува пряко или чрез браншова организация в две или повече национални организации на работодателите, той разполага с една от следните възможности:

а) да упълномощи с изрично пълномощно една БО, в която членува;

б) да упълномощи с изрично пълномощно една от националните организации, в които членува.


1.6. Участие на НСБС в държавно-обществени органи.


ТРАСЕКА

По линия на програма на ЕК България участва в проектите „Морските магистрали на Черно и Каспийско море” и „Международни логистични центрове за Кавказките страни и западните нови независими държави”. НСБС участва експертно в предварителните срещи за обсъждане развитието на морския транспорт, свързаната с него инфраструктура по този проект и приемането на Техническите задания и по двата проекта.


ІІ. ДЕЙНОСТ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ И УЛЕСНЯВАНЕ НА БИЗНЕСА


2.1. Участие в международни проекти и програми

Много сериозно постижение, което малко браншови организации могат да отчетат, е насочването на НСБС към кандидатстване по проекти за финансиране от Европейската комисия. През 2011 г. приключихме два проекта:

CA FORWARDERS NET – ръководител на проекта по финансова програма на ЕК за Централна Азия в размер на 349 148 евро.

ISOTRACK – партньор по 7-ма рамкова програма на ЕК

За работата по проектите получихме финансиране, което ни помогна да запазим непокътнати финансовите резерви на НСБС през последните две години и пое част от разходите за заплати на секретариата.


Бяхме поканени като партньори в следните нови проекти:

ASIA (Advanced ICT Solutions Improving Accessibility, information and services to enhance freight transport efficiency) Фокусът на проекта е усъвършенстването на трансрегионалните транспортни коридори, чрез интелигентни транспортни системи.

MiLLiMETTRIC – създаване на интелигентни транспортни технологии за откриване на нелегален трафик на хора с товарен автомобилен транспорт в Шенгенското пространство.

2.2. Участие в национални проекти и програми

2.2.1. Участие в проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила“ по ОП Човешки ресурси.

Концепцията на проекта е да се изгради Национална референтна мрежа, която се състои от 10 регионални и 20 секторни референтни звана и преминава през два основни етапа:

Етап І – Разработване на секторни анализи

Критериите за избор коя браншова организация да бъде включена в националната референтна мрежа са социална значимост на сектора и перспективи за развитие. НСБС беше избрано и с помоща на Катедра „Икономика на транспорта“ УНСС се включи с анализ за сектора.

Етап ІІ – Изграждане на секторни референтни звена (СРЗ)

Въз основа на анлиза, който доказа, че спедиторският бранш се развива и е важен за икономиката, НСБС беше избрано за СРЗ, което ще създава „Общ компетентностен модел“, който ще определя необходимите компетенции за упражняване на професията – доброволен спедиторски стандарт.


2.2.2. През периода бяха анализирани идейни предложения за създаване на „Клъстер в областта на интермодалния транспорт“. Идеята за създаване на клъстер предвижда да бъдат обединени спедиторски, транспотни, логистични фирми, научни и приложни институти и административни структури.


Целта на един бъдещ клъстер е модернизирането на българската транспортна инфраструктура и повишаване на нейния иновативен потенциал, развитие на пазара на комбинираните транспортни услуги, както и по-големи възможности за финансиране на тази дейност от европейски фондове и програми.

На този етап няма ясна концепция или визия за институционалното участие на НСБС като съучредител или водеща организация в такава структура.


2.3. Професионално обучение

С успешното развитие на учебната дейност, НСБС дава своя принос за:

 • Развитие на спедиторския бранш чрез унифициране на знанията и прилагане на международните стандарти за обучение;

 • Съдействие на членовете за повишаване професионалната подготовка и квалификация на техните служители;

 • Развитие стопанска дейност.


На ОС през 2010 г. отчетохме, че сме на етап, когато е необходимо да преосмислим нашите приоритети. Този процес е отворен и дългосрочен. Той ще отразява и ще се влияе от промените в заобикалящата ни социална среда и икономическа конюнктура на пазара.

Поставихме си въпросите: „Кои сме?” и „Каква е нашата роля в обществото?”,

Приехме нова Стратегическа мисия:


Популяризиране на бранша сред младите хора, повишаване на атрактивността му с цел осигуряване на кадрови ресурси в дългосрочен план


Основна цел в краткосрочен план:

Развитие на спедиторския бранш чрез повишаване на професионалната квалификация и унифициране на знанията като се прилагат международните стандарти за обучение.


Какво изпълнихме през отчетния период?

За периода 2010 – 2012 отчитаме сериозна работа за развитие на професионалното обучение и постигнати отлични резултати. Очакваме направените инвестиции в дистанционно обучение значително да подобрят качеството на обучение, с което да повишим търсенето и привлекателността на курсовете на УЦ на НСБС.


І. Популяризиране на спедиторската професия сред младите хора

С ВТУ Тодор Каблешков подписахме меморандум за сътрудничество и обсъдихме споразумение за стажантска програма със специалностите: „Технология и управление на транспорта“ и „Икономика и счетоводство в транспорта“.

Подписахме също споразумение за сътрудничество с катедра „Икономика на транспорта“ при УНСС. През май 2011 направихме презентация на НСБС и стажантската ни програма пред студентите, завършили 4-ти курс от специалностите: „Икономика на транспорта“ и „Стопанска Логистика“.

Стажантската програма е публикувана на интернет страницата на НСБС с цел популяризиране на НСБС като социално отговорна работодателска организация, която работи за повишаване атрактивността на спедиторката професия сред младите хора.


ІІ. Ревалидация на програмата по стандартите на ФИАТА

На 14 март НСБС представи пред комисията за професионално обучение на ФИАТА новата програма. Програмата е за комбинирано обучение в съотношение 60 % присъствено / 40 % дистанционно обучение. Включени са два нови модула: „Мултимодален транспорт“ и „Сигурност и безопасност“, с което общият брой преподавани модули е 14. НСБС получи оценка от комисията, че това е най-добре написаната програма за последните 10 години, че най-много се доближава до изискванията и стандартите на ФИАТА. НСБС получи лиценз да провежда курсове по стандартите на ФИАТА до 2016 г.


ІІІ. Развитие на дистанционно обучение (e-learning)

 • В търсене на най-подходящо решение за реализиране на съвременни форми за провеждане на обучение, което да осигури добра симбиоза между високите стандарти и добрите резултати от една страна и максимално удобство на обучаваните при минимизиране  разходите на работодателите от друга страна, УЦ на НСБС разработи комбинирано „присъствено и дистанционно“ обучение (blended learning) по станадртите на ФИАТА и проведе първото обучение през 2011 г.

 • УЦ разработи и програма за дистанционно двуседмично обучение с 1 или 2 присъствени лекции за курс по автомобилна спедиция, която ще обяви през летния сезон. Ще бъде разработена такава програма и за курса по морска спедиция, която ще бъде обявена през есента на 2012 г.

 • УЦ се включи също в нов проект, който разработва ФИАТА за дистанционно обучение чрез ползване на платформа, качена на страницата на ФИАТА с възможност за администриране от националните асоциации.

Ние имаме готовност да се включим в проекта, тъй като през 2011 и 2012 г. работихме и ползвахме софтуера на холандската фирма TVM, “E-Learning Concept” по стандартите за ФИАТА обучение.

Превода на програмата на TVM (350 стр.) беше завършен и представен на сесията за ре-валидацията ни за ФИАТА диплома през март т.г. Едновременно с превода на български език са актуализирани промените, настъпили в последните години, като е разширено съдържанието на някои модули с повече практически насоки. Този продукт ни даде знанията, които ни позволяват да си направим наша собствена платформа или да се включим без забавяне в плаформата на ФИАТА.

 • През есента ще публикуваме и новия наръчник по спедиция.Проведени обучения и реализирани приходи (юни 2009 – юни 2012)

Курс

2009

2010

2011

2012

Автомобилна спедиция

1 курс

10 курсиста

2 курса

22 курсиста

3 курса

44 курсиста

3 курса

46 курсиста

Морска и речна спедиция
1 курс

13 курсиста

1 курс

19 курсиста

1 курс

11 курсиста

Въздушна спедиция


1 курс

12 курсиста

ФИАТА диплома

1 курс

9 курсиста
1 курс

10 курсиста
Общо курсове

2 курса

19 курсиста

3 курса

35 курсиста

5 курса

73 курсиста

5 курса

69 курсиста

Брутен приход

16 555 лв.

17 930 лв.

33 489 лв.

27 444 лв.
За периода юни 2009 – юни 2012 имаме реализирани бруто приходи от курсове в размер на 95 418 лв.

Тези цифри показват отново, че професионалното обучение е с голям потенциал и ние трябва да инвестираме в него, за да повишаваме качеството и атрактивността на курсовете за професионална компетентност в спедицията.


2.4. Сътрудничество със сродни организации

С радост отчитаме нарастващата потребност на сродните браншови организации да работят съвместно, да търсят и намират общи каузи, и да водят активна политика за сътрудничество и социално партньорство между си. В резултат на тази политика проведохме срещи с БАС, БСМВО и НОМА; участвахме в работни групи и излизахме със съвместни становища и решения по проблемите в резултат на структурните реформи в Агенция Митници:

 • въвеждането на опростени процедури;

 • работата на отдалечените работни места;

 • затварянето на митницата на Аерогара София за автомобилни пратки;

 • сканирането на всички контейнери, пристигащи на пристанищата Варна Изток и Варна Запад;.

 • разпореждането от Агенция Митници за 100 процента физическа проверка на вносните контейнери от 21.02.2011 г. през пристанищата Варна и Бургас.

За оказване на по-сериозен натиск върху държавните институции излизахме с единни становища и искания.

При необходимост провеждахме работни срещи и дискусии с Асоциациите на превозвачите, БАКБА и Българската асоциация на спедиторите за търсене на решения при възникнали сериозни опасности за бранша като ЗИД на ЗАП. В резултат постигнахме успешни по-тесни контакти със сродните браншови организации и считаме за целесъобразно и ефективно да продължим тази политика на сближаване и дори присъединяване на по-малките организации от бранша при изразено от тях желание.

През 2011 г. работихме също с Асоциацията на българските железопътни превозвачи (АБЖП), Асоцицията на собствениците на частни товарни вагони (АСТВ), Българска асоциация на консултантските фирми по железопътно строителство (БАКФЖС). във връзка с прекъсването на жп линия Свиленград – Капъкуле, респ. жп връзка България – Турция за 45 дни от 1 март до 15 април 2011 г.

Като последствие и резултат се сформира неформален съюз на браншовите организации в железопътния транспорт БОЖТ. Съюзът е много активен и провежда редовни заседания с цел развитието на железопътния транспорт, изграждането на интегрирана транспортна система и прилагането на добри законодателни и управленски практики.

През март 2012 г. браншовите организации в железопътния транспорт подписаха Меморандум за сътрудничество с ДП „НКЖИ“ за обединяване усилията в насока интегриране на железопътния транспорт и развитие на терминали за железопътен и комбиниран транспорт на територията на страната.

1   2   3   4

Свързани:

Редовнообщосъбрани е отче т на управителния съвет за iconОтче т
Управителния съвет и за дейността на стпд “Академик” през периода III. 2007 II. 2008 г
Редовнообщосъбрани е отче т на управителния съвет за iconОтче т
Управителния съвет и за дейността на стпд “Академик” през периода IV. 2004 III. 2005 г
Редовнообщосъбрани е отче т на управителния съвет за iconОтче т
Управителния съвет и за дейността на стпд “Академик”- русе през периода III. 2008 X. 2009 г
Редовнообщосъбрани е отче т на управителния съвет за iconОтче т
Управителния съвет (УС) и за дейността на Спортно туристическо и природозащитно дружество (стпд ) “Академик”- русе през периода 28....
Редовнообщосъбрани е отче т на управителния съвет за iconПротокол от заседанието на управителният съвет
Присъстват всички членове на Управителния съвет. Налице е необходимия кворум за приемане ва рашения на Управителния съвет
Редовнообщосъбрани е отче т на управителния съвет за iconДо управителния съвет на националния съюз на юрисконсултите отче т от иван стоянов заместник-председател на нсю и пламена коцева – член на ус на нсю относно
Борда на директорите на Европейската асоциация на юристите в предприятията (eclа) в Букурещ на 9 октомври 2009г
Редовнообщосъбрани е отче т на управителния съвет за iconГодишен консолидиран доклад за дейността
Приет с решение на управителния съвет, съгласно протокол от събрание на управителния съвет от 17. 04. 2009 Г
Редовнообщосъбрани е отче т на управителния съвет за iconДоклад за дейността
Приет с решение на управителния съвет, съгласно протокол от събрание на управителния съвет от 23. 03. 2009 Г
Редовнообщосъбрани е отче т на управителния съвет за iconЗаседание на Управителния съвет на "асоциация на здравните мениджъри в българия"
На 08 август 2002 г в гр. Варна се проведе заседание на Управителния съвет на “асоциация на здравните мениджъри в българия” Присъстваха...
Редовнообщосъбрани е отче т на управителния съвет за iconДо членовете на управителния съвет на напоо уважаеми членове на управителния съвет
Приложено, изпращам Ви дневния ред на заседанието на Управителния съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом