До общински съвет враца докладна записка от инж. Николай Иванов Кмет на Община Враца Относно
ИмеДо общински съвет враца докладна записка от инж. Николай Иванов Кмет на Община Враца Относно
Дата на преобразуване17.10.2012
Размер43.26 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://www.vratza.bg/userfiles/file/ObshtinskiSavet2011-2015/SesiiOSV/Sesiya24042012/15_DR_Imoti
ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВРАЦА


ДОКЛАДНА ЗАПИСКА


От инж. Николай Иванов

Кмет на Община Враца


Относно: Управление на имоти – публична общинска собственост


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,


През 2011г. Община Враца изпълни проект „Преобразуване на Професионална гимназия по лека промишленост и услуги „Мито Орозов” - Враца и Професионална гимназия по строителство и архитектура – Враца в Професионална гимназия „Димитраки Хаджитошин”- Враца. Проектът е по НП „Оптимизация на училищната мрежа”, Модул „Рационализация на мрежата от професионални училища.

Със Заповед № РД-14-61/18.07.2011 г. на министъра на образованието, младежта и науката, Професионалната гимназия по лека промишленост и услуги „Мито Орозов” – гр.Враца и Професионалната гимназия по строителство и архитектура – гр.Враца се преобразуват в Професионална гимназия „Димитраки Хаджитошин” със статут на общинско училище. Правоприемник на недвижимото и движимото имущество на двете гимназии е преобразуваната ПГ „Димитраки Хаджитошин”. Имотите, на които по силата на заповедта на министъра на образованието, младежта и науката, училището става правоприемник са Техникум по текстил, гр.Враца, Промишлена зона , кв.3, парцел ІІІ, ул. „Христо Смирненски” №3; Застроен поземлен имот – Комплекс за образование и сграда - ремонтна работилница (бивш Химически техникум) находящ се в гр.Враца, бул.”Втори юни” №179, кв.264, УПИ VІІ, имот 72; Фабрична сграда, находяща се в гр.Враца, Централна градска част – ІІІ част., кв.33 УПИ ІV, имот 1123 и имот в гр.Враца, ул. „Мито Орозов” 59, АПОС №2024.

С обявяването на ПГ „Димитраки Хаджитошин” за общинско училище, управляваните от нея държавни имоти преминават по силата на закона ( ex lege) в собственост на общината.

На основание Решение №956 от 19.04.20011г. на Общински съвет - Враца и Заповед № РД-14-61/18.07.2011 г. на министъра на образованието, младежта и науката, ПГ „Димитраки Хаджитошин” е настанена в сградата на адрес гр.Враца, ул. „Мито Орозов” 59, АПОС №2024. За нормалното провеждане на учебно- възпитателния процес, на гимназията не са необходими всички имоти, на които става правоприемник в резултат на преобразуването. Поради отпадналата нужда от предоставения имот, следва да бъдат отнети от ПГ „Димитраки Хаджитошин” - Техникум по текстил, гр.Враца, Промишлена зона , кв.3, парцел ІІІ, ул. „Христо Смирненски” №3 и Застроен поземлен имот – Комплекс за образование и сграда - ремонтна работилница (бивш Химически техникум) находящ се в гр.Враца, бул.”Втори юни” №179, кв.264, УПИ VІІ, имот 72;

Със Заповед №РД-14-92 от 11.10.2011 г. на министъра на образованието, младежта и науката, считано от 01.09.2011 г. е променен статута на Професионалната гимназия по търговия и ресторантьорство- гр.Враца от държавно в общинско училище.

Това дава основание, на вече общинската Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство да бъде предоставена за управление сградата находяща се в гр.Враца ул. „Христо Смирненски” №3(бивш Текстилен техникум), без три помещения до Актова зала – приложена скица, в които са монтирани шевни машини по проект. От 15.09.2011г. училището провежда учебни занятия в тази сградата.

С настаняването в тази сграда отпада нуждата от отдадените за управление на ПГТР - І, ІІ и ІV етаж,без вх.Б, северно крило, от Корпус 2(Решение №91, пр.№15/14.12.2000г. на Об.С Враца), както и сутерена на Корпус 2 и северна част от сграда - физкултурен салон, находящ се в Ученическия комплекс(Решение №206, пр.№25/05.07.2005г. на Об.С Враца).

Освободените сгради ще бъдат предоставени за безвъзмездно управление съгласно чл.45, ал.2 от ЗНП за образователни, здравни, социални или хуманитарни дейности по реда на ЗОС и подзаконови актове по прилагането му.

Предвид изложеното и във връзка с чл. 45 ал.2 от Закона за народната просвета, предлагам проект за решение.


Вносител:

Инж.Николай Иванов

Кмет на Община Враца


Съгласувал:

Елена Михова

Главен юрисконсулт


Изготвил:

Маринела Петрова

Директор дирекция ОКСТ


Проект !


О Б Щ И Н С К И СЪ В Е Т – В Р А Ц А


Р Е Ш Е Н И Е


№…………………

от………………....


ОТНОСНО: Управление на имоти – публична общинска собственост


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т


На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.1 и ал.4 от ЗОС и във връзка с чл. 45 ал.2 от Закона за народната просвета и при мотиви, изложени в докладната записка

Р Е Ш И :


1. Отнема от ПГ „Димитраки Хаджитошин”, предоставен безвъзмездно за управление, застроен поземлен имот – Комплекс за образование и сграда - ремонтна работилница (бивш Химически техникум) находящ се в гр.Враца, бул.”Втори юни” №179, кв.264, УПИ VІІ, имот 72;

2. Отнема от ПГ „Димитраки Хаджитошин”, предоставен безвъзмездно за управление, сграда, находяща се в гр.Враца ул. „Христо Смирненски” №3(Текстилен техникум), с изключение на три помещения до Актова зала- посочени в приложена скица, поради отпаднала нужда от предоставения имот.

3. Отнема от Професионалната гимназия по търговия и ресторантьорство- гр.Враца- предоставен безвъзмездно за управление в Ученически комплекс, АПОС №128 - І,ІІ и ІV етаж,без вх.Б, северно крило, от Корпус 2(Решение №91, пр.№15/14.12.2000г. на Об.С Враца), както и сутерена на Корпус 2 и северна част от сграда - физкултурен салон, находящ се в Ученическия комплекс(Решение №206, пр.№25/05.07.2005г. на Об.С Враца), поради отпаднала нужда от предоставения имот.

4. Предоставя безвъзмездно за управление на Професионалната гимназия по търговия и ресторантьорство- гр.Враца, сградата находяща се в гр.Враца ул. „Христо Смирненски” №3(Текстилен техникум), с изключение на три помещения до Актова зала -посочени в приложена скица, поради отпаднала нужда от предоставения имот.

5. Възлага на Кмета на Община Враца да извърши предвидените в ЗОС действия във връзка с изпълнение на настоящето решение.


Вносител:

Инж.Николай Иванов

Кмет на Община Враца


Съгласувал:

Елена Михова

Главен юрисконсулт


Изготвил:

Маринела Петрова

Директор дирекция ОКСТ

Свързани:

До общински съвет враца докладна записка от инж. Николай Иванов Кмет на Община Враца Относно iconДо общински съвет враца докладна записка от инж. Николай Иванов Кмет на Община Враца Относно
Относно: Изразяване на предварително съгласие от Общински съвет – Враца за промяна на предназначението на части от поземлени имоти...
До общински съвет враца докладна записка от инж. Николай Иванов Кмет на Община Враца Относно iconДо общински съвет – Враца докладна записка от инж. Николай Иванов Кмет на Община Враца Относно
Предоставяне за управление на клетка 1 от Регионално депо за битови отпадъци Враца (рдбо) на „Екопроект” оод
До общински съвет враца докладна записка от инж. Николай Иванов Кмет на Община Враца Относно iconДо общински съвет враца докладна записка от инж. Николай Иванов Кмет на Община Враца Относно
Относно: Обособяване на нов урегулиран поземлен имот от упи ІІ, кв. 22, ж к.”Дъбника” по плана на гр. Враца с предназначение за католически...
До общински съвет враца докладна записка от инж. Николай Иванов Кмет на Община Враца Относно iconДо общински съвет враца докладна записка от инж. Николай Иванов Кмет на Община Враца Относно
Относно: Определяне на равностойни упи при първа регулация съгласно чл. 16, от зут в местност „Лъката”, землище на с. Бели Извор
До общински съвет враца докладна записка от инж. Николай Иванов Кмет на Община Враца Относно iconПроект! До общински съвет враца докладна записка от инж. Николай Иванов Кмет на Община Враца Относно
...
До общински съвет враца докладна записка от инж. Николай Иванов Кмет на Община Враца Относно iconПроект! До общински съвет враца докладна записка от инж. Николай Иванов Кмет на Община Враца Относно
...
До общински съвет враца докладна записка от инж. Николай Иванов Кмет на Община Враца Относно iconДо общински съвет враца докладна записка от инж. Николай Иванов Кмет на Община Враца Относно
Опф (включени в списъците на имоти по чл. 19, ал. 1 от зспзз от квс на землищата в Община Враца, одобрени със Заповед №174/11. 12....
До общински съвет враца докладна записка от инж. Николай Иванов Кмет на Община Враца Относно iconДо общински съвет враца докладна записка от инж. Николай Иванов Кмет на Община Враца Относно
Опф (включени в списъците на имоти по чл. 19, ал. 1 от зспзз от квс на землищата в Община Враца, одобрени със Заповед №174/11. 12....
До общински съвет враца докладна записка от инж. Николай Иванов Кмет на Община Враца Относно iconДо общински съвет враца докладна записка от инж. Николай Иванов Кмет на Община Враца Относно
Опф (включени в списъците на имоти по чл. 19, ал. 1 от зспзз от квс на землищата в Община Враца, одобрени със Заповед №174/11. 12....
До общински съвет враца докладна записка от инж. Николай Иванов Кмет на Община Враца Относно iconДо общински съвет враца докладна записка от инж. Николай Иванов Кмет на Община Враца Относно
Опф (включени в списъците на имоти по чл. 19, ал. 1 от зспзз от квс на землищата в Община Враца, одобрени със Заповед №174/11. 12....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом