В името на народа
ИмеВ името на народа
Дата на преобразуване13.06.2013
Размер72.53 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.admcourt-rz.org/images/files/9441R-54-adm-169-2012-ZSP.doc


Р Е Ш Е Н И Е


Номер: 54 05.12.2012 г. Град Разград


В ИМЕТО НА НАРОДА


Разградският административен съд, в публично заседание на пети ноември две хиляди и дванадесета година, в състав:


ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИН МАРИНОВ


при секретаря Ралица Вълчева, като разгледа докладваното от съдията Марин Маринов административно дело № 169 по описа за 2012 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 145 – 178 от Административно процесуалния кодекс (АПК) .

Образувано е по жалба на М. Ц. Д. от с. О., община Р., ул. № **, срещу Заповед № 353 от 20.09.2012 год. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – Разград / Д „СП”-Разград/. С оспорената заповед административният орган е разпоредил оспорващият да възстанови общо сумата от 1024 лв., представляваща целева помощ за покупка, изработка и ремонт на медицински изделия и/ или помощни средства, приспособления и съоръжения, отпусната му по молба - декларация с вх. № 353 от 25.06.2012 год. В жалбата по същество се твърди, че не е налице хипотезата на използване на целева помощ не по предназначение, тъй като с отпуснатата целева помощ оспорващият е закупил заявените от него помощни средста, както и че оспорената заповед противоречи на целта на ЗИХУ. Излагат се подробни доводи в тази насока. Оспорващият иска от съда да отмени оспорената заповед.

Ответната по жалбата страна – директорът на Дирекция „Социално подпомагане” -Разград, в писмено становище оспорва жалбата и моли същата да бъде отхвърлена.

Съдът, като обсъди становищата на страните, доказателствата по делото поотделно и в тяхната съвкупност и като направи проверка по реда на чл.168 от АПК, приема за установено следното:

С молба – декларация вх. 353 от 25.06.2012 год. /л.9/, подадена чрез пълномощника Е. Д. Д., оспорващият е поискал от директора на Д „СП” – Разград да му отпусне целева помощ за закупуване на комплект акумулаторни батерии, лагери и гуми за ползваната от него акумулаторна инвалидна количка. В подадената декларация пълномощникът е отбелязал, че е запознат с условията за отпускане, отчитане, разходване и възстановяване на средствата и че желае сумата да бъде получена по банков път. Със заповеди № 353 – МИПСПС и № 353-1-МИПСПС от 05.07.2012 год. /л.12, 13/ директорът на Д „СП” – Разград е отпуснал на оспорващия целева помощ, както следва: по първата заповед – 744 лв. за комплект гуми и лагери и по втората заповед - 280 лв. за закупуване на комплект акумулаторни батерии. Съгласно фактура № 0000000212 от 08.08.2012 год., с прикрепен към нея фискален бон, оспорващият е закупил от ЕТ „КАПО-52-П. С.” с БУЛСТАТ *********, със седалище а адрес на управление гр. Р., ул. № ** ап. * комплект гуми и лагери за акумулаторна инвалидна количка „DIETZ” на стойност 744 лв. с ДДС. От фактура № 0000001545 от 28.08.2012 год. с прикрепен към нея фискален бон е видно, че оспорващият е закупил от „АНГРОДЕСА” ЕООД с ЕИК ********* с. Каменово, ул. „Клисура” № 16 акумулаторна батерия на стойност 279.60 лв. с ДДС. На 20.09.2012 год. Р. Н., изпълняваща длъжността директор на Д „СП” – Разград, съгласно заповед №ЧР-5 198 от 17.07.2012 год. на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, издала оспорваната заповед, с която е разпоредила на оспорващия на основание чл. 43 б във вр. с чл. 41 от ППЗИХУ да възстанови получената целева помощ общо в размер на 1024 лв. Като фактически основания за издаването на заповедта административният орган е посочил в мотивите си обстоятелството, че представените от оспорващия фактури не са издадени от лицензиран търговец, в нарушение на чл. 41 от ППЗИХУ и чл. 35, ал. 1 от ЗИХУ. Заповедта е връчена на оспорващия на 25.09.2012 год., съгласно приложеното по преписката известие за доставка /л.16/. Жалбата на оспорващия против заповедта е постъпила в Д „СП” – Разград на 01.10.2012 год. С писмения си отговор ответникът е представил протокол от 09.10.2012 год., съставен от социални работници и неоспорен от оспорващия по предвидения в закона ред, в който е отбелязано, че при проверка на адреса на оспорващия в с. О. е констатирано по данни на пълномощника Е. Д., че с отпусната целева помощ са закупени 4 бр. гуми и 2 бр. лагери, като при проверката са констатирани на акумулаторната количка 2 бр. задни гуми и 2 бр. предни лагери. Д. твърдяла, че двете гуми са върнати на фирмата доставчик за ремонт. По отношение на акумулаторните батерии било установено, че същите са платени, но не са доставени на адреса, тъй като към момента нямало потребност от тях и същите ще бъдат предоставени при нужда.

При така приетото от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

Жалбата, като подадена от надлежна страна, срещу индивидуален административен акт, подлежащ на оспорване и в срока по чл.149, ал. 1 от АПК, е процесуално допустима.

Оспорената заповед е издадена от компетентен орган – длъжностно лице, изпълняващо длъжността директор на дирекция „Социално подпомагане”-Разград, съгласно заповед № ЧР-5 198 от 17.07.2012 год. /л.17/ на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, на когото по силата на чл.42, ал.2 от ППЗИХУ е предоставено правото да издава заповеди за отпускане на целеви помощи за покупка и ремонт на медицински изделия и/ или помощни средства, приспособления или съоръжения. Спазени са изискванията на чл.59 от АПК за формата на административния акт, като в заповедта се съдържат всички необходими реквизити, в т.ч. фактическите и правните основания за издаването й.

Съдът намира, че при издаване на оспорената заповед административният орган е допуснал съществени нарушения на административнопроизводствените правила. Производството по издаване на заповедта по чл. 43б от ППЗИХУ е самостоятелно административно производство, макар и да е предопределено от наличието на заповед за отпускане на помощ за покупка и ремонт на медицински изделия и/или помощни средства, приспособления или съоръжения по чл. 42, ал. 2 от същия правилник. Ето защо и при него е необходимо да се спазват изискванията за издаване на индивидуален административен акт. В конкретния случай административният орган е нарушил разпоредбата на чл. 26, ал. 1 от АПК като не е уведомил оспорващия за започване на производството по издаване на оспорения административен акт. Това нарушение е съществено, тъй като е лишило оспорващия от възможността да участва като страна в производството и да упражни правата си на страна - правото на отвод по чл. 33, ал. 1 от АПК, да преглежда документите по преписката, да си прави бележки, да изразява становище по доказателствата, да прави възражения и искания , съгласно чл. 34, ал. 1 и 3 и чл. 35 от АПК, да представя доказателства, съгласно чл. 36, ал. 2 от АПК, да дава пояснения, съгласно чл. 45 от АПК. Оспорената заповед е издадена без да са изяснени всички факти и обстоятелства от значение за случая, в нарушение на чл. 35 от АПК. В подкрепа на този извод е обстоятелството, че в писмения си отговор по реда на чл.163, ал. 2 от АПК административният орган е посочил фактически обстоятелства, обосноваващи оспорената заповед, които не са посочени в мотивите на заповедта, но са съществували към момента на издаването й. Тези факти е следвало да се установят в производството по издаване на оспорената заповед, а не след обжалването й, тъй като очевидно са съществували и преди нейното издаване.

На следващо място съдът счита, че оспорената заповед противоречи на материалния закон. Съгласно разпоредбата на чл.43б от ППЗИХУ лицата, неизползвали целевата помощ по предназначение, възстановяват пълния размер на помощта. В конкретния случай административният орган е приел, че оспорващият не е използвал целева помощ по предназначение само и единствено въз основа на факта, че той е закупил помощните средства от търговци, които не са вписани в регистъра на чл. 35, ал. 1 от ЗИХУ. Съдът намира така направения извод за неправилен, тъй като счита, че това тълкуване на нормата на чл. 43б в настоящия случай е твърде разширително. Съдът счита, че използване на целева помощ не по предназначение по смисъла на чл. 43б от ППЗИХУ ще е налице тогава, когато тя не е използвана въобще, когато тя не е използвана за покупка и ремонт на медицински изделия и/или помощни средства, приспособления или съоръжения, а за други вещи, стоки и услуги, или пък е използвана за покупка и ремонт на медицински изделия и/или помощни средства, приспособления или съоръжения, които не са посочени в заповедта за отпускане на целевата помощ. Според настоящия състав закупуването или ремонтът на медицински изделия и/или помощни средства, приспособления или съоръжения с целева помощ от търговци, които не са вписани в регистъра по чл. 35, ал. 1 от ЗИХУ до изменението на чл.1, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35а, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания /д.в. 65/2007 г./, влязло в сила на 04.09.2012 год., следва да се третира като нарушаване на реда за използване на целевата помощ, но не е и като използване на целевата помощ не по предназначение. След влизане в сила на изменението на чл. 1, ал. 2 от посочената по-горе наредба, съгласно което българската държава финансира само помощни средства, закупени от търговци, които са регистрирани по реда на тази наредба, закупуването на помощни средства от търговци, които не са вписани в регистъра по чл. 35, ал. 1 от ЗИХУ, следва да се третира като използване на целевата помощ не по предназначение по смисъла на чл. 43б от ППЗИХУ. В процесния случай покупката на помощните средства от оспорващия от търговци, които не са вписани в регистъра, е извършена през м. август 2012 год., т.е. преди влизане в сила на изменението на чл.1, ал. 2 от Наредбата, поради което само на това основание поведението му не може да бъде подведено под хипотезата на чл. 43б от ППЗИХУ.

На следващо място трябва да се посочи, че в административната преписка не се съдържат доказателства административният орган да е изпълнил задълженията си по чл. 42, ал. 3, изр. второ от ППЗИХУ заедно със заповедта за отпускане на целевите средства да предостави на правоимащия екземпляр от приемателно-предавателния протокол. Също така липсват доказателства, че на оспорващият е обяснено, че следва да закупи помощните средства само от лица, вписани в регистъра по чл. 35, ал. 1 от ЗИХУ и да му е осигурен достъп до списъка на обектите, в които се извършва търговия на дребно с медицински изделия, предназначени за хора с увреждания, както е посочено и в точка 2.2 от писмо изх. № 9100-123 от 26.05.2011 год. на Агенцията за социално подпомагане, в което се съдържат указания на изпълнителния директор на агенцията за прилагане на ППЗИХУ във връзка с изменението му, направено с ПМС № 125 от 10.05.2011 год. /Д.В. бр. 38/2011 г./. Указанията се съдържан на официалната интернет страница на Агенцията за социално подпомагане.

Следва обаче да се посочи, че по делото се събраха доказателства, от които е видно, че оспорващият действително не е използвал цялата отпуснатата целева помощ по предназначението й, като не е получил част от заплатените резервни части за инвалидната си количка, други закупени и получени от него части не са намерени монтирани на количката и т.н.

Предвид изложеното, съдът намира, че оспорената заповед е незаконосъобразна и следва да бъде отменена, а преписката - върната на административния орган, който след като изясни всички факти и обстоятелства от значение за случая и се съобрази с указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в настоящите мотиви, да се произнесе наново по същество.

Мотивиран така и на основание чл. 172, ал. 2 и чл. 173, ал. 2 от АПК, съдът


Р Е Ш И :


ОТМЕНЯ Заповед № 353 от 20.09.2012 год. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – Разград.

ВРЪЩА административната преписка на административния орган за ново произнасяне по същество, съобразно указанията, дадени в мотивите на настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в срок от 14 дни от съобщаването му на страните.

СЪДИЯ: /п/


ЗАБЕЛЕЖКА: Решението е влязло в сила на 22.12.2012 г. като необжалвано.


Свързани:

В името на народа iconВ името на народа

В името на народа iconВ името на народа
Признава подсъдимия В. М. С., роден на, живущ,,, образование,,,, егн
В името на народа iconВ името на народа
Признава подсъдимият Ж. К. Д., роден на,,,,,,, живущ, П. обл., Егн
В името на народа iconВ името на народа
Англия,навсякъде е записана със собствено име-Ц.,с което име е позната и във всички лични,обществени и професионални среди. Твърди,че...
В името на народа iconВ името на народа
Признава обвиняемия В. И. В., роден на,,, във еад, живущ егн
В името на народа iconВ името на народа
Нк във вр с чл. 55 ал. 1 т. 1 от нк го осъжда на лишаване от свобода за срок от осем месеца
В името на народа iconВ името на народа
Признава подсъдимия М. Л. С., роден на, Пловдивска област,,,,,,, живущ, егн
В името на народа iconВ името на народа
Смолянският административен съд в публичното заседание на год в състав
В името на народа iconВ името на народа
Смолянският административен съд в публичното заседание на 09. 11. 2009 г в състав
В името на народа iconВ името на народа
Минчева Гр дело №74 по описа за 2010г и за да се произнесе взе предвид следното
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом