Протоко л
ИмеПротоко л
страница1/8
Дата на преобразуване13.06.2013
Размер282.49 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.kostenetz.com/documents/reshenia/reshenia13/Reshenia_06_13.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8


Гр.Костенец, обл. Софийска, ул.”Иван Вазов” № 2, тел: 07142/ 20-36 ; факс:32-34

e-m@il: obs_kostenetz@abv.bg


ПРЕПИС!


П Р О Т О К О Л

6от заседание на Общински съвет – Костенец

проведено на 05 април 2013 година

…………………………………………………………………………….

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 13 от Закона за общинския дълг, с поименно гласуване с 10 гласа „за”, 5 „против” и 1 „въздържал се”, Общински съвет – Костенец прие


Р Е Ш Е Н И Е


34


1. На основание чл. 40 от Закона за общинските бюджети, чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 3, т. 2 от Закона за общинския дълг, разрешава на Община Костенец поемане на общински дългосрочен дълг в размер на 600 000 лв. /шестстотин хиляди лева/, чрез банков заем за срок от 36 /тридесет и шест/ месеца, при 6 /шест/ месеца гратисен период, за финансиране на (чл. 5, ал. 1, т. 2 от Закона за общинския дълг) капиталови разходи, средствата за които предстои да бъдат осигурени от бюджетни приходи, помощи или влязъл в сила договор за дългосрочен дълг.

2.Във връзка с разпоредбите на чл.14 от Закона за общинските бюджети обектите които ще бъдат финансирани са съгласно приетия списък за финансиране на капиталовите разходи на община Костенец за 2013 г. както следва:


2.1. Изграждане на канализация и направа на дренаж в кв. Полето, гр. Костенец, ул. Пердова, Морава, Очушница, Пчелинска, Извор и П. Волов – 180 000 лв.изграждане на канализация поради факта ,че такава липсва в квартала с цел подобряване качеството на живот,хигиената и екологичното равновесие на живеещито в него население от 390 жители на площ 620 декара.

2.2.Проект за обновяване ЦГЧ -Разходи за изгр.канализации друга прил.инфрастр – 240 000 лв. – разходи извършени във връзка с осъществяването на проект”Обвовяване на населените места в община Костенец” ,които не са били включени или не са били одобрени от ДФ”Земеделие” в представения при кандидастването проект и КСС ,но без които де факто не може да бъде реализиран проекта, а именно:- подготовка на строителната площадка за подписване на Акт образец 2, - прокарване на нови подземни комуникации/дренажни системи,канализация и водопровод/,- демонтаж,извозване и почистване на строителните площадки,включващо разрушаване на съществуващите бетонави и други видове настилки,съоръжения и подпорни стени.,- подмяна ВИК съоръженията в центъра на с.Костенец. .

2.3.Изграждане отводнително съоръжение в кв.Мочура с.Костенец – 20 000 лв. – изграждане отводнително съоръжение /канализация/ поради факта ,че такава липсва в квартала с цел подобряване качеството на живот,хигиената и екологичното равновесие на живеещето в него население от 410 жители.

2.4.Проект "Красива България" СОУ "Св. Кл. Охридски" гр. Костенец –

10 000лв.

2.5.Проектиране по оперативни програми – 35 000 лв.

2.6.Изработка на общ устройствен план на община Костенец – 25 000 лв.

2.7.Попълване и оцифряване на кадастрални планове на село Долна Василица и село Голак – 20 000 лв.

2.8.Попълване на кадастрална карта и актуализиране на регулационния план на гр.Костенец и улична регулация Вили Костенец – 40 000 лв.

2.9.Закупуване на тръби за подмяна на водопроводи –30 000 лв.ще се подменят част от най-амортизираните участъци от градската водопроводна мрежа в гр.Костенец,с.Костенец и гр.Момин проход с обща дължина четири километра с ПВЦ водопроводни тръби Ф90,Ф75 и Ф25 и необходимите части за монтажа им,присъединяване,пожарни хидранти и спирателни кранове,като по този начин ще се постигне намаляване на авариите.


3. На основание чл. 17, ал. 1 от Закона за общинския дълг, определя:

3.1. Начина на обезпечаване на дълга:

3.1.1. Учредяване на залог от съществуващи и бъдещи вземания от общината с произход собствени приходи по чл. 6, ал. 1 и обща изравнителна субсидия по чл. 34, ал. 1, т. 3 от Закона за общинските бюджети

3.2. Условията за погасяване на дълга, както следва - съгласно чл. 5, ал. 2 от Закона за общинския дълг:

– погасяване за срок от 36 /тридесет и шест/ месеца, с 6 /шест/ месеца гратисен период по главницита, по договорен погасителен план, с възможност за предоговаряне, съгласно изискванията на Закона за общинския дълг. Източниците за обслужване на общинския дълг са съгласно чл. 6 от Закона за общинския дълг.

3.3. Максималния лихвен размер – тримесечен SOFIBOR плюс надбавка до 4.5%;

3.4. Годишна такса за управление на кредита – без годишна такса за управление;

3.5. Такса за разглеждане на искане и др. – без такса за разглеждане.

3.6. Такса за ангажимент – без такса за ангажимент.

3.7. Такса за предсрочно погасяване – без такса за предсрочно погасяване.

3.8. Такса за вписване на особен залог по реда на Закона за особените залози – не повече от 100.00 лв. /сто лева/;

4. На основание чл. 18 и чл. 24, т. 2 от Закона за общинските бюджети – банковия кредит да се отрази в съответните приходни и разходни параграфи по бюджета на Общината за 2013 г. и в извънбюджетната сметка на Общината за обслужване на оперативните проекти.

5. На основание чл. 17, ал. 3 от Закона за общинския дълг, възлага на кмета на Община Костенец да проведе процедура, съгласно чл. 19 от Закона за общинския дълг за избор на финансова институция и сключи договор със спечелилия участник.


Й.ЗДРАВКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ: /п/

……………………………………………………………………………….


ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:………………..

/К.Бонева - гл.специалист ОбС/Гр.Костенец, обл. Софийска, ул.”Иван Вазов” № 2, тел: 07142/ 20-36 ; факс:32-34

e-m@il: obs_kostenetz@abv.bg


ПРЕПИС!


  1   2   3   4   5   6   7   8

Свързани:

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л за резултатите от областния кръг на

Протоко л iconПротоко л
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от змсма, чл. 30, ал. 1 и чл. 42, ал. 4 от зоб, чл. 25 и чл. 26
Протоко л iconПротоко л за резултатите от олимпиадата по български език и литература

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом