Народно Читалище „Бъдеще сега
ИмеНародно Читалище „Бъдеще сега
Дата на преобразуване13.06.2013
Размер199.68 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.gudevica.org/moodle/file.php/36/documents/ustav_12.06.06.doc
Устав


на


Народно Читалище „Бъдеще сега”.

Приет на учредително събрание, състояло се в гр. .................. на 21.06.2006 г.


Глава 1.

Общи положения


Чл. 1.

(1) Настоящият Устав урежда устройството и дейността на Народно Читалище „Бъдеще сега”, което за по кратко в текста ще бъда наричано „Читалище Бъдеще сега” или Читалището.

(2)Читалището е юридическо лице с нестопанска цел, съгласно българското законодателство (ЗЮЛНЦ), може да притежава имущество и има всички права и задължения според закона за Народните читалища в Република България.

(3) Читалище „Бъдеще сега” е независима, неполитическа, обществена организация, открита за свободно членуване и обединяваща на доброволни и равноправни начала всички физически лица без оглед на ограничения за възраст, пол, политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание.


Чл. 2.

(1) Пълното наименование на читалището е: Народно Читалище „Бъдеще сега”, името може да се изписва и на латиница като: Chitalishte ”Future now”.

(2) Седалището на Читалище „Бъдеще сега” е: За читалище „Бъдеще сега” махала Гудевица, кметство Арда, община Смолян.


Чл.3.

(1) Съществуването на Читалище „Бъдеще сега” не се ограничава с някакъв срок, освен предвидените мерки от Закона за Народните Читалища и се създава за неопределено време.

(2) Читалището може да учредява клонове по начина предвиден в Закона за Народните Читалища.


Чл. 4

Читалището поддържа отношения на сътрудничество, взаимополза и координира действията си с държавните, общинските структури и организации, които според закона имат права и задължения да съдействат и подпомагат дейността му, като запазва своята автономия.


Чл. 5.

Читалище „Бъдеще сега” може да се сдружава с други сродни на него организации, сдружения или Читалища за предвидените в този устав цели и дейности, по предписание на Читалищното настоятелство, без това да накърнява интересите на Читалището или вреди по някакъв начин на него, неговото самоуправление и имуществото му.


Чл. 6.

Читалището работи съвместно с други културни и научни организации и институти, учебни заведения, университети, обществени, стопански или нестопански организации, извършващи и подпомагащи културната, просветната дейност и спорта. То влиза в договорни отношения с тези или други структури, като не накърнява своите права, интересите си или своите движими и недвижими имущества.


Глава 2.

Цели, дейности и задачи.


Чл. 7.

Цел на Читалището е да задоволява потребностите на народа свързани с:

 • Развитие и обогатяване на културния, обществен и просветен живот на населението в България и по света.

 • Запазване на обичаите и традициите на българския народ. Събиране на материали и предмети от народната култура, с цел съхранението и експонирането им за идните поколения.

 • Развитие на творческите и духовни заложби у хората, преимуществено на подрастващите и младите хора, като подпомага приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуствата и културата в България и по света.

 • Работа с деца за обогатяване на техните знания и възпитание в традициите и културата на българския народ и общочовешките ценности.

 • Разпространение на българската култура по света и работа с българите извън пределите на родината за запазване на тяхното самосъзнание и българска идентичност.

 • Развитие на младежта в сферата на спорта, науката и творческото начало у човека. Запознаването и с културните, художествените, научните и спортните достижения на България и в световен мащаб.


Чл. 8.

За изпълнението на тази цели Читалището извършва следните дейности:

 1. Поддържа и развива библиотеката си на място, създава и обогатява базирани в интернет пространството данни.

 2. Организира школи, кръжоци, концерти, представления, пърформънси, спортни състезания, клубове, празненства, чествания, фестивали, пленери, обучения, академии, конференции и други научни прояви, развива просветна дейност, издава книги, периодика или други печатни и непечатни материали свързани с неговата дейност и съотвестващи на Закона за Народните Читалища и Устава.

 3. Развива и подпомага любителското и професионалното художествено творчество и всички други инициативи в смисъла на предходната точка.

 4. Разгръща Просветна дейност сред българските емигранти.

 5. Организира ежегодни мероприятия свързани с работата с деца и младежи.

 6. Сътрудничи си с всички заинтересовани административни и обществени органи и организации, сдружения, клубове за постигане на целите си.

 7. Разгръща широка кампания в интернет пространството за популяризиране на дейността си и работа с деца, младежи и възрастни хора.


Чл. 9.

Читалище „Бъдеще сега” може да извършва стопанска дейност и услуги, по смисъла на закона за ЮЛНЦ и според разпоредбите на Настоятеството. Тази стопанска дейност трябва да подпомага основните цели, задачи, дейности и функции на Читалището.

 1. Стопанската дейност може да се извършава посредством собствени, търговски или граждански дружества или чрез членство в търговско дружество с други юридически субекти или по друг начин.

 2. Допълнителните стопански дейности не могат да се извършват в противовес на разпоредбите в Българското законодателство.Глава 3.

Учредяване, прекратяване, членство.


Чл. 10.

Читалище „Бъдеще сега” е регистрирано през 2006 година. То е приемник на съществувалото преди 1989 година и основано през 1935 година Читалище „Бъдеще сега” в махала Гудевица.


Чл. 11.

(1) Читалището може да бъде прекратено с решение на Общото събрание в съотвествие с чл.19 и чл.20 от настоящия устав и това решение се впише в регистъра на окръжния съд.

(2) Читалището може да бъде прекратено и при решение на окръжния съд в съответствие с чл.27 от Закона за Народните Читалища.

Чл. 12.

Членовете на Читалище „Бъдеще сега” могат да бъдат индивидуални, колективни и почетни.


Чл. 13.

(1) Индивидуалните членове на Читалището са физически лица. Те могат да бъдат почетни, действителни и спомагателни.

(2) Действителните членове са дееспособни лица, които плащат редовно членския си внос. Право на глас в Общото събрание имат тези, които са плащали вноските през предходната година.

(3) Спомагателните членове са тези, които не са навършили още 18 години и нямат право да бъдат избирани в избирани в читалищното настоятелство, те притежават съвещателен глас.

(4) Води се пълен регистър на читалищните членове.

(5) Членството се прекратява в следните случаи:

 1. След писменото заявление на члена на Читалището.

 2. Със смъртта или поставянето под пълно запрещение.

 3. Когато не е платен членския внос в рамките на календарната година и Настоятелството не удължи срока на плащането.

 4. Когато на Общото събрание се изключва читалищния член за грубо погазване на Устава или установените с него норми, за поведение, с което се уронва престижа и доброто име на Читалището или в случаите, когато са нанесени стопански и финансови щети.


Чл. 14.

(1) Членовете на Читалище „Бъдеще сега” имат право:

 1. Да избират ръководните органи, както и да бъдат избирани в тях, ако най-малко две години преди избора си са били членове на Читалището.

 2. Да получават информация за дейностите на Читалището и да участват активно в тях.

 3. Да участват в обсъждането на дейностите и приоритетите на Читалище „Бъдеще сега”.

 4. Да ползват с предимство и отстъпка неговата база и услугите му, освен ако Настоятелството не наложи определена забрана.

(2) Членовете на Читалище „Бъдеще сега” са длъжни:

 1. Да плащат редовно и в срок членския си внос.

 2. Да спазват безпрекословно Устава на Читалището.

 3. Да участват според своите възможности и интереси в дейностите и проектите на Читалището.

 4. Да опазват недвижимото имущество и активите на Читалището и предприемат стъпки за неговото обогатяване.

 5. Да не уронват доброто име на Читалище „Бъдеще сега”, както и да не възпрепятстват нито една негова дейност.Чл. 15.

(1) Колективни членове на Читалище „Бъдеще сега” могат да бъдат:

  1. Професионални и стопански организации.

  2. Търговски дружества, регистрирани по установения ред, кооперации и сдружения с нестопанска цел.

  3. Културно-просветни и любителски клубове, творчески колективи, учебни заведения.

(2) Колективните членове съдействат:

 1. За осъществяване на целите на Читалище " Бъдеще сега ".

 2. Подпомагат финансово дейностите и поддържането , и обогатяването на материалната база.

 3. Имат право на един глас.

 4. Членството на колективните членове се учредява и поддържа чрез писмено споразумение или договор, които не могат да накърняват интересите на Читалище " Бъдеще сега ".

(3) Колективното членство се прекратява:

 1. По писмено искане на колективен член.

 2. При фактическо прекъсване на взаимоотношенията между колективен член и Читалище " Бъдеще сега " в продължение на една календарна година.

Чл. 16.

Почетните членове на Читалище " Бъдеще сега " са български и чужди граждани и дарители с изключителни заслуги към него.


Глава 4.

Управление.


Чл. 17.

Органите за управление на Читалище "Бъдеще сега " са:

  1. Общото събрание.

  2. Настоятелството.

  3. Проверителната комисия.Чл. 18.

Върховен орган на читалището е Общото събрание. То се състои от всички членове на читалището, имащи право на глас.


Чл. 19.

Общото събрание :

  1. Приема, изменя и допълва Устава.

  2. Избира и освобождава членове на Настоятелството, Проверителната комисия и Председателя.

  3. Изключва членове на читалището.

  4. Приема основните насоки за дейността на читалището.

  5. Взема решения за членуване или прекратяване на членството в Читалищен съюз.

  6. Приема бюджета на читалището.

  7. Приема годишния отчет.

  8. Обявява почетни членове в т.ч. дарителите.

  9. Отменя решения на органите на Читалище "Бъдеще сега".

  10. Взема решения за отнасяне до съда на незаконосъобразни действия на ръководството или на отделни членове.

  11. Взема решение за прекратяване на Читалището. Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Читалището.Чл. 20.

  1. Редовно общо събрание на Читалище "Бъдеще сега" се свиква от Настоятелството веднъж годишно.

  2. Извънредно общо събрание на Читалище "Бъдеще сега" може да бъде свикано и по решение на Настоятелството, по решение на Проверителната комисия, или по решение на 1/3 от членовете, имащи право на глас.

  3. Поканата за събранието трябва да съдържа дневния ред, датата , часа, мястото на провеждане и кой го свиква. Поканата да бъде получена не по-късно от 7 дни преди датата на провеждането. В същия срок на общодостъпни места и чрез медиите трябва да бъде обявено съобщение за събранието?

  4. Общото събрание е законно, ако присъстват най-малко половината от имащите право на глас членове на Читалище "Бъдеще сега". При липса на кворум събранието се насрочва за друга дата, но не по-рано от 7 дни. Тогава събранието е законно, колкото и членове да се явят.

  5. Решенията се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите членове с право на глас, освен решенията по чл.14, ал.1,т.1,4,10,11,12 от Закона за народните читалища, които се вземат с мнозинство най-малко 2/3 от всички членове.Чл. 21.

(1)Ръководен орган на Читалище "Бъдеще сега" е Настоятелството. То се състои от три члена избрани за три години. Те не могат да имат роднински връзки по права и съребрена линия до четвърта степен.

(2) Настоятелството:

1. Свиква общото събрание и изпълнява взетите от него решения.

2. Подготвя бюджет на читалището, да следи за изпълнението му, да утвърждава щата му.

3. Внася в общото събрание отчет по бюджета и дейността на читалището.

4. Назначава секретаря на читалището:

 • измежду членовете на Настоятелството,

 • утвърждава длъжностната характеристика на секретаря,

 • определя възнаграждението му.

5.Контролира разходването на бюджета.

6.Взема решения за назначаване на щатния и хонорования персонал и за определяне на хонорарите им и трудовите възнаграждения.

7. Приема годишни планове за работата на читалището и програмите на отделните колективи.

8. Взема решения за сдружаване на читалището с изключение на решения свързани по чл.14, ал.1, т.6 от Закона за Народните Читалища.

9. Решава въпросите за създаване и закриване на колективи за художествено творчество, школи, курсове и други.

10. Взема решения за стопанисване на читалищното имущество, за придобиване на недвижимо имущество, за отдаване на имущество под наем или в аренда за по-продължителен период – над 3 години, за определяне размера на таксите, наемите, арендните вноски, за образуване и управление на целеви фондове, в т.ч. и в изпълнение на дарения.

11. Решава въпросите за откриване и закриване на допълнителни дейности, в т.ч. и стопански, за учредяване и прекратяване на търговски и граждански дружества и за участие в такива, свързани с дейността и приоритетите на читалището.

12. Взема решения за морално и материално стимулиране и поощряване на читалищни членове и дейци, работещи в читалището.

13. Прави предложения за приемането и изключването на членове от Читалището, при грубо нарушение на устава, неплащане на членския внос в рамките на календарната година или погазване на принципите в работата на Читалище „Бъдеще сега”.

(3) Настоятелството се свиква на заседания веднъж на тримесечие. При необходимост на тях могат да се канят и други читалищни членове и служители или членове на Проверителната комисия. Настоятелството взема решения с мнозинство повече от половината от членовете си.


Чл. 22.

 1. Председателят на читалището се избира пряко от общото събрание за три години въз основа на чл.17 от Закона за Народните Читалища.

 2. Председателят представлява читалището.

 3. Свиква и ръководи заседанията на Настоятелството.

 4. Председателства общото събрание.

 5. Сключва и прекратява трудовите договори със служителите, съобразно бюджета на читалището и въз основа на решение на Настоятелството.

 6. Сключва и прекратява трудовия договор със секретаря въз основа на решение на Настоятелството и контролира работата му по текущата дейност. Изготвя длъжностната му характеристика.

 7. Организира текущата дейност на читалището съобразно Закона, Устава и решенията на общото събрание и Настоятелството.

Чл. 23.

 1. Секретарят на читалището е член на Настоятелството и се назначава от Настоятелството въз основа на утвърдената длъжностна характеристика и решението на Настоятелството за срок от една година.

 2. Секретарят съвместно с председателя:

  • организира текущата дейност на читалището съобразно Закона за Народните Читалища, Устава на Читалище "Бъдеще сега" и решенията на общото събрание и Настоятелството

  • представлява читалището пред местните власти.

  • подготвя материалите за заседанията на Настоятелството и общото събрание

  • отчита дейността си пред Настоятелството

  • предлага на председателя трудовите договори със служителите съобразно бюджета на читалището и въз основа на решение на Настоятелството.

Чл. 24.

 1. Проверителната комисия се състои от трима членове, избрани за три години. Не могат да бъдат членове лица, които са в трудово-правни отношения с читалището или са роднини на членове на Настоятелството по права линия, съпрузи, братя, сестри и роднини по сватовство от първа степен.

 2. Комисията избира свой председател.

 3. Проверителната комисия осъществява контрол върху дейността на Настоятелството и секретаря на читалището по спазване на Закона, Устава и решенията на общото събрание.

 4. При констатиране на нарушения, Проверителната комисия уведомява общото събрание на читалището, а при данни за извършено престъпление - органите на прокуратурата.

 5. Комисията взема решения с мнозинство повече от половината.

Чл. 25.

Когато поради смърт, трайна физическа невъзможност или подаване на оставка, председателят на читалището престане да изпълнява задълженията си, или когато поради същите причини Настоятелството или Проверителната комисия останат с по-малко членове от предвидените в чл.21, ал.1 и чл.22 и чл.24, в срок от два месеца Общото събрание избира нов Председател или попълва състава на съответния орган.


Чл. 26.

Не могат да бъдат избирани за членове на Настоятелството и Проверителната комисия и лица,които са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер.


Глава 5.

Имущество и финанси.


Чл. 27.

Имуществото на читалището се състои от собствени недвижими имоти, движими имоти, ценни книжа, авторски права, вземания и от предоставени за безвъзмездно ползване недвижими имоти.


Чл. 28.

Читалището полага еднакви грижи на добър стопанин за опазване и обогатяване както на собственото, така и на ползваното имущество.


Чл. 29.

Читалището набира средства от следните източници:

 1. Членски внос.

 2. Културно-просветна дейност включително школи и курсове.

 3. Субсидии от държавния и от общинския бюджет.

 4. Наеми.

 5. Дарения и завещания.

 6. Други приходи, включително от стопанска дейност.Чл. 30.

Единният читалищен бюджет се формира от всички приходоизточниц- собствени и от субсидии.


Чл. 31.

(1) Частта от отчета за изразходването на държавните и общинската субсидии се предоставя в общината.

(2) Счетоводната отчетност се води в съответствие със Закона за счетоводството и подзаконовите документи.


Чл. 32.

Читалището е освободено от всякакви държавни и местни данъци, такси и мита върху основните си дейности и имущества, свързани с тях.


Глава 6.

Прекратяване.


Чл. 33.

Читалището може да бъде прекратено по решение на общото събрание или на Окръжния съд.


Чл. 34.

(1) Окръжният съд постановява решение за прекратяване на читалището, ако дейността му противоречи на Закона за народните читалища, Устава и добрите нрави, ако имуществото му не се ползва според целите на читалището и при трайна невъзможност читалището да действа.

(2) Министърът на културата или прокурорът могат да поискат от Окръжния съд да постанови решение за прекратяване на читалището.


Глава 7.

Заключителни разпоредби.


(1) Читалището носи името си........и е приемник на Читалище „Пробуда” от 1935 година, когато е открито в махала Гудевица, притежава кръгъл печат, на които е изписано новото му име.

(2) Празника на Читалището е деня на свети Петър и Павел 29 юни.


Уставът е приет на учредителното събрание от.........учредители.


Учредители:име

ЕГН

подпис

1

Теодор Валентинов Василев

8011017587
2

Милена Чавдарова Ленева

7012296838
3

Росена Цонева Екимова

7405156293
4

Росен Владимиров Ралев

8304061020
5

Диана Петрова Робова

6902123271
6

Лена Тодорова Стайкова

3311196118
7

Тодор Василев Къорговов

2901148065
8

Елица Чавдарова Ленева

8303026730
9

София Фердинандова Катърова

4309040492
10

Христо Бурянов Алексиев

7004117066
11

Деница Люсиенова Велчева

8508087057
12

Георги Бойков Георгиев

8105056103
13

Чавдар Митков Селински

7504286125
14

Йорданка Василева Чакърова

3809296053
15

Росица Васко Младенова

7404116296
16

Митко Асенов Селински

5102236024
17

Владимир Костадинов Танков

7008106882
18

Илиан Владимиров Милинов

7102264122
19

Виолета Стоянова Тодорова

5110116074
20

Мария Стефанова Георгиева

6010026092
21

Стефан Иванов Тодоров

4809186042
22

Стефан Василев Чакъров

3701096060
23

Галя Максимова Селинска

4907146039
24

Бойко Велков Георгиев

5801076082
25

Ангел Тодоров Марков

4512146023
26

Злата Тодорова Маркова

4111156059
27

Алекси Славчев Коджабашев

7109156048
28

Калоян Йорданов Салеоков

7906156568
29

Пламен Петков Петков

8205117687
30

Диана Георгиева Желева

8205232356
31

Ния Славчева Нейкова

8306266570
32

Десислава Данчева Колева

8102011450
33

Силвия Александрова Петрова

8106156410
34

Дафина Ангелова Бебелекова

8408024590
35

Гергана Цветанова Петкова

8209206530
36

Александра Владимирова Кирова

8112026530
37

Ивайло Димитров Марков

8302076525
38

Ивет Орлинова Фандъкова

8506056519
39

Светлана Костадинова Димитрова

801207
40

Мария Стефанова Стефанова

5903127710
41

Павлина Стефанова Тодорова

6511097714
42

Антон Кънев Антонов

6002037627
43

Анна Кирякова44

Надежда Дудова45

Кристин Светославов Спасов

8201135764
46

Калоян Антонов Кънев47

Веселин Любомиров Тасев48


49


50


Добавете документ към вашия блог или уеб сайт

Свързани:

Народно Читалище „Бъдеще сега iconПроект на: Народно читалище „Бъдеще сега
Финансиран от: Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 г., Република България, Министерство на образованието и науката, Оперативна програма...

Народно Читалище „Бъдеще сега iconКонкурс за есе на тема: „Минало, настояще и бъдеще на арменската общност в България
Църковното настоятелство при Арменската апостолическа света църква „Свети Саркис" и народно читалище „ Свети Саркис"-Варна

Народно Читалище „Бъдеще сега iconДо общински съвет враца докладна записка от д-р Михаил Шарков Заместник-кмет по социални и хуманитарни дейности Относно
Относно: Предоставяне за безвъзмездно ползване на част от общински имот публична общинска собственост за нуждите на Народно читалище...

Народно Читалище „Бъдеще сега iconРешени е
Народно читалище „Георги Бенковски – 1900 г.”, с. Церово с обект: „Ремонт на Народно читалище „Георги Бенковски – 1900 г.”, с. Церово,...

Народно Читалище „Бъдеще сега iconОбщински съвет – бобошево,област кюстендил гр. Бобошево,ул."Иван Кепов" 3,тел. 07046/25 98,е- mail : obs boboshevo @ abv bg
Кандидатстване на народно читалище „Лоза 1870” град Бобошево пред Държавен фонд”Земеделие” за финансиране на проект „Ремонт и рехабилитация...

Народно Читалище „Бъдеще сега iconОтец Паисий" №11 читалище „Братство"
На 12 август 2009 г от 10. 00 ч читалище „Братство” и Информационен център Европа Директно Кюстендил проведоха информационна кампания...

Народно Читалище „Бъдеще сега iconЮбилеи на читалища
...

Народно Читалище „Бъдеще сега iconЮбилеи на читалища
...

Народно Читалище „Бъдеще сега iconЮбилеи на читалища
...

Народно Читалище „Бъдеще сега iconЮбилеи на читалища
...

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом