Система от показатели за мониторинг и анализ на изпълнението на националната стратегия за демографско развитие 2006-2020 г
ИмеСистема от показатели за мониторинг и анализ на изпълнението на националната стратегия за демографско развитие 2006-2020 г
страница1/5
Дата на преобразуване13.06.2013
Размер0.64 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.mlsp.government.bg/bg/docs/S-ma Pokazateli.doc
  1   2   3   4   5
СИСТЕМА ОТ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ДЕМОГРАФСКО РАЗВИТИЕ 2006-2020 г.


Въведение


Политиката за демографско развитие на населението е интегрална част от цялостната политика за икономическо, културно и социално развитие на страната. Устойчивото развитие е средство за осигуряване на благосъстоянието на българските граждани – както на живеещите днес, така и на бъдещите поколения. Гаранциите за устойчиво развитие се създават с разумно и балансирано управление на населението, ресурсите и околната среда.


През 2006 г. българското правителство прие Национална стратегия за демографско развитие на Република България за периода 2006-2020 г. за преодоляване на негативните тенденции в демографското развитие на страната и във връзка с демографските проблеми на Европа, изразяващи се в ниска раждаемост, застаряване на населението и големи миграционни потоци.


Националната стратегия за демографско развитие на населението е комплексен и всеобхватен документ, който мобилизира и ангажира всички институции, бизнеса, социалните партньори и гражданското общество за реализиране на Статегическата цел – забавяне на темповете на намаляване на броя на населението с тенденция за стабилизирането му в дългосрочен план и осигуряване на високо качество на човешкия капитал, включващ хората с тяхното здравословно състояние, образованост, способности и умения.


Формулираната стратегическа цел е основана на разбирането, че демографската политика може да бъде ефективна, ако нейната цел и резултати се отнасят не само до количествен демографски баланс на населението, но и до качеството на демографската структура на населението; ако заложената цел и постигнатите резултати са не само количествени, но и качествени; т.е. ако наред с проблемите на демографския баланс на населението (раждаемост, смъртност, миграция) се решават и проблемите, свързани с изграждане на високо качество на човешките ресурси и на човешкия капитал (образованост, здравен статус, способности, умения, морал, култура и др.). Това налага въвеждане на показатели, както за количествено, така и за качествено измерване и мониторинг на демографските процеси и развитието на населението.


Постигането на тази цел се осъществява чрез: оперативни годишни Национални планове за изпълнение на Националната стратегия за демографско развитие на Република България 2006-2020 г., въвеждане на Национален механизъм, прилагане на интегриран подход, предприемане на едновременни и комплексни мерки и дейности, целево осигуряване на финансови, материални и човешки ресурси във всички сектори и области на обществения живот - за изпълнение на демографската политика.


Важно условие за успех на Стратегията е наличието на Система от показатели за мониторинг и анализ на нейното изпълнение, която да гарантира набиране на обхватна, пълна, навременна, надеждна и достоверна информация за демографското състояние и развитие на населението, за социалните последствия от негативните демографски процеси и пораждащите ги причини, за настоящи и бъдещи социални ефекти от предприетите действия и мерки в областта на демографската политика. Системата от показатели за мониторинг и анализ на изпълнението на Националната стратегия за демографско развитие на населението е средство за набиране, актуализиране, систематизиране и поддържане на такава информация.


Въвеждането на Системата от показатели за изпълнение на демографската стратегия в дейността на администрацията е необходимо, тъй като позволява:

 • Обединяване на националната, секторните и административните статистики, интердисциплинарни и социологически проучвания, всички разполагаеми източници на статистическа информация;

 • Извършване на ефективен мониторинг, анализ, отчитане, контрол и актуализиране на провежданата демографска политика;

 • Редовно, периодично и своевременно набавяне на сравними, съпоставими данни за степента на изпълнение на поставените в Стратегията цели и задачи, съобразно заложените четири основни приоритети - забавяне на негативните демографски процеси и намаляване на броя на населението; преодоляване на негативните последици от застаряването на населението и подобряване на качествените характеристики на човешкия капитал; постигане на социална кохезия и създаване на равни възможности за пълноценен репродуктивен живот за всички социални групи; ограничаване на диспропорциите в териториалното разпределение на населението и обезлюдяването в някои региони и селата;

 • Своевременно ефективно разрешаване на възникнали проблеми в областта на демографското развитие;

 • Редовно и системно информиране на обществото за хода на изпълнение на Стратегията;

 • Осигуряване на по-голяма прозрачност на провежданата демографска политика;

 • Стимулиране по-голяма ангажираност и активност на институциите за реализиране на поставената стратегическа цел;

 • Подобряване на възможностите за прогнозиране, планиране и управление на демографската политика.


Системата от показатели за мониторинг и анализ на изпълнението на Националната стратегия за демографско развитие на Република България (2006-2020 г.) е структурирана в четири части:


1. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ (ЗАДАЧИ) НА СИСТЕМАТА

2. обхват и Съдържание на системата

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ на системата

4. Дейности и отговорности по информационното осигуряване на СИСТЕМАТА.


В Част 1 на Системата са описани нейните четири основни функции. В Част 2 са представени обхватът и съдържанието на Системата, включваща два основни компонента. В Част 3 са описани двата основни компоненти, като всеки от тях е декомпозиран в отделни модули от статистически показатели. Конкретните определения на показателите и източниците за тяхното информационно осигуряване са приложени в отделна таблица. В тази част е изведен в отделен раздел списък на “Комплексни показатели”, чрез които ще се извършва редовен мониторинг и анализ на изпълнението на Националната стратегия за демографско развитие. В последната Част 4 са дефинирани основните дейности и отговорности на институциите по събирането, обработката и анализа на данните, включени в Системата.


Предложената система е разработена от експертна работна група, включваща представители на отделните министерства и ведомства, ангажирани с изпълнение на Националната стратегия за демографско развитие и консултанти от Националния статистически институт, Университета за национално и световно стопанство и Фонда на ООН за население.


1. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ (ЗАДАЧИ) НА СИСТЕМАТА


Системата за мониторинг и анализ на изпълнението на Националната стратегия за демографско развитие изпълнява следните основни функции:


1.1.Отчита проведените действия, предприетите мерки и изразходваните средства в съответствие със заложените в Стратегията приоритети, направления и задачи, и показва степента на тяхното изпълнение;

1.2. Предоставя необходимата информация за анализиране и отчитане на социалните ефекти, ефективността и ефикасността на изпълнението на Стратегията;

1.3. Формира информационната основа за прогнозиране, планиране, предприемане на своевременни мерки и действия, и за актуализиране на демографската политика в съответствие с настъпили промени в демографското състояние и развитие на населението.

1.4. Систематизира наличната статистическа информация за демографските процеси и за процесите на развитие на качеството на човешките ресурси от всички достъпни източници – Национален статистически институт, Национален осигурителен институт, Национална здравно осигурителна каса, централни, териториални, секторни и административни статистики, представителни социологически проучвания, проучвания на научни центрове и институти, свързани с изпълнението на демографската стратегия и др.


2. обхват и Съдържание на системата

Системата за мониторинг и анализ на изпълнението на Националната стратегия за демографско развитие съдържа два основни компонента:


2.1. Компонент 1 «Редовен мониторинг и анализ на изпълнението на Националната стратегия за демографско развитие 2006-2020 г.» - този компонент съдържа официална статистическа информация, която се предоставя текущо и ежегодно от органите на статистиката (Националният статистически институт и съответните структурни звена в министерства, ведомства и други централни и териториални органи на изпълнителната власт, които извършват статистическа дейност и поддържат бази от данни).


От своя страна Компонент 1 «Редовен мониторинг и анализ» съдържа:


   1. Стратегически показатели за изпълнението на Националната стратегия за демографско развитие. Стратегическите показатели отразяват в обобщен вид само резултатите от провежданата демографска политика и от изпълнението на конкретните приоритети и цели, заложени в Националната стратегия за демографско развитие 2006-2020 г.
   1. Текущи показатели за отчитане на изпълнението на годишните Национални планове по демографско развитие. Текущите показатели за отчитане на изпълнението на Националните годишни планове измерват обхвата, разходите, резултатите, ефективността и ефикасността на планираните ежегодни мероприятия и бюджет за изпълнение на Стратегията за демографско развитие.


2.2. Компонент 2 «Специализирани проучвания, анализи и прогнози, свързани с изпълнението на Националната стратегия за демографско развитие 2006-2020 г.» – тяхното провеждане ще се определя периодично според необходимостта, полезността и целесъобразността им за политиката по демографско развитие на населението.


Схематично обхватът и съдържанието на Системата за мониторинг и анализ на изпълнението на Националната стратегия за демографско развитие са представени на Фигура 1, а структурата и съдържанието на всеки компонент са описани в Част 3.


3. СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ


3.1. Компонент «Редовен мониторинг и анализ на изпълнението на Националната стратегия за демографско развитие»


3.1.1. Стратегически показатели за изпълнението на Националната стратегия за демографско развитие


Наборът от стратегически показатели за изпълнението на Националната стратегия за демографско развитие» има йерархична структура и съдържа пет основни раздела, съответстващи на генералната цел и приоритети на демографското развитие, заложени в Стратегията. Всеки от разделите обхваща няколко модула, съответстващи на основните направления на провежданата демографска политика. Схематично структурата и съдържанието на набора от стратегически показатели са представени на Фигура 2.


Първият раздел обхваща няколко комплексни показатели за демографско развитие, които отразяват степента на реализация на стратегическата цел, заложена в Националната стратегия за демографско развитие през периода 2006-2020 г., а именно “забавяне темповете на намаляване броя на населението с тенденция за стабилизирането му в дългосрочен план и осигуряване на високо качество на човешкия капитал, включващ хората с тяхното здравословно състояние, образованост, сопособност и умения.”1. Тази група показатели имат за основна задача да обезпечават мониторинг на изпълнението на заложените количествени цели, трасиращи демографското развитие на населението в България в разглеждания период, описани в част V «Очаквани резултати» на Стратегията.

Раздел «Комплексни показатели»

Дефинирането на този общ раздел отговаря в голяма степен на приложените към Стратегията Основни показатели за мониторинг на Националната стратегия за демографско развитие 2006 – 2020 г.”. С извеждането на тези показатели в самостоятелен раздел се цели да се получава обобщаваща информация за проследяване на постигнатите ефекти по основните приоритети формулирани в Стратегията през периода 2006 – 2020 г.

1. Демографски показатели:

  • Брой живородени деца

  • Коефициент на обща раждаемост

  • Тотален коефициент на плодовитост

  • Коефициент на обща смъртност

  • Коефициент на детска смъртност

  • Средна възраст на населението

  • Средна продължителност на предстоящия живот

  • Нетна външна миграция

2. Показатели за образованост:

  • Нетен коефициент на записване в образователната система

  • Преждевременно напуснали системата на формалното образование

  • Участие на населението във формалното, неформалното и самостоятелно обучение

3. Показатели за здравно състояние:

  • Хоспитализирани случаи в стационарите на лечебните заведения

  • Коефициент на хоспитализация

  • Коефициент на първична инвалидизация

  • Коефициент на абортност

  • Средна продължителност на живота в добро здраве

4. Показатели за урбанизираност и агломерация

  • Относителен дял на градското население

  • Гъстота на населението

  • Гъстота на населението в урбанизираните територии

  • Механичен прираст от вътрешна миграция


Посочените показатели могат да бъдат изчислявани за отделни категории население и за отделни административни и териториални единици.


Останалите четири раздела в подкомпонента Стратегически показатели за изпълнението на Националната стратегия за демографско развитие съответстват на четирите основни приоритета на Националната стратегия за демографско развитие:


А. Раздел «Демографско развитие»

Основната функция на този раздел е да осигурява информация за мониторинг и анализ на изпълнението на стратегически приоритет «Забавяне на негативните демографски процеси и намаляването на броя на населението”. Статистическите показатели в раздела са групирани в следните пет тематични модула:

А1. Модул «Брой, състав и и възпроизводство на населението»

А2. Модул “Раждаемост”

А3. Модул “Смъртност”

А4. Модул “Семейно положение”

А5. Модул “Миграция”


Б. Раздел “Качество на човешкия капитал”

Основната функция на този раздел е да осигурява информация за мониторинг и анализ на изпълнението на стратегически приоритет «Преодоляване на негативните последици от застаряването на населението и подобряване на качествените характеристики на човешкия капитал”. Статистическите показатели в раздела са групирани в следните три тематични модула:

Б1. Модул “Застаряване на населението”

Б2. Модул “Здравно състояние”

Б3. Модул “Образованост на населеинето”


В. Раздел “Социална кохезия и равни възможности”

Основната функция на този раздел е да осигурява информация за мониторинг и анализ на изпълнението на стратегически приоритет «Постигане на социална кохезия и създаване на равни възможности за пълноценен репродуктивен живот за всички социални групи”. Статистическите показатели в раздела са групирани в следните два тематични модула:

В1. Грижа за възрастните хора или/и поколенческа солидарност

В2. Деца в специализирани институции

В3. Социални помощи и услуги

В4. Равни възможности

В5. Джендър чувствителни индикатори

В6. Индикатори за равнището на бедност и социалното включване


Г. Раздел “Териториално разпределение на населението”

Основната функция на този раздел е да осигурява информация за мониторинг и анализ на изпълнението на стратегически приоритет «Ограничаване на диспропорциите в териториалното разпределение на населението и обезлюдяването в някои региони и селата”.

Г1. Гъстота на населението

Г2. Гъстота на населението в урбанизираните територии

Г3. Относителен дял на населението в градовете

Г4. Относителен дял на населението в селата

Г5. Механичен прираст на населението

Г6. Състояние и гъстота на пътната мрежа

Г7. Разпространение на радио-телевизионен сигнал

Г8. Фиксирана телефония, мобилна телефония и Интернет

Г9. Брой действащи селищни пречиствателни станции за отпадъчни води

Г10. Използвана земеделска площ

Г11. Показатели от другите подсистеми, диференцирани по административно териториални единици


Списъкът на стратегическите статистически показатели, чрез които ще се извършва редовен мониторинг и анализ на изпълнението на Националната стратегия за демографско развитие, е включен в Таблица 1. Представянето на показателите следва йерархичната структура, описана по-горе. Освен наименованието на показателя, в Таблица 1 са посочени неговите: времеви и териториален обхват, диференцираност по отделни групи от населението, източник на първична информация и органът на официалната статитика, който ежегодно го предоставя. С оглед на осигуряването на еднозначно дефиниране и интерпретиране на показателите, на съпоставимост във времето и пространството и на точност при тяхното изчисляване, към методиката е предвидено разработването на указание за изчисляването на показателите, в което да се даде точната дефиниция на съответния показател, методиката (формулата), по която се изчислява показателят и отговорностите по предоставянето и обобщаването на данните на различните институции.


При подбора на стратегическите показатели са спазвани следните критерии:

 • Уместност (policy relevance);

 • Информативност и лесна интерпретация;

 • Статистическа надеждност;

 • Навременност и актуалност;

 • Международна сравнимост.


3.1.2. Текущи показатели за отчитане на изпълнението на оперативните едногодишни или многогодишни Национални планове за изпълнение на демографската стратегия.


Текущите показатели за отчитане на Плановете за изпълнение на оперативните Национални планове за действие по демографското развитие обхващат конкретните мерки и дейности, предприети за реализиране на стратегическите приоритети в демографската политика. Тук се имат предвид всички мерки и дейности, заложени в съответния годишен оперативен план за действие по демографското развитие, за които е осигурено съответното финансиране и е предвидено държавно ведомство/институция - изпълнител.


Мярката/дейността е основната статистическа единица, за която се събира информация в този подкомпонент. Мерките и дейностите са класифицирани в следните групи, съответстващи на основните 11 тематични направления в Националната стратегия за демографско развитие:


 • Насърчаване на раждаемостта чрез създаване на среда, благоприятна за отглеждането и възпитанието на деца

 • Увеличаване на средната продължителност на живота:

 • Значително намаляване на броя на емигриращите млади хора в репродуктивна възраст

 • Разработване на адекватна имиграционна политика

 • Преодоляване на последиците от застаряването на населението

 • Подобряване на репродуктивното здраве на населението и превенция на стерилитета

 • Повишаване на общото образователно равнище, демографската информираност и сексуално-репродуктивната култура на населението;

 • Осигуряване на равни възможности за пълноценен репродуктивен живот в добро здраве за всички социални групи

 • Развитие на солидарност между поколенията

 • Ограничаване на диспропорциите в териториалното разпределение на населението и обезлюдяването в някои региони и селата


Наборът “Текущи показатели” събира и обобщава количествени данни за разходите и бенефициентите (участниците) във всички мерки и дейности, заложени за изпълнение в едногодишните или многогодишните оперативни Национални планове за действие по демографското развитие. Данните се събират и обхващат период от една година. За всяка мярка/дейност се предоставят следните данни от съответната институция-изпълнител:

  • Наименование на мярката/дейността;

  • Кратко описание на мярката/дейността, съдържащо точна и ясна информация за целите, действията, инструментите и бенефициентите;

  • Тематично направление според посочената по-горе класификация;

  • Вложени/планирани годишни ресурси за провеждане на мярката/дейността;

  • Изразходвани общи годишни разходи за провеждане на мярката/дейността;

  • Структура на разходите по източници на финансиране;

  • Структура на разходите по целеви групи;

  • Структура на разходите по видове мерки/дейности;

  • Целеви групи/бенефициенти, към които е адресирана мярката/дейността – общ брой и структура по различни социално-демографски признаци;

  • Териториален обхват на мярката/дейността;

  • Резултати от изпълнение на мярката/дейността - средногодишен брой на включените бенефициенти, брой и вид предоставени услуги, подобрения, произведени продукти и др;

  • Оценка на ефективността и ефикасността на прилаганата мярка/дейност – степен на постигане на целите, съотношение на вложени ресурси и постигнати резултати.


Конкретната форма за подаване на първичните статистически данни, както и пълният списък на показателите, точната дефиниция и начина на изчисляване на всеки текущ показател се актуализират и утвърждават като приложение на съответния Национален план за изпълнение на стратегията за демографско развитие.


3.2. Специализирани проучвания, анализи и прогнози, свързани с изпълнението на Националната стратегия за демографско развитие


Този компонент има за цел:

 • Осигуряване на информация за протичащите в страната демографски процеси и качеството на човешкия капитал, за които не се предоставя текуща официална информация от органите на статистиката;

 • Допълване на събраната текуща статистическа (количествена) информация с данни от качествени изследвания с цел по-задълбочен анализ на демографските проблеми и обуславящите ги причинно-следствени връзки;

 • Аналитична и прогнозна информация, свързана с провеждането на демографската политика.


Предвиждат се следните дейности:

 • Периодични и еднократни специализирани проучвания по теми, свързани с демографското развитие и качеството на човешкия капитал;

 • Статистически анализи, моделиране и прогнозиране на демографските процеси, на броя и състава на на населението и трудовите ресурси;

 • Оценки на ефективността и въздействието на определени програми и мерки;

 • Международни сравнителни анализи на демографското развитие и държавната политика в тази област;

 • Научно-изследователска дейност и проекти в областта на демографското развитие.4. Дейности и отговорности по информационното осигуряване на СИСТЕМАТА


Осигуряването на информация за мониторинг и анализ на изпълнението на Националната стратегия за демографско развитие 2006-2020 г. се осъществява с участието на всички компетентни в областта на демографските въпроси институции: Национален съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси към Министерския съвет, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на образованието и науката, Министерство на здравеопазването, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на икономиката и енергетиката, Министерство на финансите, Държавната агенция за закрила на детето, Национален статистически институт, Националния осигурителен институт, Национална здравно-осигурителна каса и др.


Министерство на труда и социалната политика:

 • Ръководи, организира, координира и контролира дейностите по планиране, мониторинг, анализ и отчитане на изпълнението на Националната стратегия за демографско развитие 2006-2020 г.

 • Изгражда и поддържа национална база от данни, свързана с изпълнението на Националната стратегия за демографско развитие 2006-2020 г. и на годишните планове към нея.


Националният статистически институт:

 • Оказва методологична и методическа помощ при изграждането и актуализирането на Системата за мониторинг на изпълнението на Националната стратегия за демографско развитие;

 • Упражнява методологически контрол върху статистическите изследвания, провеждани от органите на статистиката по въпроси, свързани с изпълнението на Националната стратегия за демографско развитие;

 • Участва при изграждането на национална база от данни, свързана с изпълнението на Националната стратегия за демографско развитие 2006-2020 г.


Всяка от изброените по-горе институции:

 • Предоставя ежегодно на МТСП данни за стратегическите показатели, съгласно разпределението на отговорностите представени в Таблица 1 в срок до 31 март за предходната година.

 • Предоставя данни за текущите показатели по Националния плана за изпълнение на Националната демографска стратегия в срок до 31 юли (за първото полугодие) и в срок до 31 януари (за второто полугодие) на текущата година.

Специализираните проучвания, анализи и прогнози, свързани с изпълнението на Националната стратегия за демографско развитие се определят ежегодно и се утвърждават в програма за специализирани проучвания като неразделна част от съответния Национален план за действие по демографското развитие по предложение на съответните институции, ангажирани с изпълнението на Стратегията. За всяко специализирано проучване в програмата се посочват:

 • Темата на изследването;

 • Предметът и обектът на изследването;

 • Начинът на провеждане на изследването;

 • Източниците на събиране на данните;

 • Органът/органите, провеждащи изследването;

 • Задълженията по предоставянето на данните;

 • Бюджетът на изследването;

 • Представителността на изследването;

 • Формата и срокът за предоставяне на данните;


Институциите, ангажирани с мониторинг и анализ на изпълнението на демографската стратегия запознават обществеността с постигнатите резултати, ефективността на изпълнението на заложените цели и бъдещите действия в областта на демографската политика чрез средствата за масово осведомяване, чрез собствени публикации, пресконференции или по друг подходящ начин.В2. Деца в специализирани институции
  1   2   3   4   5

Свързани:

Система от показатели за мониторинг и анализ на изпълнението на националната стратегия за демографско развитие 2006-2020 г iconСистема от показатели за мониторинг и анализ на изпълнението на националната стратегия за демографско развитие 2006-2020 г
Оциално развитие на страната. Устойчивото развитие е средство за осигуряване на благосъстоянието на българските граждани – както...
Система от показатели за мониторинг и анализ на изпълнението на националната стратегия за демографско развитие 2006-2020 г iconОбщински съвет казанлък
Общинската стратегия за демографско развитие на община Казанлък 2008-2020 г., е разработена в съответствие с Националната стратегия...
Система от показатели за мониторинг и анализ на изпълнението на националната стратегия за демографско развитие 2006-2020 г iconОтчет за изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия 2006 2020 г. Отчетен период 2009 г
За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия 2006 – 2020 г
Система от показатели за мониторинг и анализ на изпълнението на националната стратегия за демографско развитие 2006-2020 г iconДемографска характеристика на населението на община Казанлък
Общинската стратегия за демографско развитие на община Казанлък 2008-2020 г., е разработена в съответствие с Националната стратегия...
Система от показатели за мониторинг и анализ на изпълнението на националната стратегия за демографско развитие 2006-2020 г iconОтчет за 2011 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия 2006 2020 г
За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия 2006 – 2020 г. 1
Система от показатели за мониторинг и анализ на изпълнението на националната стратегия за демографско развитие 2006-2020 г iconОтчет за 2010 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия 2006 2020 г
За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия 2006 – 2020 г
Система от показатели за мониторинг и анализ на изпълнението на националната стратегия за демографско развитие 2006-2020 г iconПлан за 2011 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия (2006-2020 г.) Направление
План за 2011 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия (2006-2020 г.)
Система от показатели за мониторинг и анализ на изпълнението на националната стратегия за демографско развитие 2006-2020 г iconПлан за 2010 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия (2006-2020 г.) Направление
План за 2010 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия (2006-2020 г.)
Система от показатели за мониторинг и анализ на изпълнението на националната стратегия за демографско развитие 2006-2020 г iconПлан за 2007 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия
За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия
Система от показатели за мониторинг и анализ на изпълнението на националната стратегия за демографско развитие 2006-2020 г iconСправка за изпълнението на мониторинговите програми, включени в националната система за мониторинг на околната среда през 2011 Г
Справката е изготвена въз основа получената до 25. 02. 2012 г в Иаос информация за обслужването на националната система за мониторинг...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом