Дипломна работа тема: "Организация и технология на финансовия контрол върху бюджета и дейността на общините"
ИмеДипломна работа тема: "Организация и технология на финансовия контрол върху бюджета и дейността на общините"
Дата на преобразуване17.10.2012
Размер37.42 Kb.
ТипДиплом
източникhttp://www.raboti.com/info/plan-1903.doc

ДИПЛОМНА РАБОТА

ТЕМА: “Организация и технология на финансовия контрол върху бюджета и дейността на общините”
СЪДЪРЖАНИЕ
Увод…………………………………………………………………стр.

ГЛАВА ПЪРВА

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ФИНАНСОВИЯ КОНТРОЛ ВЪРХУ БЮДЖЕТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНИТЕ

1.1Теоретични аспекти на финансовия контрол......................стр.

1.2.Финансовият контрол в бюджетната система.................стр.

1.2.1.Същност на бюджетната система…………………………….стр.

1.2.2.Същност на общинския бюджет…………………………….. стр.

1.2.3.Основни приходоизточници на общинския бюджет………..стр.

1.2.4.Основни направления на разходите на общинския бюджет..стр.


1.2.5.Извънбюджетни сметки и фондове…………………………..стр.

1.3Организация на финансовия одит осъществяван от органите на ДВФК.................................................................................................стр.ГЛАВА ВТОРА

ТЕХНОЛОГИЯ НА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ ВЪРХУ БЮДЖЕТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНИТЕ

2.1.Планиране на финансовия одит……………………………..стр.

2.2.Практическо изпълнение на финансовия одит……………стр.

2.2.1.Контролни процедури при проверка на планирането и изпълнението приходите и разходите на общинските бюджети………….........................................................................…стр.

2.2.2.Контролни процедури при проверка на придобиването, стопанисването, управлението и рапореждането с имуществото на общината………………....................................................................стр.

2.3.Документиране на резултатите от финансовия одит......стр.

2.4.Превантивността като основна характеристика на държавния вътрешен финансов контрол………………………………….…..стр.

Заключение…………………………………….………..………….стр.

Използвана литература…………………………………..……….стр.

Приложения


ЛИТЕРАТУРА


1.Аврамов Й., Перспективи пред финансово – бюджетния контрол в Република България, сп. Финанси , бр. 1/2000г.

2.Аврамов Й., Проблеми на бюджетния контрол в условията на валутен борд, сп. Финансово - данъчен контрол , бр.3/1999г.

3.Аврамов Й., Възможности за усъвършенствуване на бюджетния контрол ,сп. Финансово – данъчен контрол, бр.7/1998г.

4.Атанасов А. И колектив, Стопански и Финансов контрол изд. Наука и изкуство, списания 1981г.

5.Атанасов А., Динев М. и колектив, Финансов контрол, изд. Наука и изкуство , 1984г.

6.Велински И., Основни принципи на държавния вътрешен финансов контрол , сп. Счетоводство плюс, бр.4/2001

7.Велински И., Видове и форми н вътрешния одит по ЗДВФК, сп.Счетоводство плюс, бр.3/2001

8.Велински И.,Превантивният контрол,сп.Счетоводство плюс, бр.8/2001

9.Велински И.,Вътрешният одит по Закона за ДВФК, сп.Счетоводство плюс, бр.1/2001

10.Велински И.,Продължителност на финансовата ревизия,сп.Счетоводство плюс, бр.2/2000

11.Велински И., Проверката на целесъобразността и законосъобразността на проверяваната отчетническа дейност при финансовите ревизии,сп.Счетоводство плюс, бр.7/2000

12.Велински И.,Контролът относно законосъобразността и целесъобразността при финансовите ревизии, сп.Счетоводство плюс, бр.3/1999 и бр.4/1999

13.Велински И.Вътрешния финансов контрол,сп.Счетоводство плюс,бр.2/1999

14.Велински И.,Вътрешен финансов контрол на предприятието, изд.Апис,2002

15.Герджиков, Ж., Курс лекции по “Икономически контрол”

16.Димов Д.,Система на съвременния вътрешен контрол,сп.Български счетоводител,бр.10/2000

17.Донев, К., Курс лекции по “Основи на икономическия контрол”

18. Иванов К.,Анализ и контрол на финансовото състояние на община, сп.Български счетоводител,бр7/2001

19.Меразчиев В.,Г.Баташки,Бюджетно счетоводство,Свищов,2002

20.Попов Д.,Държавният вътрешен контрол-средство на изпълнителната власт за подобряване на финансовата дисциплина,сп.Счетоводство плюс, бр.7/2001

21.Симеонов О.,Теоретични основи на контрола,С.,1997

22.Симеонова С.,Актуални въпроси на преустройството на държавния вътрешен финансов контрол в процеса на интеграция,сп.Български счетоводител,бр.18/2001

23.Симеонова Х., и колектив,Одит в публичния сектор, ИК ”Галик”, С.,2000

24.Стоянов В., Основи на финансите,изд.”Галик”,1997

25.Томов Й.,Финансов и данъчен контрол,изд.”Люрен”,1988

26.Томов Й.,Стопански и финансов контрол,Свищов,1998

27.Томов Й.,Не може без ревизионен контрол,сп.Финансово-данъчен контрол,бр.4/1995

28.Томов Й.,По някои въпроси на бъдещото развитие на ревизионния контрол,сп.Финансово-данъчен контрол,бр.2/2000

29.Томов Й.,Интеграционни промени в същността и съдържанието на ревизионния контрол,сп.Бизнесуправление,бр.4/2000

30.Томов Й.,Теория на контрола,Свищов,2000

31.Янева-Паскалчева С.,Контрол върху публичните финанси,сп.Български счетоводител,бр.22/2000

32.Финанси на общината,изд.РААБЕ ,1998

33.Указания за изграждане и функциониране на системите за финансово управление и контрол,сп.Счетоводство плюс,бр.18/2001

34.Конституция на РБългария,ДВ.бр.56/1991

35.Закон за държавния вътрешен финансов контрол

36.Закон за устройство на държавния бюджет

37.Закон за общинските бюджети

38Закон за местното самоуправление и местната администрация

39.Закон за местните данъци и такси

40.Закон за общинската собственост

41.Закон за задълженията и договорите

42.Закон за администрацията

43.Закон за държавния служител

44.Закон за счетоводството

45.Закон за концесиите

46.Закон за приватизационния и следприватизационен контрол

47.Закон за обществените поръчки

48.Закон за административните нарушения и наказания

49.Правилник за приложение на ЗДВФК

50.Правилник за приложение на ЗОС

51.Национални счетоводни стандарти,национален сметкоплан

52.Материали от Петата национална среща на финансистите от общините в Република България,Гранд хотел “Велико Търново”,10-11 май 2002 г.

Свързани:

Дипломна работа тема: \"Организация и технология на финансовия контрол върху бюджета и дейността на общините\" iconДипломна работа на тема "Финансов анализ на фирмата"
I. Същност, задачи и методи на финансовия анализ
Дипломна работа тема: \"Организация и технология на финансовия контрол върху бюджета и дейността на общините\" iconДипломна работа на тема: моделиране, конструиране и създаване на технология за изработване на официална рокля
Моделиране, конструиране и създаване на технология за изработване на официална рокля
Дипломна работа тема: \"Организация и технология на финансовия контрол върху бюджета и дейността на общините\" iconДипломна работа на тема: Технология на маркетинговото управление на банките
В този динамичен, сложен и трудно измерим процес се включват и банковите институции. Относително консервативни и “затворени” те започват...
Дипломна работа тема: \"Организация и технология на финансовия контрол върху бюджета и дейността на общините\" iconДипломна работа
Езикът за разработка е Java, а използваната технология е Enterprise JavaBeans (Harpner, 1999). Архитектурата на ProSyst EnterpriseCluster...
Дипломна работа тема: \"Организация и технология на финансовия контрол върху бюджета и дейността на общините\" iconДипломна работа превод: Стефан Станчев
Как да превърнем разглеждането на актуален проблем в научно издържана дипломна работа
Дипломна работа тема: \"Организация и технология на финансовия контрол върху бюджета и дейността на общините\" iconТема: фармация
Чрез документа съсловната организация ще може да упражнява контрол върху дейността на фармацевтите в страната. Сега документът ще...
Дипломна работа тема: \"Организация и технология на финансовия контрол върху бюджета и дейността на общините\" iconДипломна работа на тема: организация на застраховка "гражданска отговорност за чужбина зелена карта"
На тема: организация на застраховка “гражданска отговорност за чужбина – зелена карта”
Дипломна работа тема: \"Организация и технология на финансовия контрол върху бюджета и дейността на общините\" icon4. Описание на основния интерфейс на Информационна система за общините 10
Информационната система за общините улеснява работата по предаването и съгласуването в електронен вид на информация по изпълнение...
Дипломна работа тема: \"Организация и технология на финансовия контрол върху бюджета и дейността на общините\" iconДипломна работа тема : Миграционните процеси в община Благоевград
Избрания за разработка проблем в дипломната работа, безспорно е актуален, значим и полезен
Дипломна работа тема: \"Организация и технология на финансовия контрол върху бюджета и дейността на общините\" iconДипломна работа тема: Основни аспекти на ценовата политика на фирма
Ценовата политика е инструментът, чрез който фирмата може да постигне най-бързо въздействие върху пазара. Изменението на продажните...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом