Наредба №36 от 15 ноември 2006 Г. За техническите резерви към фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми
ИмеНаредба №36 от 15 ноември 2006 Г. За техническите резерви към фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми
Дата на преобразуване17.10.2012
Размер72.23 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://assoc.pension.bg/acts_file/18@fbg_Naredba 36.rtf
НАРЕДБА № 36 ОТ 15 НОЕМВРИ 2006 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ РЕЗЕРВИ КЪМ ФОНД ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ДОБРОВОЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ СХЕМИ

Издадена от Комисията за финансов надзор

Обн. ДВ. бр.96 от 28 Ноември 2006г.

Раздел I.

Общи положения

Чл. 1. С наредбата се определят:

1. видовете технически резерви, които се образуват към фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, наричани по-нататък "технически резерви", както и редът, методиката и използваните актюерски методи за образуването и изчисляването им;

2. максималният размер на техническия лихвен процент за изчисляване на техническите резерви;

3. редът и начинът за инвестиране на средствата за покриване на техническите резерви, както и ограниченията при инвестирането им;

4. правилата за определяне и оценка на активите за покриване на техническите резерви.

Чл. 2. (1) Техническите резерви се създават от пенсионноосигурителното дружество към фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми в случаите, когато се покриват биометрични рискове, гарантира се минимално ниво на доходност или размер на пенсиите.

(2) Техническите резерви се използват само за изпълнение на задълженията на пенсионноосигурителното дружество по сключени пенсионни договори.

Чл. 3. Техническите резерви се формират от следните източници:

1. прехвърлените средства от индивидуалните партиди на пенсионерите по реда на чл. 234, ал. 13 от Кодекса за социално осигуряване (КСО);

2. доходността, получена от инвестирането на средствата по т. 1.

Раздел II.

Видове технически резерви. Ред, методика и използван актюерски метод за образуването и изчисляването им

Чл. 4. В случаите по чл. 2, ал. 1 пенсионноосигурителното дружество образува към фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми следните видове технически резерви:

1. капитализирана стойност на пенсиите;

2. остатъчен резерв.

Чл. 5. (1) Капитализираната стойност на пенсиите се образува за покриване на бъдещите плащания по сключените пенсионни договори и представлява сума от изчислените резерви за всеки сключен пенсионен договор.

(2) Капитализираната стойност на пенсиите се изчислява по проспективен метод, като включва настоящата стойност на бъдещите пенсионни плащания, произтичащи от условията по сключените пенсионни договори.

(3) В случаите, когато е невъзможно прилагането на проспективния метод, капитализираната стойност на пенсиите се изчислява по ретроспективния метод и е равна на разликата между настоящата стойност на прехвърлените средства от индивидуалните партиди на пенсионерите по реда на чл. 234, ал. 13 КСО и настоящата стойност на извършените пенсионни плащания.

Чл. 6. (1) При изчисляване на капитализираната стойност на пенсиите се прилагат сметни основи, както следва:

1. биометрични таблици за смъртност, разработени в съответствие с изискванията по чл. 213а, ал. 5, т. 4 КСО;

2. технически лихвен процент в размер не по-голям от максималния технически лихвен процент, определен в чл. 8, ал. 1.

(2) Методът и сметните основи, използвани при изчисляването на капитализираната стойност на пенсиите, могат да се преразглеждат само в случаите на промени в правните, демографските и икономическите обстоятелства, при които те са приети. В тези случаи пенсионноосигурителното дружество представя необходимата обосновка в Комисията за финансов надзор.

Чл. 7. (1) Остатъчният резерв е равен на положителната разлика между оценената стойност на активите за покриване на техническите резерви и настоящата стойност на бъдещите задължения за изплащане на пенсии.

(2) Когато стойността на остатъчния резерв надвишава с повече от 20 на сто капитализираната стойност на пенсиите в течение на 24 последователни месеца, пенсиите се актуализират с превишението (горницата) над 15 на сто по ред и начин, определени в актюерските разчети на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми.

(3) Когато разликата между средствата, с които се покриват техническите резерви, и капитализираната стойност на пенсиите е отрицателна величина, пенсионноосигурителното дружество изпълнява задълженията си по сключените пенсионни договори със собствени средства по чл. 121в, ал. 11 КСО.

Раздел III.

Максимален размер на техническия лихвен процент

Чл. 8. (1) Техническият лихвен процент, използван при изчисляването на настоящата стойност на бъдещите пенсионни задължения, е с максимален размер 3,5 на сто, но той не може да бъде по-голям от техническия лихвен процент, прилаган от съответния пенсионен фонд за изчисляване на пенсиите по сключените пенсионни договори.

(2) Конкретният размер на техническия лихвен процент се определя на базата на принципа за предпазливост и при съблюдаване на изискванията на чл. 213а, ал. 5, т. 3 КСО.

Раздел IV.

Ред и начин за инвестиране на средствата за покриване на техническите резерви. Ограничения при инвестирането им

Чл. 9. (1) Средствата за покриване на техническите резерви се инвестират в интерес на пенсионерите при спазване на принципите за предпазливост, надеждност, ликвидност, доходност и диверсификация.

(2) В правилника за организацията и дейността на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми се определя инвестиционната политика и количествените ограничения, които ще се спазват при инвестиране на средствата за покриване на техническите резерви.

(3) Средствата се инвестират съобразно падежната структура и величината на пенсионните плащания.

(4) Ценните книжа, включени в активите за покриване на техническите резерви, следва да бъдат допуснати до или търгувани на регулиран пазар на ценни книжа.

(5) Пенсионноосигурителното дружество може да сключва сделки по чл. 179б КСО с активите за покриване на техническите резерви само с цел намаляване на техния инвестиционен риск.

(6) Не повече от 5 на сто от активите за покриване на техническите резерви могат да бъдат инвестирани в ценни книжа, издадени от един емитент. Когато емитентът е банка, в ограничението по предходното изречение се включват и инвестираните средства в банкови депозити в банката емитент.

(7) Пенсионноосигурителното дружество може да инвестира средствата за покриване на техническите резерви в не повече от 5 на сто от ценните книжа, издадени от един емитент.

(8) Не повече от 30 на сто от активите за покриване на техническите резерви могат да бъдат деноминирани във валута, различна от валутата, в която са поети задълженията по сключените пенсионни договори.

(9) Банката - попечител на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, изпълнява в съответствие с изискванията на КСО и на правилника за организацията и дейността на фонда нарежданията на пенсионноосигурителното дружество за инвестиране на активите за покриване на техническите резерви, които съхранява и отчита отделно от останалите активи на фонда.

Раздел V.

Оценка на активите за покриване на техническите резерви

Чл. 10. (1) Активите за покриване на техническите резерви се оценяват към края на всеки месец при спазване на изискванията на Наредба № 9 от 2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди (обн., ДВ, бр. 109 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 34 от 2004 г., бр. 57 от 2005 г., бр. 32 от 2006 г.).

(2) Пенсионноосигурителното дружество представя в КФН до 20-о число на месеца, следващ отчетния месец, справка за стойността на активите за покриване на техническите резерви по образец, утвърден от заместник-председателя на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор".

(3) Средствата по ал. 1 се водят в левове.

Чл. 11. (1) Пенсионноосигурителното дружество изготвя месечни и годишни финансови отчети на обособеното имущество по чл. 213а, ал. 2 КСО при спазване на изискванията на приложимите счетоводни стандарти.

(2) Пенсионноосигурителното дружество представя на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", отчетите по ал. 1 в съответствие с разпоредбите по чл. 252 КСО.

Раздел VI.

Административнонаказателна разпоредба

Чл. 12. (1) Който извърши или допусне извършване на нарушение на тази наредба, се наказва съгласно чл. 351 КСО.

(2) Нарушенията на разпоредбите на наредбата се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, упълномощени от заместник-председателя на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор".

(3) Наказателните постановления се издават от заместник-председателя на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", или от упълномощено от него длъжностно лице.

(4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Заключителни разпоредби

§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 213а, ал. 3 и 4 и чл. 251б, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване и е приета с решение № 69-Н от 15.ХI.2006 г. на Комисията за финансов надзор.

§ 2. Комисията за финансов надзор дава указания по прилагането на наредбата.
Свързани:

Наредба №36 от 15 ноември 2006 Г. За техническите резерви към фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми iconФонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
Наредба №19 от 12. 2004 г за реда за създаване на пенсионни резерви от пенсионноосигурителните дружества, които управляват универсален...
Наредба №36 от 15 ноември 2006 Г. За техническите резерви към фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми iconМинимално съдържание на инвестиционната политика за принципите на управление на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми
В съответствие с чл. 251в от Кодекса за социално осигуряване управителният орган на
Наредба №36 от 15 ноември 2006 Г. За техническите резерви към фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми iconНаредба №33 от 19 септември 2006 г за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване
Чл. С наредбата се уреждат редът за подаване на заявление за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване...
Наредба №36 от 15 ноември 2006 Г. За техническите резерви към фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми iconВъвеждане на европейските изисквания относно допълнителното доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми

Наредба №36 от 15 ноември 2006 Г. За техническите резерви към фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми iconСоциална политика, пенсионноосигурителна система, задължително пенсионно осигуряване, дапълнително задължително пенсионно осигуряване, допълнително доброволно пенсионно осигуряване
Допълнителното пенсионно осигуряване е изградено на основата на частно организирани и управлявани пенсионни фондове, капиталопокривна...
Наредба №36 от 15 ноември 2006 Г. За техническите резерви към фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми iconНаредба за попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за консултативните съвети на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
Приета с пмс №29 на мс от 18. 02. 2005 г., обн., Дв, бр. 19 от 03. 2005 г., в сила от 03. 2005 г
Наредба №36 от 15 ноември 2006 Г. За техническите резерви към фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми iconНаредба за попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за консултативните съвети на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
Приета с пмс №29 на мс от 18. 02. 2005 г., обн., Дв, бр. 19 от 03. 2005 г., в сила от 03. 2005 г
Наредба №36 от 15 ноември 2006 Г. За техническите резерви към фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми iconНаредба №33 от 19. 09. 2006 г за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване

Наредба №36 от 15 ноември 2006 Г. За техническите резерви към фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми iconНаредба №33 от 19. 09. 2006 г за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване

Наредба №36 от 15 ноември 2006 Г. За техническите резерви към фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми iconОсигуряване и за изискванията и ограниченията към тези сделки
Наредба №34 от 10. 2006 г за условията за сключване на сделки за намаляване на инвестиционния риск, свързан с активите на фонд за...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом