Наредб а за символите, празниците, почетните звания, почетните знаци и награди на община никопол главапърв а общи положения чл. 1
ИмеНаредб а за символите, празниците, почетните звания, почетните знаци и награди на община никопол главапърв а общи положения чл. 1
Дата на преобразуване17.10.2012
Размер60.75 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.nikopol-bg.com/assets/ObS/naredbi/simvolite_i_pochetnite_znaci.doc
Н А Р Е Д Б А


ЗА СИМВОЛИТЕ, ПРАЗНИЦИТЕ, ПОЧЕТНИТЕ ЗВАНИЯ, ПОЧЕТНИТЕ ЗНАЦИ И НАГРАДИ НА ОБЩИНА НИКОПОЛ


Г л а в а п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл.1. Настоящата Наредба урежда вида, съдържанието, начина на използване, условията и критериите за присъждане на символите, празниците, почетните звания, почетните знаци и награди на Община Никопол.


Г л а в а в т о р а

СИМВОЛИ НА ОБЩИНА НИКОПОЛ


Чл.2. (1) Символите на Община Никопол са:

1. Знаме на Община Никопол;

2. Герб на Община Никопол;

3. Ключ на Община Никопол;

4. Химн на Никопол;

5.Символът на Никопол.

(2) Забранява се използването на символите на Община Никопол за:

1. Политически, религиозни и антибългарски цели;

2.Търговска реклама, запазена марка и други дейности на физически и юридически лица.

Чл.3. (1) Знамето на община а Никопол се изработва от син копринен плат в правоъгълна форма, върху което отчетливо е изобразен гербът на община Никопол и надпис под него „Община Никопол”. /Приложение № 1/

(2) Знамето на община Никопол е постоянно издигнато:

1. Пред входа на административната сграда на Община Никопол;

2. В залата за провеждане на заседания на Общински съвет- Никопол;

3. В кабинета на Кмета на Община Никопол и Председателя на Общински съвет- Никопол;

4. На сградите на кметствата в Община Никопол, на общинските образователни и културни институции, както и търговски дружества, където принципал е Общински съвет-Никопол.

(3) Оригиналът на Знамето на Община Никопол се патентова в патентното ведомство на Република България и съхранява в кабинета на кмета на Община Никопол.

Чл.4. (1) Гербът на Община Никопол е в син цвят, представлява щит с вписани в него елементи: крепостна стена и крепостна порта с легнал пред нея лъв – от времето на Иван Шишман, а под нея вълните на река Дунав. /Приложение №2/

(2) Гербът на Община Никопол се поставя:

1. Пред входа на административната сграда на Община Никопол;

2. В залата за провеждане на заседания на Общински съвет;

3. В кабинета на Кмета на Община Никопол и Председателя на Общински съвет.

Чл.5.(1) Ключът на Община Никопол е символ на изпълнителната власт в Общината и представлява художествено изработен ключ от ковък метал с големина 20 см.

(2) Ключът на Община Никопол се връчва на Кмета на Община Никопол при встъпване в длъжност, след полагане на клетва пред Общински съвет-Никопол. Той е преходен и се предава на всеки следващ кмет.

(3) Копие от ключа на Община Никопол се връчва от кмета на Община Никопол на държавни ръководители, кметове на побратимени градове и други официални представители на чужди държави за изключителните им заслуги към България и Община Никопол, при удостояване със звание „Почетен гражданин на Никопол”, както и в знак на гостоприемство, добра воля и желание за сътрудничество.

(4) Оригиналът на Ключа на Община Никопол се патентова в патентното ведомство на Република България и съхранява в кабинета на кмета на Община Никопол.

Чл.6. Химнът на Никопол е песента „Град на вековете” по стихове на поета Иван Рудников, написани през 1967 г. и музика на никополски учители. /Приложение №3/

Чл.7 Символът на град Никопол е „Шишманова крепост” /Приложение №4/ и се изобразява върху почетни грамоти и поздравителни адреси.


Г л а в а т р е т а

ДЕН И ПРАЗНИК НА НИКОПОЛ


Чл.8. (1) Празникът на Никопол е 15-ти август – храмов празник на църквата ”Успение на Пресвета Богородица”.

(2) Девиз на празника на Никопол е „Традиция и съвременност”

(3) Церемонията по честването на Деня на Никопол се организира и провежда от кмета на а Община Никопол.

(4) Подготовката и провеждането на Деня на Община Никопол се финансира от:

1. Бюджета на Община Никопол;

2. Спонсорство, дарения и реклами;

3. Други разрешени от закона източници.

Чл.9. /1/ Ежегодно датите за провеждане на тържествата, свързани с Деня на град Никопол се определят от Кмета събрано календара за съответната година.

/2/ Денят 15 август е неработен за град Никопол.


Г л а в а ч е т в ъ р т а

ПОЧЕТНИ ЗВАНИЯ НА ОБЩИНА НИКОПОЛ


Чл.10. Почетните звания на Община Никопол са:

1.Почетен гражданин ;

Чл.11. Званието „Почетен гражданин на Никопол” се присъжда на български и чуждестранни граждани за:

1. Изключителни заслуги за развитието на община Никопол;

2.Изключителни постижения в областта на обществено-политическия, стопанския, научния, културния, социалния и спортния живот;

3. Изключителен принос, свързан с популяризирането на името на Никопол и Община Никопол;

4. Дарителство с непреходна стойност и обществена значимост;

5. Проявен изключителен героизъм.

Чл. 12 (1) Писмено предложение за удостояване със званието „Почетен гражданин на Никопол” могат да правят:

1. Председателят на Общински съвет-Никопол;

2. Кметът на Община Никопол;

3. Общински съветници;

(2) Писменото предложение за удостояване със званието „Почетен гражданин на Никопол” се адресира до Председателя на Общински съвет-Никопол. Разглежда се от Комисия в състав: Председател на Общински съвет-Никопол и председатели на постоянни комисии в Общински съвет-Никопол. Комисията се председателства от Председателя на Общински съвет-Никопол, свиква се от него 2 пъти в годината и взема решение с гласовете на повече от половината от присъстващите. Предложенията могат да се правят целогодишно.

(3) Писменото предложение за удостояване със званието „Почетен гражданин на Никопол” се внася на заседание на Общински съвет-Никопол от Председателя на Общински съвет-Никопол след решение на Комисията по ал.2 и се приема с гласовете на повече от половината общински съветници.

Чл. 13. Званието „Почетен гражданин на Никопол”, придружено с плакет „Почетен гражданин”/Приложение №5/ се връчват на тържествена церемония /тържествено заседание на Общинския съвет-Никопол от Кмета на Община Никопол и се вписват в регистър на Почетните граждани на Никопол, който се съхранява от кмета на Общината.

Чл.14. (1) Званието „Почетен гражданин на Никопол” се отнема с решение на Общински съвет на лица:

1. Осъдени за умишлени престъпления от общ характер с влязла в сила присъда;

2. Със свои действия и послания петнят доброто име на Община Никопол и Р.България.

(2) Решението за отнемане на званието се взема от Общински съвет Община Никопол с мнозинство от две трети.


Г л а в а п е т а

ПОЧЕТНИ ЗНАЦИ НА ОБЩИНА НИКОПОЛ


Чл.15. Почетните знаци на Община Никопол са:

1. Почетна грамота;

2. Почетен плакет;

Чл.16. Почетната грамота на Община Никопол се връчва от Кмета на Община Никопол на обществени организации, институции и граждани на Община а Никопол за доказани обществени заслуги, както и по случаи на кръгли годишнини.

Чл.17.(1) Почетният плакет може да бъде изработен от различни материали, в различна форма и размер, с вградено изображение на герба на Община Никопол./Приложение №6/

(2) Почетният плакет се утвърждават от Кмета на Община Никопол.

(3) Почетният плакет се връчва на официални гости на Община Никопол, на домакини, на които гостуват наши делегации, на граждани на Община Никопол за доказани значими заслуги към Община Никопол, както и по случаи на кръгли годишнини.


Г л а в а ш е с т а

ГОДИШНИ НАГРАДИ НА КМЕТА НА ОБЩИНА НИКОПОЛ


Чл.18 (1) Годишните награди на Кмета на Община Никопол са:

1. Награда „ОБЩИНА НИКОПОЛ” за изкуство, образование и наука;

2. Награда „ОБЩИНА НИКОПОЛ” за бизнесмен на годината;

3. Награда „ОБЩИНА НИКОПОЛ” за спортист на годината;

4. Награда „ОБЩИНА НИКОПОЛ” за земеделски производител;

(2) Кметът на Община Никопол създава вътрешен регламент за определяне на призьорите и удостояване с наградата - метална пластика.


Г л а в а с е д м а

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§1.Наградите и почетните знаци на Община Никопол се връчват от Кмета на Община Никопол или упълномощено от него длъжностно лице.

§2.За наградите по чл.5 и чл.18 в петмесечен срок да бъдат утвърдени от Кмета на община Никопол идейни проекти.

§3.В шестмесечен срок след приемането на Наредбата Кмета на Община Никопол чрез конкурси и други възложителни и организационни процедури предприема действия за изработване на визираните в Наредбата символи, награди и знаци.

§4.Тази Наредба отменя всички досегашни регламентирани и нерагламентирани разпоредби, символи и знаци, използвани в Община Никопол.

§5.Наредбата влиза в сила три дни сред публикуването и на сайта на община Никопол.


Настоящата Наредба е приета с Решение №550/16.09.2011г. на Общински Съвет-Никопол .


ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Н И К О П О Л


/инж.П.Стоянов/


Свързани:

Наредб а за символите, празниците, почетните звания, почетните знаци и награди на община никопол главапърв а общи положения чл. 1 iconРепубликабългари я общинацарев о наредб а
Чл Настоящата Наредба урежда вида, съдържанието, начина на използване, условията и критериите за присъждане на символите, почетните...
Наредб а за символите, празниците, почетните звания, почетните знаци и награди на община никопол главапърв а общи положения чл. 1 iconДокладназаписк а
Докладна записка и мотиви за приемане на наредба за символите, празниците,почетните звания, почетните знаци и награди на община Карнобат,...
Наредб а за символите, празниците, почетните звания, почетните знаци и награди на община никопол главапърв а общи положения чл. 1 iconНаредба за символите, почетните знаци и звания на община нова загора
Чл. Настоящата наредба урежда материята относно символите, почетните знаци и звания на Община Нова Загора, както и условията и критериите...
Наредб а за символите, празниците, почетните звания, почетните знаци и награди на община никопол главапърв а общи положения чл. 1 iconОбщи положения
Чл Тази наредба урежда вида, съдържанието, начина на използване, реда на избор и връчване на символите, почетните знаци, отличията...
Наредб а за символите, празниците, почетните звания, почетните знаци и награди на община никопол главапърв а общи положения чл. 1 iconНаредба за
Чл. Настоящата наредба урежда материята относно символите, почетните знаци и звания на Община Нова Загора, както и условията и критериите...
Наредб а за символите, празниците, почетните звания, почетните знаци и награди на община никопол главапърв а общи положения чл. 1 iconОбщински съвет роман наредба
Чл Тази Наредба урежда материята относно символите, почетните знаци и звания на Роман както и условията и критериите за присъждането...
Наредб а за символите, празниците, почетните звания, почетните знаци и награди на община никопол главапърв а общи положения чл. 1 iconПърва общи положения
Чл. Тази наредба урежда вида и съдържанието на символите, почетните звания, отличията, паметниците знаци и наградите на община Кубрат,...
Наредб а за символите, празниците, почетните звания, почетните знаци и награди на община никопол главапърв а общи положения чл. 1 iconНаредб а
Чл Тази Наредба урежда вида и съдържанието на символите, почетните знаци и звания на град Своге, както и условията, критериите и...
Наредб а за символите, празниците, почетните звания, почетните знаци и награди на община никопол главапърв а общи положения чл. 1 iconРешение №43 Взето с протокол №4 от 29. 03. 2006г
Относно: Приемане на Наредба за символите, почетните знаци и звания на Община “Марица”
Наредб а за символите, празниците, почетните звания, почетните знаци и награди на община никопол главапърв а общи положения чл. 1 iconОбщина костенец
Чл. Настоящата наредба урежда вида, съдържанието, начина на използване, реда на избор и връчване на символите, почетните знаци, отличията...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом