Програмата е разработена в съответствие със съществуващата нормативна уредба, визираща както преките, така и косвените проблеми, генерирани от свръхпопулацията на скитащи кучета в населените и извън населените територии.
ИмеПрограмата е разработена в съответствие със съществуващата нормативна уредба, визираща както преките, така и косвените проблеми, генерирани от свръхпопулацията на скитащи кучета в населените и извън населените територии.
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер89.58 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.sliven.bg/doc/Actual/Programa_za_ovladiavane_pop_na_kuchetata.docЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН


Програмата е разработена в съответствие със съществуващата нормативна уредба, визираща както преките, така и косвените проблеми, генерирани от свръхпопулацията на скитащи кучета в населените и извън населените територии.


Програмата е приета с Решение № 216 от 05.06. 2008 г. на Общински съвет - Сливен


1. АНАЛИЗ НА ОБСТАНОВКАТА В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН


Досега взетите мерки в изпълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност се оказват недостатъчни и поради факта, че все още не може да се намери цялостно и трайно решение на проблема с безстопанствените кучета дори и в новоприетия закон.


Свръхпопулацията на скитащите кучета и заболяванията, чийто преносител или гостоприемник са кучетата, се явяват сериозен проблем за обществото, с многостранни измерения - хуманномедицински, ветеринарномедицински, социално-битови, икономически и екологични.


Анализът на профилактиката и борбата с паразитозите (заболяванията сред кучетата) показва, че е налице тенденция към увеличаване. Основание за това е не само повишения брой на скитащите кучета през последните години, но и съществуващата многофакторност в реализирането на ефективен епизоотологичен и противоепидемичен контрол.


Епидемичният процес при паразитозите се обуславя от комплексното действие на следните фактори: биологичен, природен и социален. Последният се явява основна движеща сила. Епизоотично-епидемичният процес при паразитозите е тясно свързан с влиянието на социалните фактори – характер и степен на развитие на животновъдството, брой на кучетата, състояние на ветеринарномедицинския контрол и степен на развитие на екарисажната мрежа, нивото на образование и здравна култура на населението, материалното състояние, миграционните процеси, характер на организация на здравеопазването, диспансеризация, размер на профилактичните и противоепизоотичните мерки за оздравяване на жизнената среда на човека.


От средата на 80-те години много обективни причини (структурната реформа в селското стопанство) и субективни причини (неизпълнение на съществуващото законодателство от страна на компетентните органи) доведоха до нарушаване на цялостното изпълнение на мерките за борба с паразитозите по отношение на основния източник – кучето и до влошаване на епизоотичната ситуация.


През последните години се наблюдава тендеция на завишаване случаите на ухапани от скитащи кучета хора на територията на страната, в това число и в Община Сливен.


2. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА


На база достиженията на световната наука, собствения дългогодишен опит, детайлен анализ на съществуващото състояние и специфичните местни условия и нужди, целите са:

 • да се постигне нов, по-усъвършенстван и съвременен подход, способстващ за установяване на трайна тенденция за намаляване на броя на безстопанствените кучета на територията на Община Сливен.

 • синхронизиране с изискванията поставени в нормативната уредба на Република България.


3. ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА


 • Овладяване популацията на бездомните кучета по формулата „Улавяне, обезпаразитяване, кастриране и връщане на място”

 • Изграждане на общински приют за бездомни животни

 • Организация, структуриране и действие на общински приют за бездомни животни


4. МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕ ЦЕЛИТЕ НА ПРОГРАМАТА


  1. Кастрация, обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс, трайна маркировка (за кратко наричани обработка) и връщане по места на неагресивни и здрави безстопанствени кучета.
  1. Обработка на безстопанствените кучета в приюти, стационарни или подвижни амбулатории (съгласно чл. 40 , ал. 4 от Закона за защита на животните (ЗЗЖ).

   1. Обработка на безстопанствените кучета за тригодишен гратисен период, съгласно § 5 от ЗЗЖ.. Приоритетно се обработват женски кучета.

   2. Обработката се извършва на принципите на масова кастрация1 по райони и във връзка с молби и сигналите на граждани.

   3. Обработката на безстопанствените кучета се извършва съгласно райониране на града в зависимост от местоположението и особеностите на района, както следва:

Централна градска част

Периферия на централната градска част

Жилищни комплекси

Квартали

Селски и крайградски райони


   1. Залавянето на безстопанствени кучета се извършва съгласно чл. 42, ал. 1 от ЗЗЖ.

   2. Транспортирането на кучетата се извършва в клетки и съгласно изискванията на чл. 42, ал.2 от ЗЗЖ

   3. Настаняването на безстопанствени кучета се извършва съгласно изискванията на чл. 46 от ЗЗЖ.

   4. За настанените в приют кучетата се спазват изискванията на чл. 47. ал. 1, 2, 3, 6, 7, 8 от ЗЗЖ.


4.2. Евтаназия на неизлечимо болни и доказано агресивни безстопанствени кучета.


4.2.1. Неизлечимо болни животни се подлагат на евтаназия, съгласно чл. 179, ал. 3, т. 1 от ЗВМД и чл. 45 ал. 8 от ЗЗЖ.


4.2.2. Доказано агресивни кучета, участвали в инцидент с ухапване на човек се подлагат на евтаназия съгласно чл. 179, ал. 3, т. 4 от ЗВМД.


4.3. Задомяване на безстопанствени кучета


4.3.1. Екипът, който работи в приюта, разработва и прилага система за информиране на гражданите за животните, които се предлагат за отглеждане съгласно чл. 41, ал. 6 от ЗЗЖ.


4.3.2. Организират се публични мероприятия за задомяване на безстопанствени кучета с прякото участие на неправителствени организации.


4.4. Регистрация и надзор на безстопанствените кучета.


4.4.1. Регистрация се извършва от всички амбулатории и приюти, които обработват безстопанствени кучета. На всяко обработено куче се издава ветеринарномедицински паспорт, който се предоставя на отговорното по надзора лице.

4.4.2. Регистрацията се извършва в приюта чрез поддържане на регистър, в който се вписват задължително следните данни за обработените кучета:

Идентификационен номер

Отличителни белези на животното – пол, цвят, възраст, големина

Дата и място на залавяне

Дата на обработката

Дата и място на връщане

Отговорно по надзора физическо или юридическо лице

4.4.3. Надзор на обработените кучета се извършва съгласно чл. 49 и чл. 50 от ЗЗЖ.


4.5. Регистрация на домашни кучета


4.5.1 Регистрацията на домашни кучета се извършва съгласно чл. 174 от ЗВМД.

4.5.2. Екологичният отдел поддържа регистър на домашните кучета. Регистърът е изготвен съгласно Наредба за притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Сливен.

4.5.3 Таксата за домашни кучета се събира от Дирекция «Местни данъци и такси» при Община Сливен.

4.5.4. Собствениците на кучета с поставен микрочип не заплащат такса за 1-та година от неговото регистриране, съгласно чл. 39, от ЗЗЖ.

4.5.5. Организират се кампании за обработване и регистрация на кучетата, отглеждани на открито (дворни кучета в покрайнините на града и ромските квартали, вилните зони, строежи, паркинги, предприятия и др.). В кампаниите участват общината и неправителствени организации за защита на животните /НОЗЖ/.


4.6. Популяризиране на ползите от кастрацията на домашни кучета.


4.6.1. Организират се кампании за разясняване на ползата от кастрацията чрез брошури, медийна кампании и др.

4.6.2. Презентации на ЗЗЖ, организирани от неправителствени организации за защита на животните /НОЗЖ/.

4.6.3. Съвместна работа с ветеринарните лекари по квартали.


4.7. Контрол върху изискванията за отглеждане на домашни кучета


4.7.1. Контролът върху изискванията за отглеждане на домашни кучета се извършва съгласно ЗЗЖ, ЗВМД и чл. 22(1) от Наредбата за притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Сливен.


5. Кампании за подобряване чистотата на градската среда


5.1. Определяне на алеи за разходка на кучета.


6. Изготвяне и провеждане на образователни програми


6.1. Програмите се изработват и провеждат съвместно от НОЗЖ, постоянна комисията по опазване на околна среда, турзъм, селско и горско стопанство и постоянната комисия по образование, наука култура и вероизповедания на Общинския съвет - Сливен.


7. Средства, ресурси и време за изпълнение на Програмата


7.1. Източници на финансиране и материално обезпечаване на Програмата:

 • Бюджет на Община Сливен, съгласно чл. 40, ал. 1 от ЗЗЖ;

 • Постъпления от такси, съгласно чл. 175 от ЗВМД;

 • Дарения;

 • Финансиране по проекти и от неправителствени организации.


7.2. Време за изпълнение

Съгласно §5 от Преходните и Заключителните разпоредби на ЗЗЖ в тригодишен срок от влизането в сила на закона, общинските съвети и кметовете на общини осигуряват настаняването на безстопанствените животни в приютите по чл. 41(1).

Кметът на общината организира изпълнението на Програмата и ежегодно внася отчет за изпълнението й пред генералния директор на Националната ветеринарномедицинска служба, съгласно чл. 40 (2) от ЗЗЖ.


ОБЩ ПОГЛЕД ВЪРХУ ПРОБЛЕМИТЕ, СВЪРЗАНИ С БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА


ЕПИЗООТОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ, КОИТО КУЧЕТАТА МОГАТ ДА ПРЕНАСЯТ ПРЯКО


1. Инфекциозни болести:


 • Салмонелоза (паратиф) - една от най-често срещащите се инфекциозни болести по бозайниците. Причинител на заболяването са няколко типа бактерии, които са много устойчиви към външни въздействия;

 • Туберкулоза - специфична, хронична инфекциозна болест, която се характеризира с появата на туберкули (възелчета) в различни органи, които казеозират и впоследствие калцифицират. Болестта е разпространена повсеместно и от нея заболяват почти всички видове животни и човекът;

 • Бронхосептикоза (бордетелна инфекция) - заразно заболяване, което протича с признаци на бронхопневмония. Причинител е Bordetella bronchiseptica, която обитава горните дихателни пътища на повечето видове бозайници;

 • Бяс - остра заразна болест, към която са възприемчиви всички видове животни и човекът. Причинителят е вирус. Разпространява се от скитащи кучета, а в последно време и диви хищници. Заразяването става чрез ухапване или попадане на вируса върху ранички, драскотини по кожата. Инкубационният период е до 60 дни;

 • Тизерова болест - причинител е Bacillus piliformis. Като причини за развитието на заболяването се считат стресорните въздействия (лошо хранене, третиране с препарати по време експеримент и други фактори, свързани с околната среда). Инкубационният период е от 5 до 15 дни.


2. Гъбични болести:


 • Дерматомикози (трихофития, фавус, микроспория) - микотичните болести се наричат още дерматомикози, тъй като се предизвикват от гъбички и засягат кожата на почти всички видове бозайници. Инкубационният период продължава от 8 до 30 дни.


3. Паразитни (инвазионни) болести:


 • Токсоплазмоза - паразитно заболяване, с разнообразно протичане. Възприемчиви към болестта са всички диви и домашни животни. Токсоплазмозата е разпространена по цялото земно кълбо, както сред хората, така и сред животните;

 • Цестодози (представители на сем. Taeniidae) - към разред Cyclophylloidea спадат по-голямата част от всички цестоди. Това са най-съвършенните и най-специализираните панделковидни червеи, които паразитират предимно в топлокръвните животни – птици и бозайници;

 • Ехинококоза;

 • Дипилидиоза;

 • Нематодози;

 • Токсокароза.


4. Кърлежовопреносимите инфекции /КПИ/:


Бездомните и скитащи кучета представляват един от основните резервоари на зараза за някои КПИ, най-често срещана от които е Марсилската треска. Това обстоятелство изисква системни мерки за контролиране на кучешката популация.

1 Принцип на масова кастрация – означава свободен лов, като от дадено място се залавят абсолютно всички възможни кучета във фертилна възраст, приоритетно женските.Програма за овладяване популацията на безтопанствените кучета на територията на Община Сливен


Свързани:

Програмата е разработена в съответствие със съществуващата нормативна уредба, визираща както преките, така и косвените проблеми, генерирани от свръхпопулацията на скитащи кучета в населените и извън населените територии. iconПрограма за намаляване на популацията и трайно решаване на проблема с безстопанствените кучета на територията на община елхово нормативна уредба и международен опит
Ръхпопулацията на скитащи кучета, както в населените така и извън населените територии. По долу са цитирани извадки от нормативни...
Програмата е разработена в съответствие със съществуващата нормативна уредба, визираща както преките, така и косвените проблеми, генерирани от свръхпопулацията на скитащи кучета в населените и извън населените територии. iconЗащитени територии и биоразнообразие
Обнародван е в дв 133/1998 г. Подготовката и изработването на този закон е извършена на базата на международното право, с което България...
Програмата е разработена в съответствие със съществуващата нормативна уредба, визираща както преките, така и косвените проблеми, генерирани от свръхпопулацията на скитащи кучета в населените и извън населените територии. iconОбщи положения
Обс-летница Наредбата регламентира реда, начина и условията за отглеждане на селскостопански животни и птици в регулационните граници...
Програмата е разработена в съответствие със съществуващата нормативна уредба, визираща както преките, така и косвените проблеми, генерирани от свръхпопулацията на скитащи кучета в населените и извън населените територии. iconПрограмата е разработена в съответствие с
Закона за местното самоуправление и местната администрация и представлява документ едновременно със стратегически и с оперативен...
Програмата е разработена в съответствие със съществуващата нормативна уредба, визираща както преките, така и косвените проблеми, генерирани от свръхпопулацията на скитащи кучета в населените и извън населените територии. iconНаредб а
Община Антоново както и конкретните правомощия на Кмета на Общината, кметовете на кметствата и кметските наместници по населените...
Програмата е разработена в съответствие със съществуващата нормативна уредба, визираща както преките, така и косвените проблеми, генерирани от свръхпопулацията на скитащи кучета в населените и извън населените територии. icon322 Наименование на мярката Обновяване и развитие на населените места
Да се подобри привлекателността на средата за живот в населените места на територията
Програмата е разработена в съответствие със съществуващата нормативна уредба, визираща както преките, така и косвените проблеми, генерирани от свръхпопулацията на скитащи кучета в населените и извън населените територии. iconНаредба №17 за определяне границите и режима за използуване и опазване на недвижими паметници на културата извън населените места

Програмата е разработена в съответствие със съществуващата нормативна уредба, визираща както преките, така и косвените проблеми, генерирани от свръхпопулацията на скитащи кучета в населените и извън населените територии. iconУл."Независимост" №20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806
Зспзз извън регулацията на населените места в община Добричка, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване на 16. 09. 2009...
Програмата е разработена в съответствие със съществуващата нормативна уредба, визираща както преките, така и косвените проблеми, генерирани от свръхпопулацията на скитащи кучета в населените и извън населените територии. iconБезстопанствените кучета
Настоящата програма е разработена в съответствие с изискванията на чл. 40, ал. 1 от Закона за защита на животните
Програмата е разработена в съответствие със съществуващата нормативна уредба, визираща както преките, така и косвените проблеми, генерирани от свръхпопулацията на скитащи кучета в населените и извън населените територии. iconДо г-н красимир роячки общински съветник на пп герб община благоевград
Относно: Ваше предложение вх. №94-00-356/08. 02. 2010 г за финансиране със средства от общинския бюджет на приоритетни проблеми на...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом