Решиха да участват в дипломатическата конференция в Лисабон, която се състоя от 6 до 31 октомври 1958 г., И се споразумяха върху следното
ИмеРешиха да участват в дипломатическата конференция в Лисабон, която се състоя от 6 до 31 октомври 1958 г., И се споразумяха върху следното
страница1/3
Дата на преобразуване17.10.2012
Размер285.14 Kb.
ТипДиплом
източникhttp://bip-invest.com/files/PARIS_CONVENTION_bg.doc
  1   2   3
ПАРИЖКА КОНВЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ИНДУСТРИАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ ОТ 20 МАРТ 1883 ГОДИНА,


Ревизирана в Брюксел на 14 декември 1900 г., във Вашингтон на 2 юни 1911 г., в Хага на 6 ноември 1925 г., в Лондон на 2 юни 1934 г. и в Лисабон на 31 октомври 1958 г.

Ратифицирана с Указ № 633 на Президиума на Народното събрание от 2.09.1965 г. - ДВ, бр. 75 от 24.09.1965 г. Обн., ДВ, бр. 75 от 24.09.1965 г.

Германската федерална република, Австралия, Австрия, Белгия, Съединените бразилски щати, Народна република България, Канада, Куба, Дания, Доминиканската република, Испания, Североамериканските съединени щати, Финландия, Франция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, Народна република Унгария, Индонезия, Ирландия, Израел, Италия, Япония, Лихтенщайн, Люксембург, Мароко, Мексико, Монако, Норвегия, Нова Зеландия, Холандия, Народна република Полша, Португалия, Народна република Румъния, Федерацията Родезия и Ниасаланд, Швеция, Швейцария, Чехословашката република, Турция, Южноафриканският съюз, Виетнам, Федерална народна република Югославия,


Въодушевени от желанието да закрилят правата върху индустриалната собственост, колкото е възможно по-ефикасно и по еднакъв начин,


Сметнаха за полезно да внесат известни промени и добавки в Международната конвенция от 20 март 1883 г., създаваща Международния съюз за закрила на индустриалната собственост, ревизирана в Брюксел на 14 декември 1900 г., във Вашингтон на 2 юни 1911 г., в Хага на 6 ноември 1925 г., и в Лондон на 2 юни 1934 г.,


Решиха да участват в дипломатическата конференция в Лисабон, която се състоя от 6 до 31 октомври 1958 г.,


И се споразумяха върху следното:


Член 1

(1) Държавите, към които се прилага настоящата Конвенция, образуват Съюз за закрила на индустриалната собственост.


(2) Закрилата на индустриалната собственост има за обект патентите за изобретения, полезните образци, индустриалните рисунки или модели, фабричните или търговски марки, знаците за услуги, търговското име, указанията за произход или наименованията на мястото за произход, както и преследването на нелоялната конкуренция.


(3) Изразът "индустриална собственост" се разбира в най-широк смисъл и се прилага не само към индустрията и търговията, в тесен смисъл на думата, но и към индустриите от областта на селското стопанство, изкопаемите, и към всички фабрични или естествени продукти, например: вина, зърнени храни, тютюневи листа, плодове, животни, минерали, минерални води, бирени напитки, цветя, брашна.

(4) В патентите за изобретения се включват различните видове индустриални патенти, приети от законодателствата на страните - членки на Съюза, като вносните патенти, патентите за усъвършенствувания, допълнителните патенти и свидетелства и пр.


Член 2


(1) Гражданите на всяка от страните - членки на Съюза, се ползват в другите страни - членки на Съюза, що се касае до закрилата на индустриалната собственост, от изгодите, които съответните закони дават или ще дадат впоследствие на собствените си граждани, без да накърняват правата, специално предвидени от настоящата Конвенция. Вследствие на това, те ще имат същата закрила както собствените граждани и същия достъп до съдилищата срещу всякакво накърняване, нанесено на правата им, при условие, че изпълняват разпорежданията и формалностите, предвидени за собствените граждани.


(2) Все пак, не може да се изисква от гражданите на страните - членки на Съюза, никакво условие за местожителство или за предприятие в страната, гдето се дири закрилата - за използване на правата на индустриалната собственост.


(3) Изрично се запазват разпорежданията в законодателствата на страните - членки на Съюза, отнасящи се до съдебната и административна процедура и до компетенцията, както и до избора на местожителство или определяне на пълномощник, налагани от законите върху индустриалната собственост.


Член 3


Приравняват се към гражданите на държавите - членки на Съюза, гражданите на страни, които не участват в Съюза и които имат местожителството си или пък имат индустриални или търговски предприятия - дейни и сериозни предприятия - в територията на някоя от държавите - членки на Съюза.


Член 4


А. (1) Този, който правилно е подал молба за патент за изобретение, за полезен образец, за индустриална рисунка или модел, за фабрична или търговска марка в една от страните на Съюза, той или неговият представител ще се ползуват при извършването на подаването в другите страни от правото на приоритет в сроковете, определени по-долу.


(2) Признава се за пораждащо право на приоритет всяко подаване, което има значение на правилно национално подаване, по силата на вътрешния закон на всяка държава - членка на Съюза, или по силата на двустранни или многостранни договори, сключени между страните - членки на Съюза.


(3) Под правилно извършено подаване трябва да се разбира всяко подаване, с което може да се установи датата, на която е представена молбата в съответната страна, независимо от по-нататъшната съдба на тази молба.


В. Ето защо, по-късно извършеното в една от страните - членки на Съюза, подаване, преди изтичането на тези срокове, не може да бъде обезсилено от действия, извършвани през интервала, било, именно, от друго подаване, от обнародване на изобретението или неговото използване, от продажбата на екземпляри със съответни рисунки или модели, от употребата на марката, като тези факти не пораждат никакво право за трети лица, нито лично владение. Придобитите от трети лица права преди деня на първата молба, която служи като основа на правото на приоритет, се запазват по силата на вътрешното законодателство на всяка от страните - членки на Съюза.


С. (1) Сроковете за приоритет, поменати по-горе, ще бъдат 12 месеца за патентите на изобретения и за полезните образци, и 6 месеца - за индустриалните рисунки или модели и за фабричните или търговски марки.


(2) Тези срокове почват да текат от датата на подаването на първото искане; денят на подаването не се включва в срока.


(3) Ако последният ден от срока е в неприсъствен ден, по силата на закона, или на ден, когато Бюрото не е отворено, за да приема подаване на молби в страната, където се търси закрилата, срокът се продължава до първия присъствен ден, който следва.


(4) Смята се за първа молба, чиято дата на подаване ще бъде изходна точка за срока за приоритет, по-сетнешната молба със същия обект, какъвто има първата молба, предишна - по смисъла на ал. 2, по-горе, подадена в същата страна - членка на Съюза, при условие, че тази предишна молба, по време на датата на подаване на по-сетнешната молба, е била оттеглена, изоставена или отхвърлена, без да е била подхвърлена на законна проверка и без да е оставила права, като в същото време още не е послужила за искане право на приоритет. Предишната молба иначе не може да служи за основание на иск за право на приоритет.


D. (1) Онзи, който иска да се възползва от приоритета на предишно подаване, ще трябва да направи декларация, посочваща датата и страната, в която е извършено подаването. Всяка страна определя до кой момент най-късно тази декларация трябва да бъде направена.


(2) Тези индикации трябва да бъдат поменати в публикациите, издавани от компетентната администрация, именно тази, която се занимава с патентите и описанията им.

(3) Страните - членки на Съюза, могат да изискват от този, който прави декларация за приоритет, представянето на препис от молбата (описание, рисунки и пр.), подадена по-рано. Преписът, заверен от администрацията, която е приела тази молба, ще бъде освободен от всякаква заверка и може във всеки случай да бъде представен, без плащането на такси, независимо в кой момент, през течение на срок от три месеца, смятан от подаването на по-сетнешната молба. Може да се изисква този препис да се придружава от удостоверение за датата на подаването, изхождащо от тази администрация, като се придружава и от един превод.

(4) Не могат да се изискват други формалности за декларацията за приоритет в момента на подаване на молбата. Всяка страна - членка на Съюза, определя последиците, които влече след себе си от несъблюдаване на формалностите, предвидени от настоящия член, без обаче тези последици да довеждат до загубата на правото на приоритет.

(5) Могат да се искат допълнително други доказателства.

Този, който иска да се ползва от приоритет по едно по-ранно подаване, ще трябва да посочи номера на това подаване; това указание се обнародва при условията, предвидени в ал. 2 по-горе.

Е. (1) Когато една индустриална рисунка или модел е била депозирана в страна, по силата на право на приоритет, основано на подаване на полезен образец, срокът за приоритет ще бъде срокът, определен за индустриалните рисунки или модели.

(2) Освен това, позволява се да се подаде в една страна полезен образец, по силата на право на приоритет, основано на подаване на молба за патент и обратно.

F. Никоя страна от Съюза не може да отказва приоритет или искане на патент, изтъквайки основанието, че заявителят иска многократни приоритети, включително произлизащи от други страни, или да изтъква като основание, че молбата, ревандикираща един или повече приоритети, обхваща един или повече елементи, които не са били включени в молбата или в молбите, чиито приоритет се търси, при условие, и в двата случая, че се касае до единно изобретение, по смисъла на закона на съответната страна.

Що се касае до елементите, които не са включени в молбата или в молбите, чийто приоритет се дири, подаването на по-сетнешната молба поражда право на приоритет при обикновени условия.

G. (1) Ако проверката разкрие, че искането на патент е комплексно, ищецът може да раздели молбата на няколко отделни искания, като запази за дата на всяка една от молбите датата на първоначалната молба и съответно ползването от правото на приоритет.

(2) Ищецът може също така по собствен почин да раздели молбата за патент, като запази за дата на всяка отделна молба датата на първоначалната молба, и съответно ползването от правото на приоритет. Всяка страна - членка на Съюза, има възможност да определя условията, при които се разрешава такова разделяне на молбата.

Н. Приоритет не може да бъде отказан на основание, че някои елементи на изобретението, за които се иска приоритет, не фигурират в исканията, формулирани в молбата в родината, стига общо от съдържанието на молбата тези елементи точно да се разкриват.

Член 4, второ

(1) Патентите, искани в различните страни - членки на Съюза, от граждани на държави, които членуват в Съюза, са независими от патентите, получени за същото изобретение в другите страни, включени или не в Съюза.

(2) Тази разпоредба трябва да се схваща по абсолютен начин, а именно в смисъл, че патентите, искани през време на срока за приоритет, са независими, както от гледна точка на обявяването им за недействителни или на отхвърлянето им, така и от гледна точка на обикновеното им времетраене.

(3) Тя се прилага към всички патенти, съществуващи в момента на влизането й в сила.

(4) Това важи и в случая на присъединяване на нови държави - за патенти, съществуващи и в едната, и в другата страна в момента на присъединяването.

(5) Патентите, получени с използване на приоритета, се ползват в различните страни - членки на Съюза, от времетраене, с което биха се ползвали, ако биха били поискани или издадени без ползване на приоритет.

Член 4, трето

Изобретателят има право да бъде поменат в това му качество в патента.

Член 4, четвърто

Издаването на патент не може да бъде отказано и един патент не може да бъде обезсилен на основание, че продажбата на патентования продукт или на продукт, получен по патентован способ е подложена на ограничения по силата на националното законодателство.

Член 5

А. (1) Внасянето от патентопритежателя в страната, където е издаден патент, на артикули, произвеждани в една или друга страна - членка на Съюза, не води до загубване на правата.

(2) Всяка държава - членка на Съюза, има възможност да вземе законодателни мерки, предвиждащи даването на принудителни лицензии, за да избегне злоупотреби, които биха могли да произлизат от упражняването на изключителното право, дадено с патента, например липсата на ползване.

(3) Не може да се предвижда загубване на правата по патента, освен в случая, когато даването на принудителни лицензии не е било в състояние да предотврати такива злоупотреби. Не може да бъде извършено действие за анулиране на правата или отхвърляне на патента преди изтичането на две години, смятано от даването на първия принудителен лиценз.

(4) Принудителен лиценз не може да се иска при липса на ползване или при недостатъчно ползване, преди изтичането на един срок от четири години, смятано от подаването на молбата за патент, или на три години, смятано от издаването на патента, като следва да бъде прилаган срокът, който изтича по-късно. Принудителният лиценз ще бъде отказан, ако патентопритежателят оправдава бездействието си с причини, признати от закона. Такъв един принудителен лиценз не е изключителен и не може да бъде прехвърлян, даже и под формата на отстъпване на подлиценз, освен с частта от предприятието или от търговския фонд, съответстващи на този лиценз.

(5) Разпоредбите, които предшестват, се прилагат при резерва на необходимите изменения относно полезните образци.

В. Закрилата на индустриалните рисунки и модели не може да бъде засягана от изгубване на права било поради липса на ползване, било поради внасяне на обекти, приличащи на тези, които са закриляни.

С. (1) Ако в една страна ползването от регистрираната марка е задължително, регистрирането не може да бъде обезсилено, освен след справедлив срок и ако заинтересуваният не изнесе причините за своето бездействие.

(2) Ползването на една фабрична или търговска марка от собственика под формата, която се отличава с елементи, непроменящи отличителния характер на марката във формата, под която тя е била регистрирана в една държава - членка на Съюза, не влече отмяна на регистрацията и не намалява закрилата, давана на марката.

(3) Едновременното използване на една и съща марка върху идентични продукти или подобни продукти от индустриални или търговски предприятия, смятани за съпритежатели на марката, съгласно разпоредбите на националния закон на страната, където се иска закрилата, такова едновременно ползване не пречи на регистрацията и не намалява по никакъв начин даваната закрила на казаната марка, в която и да било държава - членка на Съюза, стига това ползване да няма за последица въвеждане на публиката в заблуда и да не е противно на обществения интерес.

D. За признаване на правото не се изисква продуктът да носи никакво означение или променяване на патента, полезния образец, фабричната или търговска марка, нито да се поменава за депозиране на индустриалната рисунка или модел.

Член 5, второ

(1) Привилегирован срок, който трябва да бъде минимум шест месеца, се дава за изплащане на таксите, предвидени за поддържане на правата на индустриална собственост, посредством внасянето на една свръхтакса, ако националното законодателство налага такава свръхтакса.

(2) Страните - членки на Съюза, имат възможност да предвиждат възстановяване на патентите за изобретения, изоставени поради неизплащане на таксите.

Член 5, трето

Във всяка страна на Съюза не ще бъдат смятани като накърняващи правата на патентопритежателя:

1. Употребата в кораби на различните държави - членки на Съюза, на средства, съставящи обект на патент в самия корпус на кораба, неговите машини, съоръжения, апарати и други допълнителни части, когато тези кораби проникват временно или случайно във водите на държавата, при резерва, че тия средства са използвани на борда изключително за нуждите на кораба;

2. Употребата на средства, съставящи обект на патент, при конструкцията или използването на уреди за придвижване във въздуха или по сушата в другите страни - членки на Съюза, както и употребата на допълнения към уредите, когато те проникват временно или случайно в тази страна.

Член 5, четвърто

Когато един продукт е внесен в страна - членка на Съюза, където е даден патент, закрилящ способ на фабрикация на казания продукт, патентопритежателят ще има по отношение на внесения продукт всичките права, които законодателството в страната, гдето се извършва вноса, му дава, на базата на патента за фабрикация по отношение на продуктите, произведения в самата страна.

Член 5, пето

Индустриалните рисунки и модели се закрилят във всички страни - членки на Съюза.

  1   2   3

Свързани:

Решиха да участват в дипломатическата конференция в Лисабон, която се състоя от 6 до 31 октомври 1958 г., И се споразумяха върху следното iconКой е 2-милионният студент по програма „Еразъм ?
Те бяха почетни гости на конференция, която се състоя на 5 и 6 октомври в Лунд, Швеция. На тази конференция заинтересованите страни...
Решиха да участват в дипломатическата конференция в Лисабон, която се състоя от 6 до 31 октомври 1958 г., И се споразумяха върху следното iconГодишна конференция на enfe
На 16. 10. 2007 в Берлин се състоя годишната конференция на Европейската мрежа на горските предприемачи (enfe)
Решиха да участват в дипломатическата конференция в Лисабон, която се състоя от 6 до 31 октомври 1958 г., И се споразумяха върху следното iconСборникът представя доклади от четвъртата научна конференция на Института за изкуствознание, в която участват учени от различни области на хуманитаристиката.
Изкуствоведски четения 2006. С., Институт за изкуствознание, 2006, 432 с., 54 ч б ил., 56 цв ил
Решиха да участват в дипломатическата конференция в Лисабон, която се състоя от 6 до 31 октомври 1958 г., И се споразумяха върху следното iconКонференция "Ръст на заетостта и благосъстоянието европейски политики за национални решения", която ще се проведе на 17 октомври 2012 г. (сряда), в зала «Роял 3» на хотел «Шератон» от 09: 30 до 15: 30 часа
Иси) София и Фондацията за европейски и прогресивни изследвания (фепс) Брюксел организират конференция "Ръст на заетостта и благосъстоянието...
Решиха да участват в дипломатическата конференция в Лисабон, която се състоя от 6 до 31 октомври 1958 г., И се споразумяха върху следното iconЗакон за дипломатическата служба
Чл. (1) Дипломатическата служба е специализирана държавна администрация под ръководството на министъра на външните работи, чиято...
Решиха да участват в дипломатическата конференция в Лисабон, която се състоя от 6 до 31 октомври 1958 г., И се споразумяха върху следното iconСтратегията за устойчива Европа и прилагането на Договора от Лисабон – главни теми в обсъжданията на пленарната сесия на кр
Носно засилената роля на европейските региони и градове според разпоредбите на новия Договор от Лисабон да доминират на последната...
Решиха да участват в дипломатическата конференция в Лисабон, която се състоя от 6 до 31 октомври 1958 г., И се споразумяха върху следното iconПримерна програма 15. 09 22. 09. 2009 I ден София Лисабон Тръгване за Лисабон от аерогара
Те го именували Олисипо, Феличитас Джулия, Ашбоуна… Наричан с различни имена, градът оставал същият, въпреки че се променял и растял,...
Решиха да участват в дипломатическата конференция в Лисабон, която се състоя от 6 до 31 октомври 1958 г., И се споразумяха върху следното iconДогово р
Договор във връзка с изпълнението на Проект „реализация іі”, включен в Националния план за действие по заетостта през 2012 г., като...
Решиха да участват в дипломатическата конференция в Лисабон, която се състоя от 6 до 31 октомври 1958 г., И се споразумяха върху следното iconДогово р
Договор във връзка с изпълнението на Проект „реализация іі”, включен в Националния план за действие по заетостта през 2012 г., като...
Решиха да участват в дипломатическата конференция в Лисабон, която се състоя от 6 до 31 октомври 1958 г., И се споразумяха върху следното icon1000 софия, ул. "6 Септември" №26
Ден 01. 09. 2012 Среща на летище София, Терминал 2 в 13. 00 ч. Самолетен полет София – Париж в 14. 55 ч. Кацане в Париж в 16. 50...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом