Програма за намаляване на популацията и трайно решаване на проблема с безстопанствените кучета на територията на община чипровци настоящата програма е приета с решение №182
ИмеПрограма за намаляване на популацията и трайно решаване на проблема с безстопанствените кучета на територията на община чипровци настоящата програма е приета с решение №182
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер134.92 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://chiprovtsi.bg/normativni-dokumenti/Progr-kucheta.doc


ПРОГРАМА

ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА И ТРАЙНО РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА С БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ


(Настоящата програма е приета с решение № 182

на Общински съвет – Чипровци, в изпълнение на чл.40 от

Закон за защита на животните, обн. ДВ, бр. 13 от 08. 02. 2008 г) 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА


ОСНОВНА ЦЕЛ


Целта на тази Програма е чрез използването на хуманни методи да се постигне нов съвременен подход, способстващ за установяване на трайна тенденция за намаляване на броя на безстопанствените кучета на територията на Община Чипровци.

Формирането на конкретни цели и мерки на Програмата е извършено на базата на анализ на съществуващото състояние и специфичните местни условия. От друга страна те са синхронизирани с изискванията в нормативната уредба на Република България.


ПОДЦЕЛИ


 • Установяване на контрол върху популацията на безстопанствени и домашни кучета, като се гарантира здравето на хората, безопасността на градската среда и европейския имидж на България.

 • Намаляване до минимум рисковете от разпространение на заразни заболявания, които касаят хора и животни.

 • Развитие на чувство за отговорност у хората при отглеждането на кучетата.


ЗАДАЧИ


 • Овладяване броя на безстопанствените кучета до трайно изчезване на явлението „безстопанствени кучета”.

 • Контрол върху отглеждането на домашни кучета.

 • Повишаване на чистотата на градската среда.

 • Изготвяне и провеждане на образователни кампании, съгласно чл.2 от Закона за защита на животните


2. НОРМАТИВНА УРЕДБА


Програмата е разработена в съответствие със съществуващата нормативна уредба, визираща преките и косвените проблеми, генерирани от увеличаващата се популация на скитащи кучета, както в населените, така и извън населените територии. По-долу са цитирани извадки от нормативни документи, регламентиращи разглежданата проблематика.

Задълженията на общинските съвети и кметовете на общини по отношение на безстопанствените кучета са определени в Закона за Защита на животните /ЗЗЖ/(Обн., ДВ,бр.13/08.02.2008 г., в сила от 31.01.2008 г.) и Закона за ветеринарномедицинска дейност /ЗВМД/ (Обн., ДВ бр.87 от 1.11.05 г., в сила от 01.05.2006 г., изм.бр.30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. и доп.,бр.31 от 14.04.2006 г., в сила от 14.04.2006 г., изм., бр.55 от 07.07.2006 г., изм. и доп.,бр.88 от 31.10.2006 г., в сила от 31.10.2006 г., бр.51 от 26.06.2007 г., в сила от 26.06.2007 г., бр.84 от 19.10.2007 г.) и Правилник за прилагане на Закона за ветеринарно-медицинската дейност /ППЗВМД/ (Приет с ПМС N 118 от 27.06.2000 г., обн., ДВ, бр.55 от 07.07.2000 г.,в сила от 18.07.2000 г., изм., бр.4 от 12.01.2001 г., бр.62 от 29.07.2005 г., в сила от 30.08.2005 г.)

Съгласно чл.40, ал.1 от ЗЗЖ – „Общинските съвети приемат програми за овладяване популацията на безстопанствените кучета и предвиждат средства за изпълнението им.”

Според чл.41, ал.1 от същия закон – „Безстопанствените кучета се настаняват от органите и организациите по чл.40, ал.2 и 4 в приюти, регистрирани по чл.137, ал.1 от Закона за ветеринарномедицинска дейност.”

В чл. 40, ал. 2, чл. 41, ал. 2 и 3 от ЗЗЖ и чл. 178 от ЗВМД задълженията на кметовете на общини и кметства са конкретизирани:

Чл.40, ал.2 – „ Кметовете на общини организират изпълнението на програмите по ал.1 и ежегодно внасят отчет за тяхното изпълнение пред генералния директор на Националната ветеринарномедицинска служба.”

Чл.41, ал.2 – „ Органите на местната власт изграждат приюти за безстопанствени животни.”

Чл. 41, ал.3 - „ Кметовете на населени места отговарят за дейността на приютите по ал. 2.”

Чл. 178 – „ Кметовете на общини,райони и кметства организират контрола за спазване изискванията на чл. 172, т. 1 и 2, чл. 173, т. 1 и чл. 177, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗВМД.” 1. АНАЛИЗ НА ОБСТАНОВКАТАОПИСАНИЕ НА ПРОБЛЕМА


Големият брой безстопанствени кучета води до:

 • те могат да бъдат преносите на болести, опасни за човека – бяс, ехинококоза, бруцелоза, микроспория, демодекоза и др.;

 • има случаи на ухапване на хора от кучета;

 • много хора се страхуват от кучета;

 • през нощта шумът създаван от животните смущава гражданите;

 • животните са една от причините за замърсяване на градската среда;

 • кучетата страдат от глад и студ;

 • много от безстопанствените кучета биват малтретирани и убивани от граждани.ПОПУЛАЦИЯ НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА


Кучето достига полова зрялост на 6-8 месечна възраст, ражда 2 пъти

годишно средно по 5 до 8 кученца. Очевидно е, че само няколко

изгонени домашни кучета са в състояние за кратко време бързо да

увеличат броя на безстопанствените кучета. Ако не се вземат

навременни мерки, броят им нараства до като достигне определен

максимум. Този максимум се нарича "носещ капацитет на средата" и зависи от условията на средата - количество храна, вода и възможности за подслон. При достигане на „носещия капацитет на средата" раждаемостта и смъртността на безстопанствените кучета се изравняват, което означава че броят им не се увеличава. Ако в тази ситуация се предприеме само отстраняване на безстопанствените кучета ще се предизвика освобождаване на ниши, които за кратък период ще бъдат заети от други кучета -новородени или мигриращи, т.е. ще се наблюдава временно намаляване броя на безстопанствените кучета, последвано от възстановяване, пак намаляване и възстановяване - един

цикличен и непрестанен процес.

През последните години е регистрирана тенденция на завишаване на нападнати или ухапани от скитащи кучета хора на територията на Община Чипровци.

Знае се, че нерегистрираните случаи са винаги повече от известните, тъй като различен дял от ухапаните остават извън полезрението на здравеопазването, поради не потърсена медицинска помощ. Те са много по-опасни в епидемиологично отношение, защото са неизвестни и разпространяват безпрепятствено зарази.

Анализът на профилактиката и борбата с паразитозите показва, че е налице тенденция към увеличаване. Основание за това е, както тенденцията за увеличаване на броя на скитащите кучета през последните години, така и съществуващата многофакторност в реализирането на ефективен епизоотологичен и противоепидемичен контрол.

Епидемичният процес при паразитозите се обуславя от комплексното действие на следните фактори – биологичен, природен и социален. Последният се явява основна движеща сила. Епизоотично-епидемичният процес при паразитозите е тясно свързан с влиянието на социалните фактори – характер и степен на развитие на животновъдството, брой на кучетата, състояние на ветеринарномедицинския контрол, нивото на образование и здравна култура на населението, материалното състояние, миграционните процеси, характер на организация на здравеопазването, диспансеризация, размер на профилактичните и противоепизоотичните мерки за оздравяване на жизнената среда на човека.

Характерът на епидемичния процес зависи от поддържането на инвазията в източника – кучето, възможността за разсейване на яйцата на паразитите, степента на контакта на човека с гостоприемника.

Както е видно от гореизложеното заболяванията, чиито преносител или гостоприемник е кучето са сериозен проблем с многостранни измерения: хуманно-медицински, ветеринарномедицински, социално-битови, икономически и екологични, което налага разработването на настоящата програма.


4. МЕТОДОЛОГИЯ


Препоръките на Световната Здравна Организация, успешният световен опит и практиката налагат прилагането на регламентирания от Закона за защита на животните метод за кастрация на уличните кучета и връщането им по обитаваните от тях места до блокиране на раждаемостта - ограничаване „капацитета на средата” само със стерилни

животни.

1. Кастрация, обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс, трайна

маркировка и връщане по места на не агресивни и здрави безстопанствени кучета.

2.Настаняване в приюти.

3. Евтаназия на неизличимо болни и доказано агресивни

безстопанствени кучета.

4. Задомяване / осиновяване на безстопанствени кучета.

5. Регистрация и надзор на безстопанствените кучета.

6. Регистрация на домашните кучета.

7. Популяризиране на ползите от кастрацията на домашни

кучета.

8. Контрол върху изискванията за отглеждане на домашни

кучета.

9. Кампании за подобряване на чистотата градската

среда.


5. МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА

И ТРАЙНО РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА

С БЕЗСТОПАНСТВЕННИТЕ КУЧЕТА

МЯРКА I СЪЗДАВАНЕ НА ОРГАНИЗИЗАЦИЯ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗДОМНИ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

1. Сдружаване с други общини и неправителствени организации за предприемане действия по овладяване на популацията на кучетата и преминаване към извеждане на кучетата от улиците и трайното им настаняване в приемници.

 • Обработката на безстопанствените кучета се извършва в приюти, стационарни или подвижни амбулатории, съгласно чл. 40, ал. 4 от Закона за защита на животните;

 • Обработката на безстопанствените кучета се извършва за тригодишен гратисен период, съгласно параграф 5 от Закона за защита на животните.Приоритетно се обработват женски кучета.

 • Обработката се извършва на принципите на масова кастрация по населени места в общината и във връзка с молби и сигнали на граждани;

 • Залавянето на безстопанствените кучета се извършва съгласно чл. 42,ал.1 от Закона за защита на животните. Работа ще се извършва по график.

 • Транспортирането на кучетата се извършва в клетки, съгласно изискванията на чл. 42,ал. 2 от Закона за защита на животните.

 • Настаняването на безстопанствени кучета се извършва съгласно изискванията на чл. 46 от Закона за защита на животните.

 • За настанените в приют кучета се спазват изискванията на чл. 47, ал.1,2,3,6,7,8 от Закона за защита на животните.

- Поставяне трайна маркировка с цел регистрация, идентификация и избягване на повторно залавяне.

-Обезпаразитяване, ваксиниране против бяс, издаване надлежно попълнени ветеринарно-медицински паспорти за лицата, които ги обгрижват.

- Оказване помощ на пострадали и болни животни.

- Задължителна здравна профилактика на кастрираните кучета.

- Залавяне и обработване на уличните кучета

За да се избегне хаотичността при улавянето на кучета, ще се изготви схема на гр. Чипровци и населените места от общината и график за работа.

При обработка на оплакванията ще се изяснява на място проблема, като се спазва принципа “Сигурност на хората при същевременен ефект за намаляване популацията на уличните кучета чрез кастрация”.

- Отчетност и документооборот.

Всяко ново заловено куче се вписва в дневник като се отбелязва дата, място на залавяне, пол, цвят, особени белези. Протоколът се подписва от двама служители от екипа и представител на общината.


МЯРКА II ИЗГОТВЯНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ

Образователните програмите се изработват и провеждат съвместно от Организациите за защита на животните, Общинска администрация -

Чипровци, Общински съвет - Чипровци.


МЯРКА III. КАМПАНИИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЧИСТОТАТА ГРАДСКАТА СРЕДА. • Определяне на места за разходка на кучета;

 • Ограждане на съществуващи детски площадки, детски градини, училища и др;

 • Обозначаване на места забранени за разходка на домашни кучета;


МЯРКА IV КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДОМАШНИ КУЧЕТА

Изготвяне Наредба за притежаване и отглеждане на кучета на

територията на Община Чипровци.

В Наредбата се регламентира реда и условията за отглеждане и

регистрация на кучета на територията на Община Чипровци, отразяват се изискванията на Закона за защита на животните и Закона за

ветеринарномедицинската дейност, предвиждат се механизми за санкции и контрол, разработват се процедури за работа на практикуващите

ветеринарни лекари, които да подават в Общинска администрация

–Чипровци, регистрите на домашните кучета, съгласно чл.174 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Контролът по спазване на Наредбата за притежаване и отглеждане на кучета се извършва от Кмета на Община Чипровци, кметовете и кметските наместници.


МЯРКА V. СЪЗДАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ДОМАШНИТЕ КУЧЕТА И МАРКИРАНЕТО ИМ КАТО ТАКИВА С ПОДХОДЯЩА МАРКИРОВКА.

- Регистрацията на домашни кучета се извършва съгласно чл. 174 от ЗВД.

- Общинска администрация - Чипровци изготвя и поддържа

регистър на домашните кучета на база подадени декларации. Регистърът се изготвя, съгласно Наредба за притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Чипровци.

- Таксата за домашни кучета се събира от Общинска администрация - Чипровци.

-Собствениците на кучета с поставен микрочип не заплащат такса за 1-та година от неговото регистриране, съгласно чл. 39 от ЗЗЖ.


VІ. УЧАСТНИЦИ В ПРОГРАМАТА

1. Местна власт

 • Общински съвет- Чипровци приема Програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на Община Чипровци и предвижда годишен бюджет за изпълнението й, съгласно чл.40, ал.1 от Закона за защита на животните.

 • Общински съвет - Чипровци приема Наредба за притежание и отглеждане на кучетата на територията на Община Чипровци.

 • Кмета на Община Чипровци организира изпълнението на програмата и ежегодно внася отчета за изпълнението й пред Генералния директор на Националната ветеринарномедицинска служба, съгласно чл.40, ал.2

от Закона за защита на животните.

 • Кмета на Община Чипровци или упълномощено от него лице организират настаняването на безстопанствените кучета в приюти, регистрирани по чл.137, ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

2. Ветеринарни власти - Националната ветеринарномедицинска служба и нейните структури:

 • Извършват системен контрол във връзка с хуманното отношение към животните.

 • Извършват контрол върху дейностите по Програмата.

 • Извършват контрол върху ветеринарномедицински надзор на обработените кучета.

3. Организации за защита на животните (ОЗЖ)

 • Могат да стопанисват приют и/или стационарни / подвижни

амбулатории самостоятелно или съвместно с общината, съгласно чл.41, ал. 4 или ал. 5 от Закона за защита на животните.

 • Тези организации, които имат стационарни / подвижни амбулатории или приюти могат да кандидатстват за Изпълнител на Програмата, които се определя по реда на Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове към него.

 • Съдействат при изготвянето на Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Чипровци.

 • Съдействат на общината като посочват свои представители за координация на работата между общината, ОЗЖ и граждани.

 • Съдействат за обработването на постъпилите жалби и сигнали,свързани с домашни и безстопанствени кучета.

 • Осигуряват свои представители за проверка на сигналите и жалбите.

 • Сформират координационна мрежа от представители на ОЗЖ и техни съмишленици за проверка на сигнали и жалби.

 • Предоставят на Общинска администрация - Чипровци списък на координатори за съдействие по места на дейностите по Програмата.

 • Участват в разрешаването на проблемите, потвърдени от проверките на постъпилите сигнали.

 • Поемат надзор върху обработени кучета.

 • Изпълняват мерки спрямо обработените кучета, за които са поели надзор, съгласно чл. 49 и чл. 50 от Закона за защита на животните..

 • Съдействат за медийно отразяване на дейностите по Програмата.

 • Набират финансови средства за изпълнение на Програмата.VІI. СРЕДСТВА, РЕСУРСИ И ВРЕМЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

1. Източници на финансиране и материално обезпечаване на Програмата за овладяване на безстопанствените кучета на територията на Община Чипровци

1.1. Общински бюджет, съгласно чл. 40, ал. 1 от ЗЗЖ.

1.2. Постъпления от такси, съгласно чл. 175 от ЗВД.

1.3. Дарения.

1.4. Организации за защита на животните.

2. Време за изпълнение.

Съгласно §5 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за

защита на животните в три годишен срок от влизане в сила на Закона, Общински съвет - Чипровци и Кмета на Община Чипровци осигуряват настаняването на безстопанствените кучета в приюти.


VІII. ОЦЕНКА ЗА УСПЕВАЕМОСТ НА ПРОЕКТА - КРИТЕРИИ:

Очаквани резултати от осъществяването на програмата.

1. Качествени промени, които се очакват в следствие на изпълнение на мерките по програмата и обработването на безстопанствените кучета:

1.1. Повишаване на безопасността на градската среда;

1.2. Регистрация, събираемост на таксите за домашни кучета и кастрацията им ще спомогнат за трайното решаване на проблема и овладяване на притока на нежелани животни от дома към улицата.

1.3. Мониторинг върху популацията на безстопанствените кучета.

1.4. Намаляване на социалното напрежение.

1.5. Утвърждаване на европейските критерии за третиране на животни.

2. Количествени подобрения.

2.1. Постепенно намаляване на популацията на безстопанствени кучета, до изтеглянето им в приюти.

2.2.Увеличаване на броя на регистрираните домашни

кучета.

3. Критерии за изпълнението на програмата.

3.1. Брой на обработените животни.

3.2. Брой на кастрираните кучета, които живеят на открито

3.3. Брой на кастрираните домашни кучета.

3.4. Годишен отчет за извършените дейности по Програмата и

резултати представени от кмета пред генералния директор на

Националната ветеринарномедицинска служба, съгласно чл. 40, ал.2 от Закона за защита на животните.


Настоящата Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Чипровци влиза в сила след приемането й от Общински съвет - Чипровци за срок 2008-2011г.


О Б Щ И Н А Ч И П Р О В Ц И, О Б Л А С Т М О Н Т А Н А


ДО


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Ч И П Р О В Ц И


Д О К Л А Д Н А З А П И С К А


от

Захарин Иванов Замфиров – Кмет на община Чипровци


ОТНОСНО: Приемане на Програма за намаляване на популацията и трайно решаване на проблема с безстопанствените кучета на територията на община Чипровци.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКА СЪВЕТНИЦИ,


С приемането на Закона за защита на животните се въвеждат изисквания за хуманно отношение при отглеждането и ползването им,регламентирани са отговорността на гражданите,общинските администрации и обществени организации и контрола върху тази дейност.

Известно е,че в жилищната среда на община Чипровци има популация от безстопанствени кучета,чиито брой нараства.

В изпълнение на чл. 40, ал. 1 от Закона за защита на животните предлагаме на Вашето внимание Програма за намаляване на популацията и трайно решаване на проблема с безстопанствените кучета на територията на община Чипровци.Съгласно същата законова разпоредба общинските съвети трябва да предвидят средства за нейното изпълнение.

Предвид гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния текст за решение:


На основание чл.21,ал.1,т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 40, ал. 1 от Закона за защита на животните, Общинският съвет


Р Е Ш И:


 1. Приема Програма за намаляване на популацията и трайно решаване на проблема с безстопанствените кучета на територията на община Чипровци.

 2. Предвижда средства за изпълнението й от общинския бюджет в размер на 9000 лева за периода 2008-2011г., като средствата се залагат в съответните годишните бюджети на общината.КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ:

ЗАХАРИН ЗАМФИРОВ


Свързани:

Програма за намаляване на популацията и трайно решаване на проблема с безстопанствените кучета на територията на община чипровци настоящата програма е приета с решение №182 iconПрограма за намаляване на популацията и трайно решаване на проблема с безстопанствените кучета на територията на община самуил настоящата програма е приета, в изпълнение на чл. 40 от
Целта на тази Програма е като се използват хуманни методи да се постигне нов съвременен подход, способстващ за установяване на трайна...
Програма за намаляване на популацията и трайно решаване на проблема с безстопанствените кучета на територията на община чипровци настоящата програма е приета с решение №182 iconПрограма за намаляване на популацията и трайно решаване на проблема с безстопанствените кучета на територията на община роман
Целта на тази Програма е като се използват хуманни методи да се постигне нов съвременен подход, способстващ за установяване на трайна...
Програма за намаляване на популацията и трайно решаване на проблема с безстопанствените кучета на територията на община чипровци настоящата програма е приета с решение №182 iconПрограма за намаляване на популацията и трайно решаване на проблема с безстопанствените кучета на територията на община елхово нормативна уредба и международен опит
Ръхпопулацията на скитащи кучета, както в населените така и извън населените територии. По долу са цитирани извадки от нормативни...
Програма за намаляване на популацията и трайно решаване на проблема с безстопанствените кучета на територията на община чипровци настоящата програма е приета с решение №182 iconОбщинска програма за овладяване популацията на бездомните кучета приета с Решение №286/28. 06. 2012 г
Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Казанлък
Програма за намаляване на популацията и трайно решаване на проблема с безстопанствените кучета на територията на община чипровци настоящата програма е приета с решение №182 iconНаредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета и регистрациятана домашни кучета на територията на община сандански раздел I общи положения
Чл (1) Настоящата наредба следва мерките и дейностите към тях, предвидени в „Програма за овладяване популацията на безстопанствените...
Програма за намаляване на популацията и трайно решаване на проблема с безстопанствените кучета на територията на община чипровци настоящата програма е приета с решение №182 iconНаредба №19 за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община провадия
Чл (1). Настоящата наредба следва мерките и дейностите към тях, пред-видени в „Програма за овладяване на популацията на безстопанствените...
Програма за намаляване на популацията и трайно решаване на проблема с безстопанствените кучета на територията на община чипровци настоящата програма е приета с решение №182 iconПрограма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Свищов, приета с Решение №285/30. 08. 2012 г., Прот. №18 община свищов
Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Свищов, приета с Решение №285/30. 08. 2012...
Програма за намаляване на популацията и трайно решаване на проблема с безстопанствените кучета на територията на община чипровци настоящата програма е приета с решение №182 iconНаредб а за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община габрово глава І общи положения
Чл. (1) Настоящата Наредба урежда реда и условията за осъществяване на дейността на Приюта за бездомни животни за овладяване популацията...
Програма за намаляване на популацията и трайно решаване на проблема с безстопанствените кучета на територията на община чипровци настоящата програма е приета с решение №182 iconПрограма за овладяване популацията на безстопанствените кучета
Анализ на ситуацията с безстопанствените кучета на територията на Община Пазарджик
Програма за намаляване на популацията и трайно решаване на проблема с безстопанствените кучета на територията на община чипровци настоящата програма е приета с решение №182 iconНаредб а за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община летница
Чл. (1) Настоящата Наредба урежда редът и условията за осъществяване на дейностите на Община Летница за овладяване популацията на...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом