Български език и литература
ИмеБългарски език и литература
страница1/8
Дата на преобразуване13.06.2013
Размер364.58 Kb.
ТипЛитература
източникhttp://kerettanterv.ofi.hu/k1_10_nemzetisegi/bolgar/10.1.2.4_bolgar_nyelvoktato_ford_1-4_mk.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8


БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

(За училища с преподаване на унгарски език и училища за допълнително възпитание и обучение по роден език)

І-ІV клас


Целта на предмета „Български език и литература” от І до ІV клас в началната степен на основното училище е оформянето и развиването на уменията по общуване на роден език, както и усвояването на знанията, необходими за това. Развиването на уменията по роден език не е само цел, а и средство за хармонично развитие на личността.

Малцинственото обучение от І до ІV клас допринася за оформянето и развитието на ключовите компетенции, защото на тях се основава и става възможно активното възприемане на българската култура, формирането на идентичността, самостоятелното набавяне на знания и учене.

Основната цел на обучението по български език е да подготви учениците за говорене, четене, писане и общуване, подходящи за възрастта им.

Основна задача е комплексното развитие на изразните средства на учениците чрез научени наизуст текстове, драматизации, игри, упражняване на ежедневни ситуации с използване на съвременни технологии и методи на обучението.

Друга важна задача на предмета „Български език и литература” е изграждането на основни умения за самостоятелно използване на устната и писмената комуникация, интензивното им развитие, усвояване на различни житейски езикови ситуации, както и разнообразно, адекватно и постоянно упражняване на езика чрез дейностите на ученика.

При встъпването си в училище учениците от І до ІV клас владеят и използват българския език на различни нива. През първите години задачата на учителя е упражняването на езика в различни комуникационни ситуации, както и създаването на мотивирана среда за езиково развитие. Игровите упражнения с използване на различните езикови средства създават възможност за проява на езикова съзнателност, креативност, нюансирано използване на езикови средства, потребност за разбиране на другия и за усъвършенстване на уменията. Този процес на развитие по-късно става основа за усвояването на българската литература.

Литературното възпитание създава и развива желанието на учениците за запознаване с българските литературни произведения. Основната му задача е децата да обикнат четенето, да се събуди и укрепи желанието им за четене. При децата от І до ІV клас поставянето на основите на литературната култура става чрез свързания с четенето размисъл, излагане на собствени мисли, запознаване с мнението на другите, откриване на естетически и морални ценности. Всичко това е в състояние да окаже сериозно влияние върху развитието на емоционалния живот, себепознанието и взаимоотношенията в обществото.

Дейностите, свързани с различните комуникационни ситуации, създават благоприятни условия за целенасочено развитие на умения за самостоятелно учене, за научаването и упражняване на различни техники на усвояване на знания.


І-ІV клас


Емоционалната чувствителност, етичното мислене и комуникационните умения на ученика се развиват до ниво, което му позволява да разпознава и назовава основните езикови ситуации. По време на час се включва се в дискусиите за съдържанието на понятията „добро” и „лошо”, „красиво” и „грозно”. Участва в ролеви игри, развиващи чувстото за ритъм, културата на движенията и знанията по български език. Придобива способности да възпроизвежда и споделя личните си преживявания, да изразява по прост начин свои мисли, чувства и мнения. С удоволствие участва в ритмични и музикални импровизации, в различни креативни игри. Способен е да даде израз на своите преживявания в куклени игри и игри-драматизации. При решаване на задачи и при общите дейности в часовете по български език и литература набира опит в сътрудничество със своите съученици, инициира на дейности. Чрез игрите ученикът усвоява упражнения за памет, развиващи умения за концентрация.

В хода на работата за разбиране на текст се развива речниковият запас на детето на български език, усетът за логиката на езика. С помощта на учителя то се научава да търси информация най-напред с чужда помощ, а след това и самостоятелно. С помощта на учителя осъзнава своите потребности, задава въпроси, иска и дава информация.

Преди да тръгнат на училище децата усвояват български език от тясното си обкръжение. Задача на предмета е систематизирането на тези инстинктивни езикови умения, развитието на езиковата съзнателност.

Най-важната задача в І-ІІ клас е усвояването на кирилицата, писане, четене и правилно изговаряне, което стои в основата за по-нататъшното обучение по роден език.

В І и ІІ клас обучението по език, писане и четене трябва да се организира с оглед на индивидуалните умения на учениците, диференцирано, като се има пред вид темпото, с което работят, за да се избегне усещането за несполуки в ученето и създаването на комплекси във връзка с езика.

Сферата на обучение по български език трябва да се разширява хармонично, за да може развитието на уменията и съдържанието на различните сфери да въздейства единно. Много важна задача е обогатяването на речниковия запас и правилното използване на думи, изрази и типови изречения в отделни комуникационни ситуации.

Работата с текст играе важна роля за развитието на четене с разбиране. Освен разбирането на прости текстове и търсене на определена информация в тях, важно е детето да изпитва радост от четенето. Четливото, точно писане, правилното използване на буквите на кирилицата за съответния звук, правилното произнасяне на звука на кирилските букви подпомага ученика при усвояването на основните писмени норми.

С помощта на знанията за българския език се изгражда съзнателна езикова култура и езикова практика. В резултат на това учениците ще натрупат елементарни знания за системата на българския език. Със знанията по граматика е свързано оформянето на елементарно ниво на знания за правописните правила и умения за правопис.

За да се създадат умения за самостоятелно учене е необходимо да се насърчава самостоятелното, креативно и самоуверено изпълнение на задачите. Най-важно средство за постигането на тази задача е включването в педагогическия процес на постоянни, надграждащи се и диференцирани индивидуални или групови дейности.Тематична единица/ Цели на развитието

Речеви умения, разбиране, тълкуване и създаване на устен текст

101 часа

Знания, на които се опираме

Училищна зрялост.

Възпитателно-развойни цели на тематичната единица

Развитие на разбирането при елементарна писмена и устна комуникация. Стимулиране на комуникацията на български език със заобикалящата среда.

Просто предаване на мисли, чувства и мнения чрез свързване на две или повече изречения.

Дейности/Знания

Изисквания


Междупредметни връзки

Чисто произнасяне на звуци, правилно поризношение на комбинация от звуци за определено време. Четене на думи и текстове, изпълнение на текстове наизуст с правилна интонация и ударения.

Обогатяване на активния речев запас.

Свързване на прости изречения на български с помощта на картинки или серия от картинки по зададена или избрана тема.

Разговор по двойки и в група.

Учтиво обръщение към възрастни и връстници в ситуационни и ролеви игри–, използване на подходящи езикови форми.

Разпознаване на смисъла на неврбалните знаци и използването им при общуване.

Ученикът

  • говори разбираемо;

  • разбира прости команди, въпросите и съобщенията на своите съученици. Отговаря адекватно на зададените му въпроси;

  • използва подходящи езикови форми при представяне, обръщение и поздрав на възрастните и на връстници;

  • включва се в общите дейности, приема и спазва правилата.

Пеене и музика; физкултура и спорт: броилки, ритмични стихчета, игри.


Визуална култура: картини, представяне на прости истории, събития чрез картинки (напр. чрез рисунки, серия от картини).


Унгарски език и литература: ударение, правоговор, речев запас, приказки, стихчета.


Драма и танц: участие в ситуационни игри, игри на думи, сценки, прости танци.


Българско народознание: представяне на непосредствената среда чрез ситуационни игри (семейство, село).
  1   2   3   4   5   6   7   8

Свързани:

Български език и литература iconОчаквани резултати
Български език и литература” (начален етап) и е съобразена с Учебна програма по български език и литература за втори клас(мон, 2002...
Български език и литература iconТематичен план на учебното съдържание по Български език и литература за І клас
Учебната програма по български език и литература регламентира постигането на следните основни цели
Български език и литература iconЛитература: Танкова, Р. и др., Български език за клас,Просвета, София
Осигурява надграждането над образователния минимум и дава възможност за диференцирана работа по български език и литература, съобразно...
Български език и литература iconПрограмапо
Обучението по български език и литература в трети клас се реализира като съставна част от езиковото и литературното обучение в културно-образователната...
Български език и литература iconХристо Ботев"с. Врабево"
Обучението по български език и литература във втори клас се реализира като съставна част от езиковото и литературното обучение в...
Български език и литература iconЗоя комитова началник на рио
Държавните образователни изисквания за учебно съдържание в културно-образователната област “Български език и литература” (начален...
Български език и литература iconС решение на Управителния съвет на аубел набраните средства се използват само за квалификационна дейност
Асоциацията на учителите по български език и литература организира на 13. 11. 2011 г. – неделя, квалификационен семинар на тема:...
Български език и литература iconКонспект за държавен изпит по български език и литература
...
Български език и литература iconПоглед върху обучението по български език и литература в начален етап без претенции за изчерпателност
Основна цел на обучението по български език и литература е усвояване на книжовноезиковите норми в устен и писмен вариант и формиране...
Български език и литература iconБиография на
Софийски университет “Св. Кл. Охридски”; специалност Славянска филология; магистър по сърбохърватски език и сръбска, хърватска и...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом