Конкурс за иновативно предприятие за 2011 г
ИмеКонкурс за иновативно предприятие за 2011 г
Дата на преобразуване13.06.2013
Размер205.01 Kb.
ТипКонкурс
източникhttp://ailyak.com/Maria/Karta_uchastie_InnoAward_2011_Alpi.doc

Национален конкурс

за

иновативно предприятие за 2011 г.


КАРТА ЗА УЧАСТИЕ


Наименование на предприятието: Алпи ООД


Булстат: 115306725
N ................................

Дата на получаване:

..................................

индекс 01 02


Попълва се от организаторите
Адрес:Асеновград, седалище и адрес на управление ул „Сан Стефано” 8, производствена база : ул „Козановско шосе”2


Телефон:0331/ 67481


Факс:0331/69059


Е-mail:alpi2009@abv.bg


URL: www.alpi.bg


СЪДЪРЖАНИЕ:ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА КАРТАТА 4

МЕТОДИКА И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА 6

КАРТА ЗА УЧАСТИЕ 7

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО 7

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИНОВАЦИЯТА (продукт/услуга) 11

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИНОВАЦИЯТА 12

РЕЧНИК на термини, използвани в картата 13ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА КАРТАТАЗа конкурса:


Конкурсът е съвместна инициатива на Министерство на икономиката и енергетиката, Мисията на Световната банка в България и Фондация "Приложни изследвания и комуникации" като домакин на Enterprise Europe Network - България и се организира с подкрепата на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.


Целта на конкурса е да:

 • Насърчи иновационната дейност на българските предприятия.

 • Популяризира предприятията, участвували в конкурса, и постигнатите от тях резултати в областта на иновациите.

 • Да покаже пред широката обществетост добрия пример и да вдъхнови повече български фирми за успех.

Това е седмото поредно издание на инициативата.

Информация за предходните издания на конкурса може да немрите на интернет адрес

http://www.arcfund.net/inno/InnoAward/bg


Кой може да участва?


В конкурса могат да участват иновативни предприятия от всички сектори на българската икономика.

Иновативно предприятие е това, което през последните три години e реализиралo на пазара нови или значително усъвършенствувани продукти/стоки и услуги и/или процеси.

Иновацията се приема в широк смисъл като нововъведение, което подобрява икономическите показатели и конкурентоспособността на фирмите.

Иновативността на предприятията ще се оценява от експертна комисия и жури по набор от критерии на базата на анкетна карта, попълнена от предприятията, желаещи да участват в конкурса.


Категории


С цел осигуряване на съпоставимост при оценката и награждаването на предприятията в съответствие с критериите на Европейския съюз, ще бъдат обособени две категории:

- иновативно малко предприятие (с персонал до 50 души);

- иновативно средно и голямо предприятие (с персонал над 50 души).


Награди


ПОБЕДИТЕЛЯТ във всяка от двете категории ще получи статуетка символ на конкурса, изработена от скулптора Петко Арнаудов и почетна диплома. Наградите ще бъдат връчени по време на Седмият национален иновационен форум (м. март, 2010 г., София).

Всички предприятия, участвували в конкурса, ще бъдат включени с презентация в електронен каталог, който ще се популяризира чрез интернет страницата на конкурса.


Как се попълва картата?


Картата има три раздела


В първия раздел са включени общи данни за предприятието, както и данни, характеризиращи неговата иновационна дейност за периода 2009 – 2011 г. вкл. Въпросите целят да изяснят:

- Какъв тип и размер е предприятието

- Предмет на дейност

- Какъв е иновационния потенциал и активност на предприятието

- Каква е политиката на фирмата относно развитието на човешкия ресурс, технолгичното ниво и др.

- Какви управленски и организационни практики се използват в предприятието


Вторият раздел от картата за участие, “Характеристика на иновацията” е насочен към конкретни иновативни услуги или продукти, които Вашата фирма разработва и реализира.


Третият раздел от картата за участие, “Характеристика на технологична, процесна иновацията” е насочен към конкретни иновативни технологични процеси, които Вашата фирма разработва и реализира.


Вие имате възможност да участвате с повече от един продукт/услуга/процес.


Ако предприятието кандидатствува в конкурса с няколко продуктa/услуги/процеси, този раздел се попълва поотделно за всеки от тях


**********

Желателно е към картата да приложите последните си счетоводни документи (Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс).

Приемат се допълнителни материали, проспекти, диплянки и др. свързани с качеството и техническите показатели на продукта/процеса, който представяте.

**********

Моля за първоначалната оценка да не попълвате въпросите със забележка «ПОПЪЛВА СЕ ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ ПРИ ПОСЕЩЕНИЕ НА МЯСТО, В КАНДИДАТСТВАЩАТА ОРГАНИЗАЦИЯ!». Ако след първоначалната оценка предприятието ви се квалифицира за понататъчно участие Вие ще бъдете посетени от представител на организаторите, с който ще бъде попълнена и оставащата информация.


Правилното и пълното попълване на картата за участие ще Ви гарантира в максимална степен обективна оценка на предприятието от експертната комисия.

--------------------------------------------------------------

Посочените в картата данни подлежат на евентуални проверки и уточнения от страна на представители на организаторите на конкурса.

МЕТОДИКА И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКАПодреждането на фирмите-участнички в конкурса се извършва чрез система от критерии, представена в таблицата по-долу. За съразмерност и сравнимост, както количествените, така и качествените критерии приемат стойности по петобална скала. Всеки критерий има предварително зададено тегло, което определя участието на оценката по него в крайния резултат на предприятието.

Подреждането на фирмите според получените общи оценки се подлага на анализ от експертната група на конкурса и при еднакви оценки се коригира на базата на допълнителни данни за иновативните потенциал и активност на фирмите. Експертната група предлага подреждането на фирмите за окончателно утвърждаване от жури. Посочените в картата данни от представители на предприятията подлежат на евентуални уточнения от експертната група на конкурса.

*****

КРИТЕРИИ

за оценка на участниците в конкурса за иновативно предприятие


Критерии

Съдържание

1

2

3Относителен дял на разходите за научно-изследователска и развойна дейност (НИРД)

Дял на разходите за НИРД в приходите на предприятието за последната пълна (завършена) финансова година /%/.Относителен дял на персонала, зает с НИРД

Дял на персонала, зает с НИРД в общата численост на персонала /%/.Внедрени организационно – управлеснки иновации

Внедрени съвременни информационни технологии и системи за управление в т.ч. системи за електронна търговия, ERP, CMP, CAD/CAM, международни (ISO) и фирмени системи за управление на качеството, екологията, безопасност на труда, маркетинг и други.Иновационно сътрудничество

Връзки с технологични фирми и изследователски звена у нас и в чужбина, изразяващи се в съвместни разработки, взаимни консултации, подготовка на кадри и други.Финансиране от обществени и частни иновационни програми

Работа на предприятието по проекти, финансирани от международни и български иновационни програми.Награди за иновации

Международен отзвук

Получени награди за участие с иновационни продукти в национални и международни изяви /панаири, изложби и др./ през последните три години.

Публикувани статии и информация в специализирани издания с положителен коментар за новостта.Относителен дял на приходите от иновативни продукти /услуги/

Дял на приходите от иновативните продукти, в общия обем на приходите на предприятието за последната пълна (завършена) финансова година /%/.Експортна реализация на иновативните продукти /услуги/

Дял на приходите от иновативни продукти, реализирани на външни пазари в общия експорт на предприятието за последната пълна (завършена) финансова година /%/.Степен на защита на интелектуалната собственост

Защита на иновативните продукти с патент, дизайн, търговска марка и др.Въздействие

Какво е влиянието на иновацията на пазара?

Степен на разпространение на продукта като дял от пазара.

Клиентска база.


Забележки:


 1. Критерии 1 и 2 се оценяват само за предприятия с персонал над 10 човека.

 2. Всички числени оценки се определят за последната отчетна година – в случая за 2011 г.

КАРТА ЗА УЧАСТИЕ


Раздел Ι-ви:

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

 1. Юридически статут (моля, отбележете необходимия отговор с “Х”)
АД

Х

ООД
ЕООД
Кооперация
ЕТ
Друго (моля, запишете):………………………………………….
 1. Тип на предприятието (отбележете отговор с “Х”, според основната му дейност)

Х

Производствено предприятие
Предприятие за услуги
Инженерингова фирма
Научно-изследователска организация
Друго (моля, запишете):…………………………………………..
 1. Основна дейност:

Производство и търговия с над 30 вида дъвчащи, карамелажни и зърнени бонбони, бонбони с функционални свойства – меки бонбони за отслабване с инулин; меки билкови бонбони; карамелажни бонбони с ментол-евкалипт; серия Х3 (Х3 Енерджи – карамелажни енергийни бонбони с кофеин,гуарана и таурин; Х3 Витаминс - с витамини и минерали; Х3 Айс - с охлаждащ ефект), парфюмиращи бонбони ДЕО.

Ръководител на предприятието

Служител за контакти по анкетата

Име, фамилия: Венцеслав Пейчев

Длъжност: Управител

Тел.: 0331/ 67 481; 0897 994 944

Факс:0331/ 69 059

Е-mail: alpi2009@abv.bg

Име, фамилия:

Длъжност:

Тел.:

Факс:

Е-mail:

 1. Общ средногодишен брой на заетите в предприятието през 2011 г. 29 /бр./

 2. Годишен оборот на предприятието за 2011 г. 1249 /хил. лв./

 3. Дял на разходи за научно развойна дейност (НИРД) в общия обем на приходите

* Попълва се за предприятия над 10 човека

2011 г. – 5 /%/

Коментар: (имали ли ли сте в предишни години?)

 1. Дял на заетите с НИРД в общата численост на персонала

* Попълва се за предприятия над 10 човека

2011 г. - 3 /%/

Организиран ли е заетият в НИРД персонал в обособено звено? Да / Не


Коментар: (имали ли ли сте в предишни години?)

 1. Имате ли някой от следните нематериални активи в периода 2009 – 2011 г. вкл.

* моля, отбележете необходимия отговор с “Х” - възможни са няколко отговора
Вид

брой
ПатентДизайнЛицензии
x

Техническа документация

8

х

Търговска марка

4

x

Ноу-хау

3
Софтуер
х

Други (посочете какви)

Полезен модел

1

 1. Има ли внедрени в предприятието (моля, отбележете необходимия отговор с “Х”):
  Система за управление на качеството (ISO 9001:2000)
  Система за управление на околната среда (ISO 14 000)
  Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд (OHSAS 18 001)

  x

  Система за оценка на риска и контрол на критичните точки (HACCP)

  x

  Други системи за управление (посочете какви)

  ISO 22000

 2. Получени награди от национални и международни прояви (панаири, изложби, конгреси и др.) и/или публикации в специализирани издания с положителен коментар за иновация.

* възможни са няколко отговора

  1. Награди от международни прояви (посочете наименованието и годината)

1. Награда за световна иновация в областта на храните на Международно изложение за иновации IEI 2011, в Женева, Швейцария за Парфюмиращи бонбони ДЕО с ароматизиращ тялото ефект и Слимбо Лаксатив с разхлабващ ефект.

2. Медал и сертификат за иновация на Международно изложение SIAL 2006г, за бонбони Слимбо с инулин.

  1. Награди от национални прояви (посочете наименованието и годината)

Медал и отличие от Международен панаир – Пловдив – 2007г, зърнени бонбони Крис-Крис

  1. Публикации в международни издания (посочете наименованието и годината)

Confectionery news – New sweets make you smell like roses, claims confectioner – 26.04.2011, www.confectionerynews.com

Beneo Group – A sweet scent-sation – Alpi and Beneo present the first sugar-free “perfume” candy in Europe – 2011

http://www.beneo-group.com/A-Sweet-Scent-sation

  1. Публикации в национални издания (посочете наименованието и годината)

Списания „Прогресив” – 2012 ,сп. „Х&Т” -2011

Друго

 1. Получено финансиране по национални и международни програми за периода 2009-2011 г. вкл.  Наименование на програмата/проекта:

  ИАНМСП – „Интернационализация на малки и средни предприятия”

  Обхват


  Размер

  1.

  Международно изложение в областта на хранително-вкусовата промишленост - Alimentaria Lisboa 2009 – Лисабон,Португалия

  □ национален

  х международен

  5 350,69 лева

  2.

  Международно изложение за храни и напитки - ISM 2009 – Кьолн,Германия

  □ национален

  х международен

  6 447,84 лева

  3.

  Международно изложение SIAL 2010 –Париж,Франция

  □ национален

  х международен

  14 062,10 лева

  4.

  Международно изложение в областта на хранително-вкусовата промишленост - Alimentaria & Horexpo Lisboa 2011 – Лисабон,Португалия

  □ национален

  х международен

  8 086, 68 лева

  3.

  Международно изложение за иновации и изобретения – IEI 2011,Женева, Швейцария

  □ национален

  х международен

  9 358,26 лева

  3.

  Международно изложение ANUGA 2011

  □ национален

  х международен

  11 052,21 лева

 2. Връзки на предприятието /проекти, консултации, обучение/ с партньори /научно-изследователски и развойни звена, фирми и др./

* Ако имате реализирани връзки с други научно-изследователски звена и ВУЗ, но не сте реализирали съвместни проекти, посочете характера на връзката – напр.: взаимни консултации, подготовка на кадри и т.н.

Наименование на партньора

Место-нахождение

Вид (описание) на сътрудничеството

УХТ – гр Пловдив, проф. Димитър Хаджикинов

България

Консултации, разработване на рецепти за бонбони АЛПИ.

Обучение на студенти в производствената база на АЛПИ.

BENEO Palatinit Group

Германия

Съвместна разработка на парфюмиращи бонбони ДЕО

 1. Иновативни продукти /услуги/процеси, реализирани в периода 2009-2011 г. вкл.

* Данните се нанасят за всеки реализиран иновационен продукт/процес/услуга за периода 2009-2011 г.

Наименование на продукта/процеса

Година на внедряване

Относителен обем в производството

/%/

Относителен обем в износа

/%/

Страни, в които се осъществява износ

Део – парфюмиращи бонбони

2011

9%

12%

Латвия,Литва,Корея,Китай, САЩ, Германия, Испания, Русия,Словакия

Слимбо Лаксатив

2011

2%

1%

Русия,Словакия
Раздел ΙΙ-ри:

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИНОВАЦИЯТА (продукт/услуга)Ако кандидатствате в конкурса с повече от един продукт/услуга, този раздел се попълва поотделно за всеки от тях


 1. Наименование, описание на иновацията

Парфюмиращи бонбони ДЕО са създадени, за да удовлетворят нарастващите потребности у хората да получават допълнителни ефекти от храната – грижа за външния вид,съхраняване на младостта,здравето и тонуса. Иновативната технология на бонбони "ДЕО" е разработена въз основа на резултатите от изследванията на японски специалисти.Те доказват, че след орален прием на розово етерично масло, на повърхността на човешката кожа в различна степен  се отделят основните му компоненти,като най-голямо е количеството на гераниол. Излъчването на гераниол от кожата,при изпотяване, води до ухание с приятен аромат на роза.Този ефект е с по-голяма продължителност при бонбони, произведени с подсладител  изомалт и е в пряка зависимост от телесното тегло. Ефектът е подобен на този, при чесъна. А ДЕО се явява перфектният мирисов антидот!


 1. Степен на новост (посочете един отговор с “Х”)

2.1

Х

Новост за световния пазар

2.2
Новост за българския пазар

2.3
Продукт/Услуга с по-високи технически и икономически параметри в сравнение със съществуващите на световния пазар

2.4
Продукт/Услуга с по-високи технически и икономически параметри в сравнение със съществуващите на пазара в България


* Ако отговорът на предходния въпрос е 2.3, моля отговорете на въпроси 3 и 4. В противен случай, преминете на въпрос 5.


 1. Закрила на интелектуалната собственост във връзка с продукта/услуга (посочете един отговор с “Х”)
Патент
Дизайн
Лиценз

х

Търговска марка
Не е защитен
Друго (моля, посочете)


Раздел ΙΙI-ти:

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИНОВАЦИЯТА


(процесна иновация)

Ако кандидатствате в конкурса с повече от една процесна иновация, този раздел се попълва поотделно за всяки от тях


1. Наименование, описание на иновацията (максимално 2 000 знака) :.................................

2. Степен на новост (посочете един отговор с “Х”)

2.1
Новост за световния пазар

2.2
Новост за българския пазар

2.3
Продукт/Услуга с по-високи технически и икономически параметри в сравнение със съществуващите на международния пазар

2.4
Продукт/Услуга с по-високи технически и икономически параметри в сравнение със съществуващите на българския пазар

3. Закрила на интелектуалната собственост във връзка с процесната иновация (посочете един отговор с “Х”)
Патент
Дизайн
Лиценз
Търговска марка
Не е защитен
Друго (моля, посочете)РЕЧНИК на термини, използвани в картата

 • Иновативно предприятие е това, което през последните три години е реализирало технологични продуктови и/или процесни иновации. Последните представляват внедрени в практиката технологично нови продукти и процеси, както и продукти и процеси със съществени технологични подобрения. Тяхната практическа реализация се изразява в лансиране на продукта на пазара /продуктова иновация/ или използване в производствения процес /процесна иновация/.
 • НИРД

Научно-изследователска и развойна дейност – систематична творческа работа, насочена към придобиване на ново знание и търсене на насоки за неговото практическо приложение.


 • Технологично нов продукт - като технологично нов се определя продукт, чиито технологични характеристики или проектирано приложение значително се различават от произвежданите до момента продукти. Този вид иновации могат да се основават на използването на радикално нови технологии, комбинирането на съществуващи такива или да произтичат от използването на ново знание.
 • Технологично усъвършенстван e продукт, чиито характеристики са значително подобрени. Усъвършенстване на конкретен продукт /по-високо качество или по-ниски производствени разходи/ може да се постигне чрез използване на компоненти и материали с по-високо качество. Комплексни продукти, състоящи се от няколко интегрирани технически подсистеми, се определят като усъвършенствани след промени поне в една от подсистемите.
 • Технологичната процесна иновация представлява усвояване на технологично нов или значително усъвършенстван метод за производство или доставка на продукта. Тук се включват промени в оборудването и производствената организация или комбинация от двете. Методът може да е проектиран за производство и доставка на нови или усъвършенствани продукти, които не са произвеждани или доставяни с прилаганите до момента производствени методи, или за повишаване ефективността от производството или доставката на съществуващи продукти.
 • ERP System - Enterprise resource planning systems са системи за информационен мениджмънт, посредством които се интегрират и автоматизират голяма част от операциите в производството и дистрибуцията на фирмата.
 • CRM System - Customer Relationship Management (CRM) са системи за управление на връзките с клиентите на фирмата
 • CAD/CAM System - Computer-Aided Design/Computer-Aided Manufacturing са системи, използващи компютърни бази данни за проектиране и дизайн на части, детайли и системи; изпълнение на сложни структурни и дизайн-анализи; директно програмиране на изпълнението на детайлите.
Свързани:

Конкурс за иновативно предприятие за 2011 г iconЗа иновативно предприятие на годината 2007
Наградите на отличените предприятия в Четвъртия конкурс за иновативно предприятие на годината 2007 бяха връчени от Министър-председателя...
Конкурс за иновативно предприятие за 2011 г iconКонкурс за иновативно предприятие 2008
Инструкции за попълване на картата стр. 2
Конкурс за иновативно предприятие за 2011 г iconКонкурс „Иновативно предприятие на годината 2011
Фирма "Уолтопия" е създадена през 1996 г с предмет на дейност производство на изкуствени катерачни стени и хватки. Основателите са...
Конкурс за иновативно предприятие за 2011 г iconКонспект по фирмено право учебна 2011/2012 година сфо
...
Конкурс за иновативно предприятие за 2011 г iconИзисквания на туроператорите при договаряне на хотелската база в българия
За да се управлява ефективно действащо туристическо предприятие от особена важност е, да бъдат правилно разбрани и прилагани принципите...
Конкурс за иновативно предприятие за 2011 г icon1. mеждународен конкурс за певци „кралица елизабет 2011
От 05-21 май 2011 година в Брюксел, Белгия, ще се проведе Международен конкурс за певци „Кралица Елизабет”
Конкурс за иновативно предприятие за 2011 г iconКонкурс за детска рисунка "не на цигарите" 2011
На 19 май 2011 г в “Националната галерия за чуждестранно изкуство” в гр. София се състоя церемонията по награждаването на победителите...
Конкурс за иновативно предприятие за 2011 г iconДържавно предприятие
На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия, в изпълнение...
Конкурс за иновативно предприятие за 2011 г iconРешение за откриване на процедурата
Организиране на иновативно културно събитие-фестивал „созополис” в 2(две) издания
Конкурс за иновативно предприятие за 2011 г iconИзследване на взаимоотношенията доставчик –производствено предприятие във винопроизводството
Перков, В., Изследване на взаимоотношенията доставчик-производствено предприятие във винопроиводството, В: Димитров, П., (ред.),...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом