Производството по делото е образувано въз основа на жалба от "Д. О. М. З." срещу наказателно постановление № р-10-167/10. 08. 2009 г на заместник-П. на К. за
ИмеПроизводството по делото е образувано въз основа на жалба от "Д. О. М. З." срещу наказателно постановление № р-10-167/10. 08. 2009 г на заместник-П. на К. за
Дата на преобразуване17.10.2012
Размер107.87 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://blagoevgradrc.judiciary-bg.org/Courts/RC/Blagoevgrad/wa.nsf/e3a2ce731f73417ac22576640047a
Производството по делото е образувано въз основа на жалба от "Д. О. М. - З." срещу наказателно постановление № Р-10-167/10.08.2009 г. на заместник-П. на К. за Ф. Н., Р. У. "Застрахователен Н.", с което на дружеството е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 5 000 лева за нарушение на чл. 106б, ал. 5, вр. чл. 98, вр. чл. 99 от ЗЗО.

Жалбоподателят чрез процесуалния си представител адв.И. К. в подадената до съда жалба моли съда да отмени обжалваното наказателно постановление, тъй като намира, че процесното деяние е несъставомерно от обективна страна. В съдебното заседание, в което е даден ход по същество, жалбоподателят чрез процесуалния си представител, моли съда да отмени атакуваното наказателно постановление, като релевира доводите си.

Въззиваемата страна Комисия за Ф. Н. - С. чрез процесуалния си представител юрисконсулт Я., оспорва жалбата, като моли съда да потвърди издаденото наказателно постановление като правилно и законосъобразно, по съображения, които подробно мотивира с съдебното заседание.

Съдът, след като прецени становищата на страните и събраните по делото доказателства, приема за установена следната фактическа обстановка.

„Д. О. М. - З." е извършвало доброволно здравно осигуряване, след като е било снабдено с издадена от Комисия за Ф. Н. /КФН/ лицензия по смисъла на чл. 98 от Закона за здравното осигуряване /330/ за доброволно здравно осигуряване,.

На 17.03.2008 г. е подписан договор за групово доброволно здравно осигуряване № РД-24-127/14.01.2008 г. със страни „Д. О. М. - З." и „Б.-БТ” . Договорът включвал здравноосигурителен пакет, който бил подложен на сравнение с пакета, представен в хода на производството по издаване на лицензия по чл. 98 във връзка с чл. 99 от ЗЗО.

Със заповед № 202/16.10.2008 г., допълнена със заповед № 207/23.10.2008 г. на заместник - П. на КФН, Р. У. „Застрахователен Н." е открита планова проверка на цялостната Д. на „Д. О. М. - З." за периода от 01.01.2006 г. до датата на приключване на проверката.

За целите на проверката от дружеството е изискано представянето в КФН на информацията, посочена в писмо изх. № РГ-09-11-18/16.10.2008 г. по описа на КФН. По силата на т. IV.1 и ІV.2 от същото следвало да се депозират заверени копия от сключените от здравноосигурителното дружество корпоративни договори за доброволно здравно осигуряване за периода 01.01.2006 г. до 30.09.2008 г. С писмо вх. № 91-01-571/21.11.2008 г. по описа на КФН, жалбоподателят „Д. О. М. - З." представила в КФН изисканите с писмото изх. № РГ- 09-11-18/16.10.2008 г. корпоративни договори.

В хода на проверката е анализирано съдържанието на договор № РД 24-127/14.01.2008 г., сключен на 17.03.2008 г. между „ДОМ - З." и „Б.-БТ" . Видно от раздел I, т. 4 на посочения договор № РД 24-127/14.01.2008 г. същият касае финансовото обезпечаване ползването на здравни услуги и стоки по здравноосигурителен пакет „Интегрирана медицинска помощ и здравни грижи", опция „Оптимална", със следните секции: секция I „Подобряване, опазване, поддържане на здравето и предпазване от заболяване", секция II „Извънболнична медицинска помощ", секция III „Болнична медицинска помощ", секция IV „Рехабилитация и санаториално лечение", секция V “Интегрирани грижи за болния” и секция VІ „Лекарства по лекарско предписание".

Дружеството - жалбоподател притежавало издадена от КФН по надлежния ред лицензия № 04-ЗОД от 09.06.2004 г. за доброволно здравно осигуряване. По силата на Решение № 328-ЗОД/31.05.2004 г. на КФН на същото е предоставено право да предлага пакет „Интегрирана медицинска помощ и здравни грижи". Видно от приложените, ведно с молбата на лицензиране посоченият пакет е със следните секции:

Секция 1 „Подобряване, опазване и поддържане на здравето и предпазване от заболяване";

Секция II „Извънболнична медицинска помощ";

Секция III „Болнична медицинска помощ";

Секция IV „Рехабилитация и санаториално лечение";

Секция V „Здравни грижи";

Секция VI „Лекарства по лекарско предписание".

Съгласно лицензионните документи на дружеството, съхранявани в архива на КФН, е налице описание на пакет „Интегрирана медицинска помощ и здравни грижи", като в същото е предвидено, че в зависимост от вида и обхвата на медицинските и други услуги, включени във всяка секция на пакета, съществува възможност за избор между четирите осигурителни опции, както следва: „Базова опция", „Разширена опция", „Оптимална опция", „Луксозна опция", а предмет на здравната осигуровка може да бъде всяка от опциите на здравноосигурителния пакет съгласно свободния и доброволен избор на Осигурения/Осигуряващия. Според тезата и констатацията на въззиваемата страна: в описанието на пакета не е предвидена възможност за свободен и доброволен избор на отделните секции в пакета.

В хода на проверката на договор № РД-24-127/14.01.2008 г., сключен на 17.03.2008 г. между „Б.-БТ" и „ДОМ - З." е установено, че същият е сключен по пакет „Интегрирана медицинска помош и здравни грижи", опция “Оптимална” с всички лицензирани с пакета секции.

На база направените констатации административнонаказващият орган е приел, че с лицензията, издадена на „ДОМ - З." , КФН е дала разрешение на дружеството да предлага пакет „Интегрирана медицинска помощ и здравни грижи", в чието задължително съдържание са всички регламентирани секции, лицензирани със здравноосигурителния пакет. В тази връзка наказващият орган е приел, че „ДОМ - З." няма право да сключва здравноосигурителни договори по лицензирания пакет „Интегрирана медицинска помощ и здравни грижи", изключвайки някоя от регламентираните с пакета секции, както е сторило в договор № РД - 24-127/14.01.2008 г. Отделно от това констатирал, че до сключване на договор № РД - 24-127/14.01.2008 г. с „Б.-БТ" , „ДОМ - З." не е подавало заявление по чл. 99 д, ал. 2 от 330 и съответно не е издавано решение на заместник - П. на КФН, Р. У. „Застрахователен Н.", с което да е одобрена промяна в пакет „Интегрирана медицинска помощ и здравни грижи".

След съставяне на Акта за установяване на административно нарушение в срока по чл. 44 ал. 1 от ЗАНН, в КФН постъпили писмени възражения от „Д. О. М. - З." срещу АУАН № Р - 06 -111 от 19.02.2009 г., които са приети от страна на административнонаказващия орган за неоснователни, поради следните съображения:

За напълно невярно е счетено твърдението, че „ДОМ - З." не е извършвало доброволно здравно осигуряване в нарушение на издадената от КФН лицензия. В тази насока се напомня, че съгласно чл. 82 ал. 1 от ЗЗО, доброволното здравно осигуряване е Д. по поемане на рискове, свързани с финансовото обезпечаване на определени здравни услуги и стоки, осъществявана от лицензирани по този закон здравноосигурителни дружества /ЗОД/ срещу заплащане на здравноосигурителни премии, въз основа на здравно осигурителни договори, което означава, че разрешената с лицензия Д. на ЗОД се осъществява чрез сключване на посочените договори, с определено от закона изрично съдържание /чл. 88, ал. 2 330/, което се одобрява в хода на лицензионното производство /чл. 99, ал. 1, т. 5 и 6 във вр. с чл. 99 Д от 330/, а последната разпоредба изрично предвижда представянето на „Образци" на здравноосигурителните договори, съдържащи образци на определени реквизити, от които ЗОД не следва да се отклонява при извършване на своята Д., както и задължително предварително разрешение от страна на З.- П. на КФН, Р. У. „Застрахователен Н." при предлагане на нови здравноосигурителни пакети.

На второ място АНО счита, че действително в здравноосигурителния договор страните постигат съгласие на принципа на свободата на договаряне по чл. 9 от ЗЗД. В случая обаче намира, че се касае за специален режим по отношение на определяне на предмета на Д. на „ДОМ - З." , като освен принципа на свободата на договаряне, чл. 9 от ЗЗД предвижда изрична забрана на договаряне, осъществено в противоречие с повелителни разпоредби на закона и приема, че е налице отклонение от императивните норми на ЗЗО, съответно издадената въз основа на тях лицензия на ЗОД, е недопустимо.

На трето място като аргумент за неприемане на възраженията АНО се посочва параграф 1, т. 4 от Допълнителната разпоредба на ЗЗО, където съгласно легалната дефиниция там „Здравноосигурителният пакет" се дефинира като група от регламентирани по вид и обхват здравни услуги и стоки, които се покриват изцяло или частично от здравноосигурителните дружества при условия и по ред, регламентирани в здравноосигурителните договори. На база на цитираното легалното определение АНО счита, че не случайно законодателят акцентира върху регламентирания характер на здравноосигурителния пакет - веднъж върху неговото съдържание и втори път върху условията и реда за покриването на предлаганите с него стоки и услуги, заради което режимът на „регламентираност" определя необходимостта от Н. върху извършваната от ЗОД Д. за спазване на законовите изисквания, съобразно специфичния му предмет на Д. и оперирането със средства на здравно осигурени лица, като този Н. се осъществява от органа, одобрил в хода на лицензионното производство на първо място вида и обхвата на предлаганите здравни услуги и стоки на основание чл, 99, ал. 1, т. 5 и на второ място образците на здравноосигурителни договори, които от своя страна съдържат условията и реда за тяхното покриване на основание чл. 99 ал„ 1, т.6 от ЗЗО, В заключение наказващият орган счита, че дружеството е следвало да предлага здравноосигурителни пакети единствено и само с обхват, вид, при условията и ред, съобразно издадената му лицензия.

Приел е, че извършването на здравно осигуряване в нарушение на издадената лицензия по чл. 98 е обявено за административно нарушение с чл. 106 б, ал. 5 от ЗЗО и в конкретния казус субект на нарушението е юридическото лице - здравноосигурително дружество. По това съображение въпросът за вината ,като елемент от субективната страна на фактическия състав не подлежи на обсъждане. Аргументирана е и тезата за размера на наказанието, като е посочено, че контролният орган е взел предвид факта, че досега такова нарушение спрямо жалбоподателя „ДОМ - З." не е установявано с влязло в сила наказателно постановление, поради което имуществената санкция по чл. 106 б, ал. 5 от ЗЗО, следва да бъде определена в законоустановения минимум от 5 000 /пет хиляди/ лева.

При описаните обстоятелства въззиваемата страна преценила, че чрез сключването на 17.03.2008 г. на договор № РД - 24-127/14.01.2008 г. включващ здравноосигурителен пакет, различен от представения в хода на производството по издаване на лицензия по чл. 98, вр. чл. 99 от ЗЗО, „Д. О. М. - З." е извършвало здравно осигуряване в нарушение на издадената по чл. 98 от ЗЗО лицензия. Това било преценено като нарушение на разпоредбата на чл, 106 б, ал. 5 във вр. с чл. 98 във вр. с чл. 99 от Закона за здравното осигуряване, а нарушението се приело за извършвано в периода 17.03.2008 г. - към датата на съставяне на акта за установяване на административно нарушение /19.02.2009г./ с местоизвършване - Б..

Описаната фактическа обстановка се приема за безспорно установена въз основа на събраните по делото гласни и писмени доказателства, а именно:

НП № Р-10-167/10.08.2009 година; известие за доставяне от 11.08.2009 г., удостоверение № *5942/09.07.2009 г. акт за установяване на административно нарушение № Р-06-111/19.02.2009 г., възражение № 91-01-109/23.02.2009 г., договор № 20/17.03.2008 г., определение № 7705/11.06.2009 г. на ВАС, определение от 13.05.2009 г. на ВАС, както и информация за здравноосигурителния портфейл и списък на осигурените лица, които са цитирани в НП, показанията на св. Н., св.Х. и св.М..

От правна страна нарушението е квалифицирано под правната норма на чл. 106б, ал. 5 вр. с чл.98 вр. с чл.99 от 330.

Въз основа на АУАН и административнонаказателната преписка на 10.08.2009г. З.П. на К. за Ф. Н., Р. У. .Застрахователен Н." издал обжалваното НП № Р-10-167/10.08.2009г., с което при идентичност с фактическата обстановка, възприета в АУАН, на жалбоподателя Д. О. М. -З." за нарушение на чл. 106б, ал. 5 вр. с чл.98 вр. с чл.99 от 330 е наложено административно наказание “имуществена санкция" в размер на 5000 лева.

Обстоятелствата, установяващи се от събраната по делото доказателна съвкупност са еднопосочни, поради което настоящия съдебен състав приема, че не е необходим отделен анализ на всяко приобщено по делото по реда на НПК доказателство и доказателствено средство.

От правна страна:

Жалбата е депозирана в преклузивния процесуален срок и изхожда от легитимирана страна в процеса, поради което е процесуално допустима.

Настоящият съдебен състав намира, че АУАН и наказателното постановление са съставени и издадени от компетентни органи /Заповед № 252/10.12.2008 г. и чл.106Б,ал.9 от 330/.

В конкретния случай административнонаказателната отговорност- на "Д. О. М. -З." е ангажирана за нарушаване на императивните разпоредби на чл. 106б, ал. 5 вр. с чл.98 вр. с чл.99 от 330. С оглед характера на обществените отношения и степента на тяхното засягане от общественоопасна деятелност, осъществяваща признаците на възведен в диспозиция на материална административнонаказателна разпоредба законов състав, чл. 34, ал. 1 от ЗАНН е предвидил като задължителна предпоставка за законосъобразното развитие на производството по реализиране на административнонаказателната отговорност на нарушителя, същото да бъде инициирано в рамките на законовоопределения тримесечен преклузивен срок от откриване на нарушителя или в рамките на една година от извършване на нарушението, а за митнически, данъчни, банкови, екологични и валутни нарушения, както и по Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Кодекса за застраховането и на нормативните актове по прилагането им и по Закона за регистър БУЛСТАТ - две години. Срокът за ангажиране на отговорността на нарушителя е шестмесечен от неговото откриване или пет години от извършване на нарушението, когато с общественоопасната деятелност са засегнати обществените отношения, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската и отчетната Д. по чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за държавната финансова инспекция, както и за нарушение на нормативен акт, уреждащ хазартната Д. и мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Настоящият съдебен състав приема, че за нарушение на чл. 106б, ал. 5 вр. с чл.98 вр. с чл.99 от 330 следва да намерят приложение общите срокове, предвидени в чл.34,ал.1 от ЗАНН, като административнонаказателното производство следва да се образува със съставяне на АУАН в тримесечен срок от откриване на нарушителя или в едногодишен срок от извършване на нарушението.

Изпълнителното деяние на процесното нарушение може да се извърши от специален субект-здравноосигурително дружество и се изразява в предоставяне на здравно осигуряване в нарушение на издадената му лицензия по чл. 98 от 330.

Процесното нарушение не е митническо, данъчно, банково, екологично или валутно, нито е нарушение по Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Независисмо, че 330 съдържа норми регламентиращи организационното обособяване и финансово устройство на Националната здравноосигурителна каса, същия не може да бъде определен като нормативен акт уреждащ бюджетната, финансово- стопанската и отчетната Д. по чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за държавната финансова инспекция.

Рзпоредбите на ЗЗО имат смесен характер. Голяма част от същите регулират публичноправни обществени отношения, като се съдържат- и такива регулиращи частноправни /норми от раздел I и П от Глава Ш на ЗЗО уреждащи реда за осъществяване на доброволното здравно осигуряване/.

Както бе посочено извършеното нарушение се изразява в предоставяне на здравно осигуряване от здравноосигурително дружество в нарушение на издадената му лицензия.

С процесното административно нарушение се засягат обществени отношения, чрез които се регулира доброволното здравно осигуряване, без да се засягат такива уреждащи бюджетната, финансово-стопанската и отчетната Д. по чл. 32, ал. 1. т. 1 от Закона за държавната финансова инспекция.

В обстоятелствената част на AУAH №Р-06-111/19.02.2009г. се твърди, че нарушението на разпоредбите на чл. 106б, ал. 5 вр. с чл.98 вр с чл.99 от ЗЗО е извършено на 14.01.2008 г. със сключването на договор РД-24-127/14.01.2008 г. между "Д. О. М. -З." и „БТК Секюрити" ЕООД .

АУАН №Р-06-111/19.02.2009г. е съставен след повече от една година след извършване на твърдяното в същия административно нарушение.

Доколкото изрично в нормата на чл.34,ал.1 ЗАНН е предвидено, че след изтичане на една година от извършване на нарушението, административнонаказателно производство за това нарушение не се образува, от действията по ангажирането на административнонаказателната отговорност по отношение на "Д. О. М. -З." , извършени след този срок, са незаконосъобразни, водещи до опорочаване на производство и нарушаващи правото на защита на жалбоподателя /арг. т.2 от TP № 48 от 28.12.1981 г. по н. д. № 48/1981 г., ОСНК на ВС/.

Предвид обстоятелството, че допуснатото нарушение е от категорията на съществените, водещи до незаконосъобразност на наказателното постановление, и не може да бъде санирано в съдебната фаза на административнонаказателното производството, то съдът намира, че е безпредметно е да се обсъждат материалноправните предпоставки, обуславящи издаването на същото.


Така мотивиран и на основание чл.63, ал.1 пр.3 от ЗАНН, съдът


РЕШИ:


ОТМЕНЯ наказателно постановление № Р-10-167/10.08.2009г. на заместник П. на К. за Ф. Н. /КФН/, Р. У. „Застрахователен Н.", с което на "Д. О. М. -З." за нарушение на чл.106 б, ал.5 вр. с чл.98 вр. с чл.99 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/ е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 5000 (пет хиляди) лева.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Б., в 14-дневен срок от съобщението до страните.


Районен съдия

Свързани:

Производството по делото е образувано въз основа на жалба от \"Д. О. М. З.\" срещу наказателно постановление № р-10-167/10. 08. 2009 г на заместник-П. на К. за iconПроизводството по делото е образувано въз основа на постъпила жалба от адв. Б., повереник на пострадалите в процеса, против постановление на оп-б за
Производството по делото е образувано въз основа на постъпила жалба от адв. Б., повереник на пострадалите в процеса, против постановление...
Производството по делото е образувано въз основа на жалба от \"Д. О. М. З.\" срещу наказателно постановление № р-10-167/10. 08. 2009 г на заместник-П. на К. за iconПроизводството е с правно основание чл. 243,ал. 4 и сл. Нпк и е образувано въз основа на жалба на Р. Р. К., от гр. С., срещу постановление от 14. 09. 2009г по дп №
Производството е с правно основание чл. 243,ал. 4 и сл. Нпк и е образувано въз основа на жалба на Р. Р. К., от гр. С., срещу постановление...
Производството по делото е образувано въз основа на жалба от \"Д. О. М. З.\" срещу наказателно постановление № р-10-167/10. 08. 2009 г на заместник-П. на К. за iconПроизводството по делото е въззивно и е образувано въз основа на постъпила жалба от
Производството по делото е въззивно и е образувано въз основа на постъпила жалба от Г. Й. Т., живущ в С., община П., У.”Л.” №1, против...
Производството по делото е образувано въз основа на жалба от \"Д. О. М. З.\" срещу наказателно постановление № р-10-167/10. 08. 2009 г на заместник-П. на К. за iconДелото е образувано по жалба на И. И. К. от гр. Д. срещу наказателно постановление №1061/10 от 02. 06. 2010г на Началника на Сектор „Пътна полиция при од на
...
Производството по делото е образувано въз основа на жалба от \"Д. О. М. З.\" срещу наказателно постановление № р-10-167/10. 08. 2009 г на заместник-П. на К. за iconПроизводството е образувано въз основа на жалба,подадена от „авалон еоод,с еик
Н. Б. В.,Егн: срещу наказателно постановление №10288-0022032/04. 02. 2011г на Директора на Териториална Дирекция
Производството по делото е образувано въз основа на жалба от \"Д. О. М. З.\" срещу наказателно постановление № р-10-167/10. 08. 2009 г на заместник-П. на К. за iconПроизводството по делото е образувано въз основа на
Р-10-167/10. 08. 2009 г на заместник-председателя на Комисията за финансов Н., ръководещ управление "Застрахователен Н.", с което...
Производството по делото е образувано въз основа на жалба от \"Д. О. М. З.\" срещу наказателно постановление № р-10-167/10. 08. 2009 г на заместник-П. на К. за iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
Производството е с правно основание чл. 59 от занн, е образувано въз основа на жалба от В. К. Б., Егн *, с адрес: Г. Б., ул.”Ч.”...
Производството по делото е образувано въз основа на жалба от \"Д. О. М. З.\" срещу наказателно постановление № р-10-167/10. 08. 2009 г на заместник-П. на К. за iconПроизводството по делото пред Окръжен съд Б. е образувано по реда на глава ХХІ от нпк въз основа на постъпилата в срок въззивна жалба от адвокат О. Я. в
Ххі от нпк въз основа на постъпилата в срок въззивна жалба от адвокат О. Я. в качеството му на защитник на подсъдимият Н. С. Н. и...
Производството по делото е образувано въз основа на жалба от \"Д. О. М. З.\" срещу наказателно постановление № р-10-167/10. 08. 2009 г на заместник-П. на К. за iconПроизводството по делото е въззивно и е образувано въз основа на постъпила жалба на А. И. Б. защитник пред първоинстанционния съд на подс. Б. П. срещу присъда №
Производството по делото е въззивно и е образувано въз основа на постъпила жалба на А. И. Б. защитник пред първоинстанционния съд...
Производството по делото е образувано въз основа на жалба от \"Д. О. М. З.\" срещу наказателно постановление № р-10-167/10. 08. 2009 г на заместник-П. на К. за iconПроизводството по делото е въззивно и е образувано по реда на чл. 436 ал. 2 от нпк, въз основа на депозирана частна жалба от адвокат В. А., защитник на молителят
Нпк, въз основа на депозирана частна жалба от адвокат В. А., защитник на молителят – К. И. А., с Егн – *, от град С., ул.”З.”, срещу...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом