Редовнообщосъбрани е отче т на управителния съвет за
ИмеРедовнообщосъбрани е отче т на управителния съвет за
страница1/4
Дата на преобразуване17.10.2012
Размер374.5 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.nsbs.bg/e107_docs/docs_nsbs/Отчет за дейността на УС_2009-2012.doc
  1   2   3   4


Р Е Д О В Н О О Б Щ О С Ъ Б Р А Н И Е

О Т Ч Е ТНА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

ЗА
ТРИ ГОДИШНИЯ МАНДАТ И

ДЕЙНОСТТА НА НСБС ЗА ПЕРИОДА


2009 - 2012
НАСОКИ ЗА БЪДЕЩА ДЕЙНОСТ
София, юни 2012по т. 2 от дневния ред


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,


Провеждането на Общото събрание на НСБС съвпада с изтичането на мандата на Управителния съвет, поради което с настоящия доклад Управителният съвет дава отчет за дейността си за тригодишния период от 2009 до 2012 г.


През 2012 г. НСБС отбелязва своя 20-годишен юбилей. За този период сдружението израсна като социално ангажирана професионална организация, чиято основна цел е устойчивото развитие на спедиторския бранш.

Активите, които изградихме като наши силни страни, изискваха време, опит и инвестиции. Те са нашите стратегически активи, които определят ключовото място и жизнеспособност на НСБС.


Какви са по-важните постижения в 20-годишната биография на НСБС?


І. В полза на членовете и на българския спедиторски бранш?

 • През 1996 г. НСБС изработи и наложи сред членовете си Общи спедиторски и Общи складови условия, които налагат високи професионални стандарти за оказваните от тях спедиторски и логистични услуги.

 • В сътрудничество с първокласни застрахователи НСБС разработи застрахователна полица, покриваща отговорността на спедитора към неговите клиенти-товародатели; от 1998 г. тази застраховка е задължителна за всички спедиторски фирми – членове.

 • Сдружението получи право да предоставя на членовете си документите на ФИАТА – мултимодален коносамент (FIATA FBL), спедиторски реципис (FIATA FCR), сертификат за транспорт (FIATA FCT) и складова разписка (FIATA FWR), които играят важна роля в международния стокообмен и в усвояването на външнотърговски акредитиви.

 • През 2000 г. НСБС съдейства на членовете за внедряване на стандарти по качество на услугите по ISO 9000. Понастоящем над 70% от членовете на НСБС работят съгласно стандарт ISO 9001:2008.

 • През 1996 Сдружението разработи първия в България Наръчник и Програма за професионална подготовка на спедиторски кадри и бе акредитирано от ФИАТА да провежда курсове за обучение и да издава международни дипломи за професионална компетентност в спедиторската професия.

 • През 2005 г. получи лицензия за Учебен център за професионално обучение на спедиторски кадри от НАПОО.

 • През 2011 г. НСБС въведе стажантска програма с цел повишаване атрактивността на спедиторката професия сред младите хора. 

ІІ. Постижения в международната дейност:

 • От 1994 г. НСБС представлява България в Международната федерация на спедиторските сдружения ФИАТА. От 2007 г. участва в Управителния съвет на ФИАТА и председателства РГ по железопътен и мултимодален транспорт.
 • От 2000 г. НСБС изпълнява функциите на Секретариат на Консултативния съвет на спедиторските асоциации от Югоизточна Европа.

 • От 2003 г. НСБС е член на КЛЕКАТ (Европейската Асоциация за спедиторски, транспортни, логистични и митнически услуги), чрез която получава право на глас при вземането на решения от Европейската комисия, засягащи транспортната политика на Общността. От 2009 г. участва в управителния съвет на КЛЕКАТ.


ІІІ. Участие в проекти и програми, финансирани от ЕК:

 • CA FORWARDERS NET – Ръководител проект за укрепване на спедиторския бранш в страните от Централна Азия

 • ISOTRACK FP7 – национален координатор

 • SURFACE NET FP7 – национален координатор


Последните три години бяха тежки за всички нас, поради глобалната криза във финансовата система, която доведе до безпрецедентна задлъжнялост на европейските икономики.


Как ни се отрази кризата в организационно отношение?

Въпреки сериозните изпитания в условията на такъв продължителен глобален икономически спад (както за бизнеса, така и за представляващите го професионални организации), не бяха застрашени устоите на НСБС. Дори успяхме да увеличиме броя на членовете през 2012 спрямо 2009 г. с ≈ 10%


Приемаме този факт, като добър резултат на политиката ни през този мандат за изграждане и поддържане на един съвременен модел на бизнес организация от фирми със сходна социална договореност, която преследва колективни цели, контролира собствените си резултати и определя ”своето уникално място сред другите организации”.


Ако можем да формулираме накратко основните цели на УС през изтеклия период, бихме акцентирали върху следните основни цели:

 1. Силно позициониране на НСБС на европейско ниво и активно международно сътрудничество с европейските транспортни структури.

 2. Разширяване на нашите редици и привличане на максимален брой спедиторски фирми.

 3. Участие в регулирането на индустриалните отношения и спазването на нормативните актове в транспортно-спедиторския бранш.

 4. Запазване на неутралност по отношение на политическите партии.

 5. Поддържане и развитие на имиджа на сериозна, неправителствена структура от европейски тип, която защитава успешно интереса на спедиторския бранш.Общото събрание през 2011 г. прие нови приоритетни направления в дългосрочен план:

 • Устойчиво развитие на спедиторския бранш;

 • Целенасочени усилия за популяризиране на бранша сред младите хора, повишаване на атрактивността му с цел осигуряване на кадрови ресурси в дългосрочен план;

 • Повишаване на социалната отговорност за постигане на екологично съобразен транспорт, разумна интернализация на външните разходи по всички видове транспорт с цел насърчаване на интермодалността и развитие на устойчива транспортна система.Уважаеми колеги,


В съответствие с приетите основни насоки за работа от Общото събрание нашата дейност беше насочена в следните главни направления:


І. ДЕЙНОСТ В ЗАЩИТА НА БРАНШОВИТЕ ИНТЕРЕСИ


Усилията на УС бяха насочени в три основни направления:

 • Защита интересите на бранша в новите условия

 • Улесняване дейността на членовете

 • Организационно развитие и укрепване

За изпълнението на тези цели координирахме усилията си за постигане на благоприятни законодателни условия и за осъществяване на взаимодействие с националните и международни институции.


Основни моменти на работа и отстояване на позиции в полза на членовете:


Сътрудничество в усъвършенстването на нормативната база и основни моменти при отстояване на позиции в полза на членовете


  1. Диалог с МТИТС

Работата ни с МТИТС през целия период беше активна както по отношение участието на НСБС в консултативни съвети и работни групи, така и по отношение на транспортното законодателство.

Един добър пример за успешна работа в тази насока е, че успяхме да спрем преди второ четене в НС предложението за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози (свързани с въвеждането на понятието „транспортен агент” и задължението за регистрационен режим за спедиторския бранш), въпреки волята на законовносителя ИА Автомобилна администрация и силното политическо лоби на заинтересованете страни.

Пълна информация за действията на Управителния съвет беше отчетена на Общите събрания 2010 – 2011 г.


Участия в работни групи и консултативни съвети:

 • Комитет за наблюдение (КН) на Оперативна програма транспорт (ОПТ) към МТИТС;

 • Консултативен съвет по воден транспорт проект WATERMODE „Транснационална мрежа за насърчаване на мултимодален транспорт – вода – суша“;

 • Постоянно действаща работна група по комбиниран транспорт към ИА „Железопътна администрация”;

 • Консултативен съвет по въпросите на „Железопътна мрежа, ориентирана към товарните превози”;

 • Работна група по подготовка на обществено обсъждане на транспортната стратегия на България 2007-2015 г.;

 • Обществен съвет към Министъра на транспорта за обсъждане на “Националната програма за развитие на пристанищата”;

 • Постоянна работна група на ТРАСЕКА.


Основни моменти в работата и отстояването на позиции в полза на членовете:

Сигнал до МТИТС относно противоречащата на ТЗ търговска практика и нарушения на чл. 21 от ЗЗК, допуснати в Рамковия договор за пристанищни услуги на пристанищен комплекс Русе ЕАД. Като резултат в тарифите на ПК Русе ЕАД са включени цени, които са качени на интернет страницата на пристанището.

Работни срещи за обсъждане на проблемите при осъществяване на морските превози по фериботна линия Варна-Иличевск.

Тристранни съвместни срещи с МТИТС, БДЖ ЕАД и БМФ ЕАД на които се обсъждаха възможностите за съвместни действия за решаване на проблемите по използването на фериботните линии, гарантиране на вземанията на превозвачите и оперативни въпроси по международните актове с Украйна, Русия и Грузия.

В резултат на многобройните и дългогодишни, съвместни срещи с МТИТС, БДЖ ЕАД и БМФ ЕАД, на които се обсъждаха проблемите при осъществяване на морските превози за обслужване на износа за Русия през транзитните територии на Украйна и Молдова беше решено да се търсят алтернативни пътища и да се открие нова фериботна линия.

 Активно участие на НСБС във всички работни срещи между руската и българската страна, на които бяха обсъждани детайлите за създаване на пряка международна фериботна връзка Варна – Кавказ, както и в изготвянето на правилата за превоз на товари по нея.

Съдействие при решаване на проблемите с разрешителните за автомобилните превозвачи за Русия през октомври 2011 г.


Несъмнено това доказва, че нашият опит е ценен от държавната администрация и ни позволява до голяма степен да работим в полза на интересите на членовете, като имаме възможност да се опитваме да предотвратяваме навреме некомпетентни административни решения.


1.2. Диалог с Агенция Митници

Обстоен преглед на проблемите през първите две години е направен в годишните отчети на НСБС за 2010 и 2011 г., както следва:

През 2009 г. УС анализира проблемите и положи усилия за разрешаване на последствията за въздушните пратки, обработвани от ТМУ аерогара София, произтичащи от преструктурирането и закриването на Митница аерогара София в извънредно кратки срокове. Успяхме да отложим структурната промяна в частност по отношение на Митница аерогара София и на отдалечените работни места в разумни срокове до момента на уточняване и приемане на вътрешни процедури с цел избягване на сътресения в обслужването на бизнеса.

Участвахме в работна група по въпросите за отдалечените работни места и опростени процедури.

Участвахме в работна група от експерти от Агенция Митници и представители на бранша (БСМВО, НОМА) за разработване на стандарти за работа на митническите агенти и дефиниране на изискванията за „митническото представителство” съгласно новия митнически кодекс и промяна на ППЗМ и ЗМ по отношение на митническото представителство.

Проведохме две успешни интервенции в полза на интересите на членовете.

І. Разпореждането от Агенция Митници за сканиране на всички контейнери, пристигащи по море в Пристанища „Варна Изток” и „Варна Запад” причини сериозни проблеми поради несъобразени специфични процедури при митническото оформяне на стоки, пристигащи по море. Митниците разполагаха с 1 мобилен рентген, което означаваше, че когато той се ползваше на едно от пристанищата, беше невъзможно да бъдат експедирани контейнери от другото, ако те не са били сканирани преди това. В много от случаите се назначаваше сканиране на контейнерите след получено „разрешавам вдигане на стоката”, т.е спедиторът е получил „нареждане за експедиция” на контейнера от пристанището.


ІІ. Разпореждането от Агенция Митници за 100 процента физическа проверка на вносните контейнери от 21.02.2011 г., пристигащи по море в Пристанища Варна Изток, Варна Запад и Бургас затрудни изключително работата на спедиторите и митническите агенти. Заповедта бе издадена без да е създаден предварителен ред и организация, без анализ за последствията за вносителите и без съобразяване с извънредните разходи и загуби за бизнеса.

Същите разпореждания се въведоха отново през август 2011 г. без необходимото техническо осигуряване на МУ на пристанищата, което да осигурява безпроблемна обработка на товарите.

И в двата случая успяхме да помогнем, благодарение на своевременните сигнали, които получихме от членовете, но за съжаление временно.


Друг проблем за който се постарахме да потърсим решение беше системния отказ на Митница Варна за оформяне на износ, дори в ситуации, в които стоката се контейнизира на пристанище Варна, ако начало на транспорта е вътрешна за страната точка.


1.3. Диалог с Министерство на финансите

През двата мандата, УС атакува МФ в две основни насоки:

Искания за промени в ЗДДС

Възражения относно работата на митническата администрация


Промените в ЗДДС и Правилника за неговото прилагане

През 2009 г. УС работи и лобира активно за елиминиране на сериозните пропуски в Закона и Правилника за неговото прилагане. Успяхме да направим три промени, които решиха два изключително сериозни проблема за бранша.


Най-големият принос на НСБС към бранша беше законовото регламентиране на спедиторските услуги, които изобщо не фигурираха нито в закона, нито в правилника, което щеше да бъде фатално за бизнеса.

Приносът на НСБС към спедиторския бранш е наистина огромен. Ние успяхме да регламентираме спедиторските услуги, когато спедиторът работи от свое име и за чужда сметка, не само в Правилника, но и в Закона. Трябва да имаме предвид, че това са единствените услуги, които намират своята правна дефиниция в ЗДДС, поради което имаше наистина сериозната съпротива от страна на МФ. Такава пълна дефиниция на спедиторската дейност не съществува и в Търговския закон.

Заб. В първоначалния вариант на ППЗДДС, данъчният статут на спедитора се регламентираше изключително като организатор на транспортни услуги. Транспортната обработка, обработката на документи, складирането и застраховането се разглеждаха като спедиторски услуги единствено, когато спедиторът е организирал и вътрешно-общностния транспорт като основна доставка. Не беше взето предвид, че значителна част от спедиторските услуги касаят обслужването на трансграничен транспорт, който не е организиран от същия спедитор – напр. обработка на стоките и документите за транспорта на вътрешно-общностни и международни доставки, при които самия транспорт е организиран от задграничния купувач или продавач.

Не съществуваше и правната фигура на спедитора като посредник, работещ от свое име и за чужда сметка.

В правилника беше заложено задължението спедиторът да действа изключително като комисионер т.е. да отчита пред клиента своята комисионна


Промени в ДДС Директивата от януари 2010

В началото на 2010 г. отново бяха направени съществени промени в ЗДДС и ППЗДДС и приети нови правила за възстановяване на ДДС от ЕС (промяна на правилата за определяне на мястото на доставка на услугите).

Промените се извършиха вследствие на последните изменения в съответните директиви на ЕС известни като „ДДС пакет 2010” и необходимостта от хармонизация на българското данъчно законодателство с новите европейски правила.


Именно поради тази причина новите наредби и правила бяха в полза на бранша и за първи път не се наложи да внасяме възражения против ЗДДС.

  1   2   3   4

Свързани:

Редовнообщосъбрани е отче т на управителния съвет за iconОтче т
Управителния съвет и за дейността на стпд “Академик” през периода III. 2007 II. 2008 г
Редовнообщосъбрани е отче т на управителния съвет за iconОтче т
Управителния съвет и за дейността на стпд “Академик” през периода IV. 2004 III. 2005 г
Редовнообщосъбрани е отче т на управителния съвет за iconОтче т
Управителния съвет и за дейността на стпд “Академик”- русе през периода III. 2008 X. 2009 г
Редовнообщосъбрани е отче т на управителния съвет за iconОтче т
Управителния съвет (УС) и за дейността на Спортно туристическо и природозащитно дружество (стпд ) “Академик”- русе през периода 28....
Редовнообщосъбрани е отче т на управителния съвет за iconПротокол от заседанието на управителният съвет
Присъстват всички членове на Управителния съвет. Налице е необходимия кворум за приемане ва рашения на Управителния съвет
Редовнообщосъбрани е отче т на управителния съвет за iconДо управителния съвет на националния съюз на юрисконсултите отче т от иван стоянов заместник-председател на нсю и пламена коцева – член на ус на нсю относно
Борда на директорите на Европейската асоциация на юристите в предприятията (eclа) в Букурещ на 9 октомври 2009г
Редовнообщосъбрани е отче т на управителния съвет за iconГодишен консолидиран доклад за дейността
Приет с решение на управителния съвет, съгласно протокол от събрание на управителния съвет от 17. 04. 2009 Г
Редовнообщосъбрани е отче т на управителния съвет за iconДоклад за дейността
Приет с решение на управителния съвет, съгласно протокол от събрание на управителния съвет от 23. 03. 2009 Г
Редовнообщосъбрани е отче т на управителния съвет за iconЗаседание на Управителния съвет на "асоциация на здравните мениджъри в българия"
На 08 август 2002 г в гр. Варна се проведе заседание на Управителния съвет на “асоциация на здравните мениджъри в българия” Присъстваха...
Редовнообщосъбрани е отче т на управителния съвет за iconДо членовете на управителния съвет на напоо уважаеми членове на управителния съвет
Приложено, изпращам Ви дневния ред на заседанието на Управителния съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом