Университет за национално и световно стопанство софия
ИмеУниверситет за национално и световно стопанство софия
Дата на преобразуване17.10.2012
Размер34.42 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.unwe.bg/Uploads/Main/zajavl-deklaracia-stipendii 09.12.doc
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО - СОФИЯ

ВХОДЯЩ НОМЕР / ___.___.20____ г.


ДО

РЕКТОРА НА УНСС

ГР. СОФИЯ


ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ


ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИЯ

Факултетен номер:


от_________________________________________________________________________

(имена - лично, бащино, фамилно)
ЕГН:


Л.К. № ________________, издадена в гр.___________________________ на дата ______________,

постоянен адрес: гр. (с.) _____________________________община ___________________________,

ж.к / улица: _____________________________________№______, бл.______, вх.______, ап.______ .

Н

аправление/специалност/: ____________________________________________________________

Семестър:


ГОСПОДИН РЕКТОР,


Заявявам, че желая да ми бъде отпусната стипендия за зимен/летен семестър на учебната 201__/201__ година въз основа ПМС № 90 от 26.05.2000 г. за стипендиите в ДВУ и Правилата за отпускане на стипендии в УНСС.

Декларирам, че се обучавам за първи път в настоящата образователно-квалификационна степен.


ДАННИ ЗА КЛАСИРАНЕ


Вид стипендия ( за стипендии по т. 9.1 - 1; за останалите - 2)


Среден месечен доход на член от семейството

ДЕКЛАРИРАМ:


І. Среден успех ________ (от предходните два семестъра / за 1-ви курс – от 1-ви семестър )


ІІ. Семейно положение:

1. Баща /име/: _____________________________________________________________

месторабота: _______________________________, длъжност: ___________________

адрес на местоработата _____________________________________________________________


2. Майка /име/: _____________________________________________________________

месторабота: _______________________________, длъжност: ___________________

адрес на местоработата _____________________________________________________________


3. Брат / сестра/име/ _____________________________________________________________

учебно заведение _____________________________________________________________


4. Съпруг/а/име/: _____________________________________________________________

месторабота: _______________________________, длъжност: ___________________

адрес на местоработата _____________________________________________________________

учебно заведение _____________________________________________________________


5. Деца/имена/: _____________________________________________________________


ІІІ. Материално положение:

Личните ми брутни доходи и брутните доходи на членовете на семейството ми общо за 6 месеца са:

1. Лични доходи-заплата, пенсия /без добавката за чужда помощ/ ___________ лв.

2. Заплати на семейството ___________ лв.

( вкл. и обезщетения за временна нетрудоспособност (болнични) )

3. Пенсии на семейството ___________ лв.

(без добавките за чужда помощ на лица с трайна неработоспособност)

4. Обезщетения за безработица ___________ лв.

5. Месечни добавки и помощи за деца ___________ лв.

6. Стипендии от външни организации ___________ лв.

(без получаваните по ПМС 90 и ученическите стипендии)

7. Наеми ___________ лв.

8. Хонорари ___________ лв.

9. Други доходи ___________ лв.

(помощи, издръжки, търговия, продажба на селскост.продукция, занятия, дивиденти от акции и др.)


ВСИЧКО /сбор 1-9/:


СРЕДЕН МЕСЕЧЕН ДОХОД НА ЧЛЕН ОТ СЕМЕЙСТВОТО:

лв.лв.
Прилагам следните документи:

1. _______________________________________ 2. _______________________________________

3. _______________________________________ 4. _______________________________________


Известно ми е, че за вписване на неверни данни в тази декларация, нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс и получената неправомерно стипендия подлежи на връщане.


София ___.___.201__ г. ДЕКЛАРАТОР: ............................

Свързани:

Университет за национално и световно стопанство софия iconСпециализиран научен съвет по национално стопанство при вак университет за национално и световно стопанство
Механизъм за осъществяване на регионалната политика на европейския съюз в българия
Университет за национално и световно стопанство софия iconДаниела Николова Иванова от катедра "Икономика на природните ресурси" Университет за национално и световно стопанство София
...
Университет за национално и световно стопанство софия iconПравилник за дейността на университета за национално и световно стопанство
Чл. Този правилник урежда устройството, управлението и дейността на Университета за национално и световно стопанство, наричан по-нататък...
Университет за национално и световно стопанство софия iconСпециализиран научен съвет по национално стопанство при вак университет за национално и световно стопанство
...
Университет за национално и световно стопанство софия iconБиография лична информация
Университет за национално и световно стопанство, гр. София – диплома за образователна степен “магистър”
Университет за национално и световно стопанство софия iconСпециализиран научен съвет по национално стопанство при вак университет за национално и световно стопанство
На дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по научна специалност 05. 02. 16. Икономика и организация...
Университет за национално и световно стопанство софия iconУниверситет за национално и световно стопанство
Развитие на националната икономика и мястото и ролята на селското стопанство в краткосрочен и дългосрочен план
Университет за национално и световно стопанство софия iconУниверситет за национално и световно стопанство софия общоикономически факултет
Развитие на занаятите, манифактурата и промишлеността по българските земи през Възраждането
Университет за национално и световно стопанство софия iconУниверситет за национално и световно стопанство софия общоикономически факултет
Развитие на занаятите, манифактурата и промишлеността по българските земи през Възраждането
Университет за национално и световно стопанство софия iconСпециализиран научен съвет по национално стопанство при вак
Дисертационният труд е обсъден от катедра „Човешки ресурси и социална защита” при Университета за национално и световно стопанство...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом