Правилник за организацията и дейността
ИмеПравилник за организацията и дейността
Дата на преобразуване17.10.2012
Размер85.84 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.kaldesconsult.com/doc/kut.doc
ПРАВИЛНИК
за организацията и дейността


на Комитета по условия на труд
при ..............................


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Комитета по условия на труд /КУТ/ създава вътрешната си организация и осъществява дейността си въз основа на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и разпоредбите на този правилник.

 2. В състава на комитета се включват равен брой представители на работниците и на служителите и представители на работодателя.

 3. Кандидатите за представители на работниците и служителите се издигат и избират по реда на чл. 6 от Кодекса на труда.

 4. Мандатът на представителите на работниците и на служителите е 4-годишен, като предсрочното му прекратяване може да се поиска най-малко от една трета от общия брой на работниците и на служителите в предприятието и се приема с мнозинство от присъстващите на общото събрание.

 5. Председател на КУТ е работодателят или негов представител, а заместник-председателят е представител на работниците и служителите.

 6. В състава на КУТ като представител на работодателя се включват лекарят от службата по трудова медицина и длъжностните лица по безопасността на труда.

 7. В работата на комитета могат да бъдат привличани и външни експерти и представители на контролните органи.

 8. КУТ заседава в сградата на фирмата, освен когато поради някакви обстоятелства реши да заседава на друго място.

 9. Комитетът по условия на труд:

1. обсъжда всяко тримесечие цялостната дейност по опазване на здравето и осигуряване на безопасността и на работещите и предлагат мерки за подобряването й ;

2. обсъжда резултатите от оценката на професионалния риск и анализите на здравното състояние на работещите, докладите на специализираните служби по трудова медицина и други въпроси по осигуряване и опазване на здравето и безопасността на работниците и служителите;

3. обсъжда планираните промени в технологията, организацията на труда и работните места и предлагат решения за опазване на здравето и осигуряване на безопасността на работниците и на служителите;

4. извършва проверки по спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;

5. следи състоянието на трудовия травматизъм и професионалната заболеваемост;

6. участва в разработването на програми за информиране и обучение на работещите по проблемите на здравословните и безопасни условия на труд.

 1. Представителите в КУТ се обучават задължително по програми, ред и изисквания, определени с наредба на министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването.

 2. Представителите на работниците и служителите в комитетите и групите по условия на труд имат право:

1. на достъп до наличната информация относно условията на труд, анализите на трудовия травматизъм и професионалната заболеваемост, констатациите и предписанията на контролните органи;

2. да изискват от работодателя да предприема необходимите мерки и да правят предложения за отстраняване на опасностите или за временно ограничаване на риска за здравето и безопасността;

3. да се обръщат към контролните органи, ако преценят, че взетите от работодателя мерки не са достатъчни да гарантират здравето и безопасността на работещите;

4. да участват в проверките, извършвани от контролните органи.

 1. Работодателят осигурява на представителите на работниците и на служителите необходимите условия и средства за изпълнение на техните права и функции, както и съответното обучение и квалификация, което се провежда в рамките на работното време, без това да се отразява на размера на трудовото им възнаграждение;

 2. Представителите на работниците и служителите в комитетите и групите по условия на труд не могат да бъдат поставяни в неблагоприятно положение за действията им за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

 3. КУТ работи в тясна връзка със специализираните служби и отдели на предприятието, които имат отношение към създаването и осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.

 4. Когато на един обект, работна площадка или работно място се извършват работи и дейности от няколко предприятия или организации, се изгражда общ комитет (група) по здравословни и безопасни условия на труд.Глава първа
КОНСТИТУИРАНЕ НА Комитета по условия на труд


 1. КУТ се създава със заповед на работодателя.

 2. Председател на КУТ е работодателя, а заместник председател е избрания на общото събрание на трудовия колектив представител на работниците и служителите.

 3. В заповедта си работодателя определя, представителите на работодателя и представителите на работниците и на служителите. Към заповедта се прилага протокол от общото събрание на трудовия колектив.

 4. Заместник-председателя на КУТ и представителите на работниците и служителите могат да бъдат предсрочно освободени:

1. по тяхно искане;

2. когато е налице обективна невъзможност за изпълнение на задълженията или системно нарушаване на правата и задълженията в рамките на тяхната компетентност.

 1. При предсрочно прекратяване на пълномощията на членове на Комитета по условия на труд, нов избор се произвежда в 14-дневен срок от приемането на решението.

 2. До произвеждането на нов избор КУТ не може да взема решения.

Глава втора
РЪКОВОДСТВО НА Комитета по условия на труд


 1. Председателят на КУТ в изпълнение на правомощията си:

1. съобщава и разпределя предложенията, внесени в Комитета по условия на труд, между неговите членове според тяхната компетентност;

2. осигурява необходимите условия за дейността на членовете на Комитета по условия на труд;

3. удостоверява с подписа си протоколите от заседанията на Комитета по условия на труд;

4. следи за спазването на този правилник;

 1. Председателят на КУТ може да възлага извършването на дейностите предходния член заместник-председателя.

 2. Председателят на КУТ се консултира по програмата и дневния ред на КУТ и по други въпроси от неговата дейност, със заместник-председателя.

 3. Заместник-председателя на Комитета по условия на труд:

 1. информира председателя за присъствието на членовете на заседанията на Комитета по условия на труд;

 2. проверява и подписва протоколите от заседанията на Комитета по условия на труд;

 3. при необходимост чете предложенията, обсъждани Комитета по условия на труд;

 4. осъществява и други възложени им от председателя задачи, свързани с дейността на Комитета по условия на труд.

Глава трета
ЗАСЕДАНИЯ НА Комитета по условия на труд


 1. КУТ има най-малко четири заседания годишно.

 2. КУТ се свиква на заседание от неговия председател или по искане на представителите на работниците и служителите.

 3. Заседания на КУТ се провеждат във време определено от председателя на Комитета по условия на труд.

 4. Заседанията на КУТ са открити.

 5. Лица, които не са представители на Комитета по условия на труд, могат да присъстват по реда, като по време на заседанията те са длъжни да спазват установения ред.

 6. При безредие сред публиката председателя въдворява ред и може да разпореди да бъдат отстранени отделни или всички външни лица.

 7. Председателят открива заседанието, ако присъстват повече от половината от представители в Комитета по условия на труд.

 8. Председателят прекратява заседанието, когато в залата няма необходимия кворум или дневния ред е изчерпан.

 9. КУТ по предложение на председателя приема програма за работа. При изготвянето на програмата, както и по други въпроси, свързани с работата на Комитета по условия на труд, председателят на КУТ се подпомага от заместник-председателя.

 10. Предложения за включване на точки в предстоящото заседание могат да се правят писмено до председателя на КУТ от членовете до 18,00 часа на деня, предшестващ заседанието. Всеки член може да предлага по една допълнителна точка от дневния ред на Комитета по условия на труд.

 11. Проектът за програма, предложен от председателя, и постъпилите предложения се поставят на гласуване, без да се обсъждат, в началото на заседанието. Устни предложения не се допускат.

 12. Не могат да бъдат обсъждани въпроси, които не са включени в дневния ред.

 13. Председателят ръководи заседанието и дава думата на ораторите.

 14. Никой член на КУТ не може да се изказва, без да е получил думата от председателя.

 15. Думата се иска от място с вдигане на ръка или с предварителна писмена заявка.

 16. Заседанието може да бъде прекратено или отложено с решение на КУТ.

 17. Когато са постъпили предложения за прекратяване на заседанието или за отлагането му, първо се гласува предложението за прекратяване на заседанието.

 18. При шум или безредие, с което се пречи на работата на КУТ, или когато важни причини налагат, председателят може да прекъсне заседанието за определено време.

 19. Гласуването е лично. Гласува се "за", "против" и "въздържал се". Гласуването се извършва явно.

 20. Явното гласуване се извършва чрез вдигане на ръка

 21. Гласуването се извършва по следния ред:

1. предложения за отхвърляне;

2. предложения за отлагане за следващо заседание;

3. предложения за заместване;

4. предложения за поправки;

5. предложения за допълнения;

6. основното предложение.

 1. Когато има две или повече предложения от едно и също естество, те се гласуват по реда на постъпването им.

 2. Предложението се смята за прието, ако за него са гласували повече от половината присъстващи представители.

 3. В случай на равенство на гласовете предложението се смята за отхвърлено.

 4. Резултатът от гласуването се обявява от председателя веднага.

 5. За заседанията на КУТ се водят протоколи, които се изготвят в деня на заседанието или най-късно на другия ден. Протоколът се подписва от председателя и заместник-председателя в деня на заседанието или най-късно на другия ден.

 6. Представители в КУТ могат да преглеждат протоколите от работата и да искат поправянето на грешки в тях в еднодневен срок от изготвянето на протокола. Възникналите спорове се решават от председателя и заместник-председателя.

 7. Поправки на фактически грешки в приетите от КУТ решения се извършват по нареждане на председателя на КУТ до подписване на протокола.

 8. Председателят на КУТ обявява поправките пред КУТ.

Глава четвърта
ВНАСЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА решения


 1. Проектите за решение се изпращат до председателя на КУТ.

 2. Предложения за решения може да прави всеки член на КУТ.

 3. Председателят на КУТ предоставя на членовете на КУТ проектите за решение в 3-дневен срок от постъпването им.

 4. Проектите за решение се приемат на едно гласуване.

 5. Вносителят на проектите за решение може да го оттегли до започване на гласуването.

Глава пета
ПРЕДСТАВИТЕЛИ в Комитета по условия на труд


 1. Представителите в КУТ запазват заеманата от тях длъжност във фирмата до края на пълномощията на КУТ.

 2. Представителите в КУТ не може да получават възнаграждение за работата си в Комитета по условия на труд.

 3. Представителите в КУТ не може да получават допълнителен платен годишен отпуск за работата си в КУТ

 4. Представителите в КУТ са длъжни да присъстват на заседанията на КУТ.

 5. Представител в Комитета по условия на труд, на когото се налага да напусне заседанието, преди да е завършило, или да закъснее за заседание, уведомява ръководството на Комитета по условия на труд.


Глава шеста
ПОВЕДЕНИЕ на Представителите в КУТ


 1. Представителите в КУТ не може да прекъсват оратора, да отправят лични нападки, оскърбителни думи, жестове или заплахи против когото и да било, да разгласят данни, отнасящи се до личния живот или увреждащи доброто име на гражданите, да имат непристойно поведение или да извършат постъпки, които нарушават реда на заседанието.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


 1. Правилникът за организацията и дейността на КУТ може да бъде изменян по предложение на председателя или заместник-председателя на Комитета по условия на труд.

 2. Предложението се внася за обсъждане в 14-дневен срок от постъпването.

 3. Представителите на работниците и служителите може да предлагат освобождаване на заместник-председател на КУТ и да издига кандидатура на друг свой представител.

 4. Освобождаването на заместник-председателя се извършва на общо събрание на работниците и служителите.

 5. По въпроси, неуредени с този правилник, КУТ приема решения.

Свързани:

Правилник за организацията и дейността iconПравилник за статута, организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Пещера Глава първа Общи положения
Чл. Този правилник се приема на основание на чл. 21а, ал. З от Закона за местно самоуправление и местна администрация и чл. 24, ал....
Правилник за организацията и дейността iconОбщински съвет попово правилник за организацията и дейността на общинския
...
Правилник за организацията и дейността iconПравилник за организацията и дейността на обществения посредник на община Сатовча
Чл. Този правилник се приема на основание чл. 21а, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл от Правилника...
Правилник за организацията и дейността iconПриложение 4 правилник за организацията и дейността
Чл. 1 Този правилник урежда статута, дейността и управлението на Общинско предприятие „Общински жилища и пазари ”
Правилник за организацията и дейността iconПравилник за устройството и организацията на дейността на сметната палата
Чл. С този правилник се уреждат устройството и организацията на дейността на Сметната палата, функциите на структурните й звена и...
Правилник за организацията и дейността iconПравилник за организацията и дейността на националния съвет по туризъм
Чл. С този правилник се уреждат организацията и дейността на Националния съвет по туризъм (нст) като държавно-обществен консултативен...
Правилник за организацията и дейността iconПравилник за дейността на център за услуги в домашна среда раздел I общи положения
Чл. Този правилник определя организацията и дейността в Правилник за дейността на Център за услуги в домашна среда /наричан по-долу...
Правилник за организацията и дейността iconПравилник за Дейността На нуфи "Филип Кутев" гр. Котел през учебната 2012-2013 г
Чл с този Правилник се определя дейността на училището, структурата, организацията и ръководството на образователния процес, правата...
Правилник за организацията и дейността iconПравилник за организацията и дейността на оу „ Алеко Константинов
Чл. Настоящият правилник определя организацията и реда за провеждане на процеса на обучение и възпитание в оу „ Алеко Константинов”,...
Правилник за организацията и дейността iconХимикотехнологичен и металургичен университет правилни к за устройството и дейността на
Чл. Този правилник урежда организацията и дейността на “Университет-ския компютърен център” (укц) при хтму и е неразделна част от...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом