Български език и литература
ИмеБългарски език и литература
страница1/6
Дата на преобразуване13.06.2013
Размер355.84 Kb.
ТипЛитература
източникhttp://kerettanterv.ofi.hu/k1_10_nemzetisegi/bolgar/10.1.2.6_bolgar_nyelvoktato_ford_9-12_mk.doc
  1   2   3   4   5   6


БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

(За училища с преподаване на унгарски език и училища за допълнително възпитание и обучение по роден език)

ІХ-ХІІ клас


В ІХ-Х клас съдържанието на предмета български език и литература се базира на резултатите, постигнати в V-VІІІ клас. Основната цел е по-нататъшно развитие на езиковите компетенции на учниците по български език. Другата цел на малцинственото обучение по език е учениците да се запознаят с най-важните епохи, автори и произведения от българската литература в степен, която да поддържа интереса на учениците към ученето на българския език и за по-добро опознаване на хората, говорещи български, и тяхната култура.

След изпълнените с радост игрови занимания и началния успех, учениците ще се запознаят и ще се научат да използват езикови средства, с помощта на които да създадат правилно формулирани, смислени изказвания. Те трябва да са наясно с принципите на организиране и структуриране на изказването, с правилата, валидни за цялостното езиково общуване, които зависят от пола, възрастовата група, социалната среда и националните особености. В процеса на усвояването на езика учениците се запознават с българската литература и култура, народните обичаи и традиции, които ще им помогнат при оформянето на националната идентичност. За успеха на езиковото обучение важна роля играе включването в процеса на обучение на знанията, интересите, потребностите, езиковите и неезиковите умения на ученика. Същевременно ученето на език – поради разнообразието на темите, както и поради това, че повече от всички други предмети създава възможности за разговор, е изключително важно в процеса на развитие на личността. Другият ключ към успеха е постоянната положителна обратна връзка, насърчаването на напредъка на учениците, спрямо самите себе си.

В ІХ-Х клас учениците учат български език 4 часа седмично.


ІХ-Х клас


Преди да постъпят в гимназията, учениците са учили български език осем години. Първите стъпки за учене на езика се заменят със съзнателно и целенасочено езиково обучение. В съответствие с възрастовите си особености учениците се изразяват правилно на български език на все повече теми. В края на Х клас знанията на учениците по български език им дават възможност да съберат информация за обкръжаващия ги свят на роден език и да се възползват съзнателно от тази възможност.

Целта е по-нататъшното развитие на езиковите компетенции, изградени от І до VІІІ клас в основното училище, ученикът се научава да се изразява правилно както устно, така и писмено.

Мотивацията на учениците нараства, ако езиковото обучение създава условия за разработка на учебното съдържание по предмети, интересуващи учениците, на български език и за използване на комуникационни и информационни технологии. Учениците трябва да осъзнаят възможностите за учене на езика в час и извън училището, което ще ги подтикне да направят първи стъпки за самостоятелно усвояване на езици.

Едновременно с езиковото обучение учениците се запознават с най-важните епохи от развитието на българската литература. Освен литературните епохи, те се запознават и с най-изтъкнатите автори и по-важните им произведения.

Целта на обучението по българския език е не само изграждането на подходящи комуникативни компетенции, а и създаването на положително отношение към езика.

Възрастовите характеристики са важни и в този период на езиково обучение. Учителят трябва да има предвид, че повечето ученици изживяват периода на откриване на себе си, самокритични са и въздействието на връстниците им се засилва. Същевременно учителят може да разчита на езиковата креативност на учениците, на уменията им за решаване на проблеми и критическото им мислене. За успеха на езиковото обучение определящ фактор е работата в клас, която подтиква и поддържа мотивацията и създава разнообразни форми на общуване, ведрата атмосфера в класната стая, положителните отзиви, конструктивната подкрепа от страна на учителя, както и оценяването с ясни изисквания. В помощ на учениците е натрупаният опит за прилагане на методите на самооценяване и оценяване на другите, осъзнаването на успешните начинания и откриването на собствените грешки, както и самостоятелното им поправяне.Тематична единица/ Цели на развитието

Слушане с разбиране

45 часа

Знания, на които се опираме

Ученикът разбира често срещаните думи и определени изрази, на непосредствени, лични теми.

Разбира основния смисъл на кратки, ясни и прости съобщения и изказвания.

Възпитателно-развойни цели на тематичната единица

Разбиране на разговорната реч на често срещани, познати теми. Разбиране на ясно формулирани аргументи на участниците в разговора, когато водят диалог.

Разбиране на основната информация от звукови източници, подкрепени с изображения, на теми, които са в кръга на интересите на учениците и, ако се говори относително бавно и разбираемо.

Познания/изисквания за развитие

Междупредметни връзки

Разбиране на основното в изказвания от прост, ежедневен разговор.

Разбиране на по-важните моменти в кратко изказване или лекция на разговорен език на позната тема, формулирани просто и ясно.

Разбиране на проста техническа информация.

Ориентиране в подробно, сложно упътване.

Разбиране на основната информация при телефонен разговор.

Разбиране на основното при слушане на новини на познати теми и прост език по радиото и телевизията и на аудиозапис.


Видове текст и езикови средства:

Информации, инструкции, съобщения, упътвания, новини по телевизията и радиото, кратки интервюта, реклами, песни, видеозаписи.

Информатика: съзнателно ползване на медиите.


Унгарски език и литература: речников запас, извличане на същността, сбит преразказ, правилна артикулация, езикови норми, техники на разбиране на устна реч.


Математика:

множества, логика, заключение, разрешаване на проблема.


Пеене и музика: народни песни.


Драма и танц: възприемане, тълкуване.
Ключови понятия/ понятия

Разговорна реч; разговор; речников запас; обяснение; противоположност; избор.
Тематична единица/ Цели на развитието

Устно общуване

60 часа

Знания, на които се опираме

Ученикът общува на тема училище, дом и свободно време в рамките на прости задачи за затвърждаване.

Участва в кратки разговори.

Задава и отговаря на въпроси в познати, ежедневни ситуации.

Обменя прости мисли и информация на познати теми.

Възпитателно-развойни цели на тематичната единица

Справяне по спонтанен начин в преобладаваща част от езиковите ситуации в ежедневието.

Обмяна на мисли, изразяване на мнение и чувства по теми, свързани с кръга на интересите. Усвояване на най-често срещаните комуникационни сценарии, прилагането им все по-безпроблемно.

Адаптация към комуникативните ситуации.

Познания/изисквания за развитие

Междупредметни връзки

Участие в разговор на познати теми–с молба за повтаряне или обяснение на думи или изрази в случай на нужда.

Просто изразяване на чувства и реагиране на чувствата на другите (напр. харесване, нехаресване, изненада, радост, тъга, интерес и безразличие).

Повдигане и обсъждане на ежедневни проблеми, съпоставяне на възможностите за избор (напр. какво да правя, къде да отида, кое да избера и т.н.).

Участие в разговори, свързани с кръга на интересите, обмяна на информация и мнения.

Проследяване на нишката на разказ, изказване на мнение и проява на интерес за по-нататъшни подробности.

Разрешаване на проблеми, възникнали при подготовка на пътуване и по време на пътуването (напр. набавяне на информации за транспорт, резервиране на хотел, съгласуване на програмата, даване израз на реакциите).

Овладяване на ситуациите, свързани със сферата на услугите в по-малко упражнявани ситуации (напр. в магазина, пощата, банката).

Даване, спазване и искане на прости нареждания, учтива молба.

Събиране и предаване на проста, фактическа информации.

Самоуверено участие в общуването и работата по двойки на български език в час и поддържане на разговор на познати теми, вземане и даване на думата, въвличане на другите, приключване на разговора.

Обобщаване на разговора, извличане на същността, проверка за разбиране, поправка на изказване, което може да бъде разбрано погрешно, описание, използване на синоними.

Гъвкаво използване на речевия запас, достатъчен за разговори за ежедневни теми, семейството, училището, пътуването и актуални събития, описание.

Сравнително точно изразяване на мислите и проблемите.

Разбираемо произношение и интонация, които дават все по-малко поводи за погрешно разбиране.

Участие в дигиталната комуникация с белези на устно общуване: форуми, чатове, Skype.


Видове текст и езикови средства:

разговор, телефонен разговор, преговори, делови и неформални разговори, нареждания, интервюта, дебати.

Унгарски език и литература: интонация, устно съчинение, речев запас, диалекти, езикова норма.


Информатика: използване на интернет, поддържане на електронни контакти, социални мрежи, форуми.


Биология и здравно образование: животински и растителен свят, опазване на околната среда, хранене, здравословен начин на живот, болести.


География: животински и растителен свят, видове населени места, качество на живот, транспорт, климат, туризъм.


Драма и танц: ситуационни игри, ролеви игри, насърчаване на речта.


Българско народознание: български фолклорни региони, традиционно облекло, ястия, професии, празници.


Физкултура и спорт: значение на редовното спортуване.
Ключови понятия/ понятия

Спонтанна реч; комуникация; разговор; изказване на мнение; диалог.
Тематична единица/ Цели на развитието

Свързана реч

60 часа

Знания, на които се опираме

Ученикът с лекота говори за себе си, за семейството си, за други хора, за местоживеенето си, за образованието си, за училището си.

Възпитателно-развойни цели на тематичната единица

Развитие на способността за изразяване със затвърдени структури по теми, подходящи за нивото.

Разбираема реч, близка до плавната, планиране на граматическата структура и речника на изказването и подпомагане на видоизменението му при необходимост.

Напредък в излагането на мисли или проблеми с приблизителна точност.

Познания/изисквания за развитие

Междупредметни връзки

Изказване на теми по интереси, с темпо близко до плавното чрез предимно линеарно свързани мисли.

Обобщаване на същността на разказ или описание, близко до плавното.

Прост разказ по преживяване, сбито представяне на чувства и реакции.

Сбито обобщение на действието на книга или филм.

Разказване на случки.

Кратко и просто обясняване на мисли, планове и действия.

Кратко, заучено изказване на позната тема.

Участие в предварително написано групово съобщение на позната тема.

Стуктуриране на изказването: увод, аргументация и заключение.


Видове текст и езикови средства:

Описание, описание на картина, изложение на определена тема, описателен текст, поредица от аргументи, представяне, презентация (самостоятелно или въз основа на помощни материали, предварителни инструкции), представяне на проекти, стихотворения, поговорки.

Унгарски език и литература: съчинение, речев запас, езикови норми.


Информатика: използване на интернет, поддържане на връзки с помощта на компютър.


Пеене и музика: български народни песни.


Българско народознание: български народни танци, носии, народни обичаи.
Ключови понятия/ понятия

Самостоятелно изказване; определяне на проблема; излагане на мнение; спор; аргумент/контрааргумент, рекламация.
Тематична единица/ Цели на развитието

Четене с разбиране

45 часа

Знания, на които се опираме

Ученикът чете различни видове текстове, знае, че познаването на особеностите на вида текст помага за разбирането на текста.

Извлича конкретна информация, важна за дадената ситуация, в делнични текстове на прости, познати теми.

Възпитателно-развойни цели на тематичната единица

Разбиране на подбрани автентични или адаптирани текстове, написани на разговорен език, свързани с интересите на учениците.

Възприемане на четенето като наслада, събуждане на желанието за четене. Познаване, разбиране и тълкуване на специфичните изразни средства на литературата. Традиционни произведения и жанрове-изходна точка за разбиране на художественото произведение. Чувствителност към ценностите, проблемите, въпросите и търсенията в литературните произведения.
  1   2   3   4   5   6

Свързани:

Български език и литература iconОчаквани резултати
Български език и литература” (начален етап) и е съобразена с Учебна програма по български език и литература за втори клас(мон, 2002...
Български език и литература iconТематичен план на учебното съдържание по Български език и литература за І клас
Учебната програма по български език и литература регламентира постигането на следните основни цели
Български език и литература iconЛитература: Танкова, Р. и др., Български език за клас,Просвета, София
Осигурява надграждането над образователния минимум и дава възможност за диференцирана работа по български език и литература, съобразно...
Български език и литература iconПрограмапо
Обучението по български език и литература в трети клас се реализира като съставна част от езиковото и литературното обучение в културно-образователната...
Български език и литература iconХристо Ботев"с. Врабево"
Обучението по български език и литература във втори клас се реализира като съставна част от езиковото и литературното обучение в...
Български език и литература iconЗоя комитова началник на рио
Държавните образователни изисквания за учебно съдържание в културно-образователната област “Български език и литература” (начален...
Български език и литература iconС решение на Управителния съвет на аубел набраните средства се използват само за квалификационна дейност
Асоциацията на учителите по български език и литература организира на 13. 11. 2011 г. – неделя, квалификационен семинар на тема:...
Български език и литература iconКонспект за държавен изпит по български език и литература
...
Български език и литература iconПоглед върху обучението по български език и литература в начален етап без претенции за изчерпателност
Основна цел на обучението по български език и литература е усвояване на книжовноезиковите норми в устен и писмен вариант и формиране...
Български език и литература iconБиография на
Софийски университет “Св. Кл. Охридски”; специалност Славянска филология; магистър по сърбохърватски език и сръбска, хърватска и...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом