Международен счетоводен стандарт (мсс) №36 обезценка на активи
ИмеМеждународен счетоводен стандарт (мсс) №36 обезценка на активи
страница1/5
Дата на преобразуване17.10.2012
Размер485.61 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://experta.biz/docs/MSS/mss 36.doc
  1   2   3   4   5
Top of Form

МЕЖДУНАРОДЕН СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ (МСС) № 36 ОБЕЗЦЕНКА НА АКТИВИ
Този международен счетоводен стандарт беше одобрен от Съвета на КМСС през април 1998 и влиза в сила за финансови отчети, обхващащи периоди, които започват на или след 1 юли 1999.

През юли 1998 одобряването на МСС 38 Нематериални активи и МСС 22 (преработен 1998) Бизнескомбинации резултираха в промени в насрещните препратки и терминологията във въведението и параграфи 39, 40 и 110. Освен това МСС 38 добави и дефиниция за “активен пазар” в параграф 5. И накрая, незначителната непоследователност в текста в приложение А, параграфи А47, А48 и А57 беше коригирана.

През април 2000 МСС 40 Инвестиционни имоти замени параграф 1. Промяната влиза в сила за годишните финансови отчети, които обхващат периоди, започващи на или след 1 януари 2001.

Въведение

1. Този стандарт (МСС 36) установява правила за отчитането и оповестяването на обезценката на всички активи. Той заменя (или ще замени—виж параграф 15) изискванията за оценка на възстановимата стойност на активите, включени във:

а) МСС 9 (преработен 1993) Разходи за изследователска и развойна дейност;

б) МСС 16 (преработен 1993) Имоти, машини, съоръжения и оборудване; и

в) МСС 22 (преработен 1993) Бизнескомбинации.

Основните промени спрямо предходни изисквания и разяснения на принципите в МСС 36 са представени в отделни Основания за заключения.

2. МСС 36 не третира обезценката на стоково-материални запаси, отсрочени данъчни активи, активи по договори за строителство, активи с произход доходи на наети лица, както и повечето финансови активи.

3. МСС 36 изисква възстановимата стойност на даден актив да бъде определяна тогава, когато има индикации, че стойността на актива може да е обезценена. В специфични случаи приложимият МСС за даден актив може да включва изисквания и за допълнителни проверки. Например МСС 38 Нематериални активи и МСС 22 (преработен 1998) Бизнескомбинации препоръчват възстановимата стойност на нематериалните активи и репутацията, които се амортизират за срок, по-дълъг от 20 години, да бъдат оценявани ежегодно (виж параграф 15).

4. МСС 36 изисква загубите от обезценка на активи да бъдат признавани (когато стойността им е обезценена) тогава, когато балансовата сума на актива превишава възстановимата му стойност. Загуба от обезценка на актив следва да бъде отчетена в отчета за доходите за активи, отчитани по цена на придобиване, а да се третира като намаление на преоценъчен резерв за активи, отчитани по преоценена стойност.

5. МСС 36 изисква възстановимата стойност да бъде изчислявана като по-високата от нетната продажна стойност и стойността в употреба:

а) нетната продажна стойност е сумата, която би се получила от продажбата на актива при пряка сделка между информирани и желаещи осъществяване на сделката страни след приспадане на преките разходи по продажбата; и

б) стойност в употреба е сегашната стойност на очакваните бъдещи парични потоци от продължаване използването на актива и остатъчната му стойност в края на неговия полезен живот.

6. При определяне стойността в употреба на един актив изискванията на МСС 36 са предприятието да използва освен другото и:

а) прогнозни парични потоци, основани на приемливи и доказуеми предположения, които:

1) отразяват настоящото състояние на актива;

2) представляват възможно най-добрата преценка от страна на ръководството относно икономическите условия, които ще съществуват през остатъка от полезния живот на актива; и

б) дисконтов процент преди данъчно облагане, който да отразява текущите пазарни очаквания за цената на парите във времето и специфичните рискове за конкретния актив; дисконтовият процент не следва да отразява рисковете, за които бъдещите парични потоци са били вече дисконтирани.

7. Възстановимата стойност следва да бъде изчислена за всеки отделен актив. Ако не е възможно това да бъде направено, МСС 36 изисква предприятието да определи възстановима стойност за единицата, генерираща парични потоци, към която активът принадлежи. Единица, генерираща парични потоци, е най-малката разграничима група от активи, която генерира парични потоци при продължаване използването на актива, които постъпления са в значителна степен независими от паричните потоци от други активи или групи активи. Наред с това, ако продукцията, произведена при използването на един актив или група активи, търгува на активен пазар, този актив или група активи следва да бъде разграничен като отделна единица, генерираща парични потоци дори в случай, че част или цялата продукция от този актив или група активи е използвана вътре в предприятието. Приложение А—примери, включва примери за разграничаването на единици, генериращи парични потоци.

8. При извършването на тестове за обезценка на единица, генерираща парични потоци, МСС 36 изисква да бъдат взети предвид положителната репутация и корпоративните активи (като например активи на централата на предприятието), свързани с единицата, генерираща парични потоци.

9. Принципите за признаване и оценка на загуби от обезценка на активи за единица, генерираща парични потоци, са същите като за отделен актив. МСС 36 указва как да се определи балансовата сума на единица, генерираща парични потоци, и как да се разпределят загубите от обезценка между отделните активи в рамките на единицата.

10. МСС 36 изисква загуби от обезценка, признати в предходни години, да бъдат обратно възстановени единствено в случай, че е имало промяна в оценката, използвана при определяне възстановимата стойност след датата на признаване на последната загуба. При това загубата от обезценка на актив се възстановява обратно само до размер, при който балансовата сума на актива не надвишава балансовата сумата, която би била определена за актива (с приспадната амортизация или провизии) в случай, че за актива не е била призната загуба през предходни години. Обратното възстановяване на загуби от обезценка на активи следва да бъде посочено в отчета за доходите за активи, отчитани по цена на придобиване, и да се третира като увеличение на преоценъчния резерв за активи, отчитани по преоценена стойност.

11. МСС 36 изисква загубите от обезценка на положителна репутация да не се възстановяват обратно, освен в случай, че:

а) загубата е била причинена от специфично външно събитие от извънреден характер, което не се очаква да се повтори; и

б) последващи външни събития са елиминирали ефекта от това събитие.

12. Когато загубите от обезценка се признават (възстановяват обратно), МСС 36 предвижда оповестяването на определена информация:

а) по класове активи; и

б) по отчетни сектори, базирани на първоначалната структура на предприятието (само в случай, че предприятието прилага МСС 14 Отчитане по сектори).

МСС 36 изисква допълнително оповестяване в случай, че признатите (възстановени) загуби от обезценка на активи през периода са съществени за финансовите отчети на отчитащото се предприятие като цяло.

13. При първоначално приемане на стандарта МСС 36 следва да се прилага само проспективно. Признати (обратно възстановени) загуби от обезценка на активи следва да се отчитат съобразно изискванията на МСС 36, а не според препоръчителния или допустимия алтернативен подход за други промени в счетоводната политика на МСС 8 Нетна печалба или загуба за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика.

14. МСС 36 следва да се прилага задължително за отчетни периоди, започващи на или след 1 юли 1999. По-ранното му прилагане се насърчава.

Международен счетоводен стандарт (МСС) 36

Обезценка на активи

Стандартите, които са с удебелен курсив, трябва да се четат в контекста на основния материал и насоките за прилагането на този стандарт, както и в контекста на предговора към международните счетоводни стандарти. Международните счетоводни стандарти не се прилагат за несъществени статии (виж параграф 12 от предговора).

Цел

Целта на този стандарт е да се препоръчат процедури, които едно предприятие да прилага, за да се увери, че активите му се отчитат по стойност, ненадвишаваща тяхната възстановима стойност. Даден актив се отчита по по-висока от възстановимата му стойност, ако балансовата (преносната)  му стойност надвишава стойността, която може да бъде възстановена при използване или продажба на актива. В такъв случай активът се счита за обезценен и стандартът изисква предприятието да признае загуба от обезценка. Стандартът също така посочва кога едно предприятие следва да възстанови обратно загуби от обезценка и препоръчва определени оповестявания за обезценени активи.

Обхват

1. Този стандарт следва да се прилага при отчитането на обезценката на всички активи, освен:

а) стоково-материални запаси (виж МСС 2 Материални запаси);

б) активи с произход договори за строителство (виж МСС 11 Договори за строителство);

в) отсрочени данъчни активи (виж МСС 12 Данъци върху дохода);

г) активи с произход доходи на наети лица (виж МСС 19 Доходи на наети лица);

д) финансови активи, включени в обхвата на МСС 32 Финансови инструменти: оповестяване и представяне;

е) инвестиционни имоти, оценени по справедлива стойност (виж МСС 40 Инвестиционни имоти); и

ж) биологични активи, отнасящи се до земеделска дейност, които са оценени по справедлива стойност, намалена с разходите по продажби (виж МСС 41 Земеделие).

2. Стандартът не се прилага за стоково-материални запаси, активи с произход договори за строителство, отсрочени данъчни активи или активи, свързани с доходи на наети лица, защото съществуващите МСС, прилагани за тези активи, съдържат специфични изисквания за признаването и оценката на тези активи.

3. За финансови активи, включени в обхвата на МСС 32 Финансови инструменти: оповестяване и представяне, изискванията за счетоводно отчитане на загуби от обезценка на активи ще зависят от окончателния проект на КМСС за отчитане на финансови инструменти. Инвестиции във:

а) дъщерни предприятия съгласно МСС 27 Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия;

б) асоциирани предприятия съгласно МСС 28 Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия;

в) съвместни дейности съгласно МСС 31 Счетоводно отчитане на дялове в съвместни предприятия са финансови активи, но са изключени от обсега на МСС 32. Поради тази причина този стандарт се прилага за такива активи.

4. Този стандарт се прилага за активи, които се отчитат по преоценена стойност (справедлива цена) съгласно изискванията на други МСС, като например допустимия алтернативен подход съгласно МСС 16 Имоти, машини, съоръжения и оборудване. Същевременно дали стойността на един преоценен актив може да бъде намалена, зависи от начина на определяне на справедливата му стойност:

а) ако справедливата стойност на актива е пазарната му стойност, единствената разлика между справедливата стойност на актива и нетната му продажна цена са преките разходи по изваждане от употреба на актива:

1) ако разходите по изваждане от употреба са несъществени, възстановимата стойност на преоценения актив ще бъде близка до или по-висока от преоценената му стойност (справедлива стойност); в този случай след прилагане на изискванията за преоценка не е вероятно стойността на преоценения актив да бъде намалена и няма нужда да се изчислява неговата възстановима стойност; и

2) ако разходите по изваждане от употреба на актива не са несъществени, нетната продажна цена на преоценения актив ще бъде по-ниска от справедливата му стойност; следователно стойността на преоценения актив ще бъде намалена, в случай че стойността му в употреба е по-ниска от преоценената му стойност (справедлива стойност); в този случай след прилагане на изискванията за преоценка предприятието следва да приложи този стандарт, за да определи дали стойността на актива може да бъде намалена; и

б) ако справедливата стойност на актива е определена на друга база, а не по пазарната му стойност, неговата преоценена стойност (справедлива стойност) може да бъде по-висока или по-ниска от възстановимата му стойност; следователно след прилагане на изискванията за преоценка предприятието следва да приложи този стандарт, за да определи дали стойността на актива може да бъде намалена.

Дефиниции

5. В стандарта са използвани следните термини със значения:

Възстановима стойност е по-високата от нетната продажна цена на даден актив и неговата стойност в употреба.

Стойност в употреба е сегашната стойност на прогнозираните бъдещи парични потоци, очаквани да бъдат получени от продължаващото използване и от освобождаването от актива в края на полезния му живот.

Нетна продажна цена е сумата, която би могла да бъде получена при продажбата на даден актив в пряка сделка между информирани и желаещи осъществяването на сделката страни, след приспадане на разходите по продажбата.

Разходи по освобождаване (от актива) са допълнителните разходи, пряко свързани с освобождаването от даден актив с изключение на финансовите разходи и разходите за подоходни данъци.

Загуба от обезценка на актив е сумата, с която балансовата сума на актива надвишава неговата възстановима стойност.

Балансова (преносна) сума е стойността, по която един актив се посочва в баланса на предприятието след приспадане на натрупаната амортизация и натрупаните към момента загуби от обезценка.

Амортизация е систематичното разпределение на амортизационната сума на даден актив през полезния му живот.

Амортизационна сума е цената на придобиване на актива или друга сума, посочена вместо цена на придобиване във финансовите отчети, намалена с остатъчната му стойност.

Полезен живот е едно от двете:

а) периодът от време, през който се очаква активът да бъде ползван в предприятието; или

б) количество (брой) единици продукция, които се очаква да бъдат получени от предприятието в процеса на ползване на актива.

Единица, генерираща парични потоци, е най-малката разграничима група активи, генерираща парични потоци от използване на активите, които са в значителна степен независими от паричните потоци от други активи или групи от активи.

Корпоративни активи са активи, различни от положителната репутация, които допринасят за генерирането на бъдещи парични потоци както от разглежданите единици, генериращи парични потоци, така и от други единици, генериращи парични потоци.

Активен пазар е пазар, за който съществуват следните условия:

а) търгуваните на пазара единици са хомогенни;

б) желаещи купувачи и желаещи продавачи могат да се намерят по всяко време; и

в) цените са достояние на обществеността.

Идентифициране на актив,

чиято стойност може да бъде обезценена

6. Параграфи 7—14 конкретизират кога следва да бъде определяна възстановима стойност на даден актив. Тези изисквания използват термина “актив”, но се отнасят в еднаква степен за индивидуални активи или за единици, генериращи парични потоци.

7. Един актив е обезценен, когато балансовата му сума надвишава възстановимата му стойност. Параграфи 9—11 описват някои от индикациите за обезценка на актив: ако някоя от тези индикации е налице, предприятието следва да направи формална оценка на възстановимата стойност. В случай че няма налице индикации за потенциална обезценка на актив, няма изискване от страна на стандарта предприятието да извърши формална оценка на възстановимата стойност.

8. Предприятието трябва да прецени към датата на изготвяне на баланса дали съществуват индикации, че стойността на даден актив е обезценена. В случай на такива индикации предприятието следва да изчисли възстановимата стойност на актива.

9. При оценка на съществуването на индикации за обезценка на даден актив предприятието следва да вземе предвид поне следните признаци:
  1   2   3   4   5

Свързани:

Международен счетоводен стандарт (мсс) №36 обезценка на активи iconМеждународен счетоводен стандарт (мсс) №38 нематериални активи
Този международен счетоводен стандарт е одобрен от Съвета на кмсс през юли 1998 и влиза в сила за финансовите отчети, обхващащи периоди,...
Международен счетоводен стандарт (мсс) №36 обезценка на активи iconМеждународен счетоводен стандарт (мсс) №37 провизии, условни задължения и условни активи
Този международен счетоводен стандарт е одобрен от Съвета на кмсс през юли 1998 и влиза в сила за финансовите отчети, обхващащи периоди,...
Международен счетоводен стандарт (мсс) №36 обезценка на активи iconМеждународен счетоводен стандарт (мсс) №17 лизинг (преработен 1997)
Този преработен международен счетоводен стандарт заменя мсс 17 Отчитане на лизинг, одобрен от съвета в променен формат от 1994. Преработеният...
Международен счетоводен стандарт (мсс) №36 обезценка на активи iconМеждународен счетоводен стандарт 36
В такъв случай активът се счита за обезценен и стандартът изисква предприятието да признае загуба от обезценка. Стандартът също така...
Международен счетоводен стандарт (мсс) №36 обезценка на активи iconМеждународен счетоводен стандарт (мсс) №2 материални запаси (преработен 1993)
Мсс заменя Международен счетоводен стандарт 2 Оценка и отчитане на материалните запаси в контекста на системата за историческата...
Международен счетоводен стандарт (мсс) №36 обезценка на активи iconРегламент (ЕС) № / на комисията
Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на...
Международен счетоводен стандарт (мсс) №36 обезценка на активи iconМеждународен счетоводен стандарт (мсс) №7 отчети за паричните потоци (преработен 1992)
Този преработен международен счетоводен стандарт замества мсс 7 Отчет за измененията на финансовото състояние, одобрен от съвета...
Международен счетоводен стандарт (мсс) №36 обезценка на активи iconМеждународен счетоводен стандарт (мсс) №19 доходи на наети лица (преработен 2000)
Този преработен международен счетоводен стандарт заменя мсс 19 Разходи за пенсионно осигуряване, който беше одобрен от борда в преработена...
Международен счетоводен стандарт (мсс) №36 обезценка на активи iconМеждународен счетоводен стандарт (мсс) №21 ефекти от промените в обменните курсове (преработен 1993)
Този преработен международен счетоводен стандарт заменя мсс 21 Отчитане на ефекта от промените в обменните курсове и влиза в сила...
Международен счетоводен стандарт (мсс) №36 обезценка на активи iconМеждународен счетоводен стандарт (мсс) №41 земеделие
Този международен счетоводен стандарт беше одобрен от Съвета на кмсс през декември 2000 и влиза в сила за счетоводните отчети, обхващащи...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом