Конспект по фармацевтичен анализ
ИмеКонспект по фармацевтичен анализ
Дата на преобразуване13.06.2013
Размер58.58 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://www.mu-varna.bg/BG/Structure/Pharmacy/Documents/konspekti/4k/farm_analiz.docx
Конспект

по фармацевтичен анализ

За специалността фармация

за магистър фармацевти

академична 2012-13 г.


 1. Контрол на качеството на аналитичните методи. Аналитични характеристики на метода. Валидиране на метод.

 2. Добра лабораторна практика, добри измервателни практики, стандартни работни процедури. Документация – фармакопеи и стандартизационни документи.

 1. Пробонабиране, изготвяне на представителна проба. Пробоподготовка, методи за пробоподготовка. Изпитване за чистота и допустими предели на примеси. Стандартизация на реактиви и фармацевтични продукти. Фармакопейни стандарти.

 1. Спектрофотометрия във видимата и ултравиолетовата област. Приложения за анализ на фармацевтични продукти. Спектрофлуориметрия. Приложения за анализ на фармацевтични продукти. Инфрачервена спектрофотометрия. Приложения за анализ на лекарства.

 1. Ядрено магнитен резонанс и масспектрометрия. Масспектрометрия с индуктивно свързана плазма. Приложения за анализ на лекарствени продукти.

 1. Пламъкова фотометрия. Приложение за анализ на лекарства. Атомноабсорбционна спектрометрия. Приложения в анализа на лекарства.

 1. Атомноемисионна спектрометрия. Атомноемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма. Приложения за анализ на лекарства.

 1. Конвенционална газова хроматография. Основни принципи на разделянето. Приложения във фармацевтичния анализ. Газова хроматография с масспектрометрична детекция (GC-MS)– основни техники на йонизация, разделяне и регистриране на йоните. Основни комопненти на GC-MS апарат. Приложения във фармацевтичния анализ.

 1. Високоефективна течна хроматография (HPLC). Основни принципи на разделянето. Нормалнофазова и обратнофазова HPLC. Приложения във фармацевтичния анализ.

 2. Високоефективна течна хроматография с масспектрометрична детекция. Приложения във фармацевтичния анализ.

 1. Тънкослойна хроматография. Приложения за анализ на лекарства.

 1. Капилярна електрофореза. Приложения във фармацевтичния анализ.

 1. Методи за концентриране и пробоподготовка на фармацевтични продукти.

 1. Волтамперометрични методи за анализ на фармацевтични продукти. Кондуктометрия и кондуктометрично титруване във фармацевтичния анализ. Потенциометрични методи при анализа на фармацевтични продукти.

 1. Принципи на качествения анализ на неорганични лекарствени средства: доказване на неорганични катиони и аниони. Реакции за идентичност. Принципи на количествения анализ на неорганични лекарствени средства. Титриметрия.

 1. Анализ на лекарства, съдържащи двойна връзка. Спектрални характеристики. Принципи на количествения им анализ.

 1. Анализ на лекарства халогенопроизводни на мастни въглеводороди. Спектрални характеристики. Принципи на количествения им анализ.

 1. Анализ на лекарства с етерна структура. Спектрални характеристики. Принципи на количествения им анализ.

 1. Анализ на лекарства, съдържащи ароматно ядро и ароматна нитрогрупа. Спектрални характеристики. Принципи на количествения им анализ.

 1. Анализ на лекарства, съдържащи хидроксилна група: алкохоли, арилалкохоли, феноли и техни производни. Анализ на алкилиращи цитостатици: халогенполиоли.

 1. Анализ на лекарства, съдържащи алдехидна и кето група и техни производни. Анализ на лекарства с хинонова структура: производни на индандиона.

 1. Анализ на лекарства, производни на алифатни и ароматни карбоксилни киселини, техни соли и естери. Анализ на лекарства, естери на азотната и на азотистата к-на: миотропни спазмолитични средства: нитрити, органични нитрати.

 1. Анализ на амиди на карбоксилните к-ни, уретани, хидразиди, лактами. Анализ на имини и имиди на карбоксилните к-ни.

 1. Анализ на производни на барбитуровата и тиобарбитуровата к-на и техни структурни аналози.

 1. Анализ на антихиперлипидемични средства - статини.

 1. Анализ на лекарства производни на етилендиамина, оксиетиламина и пропиламина, арилоксипропаноламина и бис-бета-хлоретиламини.

 1. Анализ на производни на ароматни амини. Анализ на фенил- и дифенилалкиламинови производни, производни на бета-фенилетиламина без фенолна ОН-група, с 1 и с 2 фенолни ОН-групи.

 1. Анализ на четвъртични амониеви соли, четвъртични амониеви съединения, вторични и третични амини.

 1. Анализ на S-съдържащи лекарства несулфонамиди: тиоли, сулфони, алкилсулфонати, дисулфони, тиосемикарбазони, тиазидни диуретици, тиазолидиндиони, тиоксантени, фенотиазинови производни.

 1. Анализ на сулфонамиди с антибактериално и противовъзпалително действие, сулфонамиди с антидиабетно действие (сулфанилурейни препарати), сулфонамиди с диуретично действие. Бензенсулфонамиди.

 1. Анализ на производни на пиразола: 5-пиразолони и пиразол-3,5-диони.

 1. Анализ на производни на кумарина.

 1. Анализ на производни на хинолина и изохинолина. Анализ на производни на акридина.

 1. Анализ на лекарства, производни на фурана и бензофурана.

 1. Анализ на лекарства, производни на фенотиазина и негови аналози.

 1. Анализ на лекарства, производни на 1,4-бензодиазепина. Дибензодиазепинови, дибензооксазепинови, тиенобензодиазепинови производни и тиенилазепини. Анализ на трициклични антидепресанти производни на дибензазепини и дибензоциклохептадиени и тетрациклични антидепресанти.

 1. Анализ на лекарства с индолова и имидазолова структура и на производни на 4-хинолон карбоксилна к-на.

 1. Анализ на лекарства, производни на пурини.

 1. Анализ на лекарства с пиридинова и пиримидинова структура, хидразиди и хидразони на пиридинкарбонови к-ни.

 1. Анализ на лекарства, производни на 4-фенилпиперидина.

 1. Анализ на АСЕ-инхибитори.

 1. Анализ на алкалоиди производни на индола и на пиперидина. Анализ на пуринови (ксантинови) алкалоиди. Анализ на тропанови алкалоиди и ергоалкалоиди.

 1. Анализ на опиеви алкалоиди с фенантренова структура и с бензилизохинолинова структура. Анализ на алкалоиди с хинолинова структура.

 1. Анализ на антибиотици от хидроароматния ред - тетрациклини и цефалоспорини. Анализ на антибиотици от ароматния ред.

 1. Анализ на антибиотици от хетероцикления ред. Бета-лактамни антибиотици.

 1. Анализ на полипептидни, аминогликозидни и макролидни антибиотици.

 1. Анализ на противотуморни антибиотици, производни на антрациклини.

 1. Анализ на сърдечни гликозиди и техни производни.

 1. Анализ на стреоидни хормони и техни производни: гестагени, естрогени, андрогени. Анаболни стероиди. Анализ на глюкокортикоиди. Алдостеронови антагонисти.

 1. Анализ на водоразтворими витамини от алифатния ред, пиримидино-тиазолови, изоалоксазинови, витамини с пиридинова структура, пантотенова к-на , кобаламини, птеринови витамини.

 1. Анализ на мастноразтворими витамини: ненаситени алифатни к-ни, А-витамини, Д-витамини, нафтохинони, витамини с хетероциклена структура, липоева к-на.

 1. Анализ на лекарствени средства и техни метаболити в биологични среди. Основни принципи на лекарственото мониториране.

 1. Основни принципи при анализа на токсични вещества в биологични среди.Ръководител на Катедра по Фармацевтични науки


/доц. Б. Галунска

Свързани:

Конспект по фармацевтичен анализ iconКонспект по икономически анализ
Методи на икономическия анализ – научно изследователски, на сравнението, на разчленяването, на елеминирането, на верижните замествания,...
Конспект по фармацевтичен анализ iconКонспект по „икономически анализ на стопанската дейност" Специалност „икономика на транспорта"
Същност, функции и задачи на икономическия анализ на стопанската дейност на предприятието. Предмет и задачи на анализа. Класификация...
Конспект по фармацевтичен анализ iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по финансов икономически анализ и контрол
Ii източници на информация на финансовия икономически анализ и контрол – 2 ч
Конспект по фармацевтичен анализ iconПримерни въпроси за тест за изпит по Фармацевтичен анализ Въпроси за 1 точка

Конспект по фармацевтичен анализ iconВъпроси за тест за изпит по Фармацевтичен анализ Въпроси за 3 точки
Изразете реакцията, на която се основава търсенето на примес от флуолоридни йони по Европейска Фармакопея
Конспект по фармацевтичен анализ iconКонспект по анализ II
Многомерни несобствени интеграли – случай на положителни функции. Интеграл на Поасон
Конспект по фармацевтичен анализ iconКонспект за кандидат докторанти по полски език
Основни понятия на словообразувателния анализ. Класификация на полските деривати
Конспект по фармацевтичен анализ iconИкономически университет варна катедра "инфроматика"
Анализ на информационната система организационни въпроси; системен анализ –макро-анализ на информационната система, анализ на изискванията....
Конспект по фармацевтичен анализ iconКонспект за държавен изпит за придобиване на
Теоретични основи на финансовия анализ. Същност на финансите и финансовото управление на фирмата
Конспект по фармацевтичен анализ iconКонспект по Математически анализ 2
Теорема на Лайбниц-Нютон. Пресмятане на определените интеграли чрез неопределени. Смяна на променливите
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом