Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите преход към заетост за младите хора
ИмеСъобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите преход към заетост за младите хора
страница1/3
Дата на преобразуване13.06.2013
Размер315.65 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.parliament.bg/pub/ECD/124492COM_2012_727_BG_ACTE_f.doc
  1   2   3
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ

Преход към заетост за младите хора

I. Въведение

От 2008 г. насам Европа преживява криза с изключително тежки и все по-осезателни последици за младите хора — през третото тримесечие на 2012 г. равнището на младежката безработица достигна 22,7 % и е двойно по-високо от равнището на безработица при населението в зряла възраст1, като няма признаци, че положението скоро ще се подобри. Освен преките последици от кризата структурните проблеми в системата на образованието и на пазара на труда забавят и затрудняват прехода от училищната скамейка към работното място. Прекалено дълго младите хора са в по-неблагоприятно положение, отколкото населението в зряла възраст. Безработицата в младежка възраст оставя белег с трайни отрицателни последици. Освен че са изложени на по-голям риск от безработица в бъдеще, тези млади хора също така са застрашени в по-голяма степен от социално изключване, бедност и здравословни проблеми2. Необходимо е спешно да се предприемат ефикасни стъпки за подобряване на положението.

Преди една година Комисията прие инициативата „Възможности за младежта“3 (ИВМ), с която се насърчават действията на ЕС и на държавите членки за повишаване на младежката заетост. С цел да се увеличи подкрепата за младите хора бяха привлечени структурните фондове на ЕС и вече се предоставят финансови средства за мерки в областта на политиката и за инвестиционни проекти. Оттогава и Европейският съвет4, и Европейският парламент5 нееднократно изтъкват, че преодоляването на младежката безработица е изключително важна и неотложна задача, и подчертават възможния принос на инициативи за предоставяне на гаранции за младите хора и за установяване на рамка за качество на стажовете. Неотдавна Комисията прие също така пакет под надслов „Преосмисляне на образованието“6.

В настоящото съобщение и в придружаващия го работен документ на службите на Комисията7 се представят предприетите действия на равнището на ЕС и на национално равнище за изпълнение на инициативата „Възможности за младежта“ (включително 28 информационни листове за отделните държави). След това в съобщението се очертават допълнителни конкретни инициативи, които Комисията предлага държавите членки и социалните партньори да поемат за преодоляване на различните краткосрочни и структурни проблеми, свързани с кризата по отношение на младежката заетост.

Младите хора се сблъскват с многобройни проблеми при прехода от сферата на образованието към сферата на трудовата заетост. В много държави поради неефективна нормативна уредба на пазара на труда или недостатъчно добра работа на институциите младите хора по-трудно могат да намерят трайна работа. Прекалено много младежи не получават помощ, ако преждевременно напуснат училище или срещат затруднения да започнат работа. По-благоприятни резултати на пазара на труда се наблюдават в държави, където по-голям дял от учениците участват в качествени стажове или производствени практики още на ранен етап от своето образование и обучение или където има добре развити системи за чиракуване8. Географската мобилност на младежите също може да помогне за преодоляването на несъответствия между търсенето и предлагането на работна сила в тази възрастова група на местно равнище. В таблица 1 в опростен вид се посочват видовете мерки, които могат да помогнат за решаването на всеки от посочените проблеми. Представените от Комисията инициативи са описани подробно в следващите раздели.

Таблица 1: Проблеми пред младежката заетост, по които се предлагат мерки в настоящия пакет, и възможни действия на равнището на ЕС

Проблем

Възможни мерки за преодоляване на проблема

Инструменти/действия на равнището на ЕС

Младите хора трудно намират стабилна опорна точка на пазара на труда


Предприемане на мерки, които подпомагат приобщаването на младите хора към пазара на труда — като улесняване на прехода от училище към работа, реформа на нормативната уредба/институциите на пазара на труда за по-успешно насърчаване на заетостта и преодоляване на сегментацията на пазара на труда


Приемане и изпълнение на специфични препоръки за всяка държава в рамките на европейския семестър.

(раздел III и приложение II от работния документ на службите на Комисията)


Младите хора, особено от уязвими групи или групи в неравностойно положение, преждевременно напускат училище или работа; увеличава се делът на трайно безработните и неактивни лица


Създаване на схеми за гаранции за младежта; ефикасно използване на средства от ЕСФ за тяхното прилагане.


Предоставяне на подкрепа за схеми за гаранции за младежта(включително чрез обмен на най-добри практики; предоставяне на средства от ЕСФ)

Комисията предлага препоръка на Съвета за създаване на гаранция за младежта (раздел IV)


Труден преход от училище към работа

Предлагане на повече възможности за участие в качествени стажове и форми на чиракуване

Предприемане на решителни мерки за насърчаване на качествени стажове и форми на чиракуване:

Комисията започва втори етап на консултация със социалните партньори относно рамка за качество на стажовете (раздел V.1)


Комисията ще създаде Европейски алианс за професионална практика (раздел V.2)


Броят на незаетите работни места остава значителен на фона на висока безработица, все по-големи несъответствия в търсенето и предлагането на умения, както и в географско отношение

Намаляване на пречките пред мобилността, за да могат предприятията да наемат работници, чираци и стажанти от други държави от ЕС

Укрепване на финансовите инструменти на ЕС за вътрешна мобилност на територията на Съюза

През първата половина на 2013 г. Комисията ще започне консултация със заинтересованите страни относно бъдеща програма за работни места за младите хора в рамките на EURES (раздел V.3)

II. Перспективите за трудова реализация на младите хора се влошават


Безработицата сред младите хора9 е над два пъти по-висока от безработицата при населението в зряла възраст (22,7 % спрямо 9,2 % през третото тримесечие на 2012 г.) и рязко се е увеличила през последните четири години. Подобна тенденция се наблюдава и при дела на незаетите в тази възрастова група, който също се увеличава10. Обикновено младите хора последни се наемат на работа и са сред първите, които се съкращават. Трайната безработица11 сред младите хора е много по-висока и в годините на кризата бързо се е увеличила: за периода 2008 — 2012 г. тя се е повишила с 3,7 процентни пункта (до 7,3 % от работната сила в младежка възраст) при увеличение с 1,8 пункта при населението в зряла възраст (до 4,3 %). През последните четири години коефициентът на заетост12 сред младите хора като цяло е намалял с почти 5 процентни пункта (от 37,3 % на 32,8 %), което е три пъти повече в сравнение с коефициента при населението в зряла възраст.

Шансовете един безработен младеж да намери работа са малки. Само 29,7 % от лицата на възраст 15 — 24 години, които са били безработни през 2010 г., са намерили работа през 2011 г., като за три години делът им е намалял почти с 10 %13.

Когато младите хора успеят да си намерят работа, работните им места често не са толкова сигурни. Делът им е извънредно и непропорционално голям при работещите на срочен договор и на непълно работно време14: през 2012 г. 42,0 % от младите работници и служители са били наети на срочен договор (четири пъти повече, отколкото хората в зряла възраст), а 32,0 % са работели на непълно работно време (почти двойно повече, отколкото при населението в зряла възраст)15. При младите жени съществува по-голяма вероятност от несигурни първи стъпки на професионалното поприще, а положението им е двойно по-несигурно, най-вече поради съчетаването на временна работа със заетост на непълно работно време16. Временната работа може да доведе до постоянна заетост, но разпространението на тази практика в толкова големи мащаби е тревожно от икономическа и социална гледна точка и е признак за недобро функциониране на пазара на труда. Преминаването от срочен на постоянен договор може да бъде още по-трудно в държави със строго законодателство за закрила на заетостта и силно сегментиран пазар на труда17.

На особено голям риск е изложена групата на преждевременно напускащите училище: 54,2 % от преждевременно напусналите системата на образование и обучение в ЕС нямат работа, като близо 70 % от хората в тази група искат да работят. По-голям дял от родените в чужбина и от мъжете преждевременно напускат училище. Последните тенденции сочат, че времето до постъпване на работа и при двете групи се увеличава, което ще се отрази върху по-нататъшните им перспективи на пазара на труда.

Нарастваща тревога предизвиква обезсърчаването сред младите хора: през второто тримесечие на 2012 г. 12,4 % от икономически неактивните младежи са имали желание да работят, но не са търсели работа18. Нараства и делът на младите хора, които нито имат работа, нито учат или се обучават (т.нар. никъде неработещи, неучещи и необучаващи се, или „NEET“). През 2011 г. делът на тези младежи е бил 12,9 % — увеличение с 2 процентни пункта в сравнение с дела им преди четири години19.

Съществуват значителни несъответствия между търсените и предлаганите умения на пазара на труда в Европа. Много млади работници и служители имат по-висока квалификация от необходимата за изискванията на работното място, което успяват да намерят (непълна заетост), но същевременно вероятността младежите да притежават подходящи умения (степен на съответствие) е по-малка, отколкото при по-възрастните работници и служители20. Въпреки че като цяло лицата с ниска квалификация все още са най-застрашени от безработица21, най-голям спад в заетостта се отчита при висококвалифицираните млади хора (9,5 процентни пункта, или почти двойно в сравнение с нискоквалифицираните работници). Трайната безработица вече засяга все по-тежко дори младежи с висока квалификация. Това разминаване в равнището на уменията буди все по-голяма загриженост за конкурентоспособността на европейската промишленост и за способността на ЕС да се справи с предизвикателствата пред обществото22.

Въпреки кризата в ЕС има над два милиона незаети работни места, а причината често е липсата на работници с необходимата квалификация на местния пазар на труда. Освен това през следващите години ще са необходими все повече квалифицирани работници в отраслите със съществен потенциал за създаване на работни места, като екологосъобразната икономика, здравеопазването и сектора на ИКТ. Предварителният анализ на движението на работната сила през 2011 г. потвърждава тенденцията за нарастваща мобилност от южноевропейските държави към северните райони, въпреки че потоците все още остават ограничени. Сред факторите, възпрепятстващи мобилността, са липсата на достъпни жилища или на опит за работа в чужбина, слабото владеене на чужди езици, недостатъчното познаване на местното законодателство и на правата на работниците, както и затруднения за признаване на квалификацията.

Въпреки че като цяло перспективите за трудова реализация на младите хора в ЕС не са достатъчно добри, остротата на проблема значително се различава в отделните държави членки. В държавите с най-лоши показатели безработицата23 е над пет пъти по-висока, отколкото в държавите с най-добри показатели. През последната година равнището на младежката безработица в много държави превишава 30 %, като в Гърция и Испания е достигнало над 50 %. Само в четири държави равнището на безработицата сред младите хора е под 15 %.


III. Инициативата „възможности за младежта“ една година по-късно


Действията на равнището на ЕС се изпълняват…

Изпълнението на 18-те действия на равнището на ЕС, предвидени в рамките на инициативата „Възможности за младежта“ (ИВМ), е в напреднал етап24. Комисията осигурява достъп до техническа помощ по линия на Европейския социален фонд, за да се подпомогне създаването на схеми от типа на различни форми на чиракуване, за трансгранична мобилност с учебна цел и за проекти за социални иновации, насочени към младежта. Освен това Комисията разширява възможностите за участие в доброволческа дейност и предоставя средства за провеждането на международни стажове и предприемачески обмен. Тя подпомага мобилността на пазара на труда, по-специално чрез инициативи като „Твоята първа работа с EURES“, и анализира предприетите мерки в Европа за борба с младежката безработица и за подобряване на образованието и обучението.

Фигура 1: Равнища на младежка безработица (лица на възраст 15 — 24 години) и промени на годишна база, септември 2012 г.и държавите членки също предприемат мерки…

Много държави членки са предприели действия за увеличаване на заетостта сред младите хора, разработили са планове за младежка заетост и са засилили програмите за образование и обучение, включително вследствие на посещения на екипа за действие25 и двустранни срещи, организирани след началото на инициативата „Възможности за младежта“. Безработните млади хора обикновено са една от основните целеви групи, обхванати от широкомащабни мерки по заетостта. Придружаващият работен документ на службите на Комисията26 съдържа информационни листове с данни за мерките, предприети от всички 27 държави членки и Хърватия. Мерките за подкрепа обикновено включват субсидии за заплати, помощ при търсене на работа, стажове и допълнително обучение, като понякога се съпътстват от реформи за намаляване на сегментацията на пазара на труда. Тенденциите в областта на чиракуването не са така еднородни: докато в някои държави членки са изградени добре работещи двустранни системи за чиракуване, съчетаващи теоретична подготовка с професионална практика, други държави едва сега пристъпват към постепенното им въвеждане. В повечето държави членки все по-усърдно се прилагат мерки за насърчаване на предприемачеството сред младите хора и за създаване на стартиращи предприятия27.

Примери за използване на преразпределени средства от ЕСФ в държавите членки, участващи в екипа за действие28:

  • Испания: пренасочени общо 294,2 милиона евро за действия за повишаване на пригодността за заетост на младите хора, подкрепа за публичните служби по заетостта (ПСЗ) при разработването на активни политики на пазара на труда, насочени към младите хора, и по-енергични мерки за борба с преждевременното напускане на училище и насърчаване на професионалното обучение.

  • Италия: пренасочен 1 милиард евро за насърчаване на образованието и заетостта в южните региони на страната, включително борба с преждевременното напускане на училище.

  • Ирландия: пренасочени 25 милиона евро за запазването на 3700 места за обучение на лица, преждевременно напуснали училище, до края на 2013 г.

  • Литва: пренасочени 18,3 милиона евро за удвояване на броя на безработните младежи, пряко подпомогнати със средства от ЕС през следващите две години, до 21 000 души.

  • Португалия: взето е решение за преразпределение на 143,3 милиона евро за подпомагането на 89 510 младежи чрез мерки в рамките на програмата „Стимул за младежта“ (Impulso Jovem), например стажове.

  • Словакия: преразпределени общо 70 милиона евро за създаване на 13 000 работни места в региони на страната, които са най-силно засегнати от безработицата, като основната част от средствата са предвидени за млади хора и се използват за възстановяване на част от разходите за труд.

  • Гърция: преразпределени общо 250 милиона евро; в процес на подготовка е план за действие за осигуряване на обучение, професионален опит, заетост и възможности за предприемачество за 333 000 млади хора.

  • Латвия: разпределени средства на стойност 26,3 милиона евро от държавния бюджет за изпълнение на дейности по ЕСФ, целящи да повишат конкурентоспособността и заетостта сред младите хора.като използват привлечените за целта средства…

Европейският социален фонд (ЕСФ) е основният инструмент за мащабни мерки в областта на младежката заетост на равнището на ЕС, а редица програми, насочени към младите хора, получават подкрепа от други фондове на ЕС, като Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). През последните 12 месеца в рамките на инициативата „Възможности за младежта“ най-малко 10 милиарда евро са насочени целево за преразпределение или ускорено усвояване в осемте държави от екипа за действие, като средствата се използват например за субсидиране на работни места, за професионално обучение и за предотвратяване на преждевременното напускане на училище. От последните промени в програмите за финансиране вероятно ще се възползват най-малко 56 000 МСП и още 658 000 младежи.

В рамките и между бюджетите на оперативните си програми по ЕСФ, ЕФРР и/или ЕЗФРСР двадесет и една държави членки вече са пренасочили значителни средства за мерки за повишаване на пригодността за заетост на работещите и за преодоляване и предотвратяване на младежката безработица. Сега от първостепенно значение е изменените програми за финансиране да бъдат пълноценно осъществени на равнището на държавите членки.

и полагат усилия за преодоляване на структурните предизвикателства в рамките на европейския семестър

Европейският семестър и конкретните препоръки за всяка държава са средство за координиране на политиките, като целта е заздравяване на управлението и по-добра координация на икономическите политики на равнището на ЕС. Те предлагат рамка за многостранно наблюдение на политиката по заетостта и структурните реформи, както и за оценка на напредъка на ЕС по отношение на заложените цели в стратегията „Европа 2020“.

През 2012 г. към почти всички държави членки бяха отправени конкретни препоръки, специално насочени към подобряване на положението на младите хора на пазара на труда. Приложеният към настоящото съобщение работен документ на службите на Комисията29 съдържа подробен преглед на препоръките по отношение на младите хора30.

В Годишния обзор на растежа за 2013 г.31, с който бе дадено началото на европейския семестър за 2013 г., се подчертава, че са необходими повече усилия от страна на държавите членки за борба с безработицата, подобряване на пригодността за заетост и оказване на подкрепа на младите хора за намиране на работа или за връщане на пазара на труда.

  1   2   3

Свързани:

Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите преход към заетост за младите хора iconСъобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите стратегия на ес за премахване на трафика на хора за периода 2012—2016 г
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите преход към заетост за младите хора iconСъобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите към възстановяване и създаване на работни места Въведение
...
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите преход към заетост за младите хора iconСъобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите достоен живот за всички: Премахване на бедността и осигуряване на устойчиво бъдеще за света
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите преход към заетост за младите хора iconСъобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите чиста енергия за транспорта: Европейска стратегия за алтернативните горива
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите преход към заетост за младите хора iconСъобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите европейска стратегия за по-добър интернет за децата
...
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите преход към заетост за младите хора iconСъобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите оползотворяване на потенциала на изчисленията в облак в Европа
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите преход към заетост за младите хора iconСъобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите син растеж: Възможности за устойчив растеж в морските дейности и корабоплаването
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите преход към заетост за младите хора iconДоклад на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Доклад на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите за изпълнението...
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите преход към заетост за младите хора iconСъвместно съобщение до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите стратегия на Европейския съюз за киберсигурност Отворено, безопасно и сигурно киберпространство
Съвместно съобщение до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите преход към заетост за младите хора iconСъвет на европейския съюз
Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом