Литература: основна [1]
ИмеЛитература: основна [1]
Дата на преобразуване13.06.2013
Размер96.58 Kb.
ТипЛитература
източникhttp://cst.swu.bg/bak/I 6.1.doc

АнотацияЦелта на курса “Електромеханични устройства” е да запознае студентите от специалност “Компютърни системи и технологии” с електромеханичното и електромагнитното преобразуване на енергията в масовата електроенергийна система и специфичните за автоматиката и информационно-управляващата техника електрически машини и апарати. Разглежданите технологични принципи дават основа за анализиране на процесите и автоматизирано управление на режимите.

Студентите се запознават с конструкциите и явленията в комутационните апарати и апаратите за управление и защита. Изучават се електрическите машини и възможностите за оптимална работа, разглеждат се изпълнителни микромашини и методите за тяхното използване.

Представеният в програмата учебен материал се базира на придобити знания от дисциплините “Физика”, “Теоретична електротехника”, “Електрически измервания” и “Полупроводникови елементи” и е основа за прилагане на знания от дисциплините “Аналогова схемотехника”, “Цифрова схемотехника” и “Микропроцесорна техника”.

Вид на занятието

Семестър

Хорариум, часове

седмично

общо

А. Лекции

VI

2

30

B. Лабораторни упражнения

VI

2

30

В. Изпит

VIОбщо аудиторна заетост

VI

4

60

Общо извънаудиторна заетост

VI
120

Общ кредит

6,0Извадки от учебния план
Съдържание на учебната програмаА. Лекции

 1. Общи въпроси на електроенергетиката. Производство, пренос и преобразуване на електрическата енергия при консуматорите 1 час

  Литература: основна – [1]

  Цели на темата: Запознаване с производството, преобразуването и пренасянето на електрическа енергия от електроцентралите до различни консуматори.

  Очаквани резултати: Да научат студентите най-важните неща за електропреносната мрежа в България. 2. Комутационни апарати. Електрически контакт и електрическа дъга. Дъгогасителни устройства 1 час

  Литература: основна – [1],[2]

  допълнителна – [3],[4]

  Цели на темата: Запознаване с устройството и принципа на действие на апарати за комутация. Класификация по различни признаци-постояннотокови,променливотокови, за ниско или високо напрежение, за силни или слаби токове и т.н. Най-общи сведения за електрическата дъга, причини за възникване и начини за гасенето й.

  Очаквани резултати: Студентите да придобият знания, необходими за практическите занятия при изследване на комутационни апарати. 3. Електромагнитни механизми. Тягова сила на електромагнита. Динамика на електромагнита 2 часа

  Литература: основна – [1],[2]

  допълнителна – [3],[4]

  Цели на темата: Описание на действието на постояннотоков и променливотоков електромагнит. Видове електромагнити.

  Очаквани резултати: Да се задълбочат теоретичните знания на студентите в областта на електромагнитните вериги и устройства. 4. Електрически апарати за управление и защита. Апарати с ръчно и автоматично управление. Апарати за защита и сигнализация 2 часа

  Литература: основна – [1],[2]

  допълнителна – [3],[4]

  Цели на темата: Подробна класификация на електрическите апарати за управление и защита. Устройство и принцип на действие.

  Очаквани резултати: Запознаване с този голям клас от електромеханични устройства. Да се подготвят студентите за лабораторното упражнение по тази тема. 5. Трансформатори – заместващи схеми и векторни диаграми. Режими на празен ход и късо съединение 4 часа

  Литература: основна – [1],[2]

  допълнителна – [3],[4]

  Цели на темата: Устройство, принцип на действие и предназначение на трансформаторите. Видове трансформатори.

  Очаквани резултати: Повишаване на знанията за електромагнитните процеси при преобразуване на електрическа енергия от едно напрежение в друго при постоянна честота. 6. Трифазни трансформатори – групи на свързване. Специални трансформатори 2 часа.

  Литература: основна – [1],[2]

  допълнителна – [3],[4]

  Цели на темата: Запознаване с трифазни трансформатори. Схеми на свързване. Предимства от използване на трифазни системи.

  Очаквани резултати: Да получат студентите по-задълбочени познания за този вид трансформатори. 7. Променливотокови машини. Намотки и електродвижещи напрежения2 часа.

  Литература: основна – [1],[2]

  допълнителна – [2],[3],[4]

  Цели на темата: Устройство и принцип на действие на двигатели и генератори за променлив ток. Основни класификации.

  Очаквани резултати: Студентите да разучат устройството на променливотоковите машини. 8. Магнитодвижещи напрежения на променливотоковите намотки и въртящо се магнитно поле 2 часа

  Литература: основна – [1],[2]

  допълнителна – [2],[3],[4]

  Цели на темата: Теоретична постановка на работата на машините за променлив ток. Създаване на въртящо се магнитно поле.

  Очаквани резултати: Повишаване на знанията в теоретична посока за принципа на работа на машините за променлив ток. 9. Асинхронни двигатели. Привеждане към неподвижен ротор. Мощности, моменти и характеристики 3 часа

  Литература: основна – [1],[2]

  допълнителна – [2],[3],[4]

  Цели на темата: Запознаване с устройството, класификацията и принципа на действие на асинхронните двигатели. Разглеждат се параметрите и характеристиките на асинхронните двигатели при различни режими на работа.

  Очаквани резултати: Да се получат познания за теорията на асинхронните двигатели. 10. Пускане и регулиране на честотата на въртене на асинхронни двигатели1 час

  Литература: основна – [1],[2]

  допълнителна – [2],[3],[4]

  Цели на темата: Запознаване с режимите на работа на асинхронен двигател.

  Очаквани резултати: Да научат студентите за начините на пускане, спиране, реверсиране на асинхронен двигател. 11. Асинхронни микромашини. Асинхронни микродвигатели за обща употреба 2 часа

  Литература: основна – [1],[2]

  допълнителна – [2],[3],[4]

  Цели на темата: Разширяване на знанията за двигателите с мощност до 500 W.

  Очаквани резултати: Запознаване на студентите с най-широко разпространените микродвигатели в бита. 12. Синхронни генератори – реакция на котвата, паралелна работа. Синхронни двигатели 2 часа

  Литература: основна – [1],[2]

  допълнителна – [2],[3],[4]

  Цели на темата: Устройство и принцип на действие на синхронните генератори и двигатели. Работа в паралел с други синхронни генератори.

  Очаквани резултати: Да научат студентите за синхронните машини. 13. Синхронни микродвигатели. Стъпкови двигатели 2 часа

  Литература: основна – [1]

  допълнителна – [1],[4]

  Цели на темата: Запознаване със стъпковите двигатели. Устройство, приложение.

  Очаквани резултати: Да разберат студентите принципа на действие на стъпковите двигатели. 14. Машини за постоянен ток. Магнитно поле при натоварване и комутация. Постояннотокови двигатели – пускане и регулиране 2 часа

  Литература: основна – [1],[3]

  допълнителна – [2],[3]

  Цели на темата: Устройство и принцип на действие на постояннотоковите двигатели и генератори. Промяна на магнитното поле при работа и превключване.

  Очаквани резултати: Да научат студентите начините за управление на постояннотоковите машини-двигатели и генератори. 15. Постояннотокови микромашини. Постояннотокови микродвигатели за обща употреба 2 часа

  Литература: основна – [1],[3]

  допълнителна – [2],[3]

  Цели на темата:Задълбочаване на познанията за машините за постоянен ток за малка мощност.

  Очаквани резултати: Запознаване с най-използваните машини в бита и производството.Б. Лабораторни упражнения


 1. Встъпително упражнение – запознаване с лабораторията. Демонстрация на реверсивно включване на асинхронен двигател. Инструктаж по охрана на труда и техника на безопасността 3 часа

 2. Електромагнити за постоянен и променлив ток. Снемане на тягова характеристика 3 часа.

 3. Електромагнитни релета, контактори, бутонни превключватели. Свързване на схеми за управление и сигнализация на положението. 3 часа

 4. Автоматични въздушни прекъсвачи. Изследване и настройка на защитите – термични и максималнотокови . 3 часа

 5. Еднофазен двунамотъчен трансформатор – опити на празен ход и късо съединение. Определяне на параметрите на трансформатора 3 часа

 6. Еднофазен многонамотъчен трансформатор – варианти за включване на намотките. Импулсен трансформатор – изследване на предавателната му характеристика 3 часа

 7. Еднофазен асинхронен двигател. Възможност за включване на двуфазен или трифазен асинхронен двигател към еднофазна мрежа – определяне на стойността на работния кондензатор 3 часа

 8. Синхронен двигател в компенсаторен режим. Регулиране чрез възбудителния ток на режима по реактивна мощност 3 часа

 9. Стъпков микродвигател – управление с постояннотокови импулси. Изследване при симетрична и несиметрична комутация 3 часа

 10. Универсален колекторен микродвигател – включване към постоянно и променливо еднофазно напрежение. Регулиране 3 часа

ЛИТЕРАТУРА:


Основна.

 1. Божилов Г., Е. Соколов, И. Ваклев. Електромеханични устройства. С., Техника, 1991.

 2. Ваклев И., М. Стоянов. Ръководство за лабораторни упражнения по електромеханични устройства. С., Техника, 1990.


Допълнителна.

 1. Кенио Т. Шаговые двигатели и их микропроцессорные системы управления. М., Энергоатомиздат, 1987.

 2. Динов В., Д. Сотиров. Безконтактни двигатели за постоянен ток. С., Техника, 1981.

 3. Личев А., М. Люцканова. Електрически машини и апарати. С., Техника, 1991.

 4. Димитров Д., И. Ваклев, Д. Сотиров, М. Стоянов. Ръководство за изпитване на електрически машини. С., Техника, 1991.


организация на обучението по електромеханични устройстваА. Аудиторна заетост

1. Лекции


Лекциите са по 3 часа седмично. Предварително се обявяват темите, по които ще се преподава. Това се прави с цел студентите да са подготвени за новия учебен материал. Необходимото време за самостоятелна подготовка на студентите по отделните теми е приблизително колкото предвидените лекционни часове по отделните теми.
2. Лабораторни упражнения


Лабораторните упражнения се провеждат в група. В началото на упражнението със студентите се прави преглед на теоретичния материал. Асистентът инструктира студентите по техника на безопасност при работа с лабораторните уредиБ. Извънаудиторна заетост


    1. Подготовка за лабораторните упражнения

 • изучаване на теоретичния материал - 20 часа

 • писане на протоколи - 20 часа

 • консултации - 10 часа
    1. Подготовка за изпит

 • консултации - 20 часа

 • самостоятелна работа - 50 часаорганизация на оЦЕНЯВАНЕТО по електромеханични устройстваТекущият контрол се осъществява по време на лабораторните упражнения през семестъра, чрез оценка на протоколите и с контролни въпроси. Студентите се допускат до изпит само след отработване на предвидените в учебната програма лабораторни упражнения. В края се оформя обща оценка на работата на студента през семестъра.

При неизпълнение на изискванията на текущия контрол с оценка поне „Среден (3)“, студентът допълнително покрива тези изисквания и има право да се яви на изпит по съответната дисциплина на която и да е изпитна сесия след това, за която има студентски права за явяване.


Изпитът се осъществява на базата на писмено развити два въпроса от двете половини на предварително раздаден конспект.

Крайната оценка отчита и оценката от текущия контрол.
Учебно-технически средстваИзползват се шрайбпроектор, табла и схеми. Има възможност да се извършват демонстрации за онагледяване и задълбочаване на преподавания лекционен материал.


МАТЕРИАЛНО ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРНА БАЗАЗа провеждане на лабораторните упражнения се използува материалната база на катедра “КСТ”, където е оборудвана лаборатория по електромеханични устройства.

Учебници и учебни материалиПодготовката на студентите за изпит става основно по лекциите, които са съставени конкретно за техния профил и съобразно предвидения хорариум на дисциплината. допълнително могат да се ползват учебните пособия, посочени в основната и допълнителна литература, както и други учебници, където има развит аналогичен материал. Преди изпит студентите имат възможност за групова или индивидуална консултация с лектора след предварителна уговорка.
Автор: Доц. д-р Васил Агапиев

хонорован преподавател в катедра “Компютърни системи и технологии”


Подпис:.................................

Програмата е въведена през учебната ......./.......... година.

Програмата е обсъдена и приета от Катедрения съвет

на катедра “Компютърни системи и технологии”

Протокол.......№..../.............


Ръководител катедра:..............................................

Свързани:

Литература: основна [1] iconПоглед върху обучението по български език и литература в начален етап без претенции за изчерпателност
Основна цел на обучението по български език и литература е усвояване на книжовноезиковите норми в устен и писмен вариант и формиране...
Литература: основна [1] iconИзисква познаване на посочената основна литература (предоставена на студентите); при подготовката на
Код. Наименование на учебната дисциплина: Международни измерения на демократизацията
Литература: основна [1] iconЛитература. Въпроси и задачи
Публицистика и литература. Критериите “актуалност” и “непреходност” в дефинирането на понятията журналистика, публицистика и литература....
Литература: основна [1] iconПоиск книг в электронных библиотеках рунета.      
Альдебаран крупнейшая электронная библиотека on-line. Здесь собрана художественная, учебная и техническая литература и книги различных...
Литература: основна [1] iconСписък №18 на книги, депозирани от 22 до 28 април 2009 г
Анализи по литература за X клас на средните общообразователни училища. Ч. Българска възрожденска литература; Руска класическа литература...
Литература: основна [1] iconКатедра "Славянски литератури" програма за кандидатдокторантски изпит по История на чешката литература
Функционални аспекти на Великоморавската мисия с оглед на чешката средновековна литература; континуитет на Кирило-Методиевата традиция...
Литература: основна [1] iconГневът на Ахил – основна движеща сила в героичния свят на Илиада
Отразено е голямо историческо събитие, което определя съдбата на един народ – Троянската война. Гневът на Ахил е основна причина...
Литература: основна [1] iconХристоматия по публицистика и обществено мнение
Журналистика, публицистика и литература. Текстове с двойно и множествено поданство. Документална литература като литература на факта....
Литература: основна [1] icon1. Античная литература Апулей
Скандинавская литература 9 авторов, 52 текста; 10. Польская литература 6 авторов, 20 текстов
Литература: основна [1] iconЛитература Основни понятия
Преговор: Българската литература от Освобождението до Първата световна война. Направления, течения, особености. Теми идеи и мотиви...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом