Сметна палата
ИмеСметна палата
Дата на преобразуване13.06.2013
Размер111.54 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bulnao.government.bg/files/_bg/Tryan.doc


СМЕТНА ПАЛАТА

Териториално поделение – Русе


ДОКЛАД

за резултатите от извършения одит на финансовото

управление на бюджета, извънбюджетните средства

и имуществото на Община Троян


І. ВЪВЕДЕНИЕ

В изпълнение на програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2005 г. и заповед на директора на териториалното поделение – Русе, е извършен одит на финансовото управление на бюджета, извънбюджетните средства и имуществото на Община Троян за периода от 01.01.2005 г. до 31.12.2005 г.

В резултат на извършения одит е съставен Одитен доклад № 0051109905, приет с решение на Сметната палата № 241 от 05.10.2006 г.

Извършеният одит обхвана анализ и оценка на управленските решения и действия във връзка със съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и управлението на общинското имущество.

В законоустановения срок по чл. 39, ал. 3 от Закона за Сметната палата (ЗСП) не е постъпило становище от ръководителя на одитирания обект.


ІІ. ОСНОВНИ КОНСТАТАЦИИ И ОЦЕНКИ

ОТ ИЗВЪРШЕНИЯ ОДИТ


По управлението и организацията на бюджетния процес

Бюджетът на общината е съставен съгласно изискванията на ЗДБРБ за 2005 г. и Закона за общинските бюджети.

Планираните приходи и доходи от собственост са намалени с 24 на сто спрямо отчета за 2004 г. Приходите от наеми на земя са занижени с 87 на сто. Допуснато е нереално планиране на собствените приходи. Причината е, че не е извършен анализ на тенденциите и очакваното изпълнение на всички приходоизточници.

При разработването на общинския бюджет е планирано дофинансиране на държавните дейности с общински приходи в размер на 104 301 лв.

Взети са предвид предложенията на общинските съветници и на участниците в обществения форум “Участие на гражданите в управлението на местните финанси”.

Бюджетът на общината е приет по приходната и разходната част в размер на 8 924 077 лв. Постъпленията от държавните трансфери - субсидии и преотстъпени данъци, по Закона за облагане доходите на физическите лица формират 60 на сто от приходите. Планираните неданъчни приходи и имуществени данъци са 33 на сто от общите приходи.

Текущо през годината са извършени 38 корекции на бюджета: от получени трансфери от други министерства – 15, и по решения на Общинския съвет (ОбС) – 5. Бюджетът след актуализацията му е увеличен с 25 на сто спрямо първоначалния и е в размер на 11 808 479 лв.

Промените са отразени в приходната и разходната част на бюджета по функции, групи, дейности и параграфи на Единната бюджетна класификация (ЕБК) в съответствие с предназначението и характера на средствата.


По изпълнението на бюджета


Приходите по бюджета са изпълнени 95 на сто спрямо планираните.

Приходите за държавни дейности са изпълнени 95 на сто.

Приходите за местни дейности са изпълнени 96 на сто. С най-голям относителен дял в местните приходи са приходите от общински такси - 61 на сто. Приходите от продажба на общинско имущество са преизпълнени с 54 на сто спрямо първоначално планираните. Значително е преизпълнението на приходите от продажба на дълготрайни материални активи - 82 на сто. Причината е проявеният инвеститорски интерес и по-високите цени при тръжните процедури.

Приходите от наем на земя са преизпълнени с 244 на сто спрямо първоначално планираните. Причината за значителното преизпълнение е нереалното им планиране.

Просрочените вземания на общината са в размер на 271 539 лв., от които 91 на сто са от просрочени вземания по приватизационен договор с “Търговия Троян” ЕАД и девет на сто са дължими суми от наематели на общински имоти.

Контролните процедури, утвърдени в Системата за финансово управление и контрол (СФУК) осигуряват своевременно анализиране на изпълнението на собствените приходи и предприемане на своевременни мерки за подобряване на събираемостта им. Създадена е организация от общинската администрация за администриране на данъчните приходи, която осигурява изпълнението им.

Постъпилите приходи по бюджета са законосъобразни и са отчетени по параграфите на ЕБК и са отразени по счетоводните сметки.

Изпълнението на разходите на бюджета е 95 на сто от окончателния план за 2005 г. В структурата на разходите значителен дял заемат разходите за заплати, възнаграждения и осигурителни вноски – 43 на сто, и разходите за издръжка – 42 на сто. Спрямо отчета за 2004 г. те показват тенденция на увеличение като в частта за издръжка са увеличени с 53 на сто.

Изпълнението на разходите в дейностите “държавна отговорност” е 95 на сто спрямо утвърдения бюджет. Тези разходи са 52 на сто от общо отчетените разходи по бюджета. С местни приходи са дофинансирани държавни дейности в размер на 148 274 лв. Издръжката на учебните заведения е в рамките на държавните стандарти. Не е изразходвана субсидия за извършване на разходи за “местни дейности”.

Изпълнението на разходите за “местни дейности” е 97 на сто спрямо утвърдения бюджет. С най-голям относителен дял са разходите за издръжка – 72 на сто от общите разходи за местни дейности. Основен дял заемат разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – 41 на сто.

Към 31.12.2005 г. общината няма просрочени задължения и приключва с наличност по бюджетната сметка в края на бюджетната година от 625 192 лв.

При извършването на разходите е осъществен предварителен контрол. Системата на двоен подпис е спазена при поемането на задължения и при извършването на разходите.

Не са утвърдени процедури за вътрешен контрол във връзка с отчитането и счетоводното отразяване на стопанските операции на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити. По тази причина са допуснати грешки в тези разпоредители - неправилно счетоводно отразяване на средствата за стипендии на ученици и авансовите преводи за закупуване на материали.

Разчетите за капиталови разходи на общината, финансирани със средства от целевата субсидия по чл. 10, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2005 г. са утвърдени и поименно разпределени с решение на ОбС.

Изразходените средства за капиталови разходи са 21 на сто от бюджетните кредити. Към 31.12.2005 г. са усвоени 51 на сто. Значителна част от неусвоените средства са за рекултивация на старо сметище, реконструкции на улици и ремонт на сгради.

Средствата за капиталови разходи са изразходени законосъобразно и са отчетени в съответствие с параграфите на ЕБК и Сметкоплана на бюджетните предприятия.

Получените трансфери от други министерства, агенции и по международни проекти са изразходени законосъобразно и по предназначение.

Приходите и разходите по извънбюджетните сметки са законосъобразни.

С приемането на бюджета за 2005 г. ОбС упълномощава кмета да проведе процедура за ползване на банков инвестиционен кредит в размер на 1 900 000 лв. След проведената такава процедури е сключен договор с “Райфайзенбанк България” ЕАД. Усвояването на средствата по кредита е поетапно и след представяне на фактически разходни документи за реално извършените строителни и монтажни работи до февруари 2007 г. До края на бюджетната година са усвоени 46 758 лв. Общинският дълг е поет и обслужван законосъобразно.

По организацията и функционирането на счетоводната и информационната системаСчетоводната отчетност на първостепенния разпоредител консолидира информация от 33 второстепенни разпоредители със самостоятелно счетоводство.

За отчитане на стопанските операции се прилага индивидуален сметкоплан, актуализиран с измененията в Сметкоплана на бюджетните предприятия. Планът за документооборота на счетоводните документи е актуализиран през 2005 г.

Счетоводната система осигурява хронологично регистриране на счетоводните операции, равенство и връзка между счетоводните регистри и обобщаване на счетоводната информация. Дълготрайните материални активи се отчитат по цена на придобиване.

Изградена е локална мрежа за осъществяване на информационна връзка и текущ обмен на информация и възможност за достъп на всяко работно място до информационните масиви.

В 16 второстепенни разпоредители – кметства, поради липса на техническа осигуреност, финансовата информация се обработва ръчно.


По изграждането и функционирането на системата за финансово управление и контрол


СФУК създава условия за законосъобразно разходване на бюджетните средства. Утвърдените процедури и правила осигуряват извършването на предварителен, текущ и последващ контрол по изпълнението на задълженията, както и вземане на адекватни управленски решения.

Прилагани са процедурите на предварителния контрол и системата на двойния подпис при управлението на бюджетните средства и по тази причина не са допуснати незаконосъобразни приходи и разходи по бюджета на общината.

По спазване на разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчкиВъзложени са четири обществени поръчки чрез провеждане на открита процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП), от които две - за доставка, и две - за услуги.

С решение № 893 от 07.09.2005 г. е възложена обществена поръчка чрез “открита процедура” по реда на ЗОП за “Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, събирането, транспортирането, третирането и обезвреждането на твърди и течни битови отпадъци, поддържане и експлоатация и осъществяване задълженията на оператор на депото на община Троян”. За участие в процедурата са подадени две оферти – “Комунални услуги” ЕООД, гр. Троян , и “Титан-Север” ООД, гр.Видин.

Комисията след като разглежда офертите отстранява от участие “Титан-Север” ООД на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 56, т. 11 от ЗОП, поради непредставяне на необходими документи за установяване материално-техническата база за осъществяване на предмета на поръчката.

С решение № 1165 от 18.11.2005 г. на кмета на общината е определен за изпълнител на обществената поръчка “Комунални услуги” ЕООД, гр. Троян. Договорът е сключен на 21.12.2005 г., на стойност 1 000 000 лв.

Решението на кмета е обжалвано на 28.11.2005 г. от “Титан-Север”ООД, гр. Видин. Жалбата е подадена на основание чл. 120 от ЗОП.

В Районния съд в Троян е образувано дело №32/2006 г., по което няма влязло в сила решение.

От документацията, която се съдържа в досието по посочената обществена поръчка, се установява, че от възложителя са спазени процедурите за провеждане на “открита процедура” по ЗОП.

Възложени са 12 обществени поръчки по реда на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП), от които 11 - чрез открит конкурс, и една - чрез договаряне с покана.

С решение № 693 от 13.07.2005 г., на основание чл. 3, ал. 2 от НВМОП е възложена обществена поръчка чрез открит конкурс за извършване на специализиран превоз на ученици за учебната 2005/2006 г. на територията на общината на стойност 70 720 лв.

Подадени са две предложения за участие в конкурса. На 14.09.2005 г. са сключени договори с изпълнителите: “Троян - Автотранспорт” АД - за седем автобусни линии, и ЕТ “Цанко Мичев”, гр. Троян - за една автобусна линия.

Информацията за сключените договори за малка обществена поръчка е изпратена от възложителя до агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки на 10.10.2005 г. след изтичане на седем дни от датата на сключване на договорите.

Допуснато е нарушение на чл. 34, ал. 1 от НВМОП.

По управлението и разпореждането с общинско имущество


В общината са съставени 714 акта за общинска собственост, от които 131 - публична общинска собственост, и 583 - частна общинска собственост. Със заповед на областния управител – Ловеч, са деактувани от държавна в общинска собственост 506 имота, но този процес не е приключен.

В общината има 11 водоема, за които са съставени актове за публична общинска собственост. Те са отдадени под наем вместо на концесия, с което не е спазена разпоредбата на чл. 69, ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС).

Актовете за общинска собственост са вписани в службата по вписванията в Троянския районен съд.

Възстановени са 39 014.152 дка земеделски земи. Актове за общинска собственост са съставени за 5 027.519 дка. Не са актувани всички възстановени земи поради големия брой на имотите и необходимостта от технологично време за издаване на актуални скици и оценки.

В общинския горски фонд са включени гори и земи от горския фонд в землищата на с. Ломец, с. Гумощник и с. Патрешко с обща площ от 764 898 дка, за които са съставени актове за общинска собственост. От общинска служба ”Земеделие и гори“ предстои издаване на решения и скици за възстановените по съдебни решения - 6 232.5 дка общински гори, и по допълнително заявени - 10 482.5 дка гори.

Застраховани са застроените имоти - публична и частна общинска собственост. Имотите са отдавани под наем чрез търгове с явно наддаване и с начална тръжна цена съгласно утвърдената тарифа от ОбС. Сключени са 60 арендни договора за 3 635 дка земя. Упражняван е контрол по редовното плащане на дължимите наеми. До края на бюджетната година не е внесен наем от наематели в размер на 25 464 лв., като 58 на сто от сумата са задължения на наематели на жилища. Изпратени са покани до наемателите за доброволно плащане.

Извършени са 68 разпоредителни сделки с общинско имущество по реда на ЗОС и Закона за устройство на териториите. Началните тръжни цени са пазарните цени, определени в експертни оценки от лицензиран оценител. Търговете са проведени чрез явно наддаване. В приход на общинския бюджет от продадени недвижими имоти са постъпили 375 557 лв.

Разпореждането с общинско имущество е законосъобразно.


По управлението на търговските дружества


Стопанската дейност на общината се осъществява чрез седем еднолични търговски дружества с ограничена отговорност със 100 на сто общинско участие, едно акционерно дружество с 49 на сто участие на общината - “Търговия – Троян” АД, и едно дружество с ограничена отговорност с 20 на сто участие на общината - “Фарма - 96 - Троян” ООД.

Участието на общината в капитала на търговските дружества е в размер на 1 650 280 лв.

През 2005 г. с решение на ОбС е актуализирана Наредбата за упражняване на правата на община Троян в търговските дружества с общинско участие в капитала.

Общината упражнява правата си на собственик в едноличните дружества с ограничена отговорност чрез ОбС и управителя, а в едноличните акционерни дружества от ОбС и съвета на директорите. Управлението на търговските дружества е възложено с договори за управление, сключени между кмета на общината и управителите.

Финансовата 2004 г. шест еднолични търговски дружества приключват с положителен финансов резултат, а “МБАЛ –Троян” ЕООД - със загуба. Тази тенденция е запазена и към деветмесечието на 2005 г., съответно - 308 000 лв. и 27 000 лв.

С решение на Ловешкия окръжен съд от 03.12.2004 г. е открито производство по несъстоятелност на “Фарма - 96 - Троян” ООД, което не е приключило.

Приходите в общинския бюджет от търговските дружества са от наеми и дивиденти. Дължимите дивиденти за 2004 г. в размер на 42 949 лв. са внесени в приход на общинския бюджет.

“Търговия – Троян” АД дължи на общинския бюджет 58 254.17 лв. неиздължени вноски от получени наеми от отдадени под наем недвижими имоти. На основание чл. 166, ал. 2 от Данъчно -осигурителния процесуален кодекс са издадени три акта за установяване на публично общинско вземане. Сумата е следвало да бъде внесена в срок до 01.02.2006 г., но актовете са обжалвани пред Ловешкия окръжен съд и са висящи пред Върховния административен съд на Република България.

Дяловото участие на общината в търговските дружества и постъпилите приходи от наеми счетоводно са отразени в съответствие с изискванията на СБП и ЕБК.


ПРЕПОРЪКИ


На основание чл. 41, ал. 1 от ЗСП, Сметната палата дава на кмета на общината следните препоръки:


  1. Да се извършва текущо през бюджетната година анализ на динамиката и тенденциите на изпълнението на приходите и доходите от собственост, който да гарантира съставяне и приемане на реален и изпълним общински бюджет.  1. Да се съберат просрочените вземания в размер на 271 539 лв.: 246 095 лв. - от “Търговия Троян” ЕАД (по приватизационен договор), и 25 464 лв. - от наемателите на общински имоти.
  1. Да се утвърдят процедури за вътрешен контрол във връзка с отчитането и счетоводното отразяване на стопанските операции във всички второстепенни разпоредители с бюджетни кредити.
  1. Да се отстранят допуснатите грешки от второстепенните разпоредители с бюджетни кредити – СОУ “Св. Климент Охридски”, гр. Троян, и Младежкия духов оркестър с мажоретки, гр. Троян, при счетоводното отразяване на средствата за стипендии на ученици и авансовите преводи за закупуване на материали и да се потърси отговорност от виновните длъжностни лица, допуснали тези грешки.
  1. Да се преразгледат сключените договори за отдаване под наем на 11-те водоема - публична общинска собственост, и привеждането на управлението им в съответствие с разпоредбите на ЗОС.
  1. Да се приключи процесът на актуване на възстановените на общината земеделски земи и общински гори.На основание чл. 42, ал. 1 от ЗСП, следва да се предприемат мерки за изпълнение на препоръките и да се уведоми писмено за това Сметната палата, в срок до 30.12.2006 г.


Донка ДИМИТРОВА,

директор на

Териториалното поделение

на Сметната палата – РусеСвързани:

Сметна палата iconРепубликабългари я сметнапалат а одитен доклад
Фар” този процес се подпомага с Туининг Лайт проекти. Експерти от германската сметна палата (Bundesrechnungshof) и от испанската...
Сметна палата iconСметна палата
Сметната палата за 2005 г и на основание заповед № од-6-115 от 15. 12. 2005 г на директора на Териториалното поделение на Сметна...
Сметна палата iconЕвропейска сметна палата съобщение за пресата
Годишен доклад на Европейската сметна палата относно изпълнението на бюджета на ес за 2009 г
Сметна палата iconРепублика българия сметна палата доклад
Сметната палата за 2005 г и на основание Заповед № од-6-121 от 15. 12. 2005 г на директора на Териториалното поделение на Сметна...
Сметна палата iconЕвропейска сметна палата
Информационна бележка от Европейската сметна палата към Специален доклад № 7/2009 „Управление на фазата на разработване и валидиране...
Сметна палата iconУправлението на оперативните програми се нуждае от централизация и от опростена система, казва българският представител в Европейската сметна палата Надежда Сандолова Интервю на Наделина Анева
Работила е в министерството на промишлеността и в банкови институции. През 1995 г е избрана в Първия състав на българската Сметна...
Сметна палата iconЕвропейска сметна палата съобщение за пресата
Годишен доклад на Европейската сметна палата за 2010 година: отчетите на ес са надеждни, но плащанията все още са засегнати от съществени...
Сметна палата iconРепублика българия сметна палата доклад
Сметната палата за 2006 г и в изпълнение на заповед № од-1-009 от 10. 03. 2006 г на директора на Териториалното поделение на Сметна...
Сметна палата iconРепублика българия сметна палата доклад
Сметната палата и в изпълнение на зЗаповед № од-1-10 от 17. 09. 2007 г., издадена от Георги Михайлов Михайлов, директор на Териториалното...
Сметна палата iconПравилник за вътрешний ред на върховната сметна палата
По предложение на Наший Министър на Финансите‚ представено Нам с доклада му от 27 ноемврий т год под №56557 и на основание чл. 75...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом