Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Покана за трети прием на заявления за подпомагане по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности
ИмеПрограма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Покана за трети прием на заявления за подпомагане по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности
Дата на преобразуване13.06.2013
Размер44.32 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://prsr.government.bg/Admin/upload/Media_file_bg_1359337013.docМЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА «ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО»

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони –

Европа инвестира в селските райони

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013 г.ПОКАНА

За трети прием на заявления за подпомагане по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” от Стратегията за местно развитие на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово” по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.


Схемата за безвъзмездна финансова помощ по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.


I . Финансовата помощ е предназначена за земеделски производители от селските райони. Мярката предоставя безвъзмездна помощ на земеделски производители за инвестиции в неземеделски дейности.

II. Допустими бенефициенти - еднолични търговци (ЕТ) и юридически лица (ЮЛ), които:

1. са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите и са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията;

2. са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за

създаване и поддържане на регистър на земеделските производители и/или като тютюнопроизводители по Закона за тютюна и тютюневите изделия и

3. имат седалище или клон със седалище на територията на МИГ и са микро, малко или средно предприятие по смисъла на чл. 3 от Закона за малки и средни предприятия и имат приход минимум 50 % през предходната година на кандидатстването от земеделска дейност, преработка на земеделска продукция и/или услуги директно свързани със земеделски дейности, включително от получена публична финансова помощ директно свързана с извършването на тези дейности и услуги.

Бенефициентите по проекти да имат постоянен адрес – за физическите лица, и седалище – за еднолични търговци и юридическите лица, на територията на МИГ и отговарят на условията по чл. 13 от Наредба № 30/11.08.2008 г. на МЗХ.


III. Допустими дейности : Допустими са само проекти, чийто дейности се осъществяват на територията на МИГ и са за:

  1. Развитие на селски туризъм – Подобряване или обновяване на сгради или помещения /вкл. вертикална планировка/ от съществуващата туристическа инфраструктура, ремонти на къщи за гости, хижи и други обекти за настаняване, включително реклама на туристически продукт – информационни материали, интернет сайтове и др.

  2. Изграждане на еко-пътеки и места за наблюдение на птици, животни, растения и др.

  3. Стимулиране развитието на занаятите (традиционни дърводелство, грънчарство, тъкачество, медникарство и др., производство на сувенири и пр.).

  4. Подобряване на материалната база в заведения за социални услуги (социален патронаж, домове за възрастни хора и пр.)

  5. Подпомагане създаването на бизнес в сферата на битовите услуги.

  6. Подпомагане създаването на бизнес в сферата на техническите услуги (ремонт на автомобили и селскостопански машини и др.)

  7. Модернизиране на ветеринарните лечебни заведенияIV. Минимален размер на общите допустими разходи за един проект - 5000 лева,

Максимален размер на общите допустими разходи за един проект - 30 000 лева.

Финансовата помощ за приетите заявления в периода на приема включва: 100% от бюджета по мярката за 2013 година, в размер на 50 000 лева, както и неусвоения бюджет от предишни периоди на прием.


V. Финансовата помощ е в размер на 70 на сто от одобрените разходи, но не повече от левовата равностойност на 200 000 евро за период от три последователни данъчни години – годината на плащане и две предходни години. За проекти в сектор „сухопътен транспорт” финансовата помощ не може да надхвърля левовата равностойност на 100 000 евро за три последователни данъчни години – годината на плащане и две предходни години.

Проекти за инвестиции в „сухопътен транспорт” не могат да бъдат комбинирани с други допустими дейности по смисъла на тази мярка.


VI. Кандидатите трябва да отговарят и на следните условия:

1. нямат изискуеми задължения към Държавен фонд "Земеделие";

2. не са в открито производство по несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност;

3. не са в производство по ликвидация;

4. нямат изискуеми публични задължения към държавата и общините от територията на МИГ .

Изискванията по ал. 4, т. 2 и 3 не се отнасят за физическите лица.

5. Не се предоставя финансова помощ в случай, че кандидатът/ползвателят на помощта или негов законен или упълномощен представител попада в някоя от категориите, определени в чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96, параграф 2, буква "а" от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности (обн., ОВ L, бр. 248 от 16 септември 2002 г.).

6. Финансова помощ не се предоставя на кандидати/ползватели на помощта, които не са независими предприятия по смисъла на чл. 4, ал. 2 от Закона за малките и средните предприятия и за които се установи, че са учредени или преобразувани с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката по СМР и ПРСР.


VII. Период на консултиране при подготовка проектите - от 04.02.2013 г. до 04.05.2013 г. в офиса на МИГ по график изготвен от Изпълнителния директор на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово” както следва:


Вторник 14.00-16.00 часа

Четвъртък 14.00-16.00 часа


VIII. Период на приемане на Заявленията за подпомаганеот 05.05.2013г. до 19.05.2013 г. всеки работен ден от 8,30 часа до 17,00 часа. Документите ще се приемат в офиса на МИГ на адрес: гр.Панагюрище , ул „Макгахан” №2, ет. 2.

Телефони за контакти: Лучко Македонски – Изп. Директор 0882270816

Нонка Костова – Експерт СМР – 0882270815

Мария Нейчева- Експерт СМР - 0882270814

Офис на МИГ – 0357/98970


Подробна информация и необходимата за кандидатстване документация по съответните мерки от Стратегията за местно развитие са публикувани на следния интернет адрес: http://www.lagpsl.com


Документите за кандидатстване по образец могат да бъдат получени и от офиса на МИГ ”Панагюрище, Стрелча, Лесичово”.

Свързани:

Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Покана за трети прием на заявления за подпомагане по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности iconКандидатстване с проекти на територията на миг харманли и приемане на заявления за подпомагане по мярка 311 "разнообразяване към неземеделски дейности" от
Разнообразяване към неземеделски дейности“ от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013...
Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Покана за трети прием на заявления за подпомагане по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности iconПрограма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Покана за трети прием на заявления за подпомагане по мярка
За трети прием на заявления за подпомагане по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” от Стратегията за...
Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Покана за трети прием на заявления за подпомагане по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности iconЕвропейски земеделски фонд за развитие на селските райони: европа инвестира в селските райони министерство на земеделието и храните държавен фонд „земеделие
Приемане на заявления за подпомагане по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” от Програмата за развитие на селските...
Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Покана за трети прием на заявления за подпомагане по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности iconУказания за попълване на бизнес-план и заявление за подпомагане по мярка 311
Бизнес-план” и “Заявление за подпомагане” от Наредбата по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” от приоритетна ос...
Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Покана за трети прием на заявления за подпомагане по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности iconПрограма за развитие на селските райони 2007 2013
Индикатори за измерване на постигнатото при изпълнение на проекти по мярка 311 „разнообразяване към неземеделски дейности“
Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Покана за трети прием на заявления за подпомагане по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности iconЕвропейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Чл. 2
Наредба № от г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Разнообразяване към неземеделски дейности”...
Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Покана за трети прием на заявления за подпомагане по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности iconПрограма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Покана за приемане на заявления за подпомагане по мярка 321
Основни услуги за икономиката и населението в селските райони” от Стратегията за местно развитие 2010-2015 на снц «миг – Ардино»...
Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Покана за трети прием на заявления за подпомагане по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности iconПрограма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Покана за приемане на заявления за подпомагане по мярка 322
Обновяване и развитие на селата” от Стратегията за местно развитие 2010-2015 на снц «миг – Ардино» по Програмата за развитие на селските...
Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Покана за трети прием на заявления за подпомагане по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности iconПрограма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Покана за приемане на заявления за подпомагане по мярка 312
Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия ” от Стратегията за местно развитие 2010-2015 на снц «миг – Ардино» по Програмата...
Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Покана за трети прием на заявления за подпомагане по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности iconЕвропейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г
Приемане на заявления за подпомагане по мярка 321,,Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом