Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите преход към заетост за младите хора
ИмеСъобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите преход към заетост за младите хора
страница3/3
Дата на преобразуване13.06.2013
Размер315.65 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.parliament.bg/pub/ECD/124492COM_2012_727_BG_ACTE_f.doc
1   2   3
3. Мобилност на младите хора


Повишената мобилност ще разкрие по-големи възможности за трудова реализация…

Значителните различия в равнищата на младежка безработица и нарастващият брой незаети работни места в някои държави членки сочат, че мобилността в рамките на ЕС може да осигури на младите хора достъп до по-големи възможности за трудова реализация. Международните стажове и формите на чиракуване предлагат много предимства в това отношение наред с възможността да се придобие опит за работа в друга държава, без незабавно да се поемат задължения за дългосрочна заетост. Те обаче все още не са широко разпространени. Очевидно това е в разрез с принципно отворената нагласа на младите хора за мобилност и с успеха на програмите за обучение в чужбина като „Еразъм“ и „Леонардо да Винчи“.

и се подпомага от инструменти на ЕС…

Неотдавнашното решение относно EURES44, с което европейската мрежа за работни места се преобразува в инструмент за намиране и устройване на работа, при който най-важни са резултатите, е от пряко значение за младите хора, тъй като мрежата ще бъде разширена именно с цел да обхване чиракуването и стажовете. Освен това Комисията възнамерява да доразвие инициативата „Твоята първа работа с EURES“, за да подпомогне граждани на ЕС на възраст от 18 до 30 години да намерят работа в друга държава членка. Схемата съчетава индивидуално съдействие и услуги за намиране и устройване на подходяща работа с финансови стимули, които се осигуряват със средства от ЕС (поемане на част от пътните разходи при явяване на събеседвания с потенциални работодатели, обучение преди постъпване на работа и дейности за приобщаване към работната среда). Комисията ще доразвие тези стъпки и през 2013 г. ще лансира инициатива, насочена към публичните служби по заетостта, с цел да се подобри функционирането на европейския пазар на труда. Ще се очаква тези услуги да заемат по-активно място при проучването на всички възможности за заетост, които могат да бъдат създадени чрез мобилност на работната сила в рамките на ЕС, както и за осигуряване на перспективи за заетост на гражданите на ЕС, по-специално младите хора. Така европейският пазар на труда ще стане по-ефективен, тъй като ще се намалят рисковете от нарастващи несъответствия между търсенето и предлагането, и ще се подпомогне намирането на решения при недостиг на работна ръка и умения в бъдеще.

но са необходими допълнителни усилия

Въпреки това е необходимо да се предприемат допълнителни усилия за преодоляване на неотложното предизвикателство, свързано с младежката безработица. Комисията призовава бюджетния орган на ЕС да гарантира, че ще бъдат осигурени целесъобразни финансови средства през 2013 г. и в годините след това, за да продължат да се подпомагат целеви схеми за мобилност, като „Твоята първа работа с EURES“, и призовава публичните служби по заетостта в държавите членки да продължат да разработват програми на базата на EURES и да ги прилагат в обичайната си работа.

Разработването на по-целенасочени и индивидуално съобразени действия за всички лица, които търсят работа, включително младите хора, трябва да бъдат приоритет в близко бъдеще. За тази цел през 2013 г. в рамките на бъдещата ос „EURES“ на Програмата за социална промяна и социални иновации Комисията ще разгледа доколко е осъществима по-широка програма за заетост на младите хора като част от мерките по EURES, като се опира на извлечените поуки от изпълнението на инициативата „Твоята първа работа с EURES“ и програмите в сферата на образованието („Еразъм“ и „Леонардо да Винчи“). По тази начин младежите могат да бъдат подпомогнати да намерят и да започнат работа, да придобият професионален опит и да участват във форми на чиракуване и стажове в друга държава членка45.


VI. Бъдещи стъпкиВъпреки усилията на равнището на ЕС и на национално равнище през изминалата година перспективите за намиране на работа за европейските младежи продължиха да се влошават. Спешно се налага да се вземат по-решителни мерки. В настоящото съобщение се представя анализът на Комисията относно създалото се положение и се прави преглед на стъпките за преодоляване на ситуацията, които могат да бъдат осъществени посредством инструментите на политиката по заетостта както на равнището на ЕС, така и на равнището на държавите членки. Трябва да се действа с обединени усилия, като се изграждат силни и основани на доверие партньорства с участието на всички заинтересовани страни, били те служби по заетостта, образователни институции, социалните партньори, работодателите или младежки организации. От това зависи икономическото и социалното бъдеще на Европа.


Комисията:

  • призовава държавите членки в кратки срокове да приемат предложението за препоръка на Съвета за създаване на гаранция за младежта, което е част от настоящия пакет, и да въведат свои схеми за гаранции за младежта на определен етап през 2013 г.;

  • призовава социалните партньори да работят за изготвянето на рамка за качество на стажовете, за да се гарантира, че стажовете предоставят на младите хора професионален опит с високо качество и при сигурни условия;

  • ще създаде Европейски алианс за професионална подготовка с цел да се подобрят качеството и предлагането на форми на чиракуване и да се насърчат партньорства на национално равнище за разработване на двустранни системи за професионално обучение, съчетаващи практическа и теоретична подготовка; и

  • ще започне през първата половина на 2013 г. консултация със заинтересованите страни относно разработването на програма за работни места за младите хора в рамките на EURES и ще представи инициатива, която ще положи на по-здрава основа организацията на инструментите за мобилност на ЕС, както и тяхното финансиране и управление в съответствие с голямото им значение.

1Основни показатели на Евростат за работната сила, сезонно изгладени тримесечни данни; като младежи се определят лицата до 25-годишна възраст, а като лица в зряла възраст — лицата над 25-годишна възраст.

2Преглед на положението на младите хора (работен документ на службите на Комисията, придружаващ Доклада за младежта в ЕС), SWD(2012) 257 от 10 септември 2012 г.

3COM(2011) 933 от 20 декември 2011 г.

4Заключения на Европейския съвет, EUCO 76/12 от 29 юни 2012 г. и EUCO 156/12 от 19 октомври 2012 г.

5Резолюция на Европейския парламент относно инициативата „Възможности за младежта“ (2012/2617(RSP)) от 24 май 2012 г.

6COM(2012) 669 oт 20 ноември 2012 г. В заключенията на Съвета относно европейското сътрудничество в областта на образованието и обучението („ЕСЕТ 2020 г.“) (2009/C 119/02 от 28 май 2009 г.) и в стратегията на ЕС за младежта (COM (2009) 200 от 27 април 2009 г.) също се залагат необходимите рамки за съгласувани усилия на европейско равнище в областта на образованието, обучението и заетостта сред младите хора.

7SWD(2012) 406 от 5 декември 2012 г.

8Study on a comprehensive overview on traineeship arrangements in Member States (Проучване за цялостен преглед на организацията на стажовете в държавите членки), Европейска комисия, 2012 г., Apprenticeship supply in the Member States of the European Union (Предлагане на възможности за чиракуване в държавите — членки на Европейския съюз), Европейска комисия, 2012 г.

9Основни показатели на Евростат за работната сила, сезонно изгладени тримесечни данни; като младежи се определят лицата до 25-годишна възраст, а като лица в зряла възраст — лицата над 25-годишна възраст.

10Делът на незаетите (незаетите младежи като дял от цялото население в младежка възраст) включва голям брой неактивни лица в тази възрастова група, попадащи предимно в сферата на образованието, и по този начин може да даде по-пълна представа за мащабите на проблема с безработицата. Това е от значение, когато се сравняват държави с големи различия в дела на неактивните младежи (за повече информация вж. Доклада на Европейската комисия за заетостта в Европа за 2007 г., глава 1).

11Статистически данни на Евростат за работната сила, тримесечни сезонно неизгладени данни (lfsq_pganws) и (lfsq_upgal) за второто тримесечие. Младежи: лица на възраст 15 — 24 години, лица в зряла възраст: лица на възраст 25 — 64 години.

12Статистически данни на Евростат за работната сила, тримесечни сезонно неизгладени данни (lfsq_eppqa) и (lfsq_etpga) за второто тримесечие. Младежи: лица на възраст 15 — 24 години, лица в зряла възраст: лица на възраст 25 — 64 години.

13Данни за 13 европейски държави. Employment and Social Developments in Europe (ESDE; Заетост и социално развитие в Европа), Европейска комисия, 2012 г., предстои публикуване.

14Вж. бележка под линия 12.

15Вж. бележка под линия 12.

16Изчисления на Европейската мрежа от експерти в областта на равенството между половете по данни от специалния модул за прехода от училище към работа, включен в наблюдението на работната сила за 2009 г.

17При двойствените пазари на труда се наблюдава голям процент на срочните договори, по които се наемат предимно работници и служители в младежка възраст, успоредно с резерв от работни места на безсрочен договор, които гарантират много по-голяма сигурност на работното място. Различните права за закрила на заетостта при работещите на постоянни и срочни договори се посочват като основна причина за сегментирането.

18Данни на Евростат за работната сила, тримесечни сезонно неизгладени данни [lfsq_igaww] за второто тримесечие. Младежи на възраст 15 — 24 години, с изключение на неотговорилите.

19Евростат, Статистически данни за работната сила, [edat_lfse_20].

20ESDE, 2012 г., предстои публикуване.

21Нискоквалифицираните работници все още са изложени на най-голям риск от безработица и перспективите пред тях вероятно ще продължат да се влошават. Според последните прогнози на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) в областта на квалификацията (http://www.cedefop.europa.eu/EN/about-cedefop/projects/forecasting-skill-demand-and-supply/skills-forecasts.aspx) броят на работните места в ЕС за лица, завършили най-ниската степен на средно образование — който вече е намалял с 20,4 % в периода 2000 — 2010 г., ще намалее с още 18,9 % в периода 2010 — 2020 г.

22Актуализирано съобщение за индустриалната политика — COM(2012) 582 от 10 октомври 2012 г. Например до 2015 г. броят на незаетите работни места в ЕС за специалисти в областта на ИКТ ще достигне 700 000 (вж. доклада на Европейската комисия Anticipating the Evolution of the Supply and Demand of e-Skills in Europe (2010-2015) (Предвиждания за развитието на търсенето и предлагането на умения в областта на електронните технологии в Европа за периода 2010 — 2015 г.), Empirica и IDC Europe, 2009 г. Актуализирана прогноза, представена на Европейската конференция за умения в областта на електронните технологии, проведена в Брюксел на 13 декември 2011 г. Преодоляването на несъответствията между търсените и предлаганите умения е от съществено значение също така за здравеопазването, за сектора на социалните грижи, както и за екологосъобразната икономика.

23Основни показатели на Евростат за работната сила, сезонно изгладени данни за второто тримесечие; като младежи се определят лицата до 25-годишна възраст.

24Подробна информация за предприетите действия и за следващите стъпки е изложена в придружаващия работен документ на службите на Комисията SWD(2012) 406 от 5 декември 2012 г.

25На неформалната среща на Европейския съвет на 30 януари 2012 г. председателят Барозу предложи пилотно действие, с помощта на което да се помогне на осем държави членки с най-високи равнища на безработица сред младите хора да преразпределят част от разпределените за тях средства от структурните фондове на ЕС за преодоляване на младежката безработицата.

26SWD(2012) 406 от 5 декември 2012 г

27Самостоятелната заетост все повече се разглежда като възможност за професионална реализация на младите хора, вж. също така Entrepreneurship Education at School in Europe (Образование по предприемачество в училищата в Европа), Европейска комисия, 2012 г.

28Посочените данни в таблицата не са окончателни и отразяват подадената информация към ноември 2012 г.

29SWD(2012) 406 от 5 декември 2012 г

30Освен това съвместният доклад за заетостта (приложение към COM(2012) 750 от 28 ноември 2012 г.) — част от представения от Комисията пакет, с който започва европейският семестър през 2013 г., обуславя и доразвива Годишния обзор на растежа. Той е изготвен въз основа на данни за заетостта и социалното положение в Европа, информация за изпълнението на насоките за заетостта, резултатите от прегледа на националните програми за реформа в отделните държави, по които са разработени конкретните препоръки за всяка държава за 2012 г., както и оценката на тяхното изпълнение до момента.

31COM(2012) 750 от 28 ноември 2012 г.

32Предложение за препоръка на Съвета за създаване на гаранция за младежта, COM(2012) 729 of 5 декември 2012 г.

33SWD(2012) 409 от 5 декември 2012 г.

34Понастоящем годишните разходи в Европа, свързани с неработещите, неучещите и необучаващи се млади хора, се изчисляват на 1,2 % от БВП, или 153 милиарда евро, вж.: NEETs – Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and policy responses in Europe (Неработещи, неучещи, необучаващи се. Младите хора извън сферите на заетостта, образованието и обучението — характеристики, разходи и мерки за противодействие в Европа), Eurofound, 2012 г., Служба за публикации на Европейския съюз, Люксембург..

35В националните сметки разходите за гаранцията за младежта не участват в бруто образуването на основен капитал.

36Study on a comprehensive overview of traineeship arrangements in the EU Member States (Проучване за цялостен преглед на организацията на стажовете в държавите — членки на ЕС), Европейска комисия, 2012 г.

37„Насърчаване на достъпа на младежта до пазара на труда и укрепване на статута на стажантите, практикантите и чираците“, ЕП 2009/2221 (INI), 14.6.2010 г.

38Заключения на Съвета от 17.6.2011 г.

39Предложение за директива за изменение на Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации и на регламент относно осъществяването на административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар, COM (2011) 883 окончателен от 19 декември 2011 г.

40Работен документ на службите на Комисията SWD(2012) 99, 18.4.2012 г.

41COM(2012) 728 от 5.12.2012 г.

42COM(2012) 669 oт 20 ноември 2012 г.

43Създаването на голяма коалиция за работни места в областта на ИКТ има за цел да обедини заинтересованите страни за преодоляване на дефицита и несъответствието на търсените и предлаганите умения, характерни за професиите и за пазара на труда в сектора на ИКТ.

44C (2012) 8548 от 26 ноември 2012 г.

45Комисията също така възнамерява да представи инициативата за карта „Младежта в движение“, по която ще се подпомага мобилността на младите хора.

BG   BG
1   2   3

Свързани:

Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите преход към заетост за младите хора iconСъобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите стратегия на ес за премахване на трафика на хора за периода 2012—2016 г
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите преход към заетост за младите хора iconСъобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите към възстановяване и създаване на работни места Въведение
...
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите преход към заетост за младите хора iconСъобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите достоен живот за всички: Премахване на бедността и осигуряване на устойчиво бъдеще за света
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите преход към заетост за младите хора iconСъобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите чиста енергия за транспорта: Европейска стратегия за алтернативните горива
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите преход към заетост за младите хора iconСъобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите европейска стратегия за по-добър интернет за децата
...
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите преход към заетост за младите хора iconСъобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите оползотворяване на потенциала на изчисленията в облак в Европа
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите преход към заетост за младите хора iconСъобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите син растеж: Възможности за устойчив растеж в морските дейности и корабоплаването
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите преход към заетост за младите хора iconДоклад на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Доклад на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите за изпълнението...
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите преход към заетост за младите хора iconСъвместно съобщение до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите стратегия на Европейския съюз за киберсигурност Отворено, безопасно и сигурно киберпространство
Съвместно съобщение до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите преход към заетост за младите хора iconСъвет на европейския съюз
Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом