Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите преход към заетост за младите хора
ИмеСъобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите преход към заетост за младите хора
страница2/3
Дата на преобразуване13.06.2013
Размер315.65 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.parliament.bg/pub/ECD/124492COM_2012_727_BG_ACTE_f.doc
1   2   3

IV. Сигурен преход за всички млади хора: гаранция за младежтаГаранцията за младежта…

Инвестициите за развитие на човешкия капитал на младите европейци са жизнено необходими, за да се преодолее острата криза по отношение на младежката заетост днес и да се постигне устойчив и приобщаващ растеж в средносрочен и дългосрочен план. Отчитайки трудния преход на младежите от училищната скамейка към работното място, Комисията призовава всички държави членки експедитивно да приложат гаранция за младежта и представя предложение за препоръка на Съвета, подкрепено с неколкократни призиви от страна на Европейския съвет32.

Гаранцията за младежта следва да бъде приложена посредством цялостна и единна схема, която гарантира, че младите хора получават добро предложение за работа, продължаване на образованието, чиракуване или стаж в рамките на четири месеца след като напуснат училище или останат без работа. В работния документ на службите на Комисията33, придружаващ настоящото предложение за препоръка на Съвета, подробно се разяснява какво представлява гаранцията за младежта, какви са свързаните с това разходи и ползи и какво е необходимо за успешното ѝ прилагане. В приложенията към настоящия работен документ на службите на Комисията се описват вече предприетите мерки за подкрепа на младежката заетост в държавите членки, както и примери за действия и мерки, които могат да бъдат подпомогнати от ЕСФ.

Схемата за гаранции за младежта трябва да включва мерки за подкрепа в съответствие с шест основни принципа: изграждане на партньорски подход, намеса на ранен етап и мерки за активизиране на младите хора, мерки, подпомагащи интеграцията им на пазара на труда, използване на структурните фондове на ЕС, оценка и постоянно усъвършенстване на схемата и експедитивното ѝ прилагане. Комисията предоставя възможност на държавите членки сами да определят институционалната рамка за осигуряването на такава гаранция.

ще донесе трайни ползи…

Прилагането на гаранция за младежта е свързано с бюджетни разходи. Разходите зависят от националната специфика и от начина, по който се организира и прилага схемата. Те ще бъдат по-големи в държави с висок дял на младите хора, които не работят, не учат и не се обучават, или в които се отчита високо равнище на младежката безработица. Влияние ще окажат също така продължителността на безработицата при младите хора, както и различната отправна точка с оглед на съществуващите мерки за подкрепа (напр. добре подготвени служители в публичните служби по заетостта, способни да откликнат на потребностите на младите хора).

Тези разходи обаче ще бъдат компенсирани, тъй като ще се избегне високата цена на безработицата, липсата на икономическа активност и загубата на производителност в дългосрочен план34. Това означава, че вложените средства за прилагането на гаранция за младежта ще имат добра възвръщаемост35. Безработицата в младежка възраст оставя белег с трайни отрицателни последици за бъдещите равнища на доходите и риска от безработица в бъдеще. Схема за гаранции за младежта, която дава реални и конкретни възможности за младите хора, ще им позволи да не допускат трайно и пагубно откъсване от пазара на труда, да съхраняват и обогатяват човешкия си капитал, да запазват работните си места и перспективите за професионално израстване в бъдеще, както и да увеличат потенциалното си възнаграждение, а това ще се отрази върху съвкупното търсене и върху общото състояние на икономиката през следващите години.

В Годишния обзор на растежа за 2013 г. Комисията застъпва становището, че инвестициите в сферата на образованието следва да придобият първостепенно значение и да бъдат увеличени, където е възможно, като същевременно се гарантира ефективност на разходите. Следва да се обърне специално внимание на запазването или разширяването на обхвата и ефективността на службите по заетостта и на активните политики на пазара на труда, като програми за обучение на безработни лица и схеми за гаранции за младежта.

Ако сега бъдат отделени средства за изграждане на правилен набор от умения, младите хора ще могат да попълнят незаетите работни места и да дадат своя принос за икономиката. Като се има предвид опасността от маргинализация и обезсърчаване, разкриването на перспективи пред младите хора е необходима стъпка, за да се запази доверието им в публичните институции, в държавните органи и обществото.

и ще бъде подкрепена с финансови средства от ЕС

Държавите членки с най-високи равнища на безработица обикновено изпитват и най-големи трудности относно устойчивостта на публичните им финанси. ЕС вече може да окаже финансова подкрепа на държавите членки за прилагането на гаранция за младежта чрез инструментите за финансиране в рамките на политиката на сближаване, по-специално ЕСФ. Комисията ще насърчава държавите членки оптимално да се възползват от тях и от всякакви други инструменти, които могат да бъдат въведени в бъдеще.

В предложенията на Комисията за многогодишната финансова рамка за периода 2014 — 2020 г. се подчертава значението на ЕСФ като основен инструмент на ЕС за инвестиции в човешкия капитал. Комисията предложи най-малко 25 % от бъдещите финансови средства по политиката на сближаване да се разпределят за ЕСФ и най-малко 20 % да бъдат предназначени за политики за социално приобщаване. Мерки по отношение на младежката заетост могат да бъдат предприети по редица инвестиционни приоритети на ЕСФ, като се предлага специално внимание да бъде отделено на трайната интеграция на неработещи, неучещи и необучаващи се лица на пазара на труда.

V. Целеви инициативи на ЕС


В допълнение към инициативата за гаранция за младежта в този раздел са представени три целеви инициативи на Комисията относно качеството на стажовете, за насърчаване на формите на чиракуване в рамките на ЕС и за улесняване на мобилността на младите хора.

1. Рамка за качество на стажовете

Стажовете могат да повишат пригодността за заетост на младите хора…

Стажовете, които представляват индивидуална практика на определено работно място като част от учебните занятия или след завършване на образованието, все повече се превръщат в етап от професионалния път на младите хора. Те често повишават пригодността им за заетост и предлагат различни ползи за приемащите организации — като преодоляване на несъответствия в търсената и предлаганата квалификация, достъп до актуални знания и по-лесно наемане на бъдещи служители.

Комисията ще продължи да предоставя финансова подкрепа чрез ЕСФ на държавите членки, които искат да повишат заетостта сред младите хора посредством схеми за стажове.

при условие че са с добро качество …

От решаващо значение е да се гарантира, че кратките и временни периоди на стаж допринасят за развитието на младите хора и им позволяват възможно най-бързо здраво да стъпят на пазара на труда. Въпреки това стажовете трябва да бъдат с достатъчно добро качество по отношение на учебното съдържание и да се провеждат при подходящи условия на труд. Съществува опасност с тях да се злоупотребява като източник на евтин или безплатен труд, а като се има предвид все по-важната им роля при неблагоприятната конюнктура на пазара на труда, това може да въвлече младите хора в порочен кръг на несигурна заетост или изобщо да ги разубеди да участват в стажове. При голяма част от стажовете не се предлагат достатъчно качествено учебно съдържание и/или подходяща социална закрила и възнаграждения/компенсации за разходите, особено при стажове на свободния пазар36. Забелязва се и отчетлива разлика в заплащането между мъжете и жените стажанти: по-голяма част от жените не получават заплащане или то е много ниско.

На политическо равнище неведнъж се изразява тревога за качеството на стажовете: през 2010 г. Европейският парламент призова Комисията да предложи Европейска харта за качеството на стажовете37, а Съветът прикани Комисията да предостави насоки относно условията за стажове с високо качество38.

... включително чрез подкрепа за международни стажове

Международните стажове предлагат много предимства, но все още не са широко разпространени. Липсата на стройна рамка за качество и насоки вероятно възпрепятства развитието на международни стажове. Пречки за това са липсата на прозрачност и лесно достъпна информация относно правните и административните условия, както и трудността да се намерят и изберат приемащи организации. Освен това поради разноските, свързани с преместването в друга държава, разходите при несполучлив стаж са по-високи за чуждестранни стажанти и те по-трудно могат да сменят приелата ги организация.

С предложението на Комисията относно осъвременяване на Директивата за професионалните квалификации39 обхватът на директивата се разширява с цел да обхване предприети стажове в други държави членки. Въпреки това директивата се прилага само за стажове, които представляват условие да се регулира достъпът до определени професии, и не обхваща стажовете на свободния пазар, където най-често се срещат проблеми.

Социалните партньори имат решаващо значение, за да се гарантира качеството на стажовете

През април 2012 г. Комисията започна обществена консултация40 относно рамка за качество на стажовете. През септември 2012 г. последва първият етап на консултация със социалните партньори. Двете консултации разкриха наличието на консенсус относно полезната роля на стажовете, но бяха изтъкнати липсата на качество и широко разпространена практика за злоупотреби в отношението към стажантите в цяла Европа, като стана ясно, че трябва да се вземат мерки за решаването на тези проблеми. Възгледите обаче се различават относно обхвата и възможните форми на действие. В съответствие с член 154 от ДФЕС понастоящем Комисията приканва социалните партньори да изразят своето становище относно съдържанието на предвижданото действие на равнището на ЕС да се приеме рамка за качество на стажовете41. Ако социалните партньори не желаят да започнат преговори помежду си, Комисията ще представи своето предложение през 2013 г.

2. Европейски алианс за професионална подготовка

Добре разработените схеми и форми на чиракуване улесняват плавния преход от образование към заетост…

Схемите за чиракуване в предприятията (наричани още „двустранно“ или „паралелно“ чиракуване) дават възможност на младите хора да придобият професионален опит и практически умения чрез договор за наемането им в предприятие, като паралелно с това усвояват теоретични познания, често в учебно заведение. В някои държави членки съществуват добри примери за това как схемите за чиракуване да се използват оптимално, за да се улесни преходът от образование към заетост.

На много места е необходимо да се подобрят предлагането и качеството на формите на чиракуване: през 2012 г. Съветът отправи конкретни препоръки към седем държави членки във връзка с чиракуването и до три държави членки във връзка с професионалното обучение. В другите държави членки също може да се направи още много, за да заработи по-добре системата за чиракуване, както и за по-добро използване на средства от ЕСФ за тази цел.

Успехът на схемите за чиракуване зависи от различни фактори, които могат да бъдат обобщени в три основни групи. На първо място, конструктивните партньорства между училищата/институциите за професионално образование и обучение (ПОО) и предприятията предопределят успеха на чиракуването. Училищата за професионално образование и обучение трябва да работят в тясна връзка с местните предприятия. В по-широк смисъл тясното сътрудничество и участието на социалните партньори е необходимо, за да се гарантира, че чиракуването е в крак със съвременните професионални практики, а придобиваните умения не изостават от реалните потребности. Стандартите за обучение/професионалните стандарти трябва редовно да се преразглеждат и осъвременяват, а социалните партньори са идеално подготвени да дадат своя принос за това. На второ място, и придобитата квалификация, и самият учебен процес трябва да бъдат с високо качество, за да се използва пълноценно потенциалът на чиракуването и да се гарантира, че този модел получава признание като ценна форма на учене, може да се прехвърля през граница и открива пътя към висококвалифицирани работни места. На трето място, чиракуването следва да залегне в националната или регионалната система на образование и обучение и да се основава на ясно регламентирана нормативна уредба. В нея следва да се изяснят отговорностите, правата и задълженията на всички участници и да се насърчават сътрудничество и ангажираност от широк кръг заинтересовани страни. На последно място следва да се подчертае, че младите хора, които са отпаднали от системата на образованието или са изложени на риск от това, особен силно се нуждаят от подкрепа, за да участват във форми на чиракуване.

необходим е ясен ангажимент от страна на работодателите…

Доброто управление на учебен процес, обвързан с професионална практика на работното място, изисква съотношението на разходите и ползите да мотивира работодателите да участват. Тази форма може да се утвърди в дадена държава само ако предприятията приемат идеята и предлагат места за чиракуване и студентски практики или си сътрудничат с учебните заведения.

Нормативната уредба следва да гарантира подходящи стимули за работодателите да предоставят достатъчно места за чиракуващи. Следва да се обърне внимание на специфичните нужди на МСП, които срещат особени предизвикателства и разполагат с ограничени ресурси. Стимулите могат да бъдат финансови, като например данъчни облекчения, субсидии или други, както и нефинансови, като достъп до някои услуги за подкрепа, например съдействие за предприятията да приемат стажанти. Положителен ефект в това отношение може да има предоставяната подкрепа за МСП по линия на ЕФРР.

Освен че осигурява привилегирован достъп за предварителен подбор на потенциални нови служители, подкрепата за форми на чиракуване има и по-широки икономически ползи в дългосрочен план и е израз на социална отговорност.

и могат да бъдат подкрепени чрез инструменти на ЕС

Предвид необходимостта в кратки срокове да се подобрят качеството и предлагането на схеми за чиракуване и да се подпомогне сътрудничеството между държавите членки в областта на професионалното образование и обучение, Комисията ще създаде Европейски алианс за професионална подготовка. Комисията вече заяви, че доброто сътрудничество между всички заинтересовани страни е от съществено значение за успеха на подобни инициативи42. Алиансът ще обедини представители на публичните органи, стопанския сектор и социалните партньори, изследователи и лица, работещи в областта на ПОО, както и представители на младежта. Той ще бъде обща платформа за обединяването на различни съществуващи действия и ще популяризира ползите, методите за успешно прилагане на схеми за чиракуване и пътища за изграждането им. Алиансът ще допринесе също за разработване на общи учебни програми, съчетаващи практическо и теоретично обучение за различни професии, ще улесни признаването на чиракуване, проведено в друга държава, и ще насърчава създаването на подходяща нормативна уредба.

В рамките на това сътрудничество Комисията също така ще насърчава партньорства на национално равнище за разработване на форми на двустранно обучение, съчетаващо професионална практика и теоретична подготовка. В тези партньорства следва да вземат участие представители на стопанския сектор, компетентните органи в областта на образованието и заетостта, управляващите органи по ЕСФ и социалните партньори, които трябва заедно да установят по какъв начин да се засили ролята на схемите на чиракуване на пазара на труда и в образователната система на съответната държава членка, както и по какъв начин разпределените средства по ЕСФ на национално равнище могат да се използват за разработването и прилагането на двустранни системи за обучение.

Сходни дейности като задачите на алианса за професионална подготовка вече се осъществяват на секторно равнище. Алианс на равнището на ЕС се изгражда в сектора на ИКТ43.


1   2   3

Свързани:

Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите преход към заетост за младите хора iconСъобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите стратегия на ес за премахване на трафика на хора за периода 2012—2016 г
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите преход към заетост за младите хора iconСъобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите към възстановяване и създаване на работни места Въведение
...
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите преход към заетост за младите хора iconСъобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите достоен живот за всички: Премахване на бедността и осигуряване на устойчиво бъдеще за света
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите преход към заетост за младите хора iconСъобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите чиста енергия за транспорта: Европейска стратегия за алтернативните горива
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите преход към заетост за младите хора iconСъобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите европейска стратегия за по-добър интернет за децата
...
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите преход към заетост за младите хора iconСъобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите оползотворяване на потенциала на изчисленията в облак в Европа
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите преход към заетост за младите хора iconСъобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите син растеж: Възможности за устойчив растеж в морските дейности и корабоплаването
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите преход към заетост за младите хора iconДоклад на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Доклад на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите за изпълнението...
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите преход към заетост за младите хора iconСъвместно съобщение до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите стратегия на Европейския съюз за киберсигурност Отворено, безопасно и сигурно киберпространство
Съвместно съобщение до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите преход към заетост за младите хора iconСъвет на европейския съюз
Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом