Доклад за дейността Доклад за дейността резюме
ИмеДоклад за дейността Доклад за дейността резюме
Дата на преобразуване17.10.2012
Размер75.74 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://www.bulvesta-bg.com/documents/otcheti/trimesechni otcheti/kons_report_2_2009/2009_06_doclБУЛВЕСТА ХОЛДИНГ”АД


София 1700, “Витоша ВЕЦ Симеоно” 999 , тел.: 962-87-68, факс: 962-87-58,

e-mail: b.v.h@vivesta-bg.com, web page: www.bulvestaholding.com


Междинен доклад за дейността


Доклад за дейността - резюме


Съветът на директорите представя доклад и междинен консолидиран финансов отчет към 30 юни 2009г., изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансова отчетност (МСФО). Този отчет не е заверен от регистриран одитор.


БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ” АД, със седалище: гр. София, и адрес на управление: гр. София , район”Лозенец”, „Витоша- ВЕЦ – Симеоново” № 999, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 121531884, /стара регистрация е регистрирано по ф.д. № 13415/1996 по описа на Софийски градски съд – фирмено отделение, 5 състав за 1996 г. и вписано в търговския регистър под парт. № 37, том 2, стр. 20/, тел.: 02/962-87-68, факс: 02/962-87-58, e-mail:b.v.h@vivesta-bg.com.

„Булвеста Холдинг” АД (Дружеството) е акционерно дружество, чиито акции се търгуват на Софийската фондова борса с борсов код: 5BV.


Дружеството основно оперира като компания-майка на Група от дружества и основната му дейност се състои в придобиване, управление и продажба на акции и финансиране на дейността на дружествата от групата.


Дружеството притежава в инвестиционния си портфейл: 3 дъщерни дружества, едно асоциирано дружество и 2 дружества с миноритарно участие.


През отчетният период не е настъпила промяна в броя или състава на лицата, упражняващи контрол върху „Булвеста Холдинг”АД. Мажоритарен собственик на капитала остава „Ви Веста Холдинг”ЕАД.

Членовете на СД имат право да придобиват акции и облигации на дружеството.


I. Информация за важни събития, настъпили през тримесечието и с натрупване от началото на финансовата 2009 г. до 30юни 2009 г. и тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет на дружеството.

Анализ на дейността


През отчетния период „Булвеста холдинг” АД не е реализирало приходи от участия.


Важни събития, настъпили през тримесечието в Булвеста холдинг АД:

През отчетния период „Булвеста холдинг” АД не е реализирал приходи от участия.


На редовно годишно Общо събрание на акционерите не бе взето решение за разпределяне на дивиденти. През периода не са осъществени сделки с финансови инструменти .

На основание разпоредбата на чл. 40ж, ал.1 от ЗНФО Общото събрание на акционерите избра Съвета на директорите на „Булвеста Холдинг” АД за орган, осъществяващ функциите на Одитен комитет на дружеството с председател Красимир Петков Коцев ЕГН 5110297326, в качеството му на представляващ „Съюз на инвалидите в България” – член на СД на дружеството.

С решение на Общо събрание на акционерите, проведено на 02.06.2009г. бяха приети промени в Устава на дружеството, които промени са предоставени на КФН, БФБ и обществеността чрез системите Е-register, extri.bg, Инвестор БГ, както и на интернет страницата на дружеството- www. bulvestaholding.com


През отчетният период „Булвеста холдинг” АД уведомяваше периодично КФН, БФБ и обществеността за настъпили важни събития:

Дружеството подаде в срок:

В м. април:

- материали за редовно Общо събрание на акционерите, заедно с образец на пълномощно

- документ, който съдържа или препраща към цялата информация, която дружеството е публикувало през последните 12 месеца (съгл.чл. 82б от ЗППЦК)

- годишен консолидиран финансов отчет за дейността за 2008год.

- тримесечен финансов отчет за дейността за първо тримесечие на 2009год.

В м.май:

- тримесечен консолидиран финансов отчет за дейността за първо тримесечие на 2009год.

В м. юни:

- протокол от Общо събрание на акционерите, проведено на 02.06.2009год.

- промени в Устава на дружеството, публикувана в ТР към Агенция по вписвания


По- важни събития, настъпили през тримесечието в дейността на дъщерните дружества:


1. „Перла” АД.

През изтеклото тримесечие на 2009:

- бе отказан от Министерство на икономиката и енергетиката внесения от дружеството проект по програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, приоритетна ос 2, схема 2.1.4-2008 BG161PO003-2.1.04 “Технологична модернизация в малки и средни предприятия.

- през м.април 2009г. се проведе Общо събрание на акционерите, на което бяха приети отчета за дейността на дружеството през 2008г. и годишния финансов отчет, заверен от регистриран експерт – счетоводител. Общото събрание реши, печалбата на дружеството за 2008год. да остане като неразпределена печалба с цел финансиране на инвестиции.

- през м.юни 2009г. бе сключен договор между „Булвеста холдинг” АД и „Перла” АД за организация по честване на 90- години от създаването на „Перла” АД на стойност 40х.лв.

- дружеството извършва подготовка за участие на XVII- Международно специализирано изложение „Селското стопанство и всичко за него” – гр. Добрич през м.август 2009г..

- сключи 9 договора по Програмата за развитие на земеделието и селските райони, мярка 121 „Модернизиране на селските стопанства”, на стойност 212 хил.лв.

- през м.май е изпълнен договор за 34хил.лв, с фирма „Аурубис България” АД, гр. Пирдоп за производство на инсталация за оросяване на жп композиция.


Влияние на тези събития върху резултатите във финансовият отчет.

През второ тримесечие на 2009година изпълнените договори по мярка 121 са седем на стойност- 163 хил.лв.


2. „Бронз” ООД:

Към края на изтеклото тримесечие дружеството реализира положителен финансов резултат вследствие силно ограничаване на разходите на дружеството и лекия ръст в поръчките от външни клиенти- предимно от Испания.

Основни клиенти от вътрешния пазар значително намалиха заявките си с около 60% спрямо същия период предходната година.

През м.юни 2009год. се проведе събрание на съдружниците на „Бронз” ООД, на което бяха приети годишния финансов отчет за 2008г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител.


При анализа на разходите на „Булвеста холдинг”АД на консолидирано ниво се отчита намаление на разходите по икономически елементи спрямо направените през предходния период, в абсолютна стойност с 332 хил. лева. При разходите за персонала се отбелязва леко намаление спрямо предходния период.


Финансовият резултат за периода е печалба на консолидираните дружества в размер на 133 хил. лв. – 61 хил.лв. от малцинствено участие, 72хил.лв. нетна печалба за периода.

при печалба в размер на 184 хил. лв. през предходния период – 74 хил.лв. малцинствено участие, 110 хил.лв. балансова печалба.


Обемът на нетекущите финансови активи на „Булвеста холдинг „ АД на ниво консолидация към края на периода е 983 хил. лева. Промяна няма спрямо предходния период.

Няма промяна в основния капитал и законовите резерви на „Булвеста холдинг „АД към края на отчетния период те са съответно 720 хил. лева хил.


Сравнителен анализ на паричните потоци

Нетния паричен поток от оперативна дейност към края на периода е положителна величина в размер на 4 хил. лева..


Наблюдава се намаление на паричните средства спрямо предходния период с 19 хил.лв.


Основните показатели за финансово счетоводен анализ на Булвеста холдинг АД на консолидирано ниво за второ тримесечие на 2009 г спрямо предходен период са следните:


Показател

30 юни 2009

31 дек. 2008

1.Коефициент на рентабилност на собствения капитал

2,54

13,88

2.Коефициент на рентабилност на активите

1,52

5,40

3.Обща ликвидност

2,24

1,83

4.Бърза ликвидност

1.93

1.90

5.Незабавна ликвидност

1,22

1.52

6.Абсолютна ликвидност

1,22

1,33

7.Коефициент за финансова автономност

3,52

3,64

8.Коефициент за задлъжнялост

0,28

0,27Както е видно дружеството има добра ликвидност и висока степен на финансова автономност.


През отчетният период в „Булвеста холдинг” АД работят по основен трудов договор трима служители: директор връзки с инвеститорите- висше икономическо образование, главен счетоводител –висше икономическо образувание и касиер –висше образование.


Към момента не са настъпили съществени фактори, които да са повлияли негативно на дейността на Дружеството.


Дружеството не извършва собствена изследователска дейност ,както и трансфер на иновации. През текущата година няма потребност дружеството да заделя средства за научни изследвания и разработки.


II. Основни рискове и несигурности, пред които е изправено “Булвеста холдинг” АД.


Рисковете, на които е изложено дружеството са:

- пазарен риск - при който стойността на даден финансов инструмент се колебае в резултат на промени в пазарните цени, независимо дали тези промени са причинени от фактори, характерни за отделните ценни книжа или за техния издател, или от фактори, отнасящи се до всички ценни книжа, търгувани на пазара. За „Булвеста холдинг” АД съществува потенциалният риск от колебания в цените на собствените му акции, които са предмет на търговия на Българска фондова борса.

- кредитен риск - кредитен е рискът, при който една от страните по финансовия инструмент не изпълнява свое задължение и по този начин причинява финансова загуба на другата страна. Максимално поетият кредитен риск от „Булвеста холдинг” АД представлява балансовата сума на финансовите активи, включително вземанията от свързаните лица в баланса, в конкретния случай той е минимален.

- лихвен риск - при който стойността на даден финансов инструмент се колебае поради промени в пазарните лихвени проценти. Дружеството не е страна по договор за банкови заеми.

- ликвиден риск - наричан още риск на финансиране, е този при който дадено предприятие ще срещне трудности при набавяне на финансови средства за изпълнение на ангажименти, свързани с финансови инструменти.

„Булвеста холдинг” АД не планира набирането на такива средства и към края на второ тримесечие на 2009г. е в добра ликвидност.

- риск на паричния поток - този, при който има колебания в размера на бъдещите парични потоци, свързани с даден паричен финансов инструмент. За „Булвеста холдинг” АД и дружествата от икономическата група към датата на баланса не съществува значителен риск на паричният поток.


ІІІ. Информация за сключените големи сделки между свързани лица.

През м.юни 2009г. бе сключен договор между „Булвеста холдинг” АД и „Перла” АД за организация по честване на 90- години от съществуването на „Перла” АД на стойност 40х.лв.


IV. Инвестиции, направени през периода

Във връзка с въвеждането на ERP система за управление на бизнеса и оборудването на работните станции „Перла” АД закупи компютърна техника на стойност 1 хил. лв.
25 август 2009 г. Изпълнителен директор:

гр. София (Виктор Серов)

Свързани:

Доклад за дейността Доклад за дейността резюме iconДоклад за дейността Доклад за дейността резюме
Съветът на директорите представя доклад и междинен консолидиран финансов отчет към 31 декември 2009г., изготвен в съответствие с...
Доклад за дейността Доклад за дейността резюме iconДоклад за дейността Доклад за дейността резюме
Съветът на директорите представя доклад и междинен консолидиран финансов отчет към 30 септември 2009г., изготвен в съответствие с...
Доклад за дейността Доклад за дейността резюме iconДоклад за дейността Доклад за дейността резюме
Съветът на директорите представя доклад и междинен консолидиран финансов отчет към 31 март 2010г., изготвен в съответствие с Международните...
Доклад за дейността Доклад за дейността резюме iconДоклад за дейността Доклад за дейността резюме
Съветът на директорите представя доклад и междинен неконсолидиран финансов отчет към 31 март 2011г., изготвен в съответствие с Международните...
Доклад за дейността Доклад за дейността резюме iconДоклад за дейността на
Настоящият доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 33 От закона за счетоводството и чл от наредба №26...
Доклад за дейността Доклад за дейността резюме iconДоклад за дейността
Настоящият доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 33 От закона за счетоводството и изискванията на търговския...
Доклад за дейността Доклад за дейността резюме iconДоклад за дейността
Настоящият доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 33 От закона за счетоводството и изискванията на търговския...
Доклад за дейността Доклад за дейността резюме iconГодишен консолидиран доклад за дейността
Настоящият доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 33 От закона за счетоводството и изискванията на търговския...
Доклад за дейността Доклад за дейността резюме iconДоклад за дейността
Настоящият доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 100 н, ал. 4, т. 2 и ал. 7 от зппцк, чл. 32,ал. 1,...
Доклад за дейността Доклад за дейността резюме iconДоклад за дейността
Настоящият доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 100 н, ал. 4, т. 2 и ал. 7 от зппцк, чл. 32,ал. 1,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом