На територията на община бургас
ИмеНа територията на община бургас
страница1/3
Дата на преобразуване17.10.2012
Размер252.96 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://cityparkingsolutions.com/files_1/Наредба обществен ред.doc
  1   2   3
НАРЕДБА

ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАСПриета с решение на Общински съвет-Бургас по т. 5, Протокол № 22 от 31.03.2005 г., изменена и допълнена с решения на Общински съвет – Бургас по т. 2, Протокол № 34 от 31.03.2006 г.; по т. 13, Протокол № 39 от 29.09.2006 г.; по т. 11 Протокол № 9 от 22. 05. 2008 г.; по т. 11, Протокол № 11 от 24. 07. 2008 г.; по т. т. 16 и 21, Протокол № 13 от 23. 10. 2008г.; по т.18, Протокол №23/23.07.2009 г.; по т.8, Протокол №24/17.09.2009 г.; по т.7, Протокол №33/22.04.2010 г.; по т.5, Протокол №34/20 и 26.05.2010 г.; по т.13, Протокол №41/18 и 23.11.2010 г.; по т.7, Протокол №44/20 и 25.01.2011 г.; по т.3 и т.7, Протокол №47/24 и 29.03.2011 г.; по т.10, Протокол №51/21.07.2011 г.; изм. с Решение №95/21.01.2012 г. по адм.д.№1377/2011 г. на Административен съд-Бургас, в сила от 13.02.2012 г.; по т.13, Протокол №41/18 и 23.11.2010 г.; по т.4, Протокол №9/24.04.2012 г.


ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл.1. С наредбата се уреждат отношенията, свързани с обществения ред, с оглед осигуряване спокойствието и условия за труд и отдих на гражданите, на територията на Община Бургас.


Чл.2. С наредбата се създават условия за превенция на нарушенията на обществения ред и се определят санкции за техните извършители.


ГЛАВА ВТОРА

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл.3. Забранява се:

1. (нова, Протокол № 9/22.05.2008 г.) носене или ползване на хладни оръжия на обществени места, освен когато се касае за културни и спортни нужди или за военни цели;

2. (нова, Протокол № 9/22.05.2008 г.) откритото носене или ползване на всякакъв вид пневматично оръжие в границите на населените места, освен за нуждите на спортни стрелбища и организирани спортни мероприятия.

3. (нова, Протокол № 9/22.05.2008 г.) извършването на дейности, причиняващи шум, отделяне на прах, вибрации, излъчвания, замърсявания и други, надвишаващи допустимите норми, съгласно действащото законодателство на Република България;

4. (нова, Протокол № 9/22.05.2008 г.; изм. Протокол №34/20 и 26.05.2010 г.) извършването на дейности от битов и стопански характер в жилищните сгради и в близост до тях, с които се нарушава спокойствието на живущите, между 14.00 и 16.00 часа и между 22.00 и 8.00 часа в делничните дни и между 14.00 и 16.00 часа и 21.00 и 9.00 часа в празничните и почивните дни, с изключение на дейностите по организирано събиране и извозване на битовите отпадъци;

5. (нова, Протокол №11/24.07.2008 г.) устройването на сватбени, семейни и други частни събирания на тротоари, площади, улици, междужилищни пространства и други територии общинска собственост, без предварително писмено разрешение на директора на дирекция "Управление при кризи обществен ред и сигурност" на Община Бургас. Предварителното разрешение е абсолютно условие за провеждане на горепосочените мероприятия. С издаденото разрешение се определя реда, условията и мястото при провеждане на гореизброените мероприятия на открито на територията на Община Бургас;

6. (изм. Протокол №9/22.05.2008 г.; изм. Протокол №11/24.07.2008 г.) извършването на действия, които нарушават моралните норми за поведение на обществени места;

7. (изм. Протокол №9/22.05.2008 г.; изм. Протокол №11/24.07.2008 г.) поставянето на външни озвучителни уредби извън туристически и други обекти.

8. (изм. Протокол №9/22.05.2008 г.; изм. Протокол №11/24.07.2008 г.) пребиваването, извън домовете на лица под 14 години, без придружител-пълнолетно лице, между 21.00 и 06.00 часа, в периода от 1 октомври до 31 май и между 22.00 и 06.00 часа в периода от 1 юни до 30 септември;

9. (изм. Протокол №9/22.05.2008 г.; изм. Протокол №11/24.07.2008 г.) посещението на гробищни паркове от лица под 14 години, без придружител - пълнолетно лице;

10. (изм. Протокол №9/22.05.2008 г.; изм. Протокол №11/24.07.2008 г.) действия и прояви, с които се замърсяват или повреждат улици, тротоари, площади, паркове, градини, пазари, зелени площи, осветителни тела, афишни места, декоративни елементи, пътни съоръжения и принадлежности на уличната, пътната и алейна мрежа /знаци, табели, ограждения, пейки и други/ или се ограничава достъпа до тях;

11. (изм. Протокол №9/22.05.2008 г.; изм. Протокол №11/24.07.2008 г.) употребата на пиротехнически изделия с увеселителна цел и други запалителни материали, паленето на огън и хвърляне на неугасени предмети на обществени места, улици, паркове и други;

12. (изм. Протокол №9/22.05.2008 г.; изм. Протокол №11/24.07.2008 г.) отсичането или отрязването на общински дървета и клони от тях, изкореняването и откършването им, без писмено разрешение, издадено от Община Бургас;

13. (изм. Протокол №9/22.05.2008 г.; изм. Протокол №11/24.07.2008 г.) късането и изкореняването на общински цветя и храсти;

14. (изм. Протокол №9/22.05.2008 г.; изм. Протокол №11/24.07.2008 г.) ловът, търговията и унищожаването на полезен дивеч, диви пойни птици, събирането на яйцата им и разрушаването на гнезда, повреждането на хранилките и къщичките в парковете, градини и на други обществени места;

15. (изм. Протокол №9/22.05.2008 г.; изм. Протокол №11/24.07.2008 г.) повреждането на обяви, реклами, съобщения и други материали, поставени на определените за целта места; разместването на табелки, съоръжения и други, поставени на места за общо ползване;

16. (изм. Протокол №9/22.05.2008 г.; изм. Протокол №11/24.07.2008 г.) вземане на пясък от плажната ивица и от детски площадки на територията на Община Бургас;

17. (изм. Протокол №9/22.05.2008 г.; изм. Протокол №11/24.07.2008 г.) продажбата на защитени видове диворастящи цветя;

18. (изм. Протокол №9/22.05.2008 г.; изм. Протокол №11/24.07.2008 г.) излагане на публични места /заведения и др./ на защитени животни – както живи, така и препарирани;

19. (изм. Протокол №9/22.05.2008 г.; изм. Протокол №11/24.07.2008 г.) складирането на груби фуражи по тротоарите и под електропроводи в населените места;

20. (изм. Протокол №9/22.05.2008 г.; изм. Протокол №11/24.07.2008 г.) премахването на евакуационни врати, преграждането на евакуационни коридори и стълбища, складирането на материали или монтаж на уреди и съоръжения, възпрепятстващи евакуацията;

21. (изм. Протокол №9/22.05.2008 г.; изм. Протокол №11/24.07.2008 г.) всякакви други действия, с които се възпрепятстват преминаването на специализирани автомобили за пожарогасителни или аварийно-спасителни дейности;

22. (изм. Протокол №9/22.05.2008 г.; изм. Протокол №11/24.07.2008 г.) допускането на деца до обществени места, в които се представят програми с еротично или порнографско съдържание, в игрални зали или игрални казина;

23. (нова, Протокол №9/22.05.2008 г.; изм. Протокол №11/24.07.2008 г.) тютюнопушенето в сградата на училището и прилежащия му двор.

24. (нова, Протокол №13/23.10.2008 г.) носенето на огнестрелно и газово оръжие в заведения, дискотеки, училища и други обществени сгради – с изключение на охраната на изброените.

25. (нова, Протокол №47/24 и 29.03.2011 г.) насочването на лазери, прожектори и други изкуствени източници на оптични некохерентни лъчения и лазерни (кохерентни) оптични лъчения срещу хора, пътни превозни средства, въздухоплавателни средства и по посока на летище Бургас. Употребата на лазери се извършва, съгласно Наредба № 5 от 11.06.2010 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на изкуствени оптични лъчения, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 49 от 29.06.2010 година.

  1   2   3

Свързани:

На територията на община бургас iconОбщински съвет бургас комисия по чл. 9 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Бургас
Днес, 29. 06. 2012 г, от 14: 00 часа в сградата на Община Бургас се състоя заседание на Комисията по чл. 9 от Правилника за организацията...
На територията на община бургас iconОбщина бургас
На 12. 06. 2009г от 14. 30 часа в изпълнение на изискванията на чл. 41, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти и рекламната...
На територията на община бургас iconОбщина бургас заповед
Закона за местното самоуправление и местната администрация и Заповед n 2764 от 23. 09. 2009 г на Кмета на Община Бургас, във връзка...
На територията на община бургас iconОбщина бургас заповед
Закона за местното самоуправление и местната администрация и Заповед n 2764 от 23. 09. 2009 г на Кмета на Община Бургас, във връзка...
На територията на община бургас iconОбщина бургас заповед
Закона за местното самоуправление и местната администрация и Заповед n 2764 от 23. 09. 2009 г на Кмета на Община Бургас, във връзка...
На територията на община бургас iconОбщина бургас заповед
Закона за местното самоуправление и местната администрация и Заповед n 2764 от 23. 09. 2009 г на Кмета на Община Бургас, във връзка...
На територията на община бургас iconОбщина бургас заповед
Закона за местното самоуправление и местната администрация и Заповед n 2764 от 23. 09. 2009 г на Кмета на Община Бургас, във връзка...
На територията на община бургас iconОбщина бургас заповед
Закона за местното самоуправление и местната администрация и Заповед n 2764 от 23. 09. 2009 г на Кмета на Община Бургас, във връзка...
На територията на община бургас iconОбщина бургас заповед
Закона за местното самоуправление и местната администрация и Заповед n 2764 от 23. 09. 2009 г на Кмета на Община Бургас, във връзка...
На територията на община бургас iconОбщина бургас заповед
Закона за местното самоуправление и местната администрация и Заповед n 2764 от 23. 09. 2009 г на Кмета на Община Бургас, във връзка...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом