Конспект по органична химия
ИмеКонспект по органична химия
Дата на преобразуване13.06.2013
Размер80.98 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://www.mu-varna.bg/BG/Structure/Pharmacy/Documents/konspekti/2k/org_himiq.doc
КОНСПЕКТ ПО ОРГАНИЧНА ХИМИЯ

ЗА СПЕЦИАЛНОСТ МАГИСТЪР-ФАРМАЦЕВТ

2012/2013 уч. година


ВЪГЛЕВОДОРОДИ

АЛКАНИ. Получаване на алкани. Реакции на алкани. По-важни алкани: метан, етан, бутани.

ЦИКЛОАЛКАНИ. Реакции на циклоалкани. По-важни циклоалкани: циклопропан, циклобутан, циклопентан, циклохексан.

АЛКЕНИ И ЦИКЛОАЛКЕНИ. Реакции на алкени и циклоалкени. По-важни алкени и циклоалкени: етилен, 1-бутен, 2-бутен.

ВЪГЛЕВОДОРОДИ СЪС СПРЕГНАТИ ДВОЙНИ ВРЪЗКИ. Реакции на 1,3-диени. По-важни въглеводороди със спрегнати двойни връзки: 1,3-бутадиен, изопрен.

АЛКИНИ И ЦИКЛОАЛКИНИ. Реакции на алкини и циклоалкини. По-важни алкини и циклоалкини: ацетилен, винилацетилен, бензин.


АЛКОХОЛИ И ФЕНОЛИ

Получаване на алкохоли и феноли. Реакции на алкохолите и фенолите. По-важни алкохоли и феноли: метанол, етанол, изопропилов алкохол, палмитилов алкохол, алилов алкохол, етиленгликол, глицерол, фенол, пирокатехин, резорцин, канабидиол, хидрохинон, пирогалол.


ТИОЛИ (ТИОАЛКОХОЛИ И ТИОФЕНОЛИ)

Реакции на тиоли.


ЕТЕРИ

Физични свойства на етери. Получаване на етери. Реакции на етери. По-важни етери: диетилов етер, винилметилов етер, анизол, алилфенилов етер, гваякол, вератрол, анетол, евгенол, сафрол, кониферилов алкохол, синапинов алкохол.


ЕПОКСИДИ (ОКСИРАНИ)

Получаване на епоксиди. Реакции на оксирани. По-важни представители: оксиран (етиленов оксид), метилоксиран (пропиленов оксид), 2-хлорометилоксиран (епихлорхидрин), бензенов оксид.


АМИНИ

Получаване на амини. Реакции на амини. По-важни амини: метиламин, диметиламин, триметиламин, неврин, етилендиамин, путресцин, кадаверин, хексаметилендиамин, анилин, дифенил амин, o-, m-, p-фенилендиамин.


ДИАЗОСЪЕДИНЕНИЯ

Получаване на диазоалкани. Реакции на диазоалкани. По-важни алифатни диазосъединения: диазометан, диетилов естер на диазооцетна киселина.

Арендиазониеви соли. Получаване на арендиазониеви соли. Реакции на арендиазониевите соли.


Аминоалкохоли и аминофеноли

Коламин. Холин. Ацетилхолин. 4-Аминофенол. Адреналин.


Сулфонамиди

Получаване. Реакции. По-важни представители: сулфацетамид, сулфакарбамид.


АЛДЕХИДИ И КЕТОНИ

Получаване на алдехиди и кетони. Реакции на алдехиди и кетони. По-важни алдехиди и кетони: формалдехид, ацеталдехид, акролеин, кротонов алдехид, бензалдехид, ацетон, бензофенон.


ДИКАРБОНИЛНИ СЪЕДИНЕНИЯ

1,2 – Дикарбонилни съединения. Получаване на 1,2-дикарбонилни съединения. Реакции на 1,2-дикарбонилни съединения. По-важни 1,2-дикарбонилни съединения: глиоксал, метилглиоксал, диацетил, бензил.

1,3-Дикарбонилни съединения. Получаване на 1,3-дикарбонилни съединения ( Клайзенова кондензация ). Реакции на 1,3-дикарбонилни съединения. По-важни 1,3-дикарбонилни производни: малонов диалдехид, формилацетон, ацетилацетон.


1,4-Дикарбонилни съединения. По-важни 1,4-дикарбонилни съединения: янтарен диалдехид, ацетонилацетон, трикетоиндан.


КАРБОКСИЛНИ КИСЕЛИНИ

МОНОКАРБОКСИЛНИ КИСЕЛИНИ. Получаване на моно-карбоксилни киселини. Реакции на монокарбоксилни киселини. По-важни монокарбоксилни киселини: мравчена, оцетна, n-маслена, акрилова, метакрилова, кротонова, олеинова, бензоена, фенилоцетна киселина.

ДИКАРБОКСИЛНИ КИСЕЛИНИ. Получаване. Реакции на дикарбоксилни киселини. По-важни представители: оксалова, малонова, ятарна, глутарова, адипинова, пимелинова, малеинова, фумарова, фталова киселина.


ФУНКЦИОНАЛНИ ПРОИЗВОДНИ НА МОНО-КАРБОКСИЛНИТЕ КИСЕЛИНИ

Анхидриди на карбоксилните киселини. Получаване. Реакции на анхидриди.

Киселинни халогениди (ацилхалогениди). Получаване. Реакции на ацилхалогенидите. По-важни представители: ацетилхлорид, бензоилхлорид.

Eстери на карбоксилни киселини. Получаване. Реакции на естерите на карбоксилни киселини. По-важни представители: етилацетат, винилацетат, метилметакрилат. Фосфолипиди: кефалини, лецитини, серинфосфатиди.

Амиди на карбоксилните киселини. Получаване. Реакции на амидите. По-важни представители: формамид, N,N-диметилформамид.


Нитрили на карбоксилните киселини. Получаване. Реакции на нитрили. По-важни предствители: циановодород, ацетонитрил, акрилонитрил.


ХАЛОГЕНОКАРБОКСИЛНИ КИСЕЛИНИ

Получаване. Реакции на халогенокарбоксилните киселини. По-важни представители: хлорооцетна, трихлорооцетна киселина.

ХИДРОКСИКАРБОКСИЛНИ КИСЕЛИНИ


Получаване. Рекации на хидроксикарбоксилните киселини. По-важни представители с алкохолни групи: гликолова, млечна, ябълчена, винена, лимонена, бадемена, тропова киселина. Фенолкарбоксилни киселини. По-важни представители: салицилова, галова киселина. Производни.

АЛДЕХИД- И КЕТОКАРБОКСИЛНИ КИСЕЛИНИ (ОКСОКАРБОКСИЛНИ)

Получаване. По-важни представители: гликолова, пирогроздена киселина. Характерни реакции за α-кетокарбоксилните киселини. Ацетоцетна киселина, ацетоцетов естер, левулинова киселина, 9-кето-2-деценова киселина, простагландини.


ПРОИЗВОДНИ НА ВЪГЛЕРОДНАТА КИСЕЛИНА

Халогенопроизводни на въглеродната киселина. Естери на въглеродната киселина. Амиди на въглеродната киселина. Естери на карбаминовата киселина (уретани). Реакции на уретаните. Изоцианова киселина. Изоцианати. Цианати. Карбамидхлорид. Цианамид. Карбамид. Гуанидин. Производни на гуанидина: аргинин, креатин, креатинин.


АМИНОКАРБОКСИЛНИ КИСЕЛИНИ

Получаване на α-аминокарбоксилни киселини. Реакции на α-аминокарбоксилни киселини. Титрувални криви. Идентификация на α-аминокарбоксилните киселини. По-важни α-аминокарбоксилни киселини: глицин, хипурова киселина, тироксин.


ПЕПТИДИ

По-важни представители: глутатион, грамицидин S, окситоцин, вазопресин, АКТХ, инсулин. Определяне последователността на аминокиселинните остатъци. Синтез на пептиди.


ВЪГЛЕХИДРАТИ

МОНОЗАХАРИДИ. Класификация, номенклатура и стереохимия на монозахариди. Конфигурация на алдозите. Реакции на монозахариди. По-важни монозахариди: D-рибоза, D-глюкоза, D-галактоза, D-маноза, D-фруктоза, 2-дезокси-D-рибоза, D-глюкозамин, D-галактозамин, N-метил-L-глюкозамин, аскорбинова киселина.

ОЛИГОЗАХАРИДИ. По-важни дизахариди: трехалоза, захароза, малтоза, лактоза, целобиоза, гентиобиоза. Начин на свързване на монозахаридните остатъци.

ПОЛИЗАХАРИДИ. Нишесте. Гликоген. Целулоза. Хетерополизахариди – мукополизахариди. Хондроитинсулфат. Хиалуронова киселина.


ХЕТЕРОЦИКЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ

ХЕТЕРОЦИКЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ С ЕДИН АЗОТЕН АТОМ.


Пирол. Получаване на пирол. Реакции на пирола. Пиролидин, пиролидон, N-метилпиролидон, пролин.

Индол. Получаване. Реакции на индола. По-важни представители: скатол, 3-индолилоцетна киселина, индоксил, карбазол.

Пиридин. Получаване. Реакции на пиридина. По-важни представители: α-, γ-пиколин, 2-, 4-хидроксипиридин, витамин В6, пиколинова киселина, никотинова киселина, изоникотинова киселина. Пиперидин.

Хинолин. Получаване. Реакции на хинолина. Изохинолин.


МНОГОЧЛЕННИ (ВИСШИ) ХЕТЕРОЦИКЛИ.

Порфин. Хемоглобин. Хлорофил. Витамин В12. Тетразапорфин.

ХЕТЕРОЦИКЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ С ДВА И ПОВЕЧЕ АЗОТНИ АТОМА.


Пиразол. Получаване. Реакции на пиразола. По-важни производни: 2-пиразолони, 5-пиразолони.

Имидазол. Получаване. Реакции на имидазола. Хистидин.

Пиримидин. Получаване. По-важни производни: урацил, тимин, цитозин, барбитурова киселина, алоксан.

Пурин. Получаване. По-важни представители: пикочна киселина, ксантин, теофилин, теобромин, кофеин, хипоксантин, аденин, гуанин.

Птеридин. Фолиева киселина.


1,3,5-Триазин. Получаване. По-важни представители: цианурова киселина, меламин.


ХЕТЕРОЦИКЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ С КИСЛОРОДЕН АТОМ

Фуран. Получаване. Реакции на фурана. По-важни представители: тетрахидрофуран, пиролигава киселина.

Кумарон. Получаване.

α-Пиран. Получаване на пирилиевите соли. α-Пирон. Получаване.

ϒ-Пиран. ϒ-Пирон. Получаване.

α-Хромен. Получаване на хромилиеви соли. Кумарин (α-хромон). Получаване.

ϒ-Хромен. ϒ-Хромон. Получаване. Флавилиеви соли. Хидроксифлавони. Представители: лутеолин, кварцетин.

Ксантен. Получаване. Ксантхидрол. Получаване. Ксантон.


ХЕТЕРОЦИКЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ СЪС СЕРЕН АТОМ

Тиофен. Получаване. Реакции.

Тионафтен. Получаване. Реакции.Тиофтен.

Тиолан. Получаване. Реакции. Тиоландиоксид (сулфолан). Биотин.


НУКЛЕИНОВИ КИСЕЛИНИ

Общи сведения за структурата на нуклеиновите киселини. Нуклеотиди. Нуклеозиди. Важни представители. Образуване на ДНК. Образуване на РНК.


КОНФОРМАЦИЯ

Конформация на алкани. Конформация на циклоалкани. Конформация на въглехидрати.


АЛКАЛОИДИ

Обща характеристика. Биологично значение. Представители: теобромин, теофилин, кофеин, адреналин, никотин, атропин, хинин, морфин, кодеин, хероин.


ВИТАМИНИ

Хидровитамини. Представители: витамин B1, витамин B2, пантотенова киселина, витамин B6, витамин РР, витамин С, биотин.

Липовитамини. Представители: витамин А, витамин D, витамин E, витамин K.


ЛИТЕРАТУРА


  1. Черкезова Р., Т. Христова, Ръководство по органична химия за студенти по фармация. Варна, Издателска къша СТЕНО, 2012.

  2. Лекции по органична химия за студенти по фармация. доц. Р. Черкезова, 2012/2013.

  3. Учебно помагало по органична химия за студенти по фармация, част I, 2012.

  4. Учебно помагало по органична химия за студенти по фармация, част II, 2013.

  5. Хауптман З. Грефе Ю., Ремане Х., Органична химия (прев. от немски). София, Наука и изкуство, 1985.

  6. Иванов Д., Учебник по органична химия (шесто преработено и допълнено издание). София, Наука и изкуство, 1964.

  7. Аlbert A. Chemie der Heterocyclen. Weinheim/Bergstrabe: Verlag Chemie GmbH 1962.

  8. Петров Г., Органична химия (четвърто преработено издание). София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2006.Изготвил: доц. Р. Черкезова

/Р-л Катедра Медико-биологични науки/

Свързани:

Конспект по органична химия iconФонд "научни изследвания"
Бан се извършват фундаментални и научно-приложни изследвания, провежда се обучение на специалисти в областите на синтетичната органична...
Конспект по органична химия iconОрганична химия
Методично ръководство: Катедра “Органична химия и микробиология”, тел. 032/642-526 Факултет: технологичен, тел. 032/603-620, факс...
Конспект по органична химия iconКатедра "органична химия и микробиология"
Методично ръководство: Катедра “Органична химия и микробиология”, тел. 032/642-526
Конспект по органична химия iconРецензи я по конкурса за получаване на научното звание "Доцент" по научна специалност "Биоорганична химия, химия на природните и физиологично
Институт по органична химия с Център по фитохимия при бан – София в дв бр. 32 от 27 2010 г
Конспект по органична химия iconКонкурс на Институт по органична химия с Център по фитохимия бан за получаване на академичната длъжност
Химична кинетика и катализ” за нуждите на лаборатория „Органични реакции върху мезопорести материали” обявен в дв бр. 45/14. 06....
Конспект по органична химия iconХимикотехнологичен и металургичен университет софия
Физикохимия; Органична химия, Топлотехника; Процеси и апарати; Химия на природните горива
Конспект по органична химия iconРецензия по конкурс за заемане на академична длъжност „Професор по Органична химия с шифър 01. 05. 03. за нуждите на Медицински Университет Плевен обявен в
Органична химия с шифър 01. 05. 03. за нуждите на Медицински Университет Плевен обявен в Държавен вестник брой 91 от 18. 11. 2011...
Конспект по органична химия iconКоординатор в областта на химията на природните вещества на Балканите. В иохцф бан се извършват фундаментални и научно-приложни изследвания, провежда се
Бан се извършват фундаментални и научно-приложни изследвания, провежда се обучение на специалисти в областите синтетичната органична...
Конспект по органична химия iconХимикотехнологичен и металургичен университет софия
Входящи: от окс „бакалавър” Органична химия, Физикохимия, Естествени високомолекулни съединения, Аналитична химия, Материали за кожарското...
Конспект по органична химия iconКонспект за Държавен изпит по Органична химия
Селективни трансформации на органични съединения. Създаването на въглерод-въглерод връзки- ключов проблем в органичния синтез. Използуване...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом