Решение №09-90/03. 05. 2010 г на Кмета на община Банско за откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс
ИмеРешение №09-90/03. 05. 2010 г на Кмета на община Банско за откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс
страница1/6
Дата на преобразуване13.06.2013
Размер390.09 Kb.
ТипРешение
източникhttp://banskocity.bg/images/stories/NEWS/00009/dokumenti-lager.doc
  1   2   3   4   5   6


гр. Банско 2770, пл. “Никола Вапцаров” № 1, тел. (0749) 8 86 11, факс (0749) 8 86 33


Одобрявам:………………….


АЛЕКСАНДЪР КРАВАРОВ

Кмет на община Банско


Съгласувал:…………………….


Елина Чорбаджиева

Старши юрисконсулт

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТ конкурс ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА малка обществена поръчка С ПРЕДМЕТ:


Организиране на морски летен лагер във връзка с изпълнение на Дейност 4 по проект BG051PO001-4.2.03-1045 „За по-добро бъдеще”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. Предвижда се извършването на дейности, описани в техническата спецификация, приложена и неразделна част от документацията за участие.гр.Банско

Дата на конкурса 27.05.2010 г.

14.00 часа


Съдържание на документацията:


1. Решение № 09-90/03.05.2010 г. на Кмета на община Банско за откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс ;

2. Обявление за възлагане на малка обществена поръчка;

3. Пълно описание на обекта на поръчката;

4. Техническа спецификация;

5. Указания към участниците за реда и условията за провеждане на открит конкурс;

6. Специфични изисквания и указания към изготвянето на офертата за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка;

7. Образец на офертата / Предлагана цена /;

8. Техническо предложение;

9. Проект на договор за изпълнение на поръчката;

10. Образци на справки и декларации;


ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА
Процедурата за обществена поръчка по НВМОП се провежда с цел избор на изпълнител за:


Организиране на морски летен лагер във връзка с изпълнението на дейност 4 по проект BG051PO001-4.2.03-1045 „За по-добро бъдеще”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г.


Предмет: Организиране на морски летен лагер във връзка с изпълнението на дейност 4 по проект BG051PO001-4.2.03-1045 „За по-добро бъдеще”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г.

Възложител: Община Банско

Вид на процедурата: Открит конкурс по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП)


Начин на участие в процедурата: Участниците представят Техническа и Финансова оферта.


А. Техническата оферта трябва да съдържа:


Предложение за организиране и провеждане на морски летен лагер във връзка с изпълнение на дейност 4 по проект BG051PO001-4.2.03-1045 „За по-добро бъдеще”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г.:


 1. Дейност 4: Организиране на летен лагер:


Дейността ще бъде организирана от 01.07.2010 г. до 31.07.2010 г. за 260 човека, групирани на смени по 6 нощувки, като всяка от смените включва следното:


 • Транспортен превоз с автобус в двете посоки /желана дестинация Бургаска област/;

 • настаняване в хотел на база пълен пансион – 6 нощувки на смяна; Предоставяне на седмично меню като размерът на дневните стойностни хранителни оклади се определя съобразно действащите рецептурници за ученическо хранене, физиологичните норми за хранене, утвърдени от министъра на здравеопазването и пазарните цени на хранителните продукти. Изисквания към хотелската база: да е категоризирана; да е отдалечена от централни пътища; липса на питейни заведения в близост до хотела; наличие на дворно място, с условия за организиране на игри и спорт; собствен транспорт до плажа; осигуряване на защитена и контролирана среда;

 • вътрешен транспорт;

 • осигуряване на медицински персонал по време на летния лагер, както и необходими медикаменти и консумативи за зареждане на шкаф за спешна медицинска помощ, медицинска чанта и оборудване на лекарския кабинет;

 • спасител;

 • групова застраховка.Б. Ценовата оферта

Трябва да бъде изготвена чрез остойностяване на всички позиции в техническото предложение, подробно описание – мерна единица – единична цена, обща стойност. Където е необходимо се описва начина на калкулиране на цените.

Оферираните цени следва да са в лева без ДДС.


ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за възлагане на дейности за организиране на морски летен лагер във връзка с изпълнение на Дейност 4 по проект BG051PO001-4.2.03-1045 „За по-добро бъдеще”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г.

Предмет: Организиране на морски летен лагер във връзка с изпълнение на Дейност 4 по проект BG051PO001-4.2.03-1045 „За по-добро бъдеще”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г.

Предвижда се извършването на дейности, описани в техническата спецификация, приложена и неразделна част от документацията за участие.


Възложител: Община Банско


Вид на процедурата: Открит конкурс по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП)


Начин на участие в процедурата: Участниците представят Техническа и Финансова оферта.


А. Техническата оферта трябва да съдържа:

Предложение за организиране на морски летен лагер, обхващащ:


Дейност 4: Организиране на летен лагер:


Дейността ще бъде организирана от 01.07.2010 г. до 31.07.2010 г. за 260 човека, групирани на смени по 6 нощувки, като всяка от смените включва следното:


 • Транспортен превоз с автобус в двете посоки /желана дестинация Бургаска област/;

 • настаняване в хотел на база пълен пансион – 6 нощувки на смяна; Предоставяне на седмично меню като размерът на дневните стойностни хранителни оклади се определя съобразно действащите рецептурници за ученическо хранене, физиологичните норми за хранене, утвърдени от министъра на здравеопазването и пазарните цени на хранителните продукти. Изисквания към хотелската база: да е категоризирана; да е отдалечена от централни пътища; липса на питейни заведения в близост до хотела; наличие на дворно място, с условия за организиране на игри и спорт; собствен транспорт до плажа; осигуряване на защитена и контролирана среда;

 • вътрешен транспорт;

 • осигуряване на медицински персонал по време на летния лагер, както и необходими медикаменти и консумативи за зареждане на шкаф за спешна медицинска помощ, медицинска чанта и оборудване на лекарския кабинет;

 • спасител;

 • групова застраховка.

Б. Ценовата оферта:

Трябва да бъде изготвена чрез остойностяване на всички позиции в техническото предложение – мерна единица – цена, обща стойност. Където е необходимо се описва начина на калкулиране на цените. Оферираните цени следва да са в лева без ДДС.


Задължителни изисквания за съответствие


Организирането и провеждането на летния лагер трябва да са съгласно заложените характеристики в техническата спецификация и описанието на дейността по проекта, като се спазват изискванията свързани с изпълнение на мерките за информация и публичност, описани в Ръководството за бенефициенти по изпълнение на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетни оси 3 и 4 от Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.», описващи графичните и текстови реквизити и графичните стандарти за геометрия, регламентирани цветове, технологии, начин на разположение. Всички информационни материали и документацията по проекта да съдържат на титулната си страница логото и слогана на ЕС, ЕСФ и ОПРЧР придружавани от текста „Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, името на проекта, номера на Договора за безвъзмездна финансова помощ и др.


Отчитане на основните фази и периодично докладване


Видове отчети:


1. Междинни доклади – с всяко искане за междинно плащане и представяне на фактура в размер, съответстващ на действително извършените услуги/доставки или части от тях.

2. Окончателен доклад – пълен доклад по изпълнение на договора, съдържащ пълно описание на изпълнението на дейностите в хронологичен ред.

Към междинните и окончателен отчети се прилагат доказателства за извършваните дейности: анкетни карти, присъствени листове, снимков материал, аудио-видео записи, и т.н., илюстриращи изпълнението на поръчката.


Срок за изпълнение на поръчката


01.07.2010 г. – 31.07.2010 г.


Условия и начин на плащане


1. Авансово плащане в размер на 20 % от цената на договора в срок от 14 работни дни след влизане в сила на договора.

2. Междинни плащания – до 2 бр. от цената на договора, обвързани с действително извършените и отчетени дейности и след приемане на резултатите с приемо-предавателен протокол с констатирани съответствия по качествени и количествени показатели, придружени с междинен доклад за напредъка и доклад за проверка на разходите. Междинните плащания се извършват в срок от 14 (четиринадесет) дни след одобряване на междинните доклади за напредъка и доклад за проверка на разходите.

Авансовото плащане и междинните плащания, от които пропорционално се приспада авансовото плащане, не могат да надвишават 80% от стойността по Договор.

3. Окончателно плащане – до 20 % от стойността на договора при условие на приет окончателен отчет и приемо-предавателни протоколи, финалния доклад за напредъка и доклада за проверка на разходите, след приспадане на реално изплатените суми, потвърждаващи 100 % изпълнение на дейностите – предмет на договора.

Всички плащания се извършват по банков път.


УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ


ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:


Организиране на морски летен лагер във връзка с изпълнение на Дейност 4 по проект BG051PO001-4.2.03-1045 „За по-добро бъдеще”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г.


СЪДЪРЖАНИЕ:


УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА............................................9

ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ.........................................9

КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ..............13

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА.........................................................13

КЛАСИРАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА..........................................................................................14

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА............15

ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ПРИ ГАРАНЦИИТЕ....................................16

ДРУГИ УКАЗАНИЯ....................................................................................17


  1   2   3   4   5   6

Добавете документ към вашия блог или уеб сайт

Свързани:

Решение №09-90/03. 05. 2010 г на Кмета на община Банско за откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс iconУчастие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка
Заповед № рд-72/09. 06. 2009 г на директора на Специализирано поделение “Българска филателия и нумизматика”, за откриване на процедура...

Решение №09-90/03. 05. 2010 г на Кмета на община Банско за откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс iconРешение №09-315/23. 11. 2009г на Кмета на Община Банско за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура
Сметосъбиране, сметоизвозване, метене и миене на улици, тротоари, площади и други обществени обекти, почистване на вади, шахти и...

Решение №09-90/03. 05. 2010 г на Кмета на община Банско за откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс iconВ процедура за възлагане на малка обществена поръчка открит конкурс
В процедура за възлагане на малка обществена поръчка – открит конкурс по наредбата за възлагане на малки обществени поръчки

Решение №09-90/03. 05. 2010 г на Кмета на община Банско за откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс iconОбщина мадан
В процедура за възлагане на малка обществена поръчка по реда на глава четвърта от наредбата за възлагане на малки обществени поръчки...

Решение №09-90/03. 05. 2010 г на Кмета на община Банско за откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс iconЗа участие в открит конкурс
За участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: “Ремонт и поддръжка на пътища и улици на територията...

Решение №09-90/03. 05. 2010 г на Кмета на община Банско за откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс iconУчастие в открит конкурс
Приложение №1 –  Заповед № / г на за откриване на открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с обект: „Сервизни услуги...

Решение №09-90/03. 05. 2010 г на Кмета на община Банско за откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс iconУчастие в открит конкурс
Приложение №1 –  Заповед № / г на за откриване на открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с обект: „Други външни...

Решение №09-90/03. 05. 2010 г на Кмета на община Банско за откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс iconКъм Документация за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Разрушаване на сгради и съоръжения във връзка с реконструкцията и модернизацията на Летище Бургас
Указания към участниците за изготвяне на оферта по открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка

Решение №09-90/03. 05. 2010 г на Кмета на община Банско за откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс iconЗа участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка уважаеми господа
С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:...

Решение №09-90/03. 05. 2010 г на Кмета на община Банско за откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс iconУчастие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с обект „доставка на форматирана хартия и картон за нуждите на печатната база на сп „българска филателия и нумизматика  
Специализирано поделение “Българска филателия и нумизматика” „Български пощи“ еад за откриване на процедура на открит конкурс за...

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом