Проект vs/2010/008/0536 "Равенството Път към прогрес"
ИмеПроект vs/2010/008/0536 "Равенството Път към прогрес"
страница1/23
Дата на преобразуване17.10.2012
Размер2.91 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.kzd-nondiscrimination.com/progress2010_2011/images/stories/modul2/ucheben_modul_2.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
Комисия за защита от дискриминацияПроект VS/2010/008/0536 “Равенството – Път към прогрес”

Project VS/2010/008/0536 “Equality as a Path to Progress”УЧЕБЕН МОДУЛ ІІ

АНТИДИСКРИМИНАЦИОННО ПРАВО –

НАКАЗАТЕЛНО-ПРАВНИ АСПЕКТИ ”

за магистрати


гр. София, 2011 г.Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Програмата на Европейската Общност за заетост и социална солидарност - ПРОГРЕС (2007-2013)

Supported by the European Community Programme

for Employment and Social Solidarity – PROGRESS (2007-2013)

Съдържанието на тази публикация не отразява непременно мнението или позицията на Европейската комисия. Европейската комисия не носи отговорност за това как се употребява информацията, съдържаща се в тази публикация.


Съдържание

Програмата за заетост и социална солидарност Прогрес (2007-2013) на Европейската общност 6

Въведение 7

1. Дискриминацията като социално явление - причини и механизми за проявяването й 15

2. Дискриминация, стереотипи и предразсъдъци, враждебно слово, омраза, престъпления и инциденти с дискриминационен елемент 26

ЦИКЪЛ ИНТЕРАКТИВНО ОБУЧЕНИЕ 26

Петя Попова 26

3. Въведение в правната уредба на защитата от дискриминация 39

доц. д-р Ирина Мулешкова, д-р Ива Пушкарова 39

4. Механизми за мониторинг на престъпления и инциденти с дискриминационен елемент 46

Диляна Гитева 46

5. Престъпления с дискриминационен елемент (,,от омраза”) – въведение, преглед, история и същност 55

д-р Ива Пушкарова, Петя Попова 55

6.Идентифициране на престъпления с дискриминационен елемент 64

д-р Ива Пушкарова, Петя Попова 64

7. Въздействие на престъпленията с дискриминационен елемент 73

Петя Попова, доц. Владимир Велинов, дм 73

8. Законодателство за борба с престъпленията с дискриминационен елемент 79

д-р Ива Пушкарова 79

9. Съдебна статистика на престъпленията с дискриминационен елемент 88

Пейчо Пеев 88

10. Слово на омразата 98

д-р Ива Пушкарова 98

Р на РС-Ихтиман от 04.08. 2009 г. по НОХД №255/2009 г. - ,,Разпространената от посъдимия оценъчна информация, чрез неговото изявление, направено пред камерата на Нова телевизия и излъчено в централната емисия "Календар", с думите "всички българи заслужават да умрат", по естеството си е годна да разпали расова вражда или омраза. С това си деяние подсъдимият е проповядвал расова омраза-престъпление по чл.162,ал.1 от НК”. Липсват данни за афект, както и повлияност на дееца от груповото настроение в момента на деянието. Поводът е извършено убийство в ромския квартал. 101

11. Насоки за първоначален отговор (реакция) на престъпленията с дискриминационен елемент 105

д-р Ива Пушкарова, Радка Стоянова 105

12. Стратегии за разследване, събиране и съхраняване на доказателства за престъпления с дискриминационен елемент 111

Владимир Петров 111

13. Ролята на прокурора в наказателните производства с предмет престъпления с дискриминационен елемент 118

Янка Гочева 118

Елена Авдева 134

Диляна Гитева 143

Динко Кънчев 151

Диляна Гитева 160

Приложения 169

Примерна учебна програма 169

Практически занимания за решаване на казуси 175

Казус 1 177

Казус 2 180

Казус 3 185

Полезни ресурси и линкове 189
ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

АС

Апелативен съд

ВАС

Върховен административен съд

БДИПЧ

Бюро за демократични институции и човешки права към ОССЕ

ВКС

Върховен касационен съд

ЕК

Европейска комисия

ЕКПИНУТН

(Конвенция против изтезанията)

Европейската конвенция за предотвратяване на изтезанията и нечовешко или унизително третиране или наказание от 1987 г.,

ЕКПЧ / ЕКПЗЧОС

Европейска конвенция за защита на правата на човека и основните свободи

ЕКПИ

Европейски комитет против изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

ЕКРН

Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността

ЕС / Общност

Европейски съюз

ЕСПЧ

Европейски съд по правата на човека

ЕСХ

Европейската социална харта,

ЗЗДискр.

Закон за защита от дискриминация

ЗОПДИППД

Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност

КЗД

Комисия за защита от дискриминация

КПД

Конвенция за правата на детето

КРБ

Конституция на Република България

КС

Конституционен съд

КООНПЧ

Комитет на ООН по правата на човека

МКПВФРД

Международната конвенция за премахване на всички форми на расовата дискриминация от 1965 г.,

МПГПП

Международен пакт за граждански и политически права

НЗ

Наказателен закон на Царство България от 1896 г.

НК

Наказателен кодекс

НПК

Наказателно-процесуален кодекс

НПО

неправителствена(и) организация (и)

ПЗР

Преходни и заключителни разпоредби на закон

РКЗНМ

Рамковата конвенция за защита на националните малцинства

РР

Рамково решение

РС

Районен съд

СЕ

Съвет на Европа

СЕО / СЕС

Съд на Европейските общности / Европейския съюз

СГС

Софийски градски съд

СРС

Софийски районен съд

ООН

Организация на обединените нации

ОС

Окръжен съд

ОСНК

Общо събрание на наказателните колегии на ВКС

ОССЕ

Организация за сигурност и сътрудничество в Европа
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Свързани:

Проект vs/2010/008/0536 \"Равенството Път към прогрес\" iconПроект vs/2010/008/0536 "Равенството Път към прогрес"
...
Проект vs/2010/008/0536 \"Равенството Път към прогрес\" iconПроект vs/2010/008/0536 "Равенството Път към прогрес"
...
Проект vs/2010/008/0536 \"Равенството Път към прогрес\" iconПроект vs /2010 /008/0536 "Равенството Път към прогрес"
...
Проект vs/2010/008/0536 \"Равенството Път към прогрес\" iconПроект vs/2010/008/0536 "Равенството Път към прогрес"
Поздравителен адрес от Председателя на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата и младежта и спорта към Народното...
Проект vs/2010/008/0536 \"Равенството Път към прогрес\" iconПроект vs/2010/008/0536 "Равенството Път към прогрес"
Настаняване на участниците в хотел ”Макси парк хотел спа” и хотелски комплекс „Царско село”, гр. София
Проект vs/2010/008/0536 \"Равенството Път към прогрес\" iconПроект vs/2010/008/0536 "Равенството Път към прогрес"
Настаняване на участниците в хотел ”Макси парк хотел спа” и хотелски комплекс „Царско село”, гр. София
Проект vs/2010/008/0536 \"Равенството Път към прогрес\" iconПроект vs/2010/008/0536 "Равенството Път към прогрес"
Николаев. Св. Борисов и Христов се обадили на техни колеги, дежурни на други постове в града да установят местонахождението на автомобила...
Проект vs/2010/008/0536 \"Равенството Път към прогрес\" iconПроект vs/2010/008/0536 "Равенството Път към прогрес"
Национално независимо изследване на Комисията за защита от дискриминация на Република България на тема: „Стереотипи и предразсъдъци...
Проект vs/2010/008/0536 \"Равенството Път към прогрес\" iconПроект vs/2010/0536 "Равенството Път към прогрес"
...
Проект vs/2010/008/0536 \"Равенството Път към прогрес\" iconПроект vs/2010/008/0536 "Равенството Път към прогрес"
Ивана Петрова. Започва да се облича и държи с околните като жена. Това не се приема еднозначно от хората, живеещи в същия квартал....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом