Общинскисъвет никопо л
ИмеОбщинскисъвет никопо л
страница1/10
Дата на преобразуване13.06.2013
Размер419.51 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.nikopol-bg.com/assets/ObS/resheniq/208_221_protokol_20_30.11.2012.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НИКОПОЛ, ПРИЕТИ НА СЕСИЯ – 30.11.2012г.


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Н И К О П О Л


ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

от Протокол № 20

от проведеното заседание на 30.11.2012г.

по точка първа от дневния ред


Р Е Ш Е Н И Е

208/ 30.11.2012г.


Относно: Приемане на доклада за оценка на имот частна общинска собственост представляващ поземлен имот №251013 с начин на трайно ползване – ливада с площ от 3,739 декара в местността „Старите лозя” в землището на с.Черковица, Община Никопол.


На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.35, ал.1 и ал.6 от ЗОС и чл.52, ал.1 и ал.3, чл.59, чл.60 и чл.119 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Никопол, Решение №35/10.02.2012г. и Решение №198/30.10.2012г., Общински Съвет Никопол


Р Е Ш И :


1.Общински Съвет – Никопол приема доклада за оценка на следния недвижим имот: поземлен имот № 251013 с начин на трайно ползване: ливада с площ от 3.739 /три декара седемстотин тридесет и девет квадратни метра/ декара, категория шеста, местност „Старите лозя” находяща се в землището на с. Черковица с ЕКАТТЕ № 80697, Община Никопол и актуван с АОС № 3621/14.02.2012 г., вписан в Служба по вписванията при Районен съд – Никопол в специалните книги на съд под № 84, том две, вх. рег. № 566 от 21.02.2012 г.

2.Продажбата на общинския имот описан в точка първа на настоящето решение да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване с начална тръжна цена в размер на 1 740 лева /хиляда седемстотин четиридесет лева/ без ДДС.

3.Оправомощава Кмета на Община Никопол в съответствие с чл. 35, ал. 6 от ЗОС да издаде заповед и сключи договор за покупко-продажба за имота описан в точка едно на настоящето решение.


МАЙДЪН САКАДЖИЕВ

Председател на

Общински Съвет – Никопол


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Н И К О П О Л


ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

от Протокол № 20

от проведеното заседание на 30.11.2012г.

по точка втора от дневния ред


Р Е Ш Е Н И Е

209/ 30.11.2012г.


Относно: Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост, представляващ две помещения, стая №1 и стая №2 с по 16,80 кв.м. с обща площ от 33,60 кв.м. разположени в североизточната част на втори етаж в сграда – публична общинска собственост, находяща се в с.Черковица, Община Никопол.


На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.24 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Никопол, Решение №35/10.02.2012г., Общински Съвет Никопол


Р Е Ш И :


1.Общински Съвет – Никопол включва в Програмата за управление разпореждане с общинско имущество в точка втора – отдаване под наем, чрез публичен търг или публично оповестен конкурс от списъка под номер двадесет и девет: отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост, представляващи две помещения, стая № 1 и стая № 2 с по 16,80 /шестнадесет цяло и осемдесет десети/ кв. м., с обща площ от 33,60 /тридесет и три цяло и шестдесет десети/ кв.м. разположени в североизточната част, на втори етаж в сграда публична общинска собственост находящ се в село Черковица, община Никопол, съгласно АОС № 384/21.11.2002 г. Сградата е изградена в УПИ ІV в стр. кв. 2а, по плана на село Черковица по АОС 504/30.03.2004 г. и Скица № 380/13.11.2012 г.

2.Общински Съвет – Никопол дава съгласието за отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост, представляващи две помещения: стая № 1 и стая № 2, с обща площ от 33.60 кв.м. разположени на втори етаж в сграда публична общинска собственост находящ се в село Черковица, община Никопол, съгласно АОС № 384/21.11.2002 г. Сградата е изградена в УПИ ІV в стр. кв. 2а, по плана на село Черковица по АОС 504/30.03.2004 г. и Скица № 380/13.11.2012 г. по реда на ЗОС и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Никопол при начална тръжна цена определена с Решение № 301/26.02.2010 г. на Общински съвет – Никопол при срок за отдаване под наем до 5 /пет/ години.

3.Оправомощава Кмета на Община Никопол в съответствие с чл. 24, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Никопол да издава заповеди и сключва договори за наем.


МАЙДЪН САКАДЖИЕВ

Председател на

Общински Съвет – Никопол


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Н И К О П О Л


ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

от Протокол № 20

от проведеното заседание на 30.11.2012г.

по точка трета от дневния ред


Р Е Ш Е Н И Е

210/ 30.11.2012г.


Относно: Отдаване под наем на помещения от недвижим имот публична общинска собственост, предмет на АОС №240/04.07.2001г. находящ се в парцел VIII, стр.кв. 3 по плана на с.Драгаш войвода, Община Никопол, за нуждите на „БТК” АД за срок от десет години.


На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.24 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Никопол, Решение №35/10.02.2012г., Общински Съвет Никопол


Р Е Ш И :


1.Общински Съвет – Никопол дава съгласието да се включат в Програмата за управление разпореждане с общинско имущество за 2012 година в точка втора – отдаване под наем, чрез публичен търг или публично оповестен конкурс от списъка под номер двадесет и осем: площи от сградата предмет на АОС № 240/04.07.2001 г. , находяща се на адрес: село Драгаш войвода, УПИ-VIII /осем/ в квартал 3 /три/ по плана на село Драгаш Войвода, Община Никопол, Област Плевен, разпределени както следва:

    • площ от 3/ три/ кв.м. находяща се на североизточната фасада на киносалона на 2-ри етаж на сградата;

    • площ от 2/два/ кв.м. находящи се в сутерена на същата сграда, в подстълбищно пространство, ведно с необходимите площи за полагане на окабеляване.

като настоящето решение е неразделна част от Решение № 35 от 10.02.2012 г. на Общински съвет – Никопол.

2.Общински Съвет – Никопол дава съгласието си за отдаване под наем на площите описании в точка едно на настоящето решение по реда на ЗОС и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Никопол.

3.Началната тръжна цена за площите описани в точка едно на настоящето предложение е съгласно Решение № 301/26.02.2010 г. на Общински съвет – Никопол при срок за отдаване под наем до 10 /десет/ години.

Оправомощава Кмета на Община Никопол в съответствие с чл. 24, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Никопол да издава заповеди и сключва договори за наем.


МАЙДЪН САКАДЖИЕВ

Председател на

Общински Съвет – Никопол


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Н И К О П О Л


ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

от Протокол № 20

от проведеното заседание на 30.11.2012г.

по точка четвърта от дневния ред


Р Е Ш Е Н И Е

211/ 30.11.2012г.


Относно: Възлагане изготвяне на пазарна оценка и разпореждане с имот частна общинска собственост чрез продажба на самостоятелен обект с адрес на имота – гр.Никопол, ул.”Димитър Благоев”№11, и представляващ поземлен имот с идентификатор №51723.500.433 при площ на целия имот от 471,00кв.м..


На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1 и ал.6 от ЗОС и чл.52, ал.1, чл.59, чл.60 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Никопол, Решение №35/10.02.2012г., Общински Съвет Никопол

Р Е Ш И :

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Свързани:

Общинскисъвет никопо л iconОбщинскисъвет никопо л
За управлението и стопанисването на гробищните паркове на територията на община никопол
Общинскисъвет никопо л iconОбщинскисъвет никопо л
Относно: Възлагане изготвяне на пазарна оценка на имот ч о с поземлен имот №525005 с Н. Т. П. – нива с площ от 352 декара, м.”Край...
Общинскисъвет никопо л iconОбщинскисъвет никопо л
Настоящата наредба е приета на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 76, ал....
Общинскисъвет никопо л iconОбщинскисъвет никопо л
Настоящата наредба е приета на основание чл. 22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 76, ал....
Общинскисъвет никопо л iconОбщинскисъвет никопо л наредб а за начални цени за отдаване под наем на общински обекти и терени
Определяне на началната цена при провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс по Наредба за реда за придобиване, управление...
Общинскисъвет никопо л iconОбщинскисъвет варна

Общинскисъвет никопо л iconОбщинскисъвет пазарджи к

Общинскисъвет никопо л iconОбщинскисъвет пазарджи к

Общинскисъвет никопо л iconОбщинскисъвет пазарджи к

Общинскисъвет никопо л iconОбщинскисъвет великипресла в
На основание чл. 21, ал. 1, т. 3, чл. 23, ал. 3 и чл. 24, ал. 1 от змсма общинският съвет
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом