Конкурсна документация
ИмеКонкурсна документация
страница1/2
Дата на преобразуване13.06.2013
Размер231.56 Kb.
ТипКонкурс
източникhttp://www.dobrich.bg/_files/attch/Konkursna_dokumentaciq.doc
  1   2

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ПРОЕКТОБНОВЕНА И МОДЕРНИЗИРАНА ГРАДСКА СРЕДА, ЧРЕЗ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ГРАДСКИ ПАРК „СВ. ГЕОРГИ”


септември 2012 година


СЪДЪРЖАНИЕ:


I. Решение за провеждане на конкурс за проект;

II. Обявление за конкурса за проект;

ІІІ. Конкурсна програма:


● Техническо задание Приложение № 1;


● Условия за участие и изисквания към участниците и проектите – Приложение № 2

● Критерии за оценка на проекта, относителна тежест и начин за определяне на комплексната оценка на проекта - Приложение № 3;

IV. Образци на документи:

1. Образец на заявление за участие – Приложение № 4;

2. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1 от ЗОП - Приложение № 5;

3. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1,т.2 и т.3 от ЗОП - Приложение № 6;

4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП - Приложение № 7;

5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - Приложение № 8;

6. Декларация за техническите възможности и квалификация на участника - Приложение № 9;


V. Проект на договор


VI. Изходни данни необходими за изработване на проекта:


1. Извадка от Кадастъра на Градски парк „Св. Георги” с хоризонтални и вертикални коти на терена и подземни комуникации - Приложение №10.


2. Граници на зоната на интервенция на основните обекти - Приложение12.


3. Допълнителни обекти - Приложение 12А.


4. Схемата на Зелена система към ОУП - Приложение 13.


5. Схемата за функционално зониране към ОУП- Приложение 14.


6. Схема на собственостите в Гр. парк „Св. Георги” и начини на ползване-Приложение 15.


7. Примерна общоградска система за вело маршрути - Приложение 16.


Приложение № 2


УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

І. Условия на КОНКУРСА
1. Настоящият открит конкурс за проект е организиран като част от процедура за възлагане на обществена поръчка по смисъла на чл. 94, ал. 1, т. 1 от ЗОП.


Класираният на първо място участник ще бъде поканен за участие в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 90, ал. 1, т. 7 от ЗОП за изработване на технически и работен проект.


2. Възложителят определя следните награди и плащания към участниците в конкурса:

- За класирания на първо място участник – парична награда в размер на 4 000 /четири хиляди/ лева;

- За класирания на второ място участник – парична награда в размер на 2 000 /две хиляди/ лева;

- За класирания на трето място участник – парична награда в размер на 1 000 /хиляда/ лева.


ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ


Минимални изисквания към участниците

1. Право на участие в конкурса имат всички български и чуждестранни физически и/или юридически лица или техни обединения с професионална регистрация в съответния компетентен орган на архитекти в държавата, от която идват.

За участниците от България се изисква пълна проектантска правоспособност към Камарата на архитектите в България. Ако проектът е подготвен от екип, задължително е ръководителят на екипа да има пълна проектантска правоспособност към Камарата на архитектите в България;

2. Участникът да притежава опит в проектирането на пространства с обществено значение и предназначение; Информация относно притежавания опит се представя в декларацията за техническите възможности и квалификация. Участникът следва да е бил проектант на поне един реализиран проект сходен по обем и съдържание с проекта предмет на настоящия конкурс. За доказване на това обстоятелство, участникът следва да представи поне една референция от възложител, в която да е описано съдържанието на реализирания от проектанта проект.

3. От участие в конкурса се отстранява участник, за който са на лице следните обстоятелствата:

 1. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от НК, за подкуп по чл. 301-307 от НК, за участие в организирана престъпна группа по чл. 321 и 321а от НК, както и за престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от НК или против стопанството по чл. 219 – 252 от НК, освен ако не е реабилитиран;

 2. е обявен в несъстоятелност;

 3. е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

 4. е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.

 5. е в открито производство по несъстоятелност или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от ТЗ;

е) има парични задължения към държавата или към община посмисъла на чл. 162, ал.2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социално осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен.

ж) не е свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

з) не е сключвал договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

и) не е лице, взело участие в изготвянето на конкурсната програма;

й) не е член на техническата комисия, на журито, резервните членове на журито, както и свързаните с тях лица съгласно Търговския закон и/или Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

к) не е лице, намиращо се в трудови или служебни отношения с възложителя или с член на журито


Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, той трябва да отговаря на изискванията по т.3. в държавата, в която е установен.


ІІІ. ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ


Конкурсът за проект ще се проведе по реда на глава осма от ЗОП и Наредбата за провеждане на конкурси в устройственото планиране и инвестиционното проектиране. Участниците в конкурса следва да представят следните документи към проекта:

1.Заявление за участие

2.Документите със следните данни за участниците:

2.1.Име на ръководителя на колектива; данни и доказателства за неговата специалност,

квалификация и правоспособност – Диплома/ми за завършено образование, документи за придобита квалификация и Удостоверение за пълна проектанска правоспособност към Камарата на архитектите в България – заверено копие;

2.2.Списък с имената на авторите (членовете на проектантския колектив); данни и доказателства за тяхната специалност, квалификация и правоспособност – Дипломи за завършено образование, документи за придобита квалификация и Удостоверения за проектанска правоспособност, съгласно ЗКАИИП – заверени копия;

2.3.Декларация, подписана от всички членове на колектива, че се съгласяват ръководителят да ги представлява при всички случаи на подписване на документи и договори, както и при уреждане на финансовите въпроси;

2.4.Адрес, телефон, факс и електронен адрес за контакти.


ДОКУМЕНТИТЕ ПО Т. 2.1 И Т. 2.2 СЕ ПОСТАВЯТ В ОТДЕЛЕН НЕПРОЗРАЧЕН ПЛИК,

КОЙТО СЕ ОТВАРЯ СЛЕД КЛАСИРАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ.3. Декларация за техническите възможности и квалификация на участника - по образец;

4. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП ( по образец). Попълва се от всеки член на екипа.

5. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и т.3 от ЗОП (по образец). Попълва се, когато е приложимо.

6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.2 от ЗОП – (по образец), когато е приложимо.

7. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП ( по образец).

8. Декларация подписана от всички членове на екипа, че са съгласни да бъдат представлявани от водещия екипа във всички бъдещи договорки, които произтичат от проектното предложение на екипа – свободен текст;

9. Референция/и от възложител за реализиран проект;

10. Списък на документите, съдържащи се в заявлението, подписан от участника.

Заявлението се подава на български език. Всички документи се представят на български език, а документите, които са на чужд език, се представят и в превод. Когато участникът е чуждестранно лице или обединение, описаните по-горе документи се представят в превод на български език.

Всички документи се прилагат заверени от участника с «Вярно с оригинала», подпис и печат /за юридическите лица и едноличните търговци/.

При изготвяне на документите участниците трябва да се придържат към указанията и образците от настоящата конкурсна програма. Не се допуска подмяна на информация или съдържание в тях.


ІV. НАГРАДИ


- една първа награда в размер на 4 000 лв. и покана за участие в процедура за договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т.7;

- една втора награда в размер на 2 000 лева;

- една трета награда в размер на 1 000 лева.


V. МЕТРИЧНА СИСТЕМА НА КОНКУРСА

В конкурса е задължително използването на метрични мерни единици.

VІ. СРОК И МЯСТО ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА КОНКУРСНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ И КРАЕН СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ

Конкурсната документация може да бъде разгледана и изтеглена от интернет сайта на Възложителя, раздел „Обществени поръчки” – www.dobrich.bg до 17:00 часа на 12.11.2012г.

Конкурсният проект се подава до 17:00 часа на 12.11.2012г. в “Центъра за услуги и информация”, в гише “Деловодство” в Община град Добрич, ул.”България” № 12.

Всички участници следва да се регистрират до 17:00 часа на 12.11.2012 г. на адрес: гр. Добрич, ул.”България” № 12, Община град Добрич, “Центъра за услуги и информация”, гише “Деловодство”.

След регистрация на участниците ще им бъдат предоставени приложенията на електронен носител CD, а именно:

1. Извадка от Кадастъра на Градски парк „Св. Георги” с хоризонтални и вертикални коти на терена и подземни комуникации - Приложение №10.

2. Граници на зоната на интервенция на основните обекти - Приложение12.

3. Допълнителни обекти - Приложение 12А.

4. Схемата на Зелена система към ОУП - Приложение 13.

5. Схемата за функционално зониране към ОУП- Приложение 14.

6. Схема на собственостите в Гр. парк „Св. Георги” и начини на ползване-Приложение 15.

7. Примерна общоградска система за вело маршрути - Приложение 16.


Длъжностното лице по регистрацията изготвя списък с имената и адресите на регистрираните участници.

Регистрация може да се извършва по пощата с обратна разписка и чрез куриерска служба, като трябва да се посочи адрес за изпращане на Конкурсната програма. При предаването на конкурсните проекти по пощата с обратна разписка или чрез куриерска служба, участникът следва да обезпечи пристигането на своя проект най-късно до 17:00 часа на 12.11.2012 г.

С една регистрация може да се представи само един проект. Вариантни решения не се допускат.


VІІ. ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Всички регистрирани участници в конкурса имат право да зададат писмено своите въпроси към Възложителя до 12:00 часа на 12.11.2012 г. Отговорите на въпросите ще бъдат качвани поетапно на сайта на Възложителя – http://www.dobrich.bg, раздел „Обществени поръчки” до 15:00 часа на 12.11.2012 г.

VІІІ.СРОКОВЕ

- обявяване на конкурса - 21.09.2012 г.

- краен срок за задаване на въпроси към Възложителя – до 12:00 часа на 12.11.2012 г.

- краен срок за предаване на конкурсните проекти - до 17:00 часа на 12.11.2012 г., на адрес: гр. Добрич, ул.”България” № 12, Община град Добрич, “Центъра за услуги и информация”, гише “Деловодство”.

- техническа комисия - от 13.11. до 15.11. 2012 г.

- журиране - от 16.11. до 21.11.2012 г.

ІХ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КОНКУРСНИТЕ ПРОЕКТИ

Всеки конкурсен проект трябва задължително да съдържа следните части:

 • Графично идейно паркоустройствено и общо планово - композиционно решение в М 1:1000, анализ на територията /анализ на съществуващото положение/. Представят се отделните функционални зони, пешеходни, велосипедни и др. алеи по категории, съществуващи съоръжения, растителност и др. по преценка на проектанта.

 • Фрагменти и детайли на поне 3 по-важни зони по-избор на проектанта.

 • Представяне на идейният проект в електронен вид във формат удобен за изработване и поставяне на билборд и публикуване в сайта на Община град Добрич за целите на задължителното публично обсъждане.

 • Свободно съдържание - по избор на участниците /3D изображения, макети, перспективи, схеми и други материали онагледяващи идеята на проектанта /.

 • Подробна обяснителна записка предоставяща допълнителна информация за обекта.

 • Ориентировъчна количествено-стойностна сметка, необходима за определяне окончателния обхват на зоната за кандидатстване с работния проект.

Х. ФОРМАТ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВЯНЕТО

Конкурсните проекти се обозначават с името на участника, изписано в горния ляв ъгъл.

При чертежите името на участника е с височина 1,5 см и с дължина 6 см и се поставя в горния ляв ъгъл на всеки чертеж на разстояние от двата ръба 2 см. При текстов материал името на участника е с височина 1 см и с дължина 4 см и се поставя в горния ляв ъгъл на всяка страница.

Конкурсният проект се представя и на CD, който съдържа всички конкурсни материали.

В отделен непрозрачен плик, се поставят документи описани в раздел ІІІ ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ, с надпис „Документи за участие” и посочено наименование на участника:

Проектните материали и пликът с документите се опаковат в обща опаковка, на която се обозначава наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail, и наименование на процедурата.


ХІ. АВТОРСКИ ПРАВА И ВЪЗЛАГАНЕ


След предаването им и на основание чл. 58а, ал.6 от ЗОП, проектните материали и проектите се съхраняват в Община град Добрич. Тя има право да публикува части от тях или в цялост за архивни нужди или публикации, но само във връзка с конкурса. При публикуването на всички проекти или части от проекти е задължително да бъдат споменати и техните автори.

Авторите на проектите ще останат носители на авторското право по начина, упоменат в Закона за авторското право и сродните му права.

На носителя на първа награда ще бъде изпратена покана за последващите фази на проектиране на основание на чл. 90, ал. 1, т. 7 от ЗОП. Ако той по каквато и да е било причина, не е способен да изпълни това задължение, ще трябва да си сътрудничи с друг пълноправен архитект по свой избор, одобрен и от журито.

ХІІ. ТЕХНИЧЕСКА КОМИСИЯ

Възложителят назначава техническа комисия в състав:

1. Веселин Ганев – Директор Дирекция УТИОС;

2. Маргарита Илиева – главен експерт в Дирекция ИРЕФ;

3. Силвия Енчева – младши експерт в Дирекция ИРЕФ, юрист.

Резервни членове:

  1. Мария Качанова – Началник Отдел УТСК;

2. Николета Коларова – старши юрисконсулт в Дирекция АПИТО.

Членовете на техническата комисия подписват декларация, че не са налице обстоятелствата по чл. 8, ал. 1, т. 4 и чл. 43, ал. 1 Наредбата за провеждане на конкурси в устройственото планиране и инвестиционното проектиране.

Техническата комисия:

1. извършва предварителен преглед на постъпилите конкурсни проекти;

2. отваря външната опаковка на конкурсните проекти и прави списък на постъпилите проекти, който се съхранява до завършване на журирането - при явните конкурси;

3. закрива мотото с нов знак върху него, прави работен списък с новите знаци и съответстващото мото и заедно с пликовете, съдържащи данните за участниците, го предава на възложителя за съхраняване до завършване на журирането - при тайните конкурси;

4. проверява дали проектите отговарят на изискванията на конкурсната програма като комплектованост и съдържание;

5. нанася резултатите от проверката в индивидуален формуляр за всеки проект.

6. прави отделен опис на получените конкурсни проекти, като описва добавените материали, които не се изискват от конкурсната програма;

7. изготвя доклад и сравнителна таблица за техническите и другите показатели на конкурсните проекти и за съответствието им с тези на конкурсната програма.


При получено само едно заявление за участие в конкурса, комисията има право да предложи на кмета на Община град Добрич да издаде мотивирано решение за прекратяване на конкурса.


ХІІІ. ЖУРИ И ОЦЕНЯВАНЕ

Възложителят назначава жури в състав:


1. Главен архитект на Община град Добрич;

2. Юрист в Община град Добрич;

3. Експерт ландшафт в Община град Добрич;

4. Ландшафтен архитект член на КАБ;

5. Архитект член на КАБ;

6. Архитект член на САБ;

7. Художник представител на СБА.

Резервни членове:

 1. юрист в Община град Добрич;

 2. представител на Община град Добрич.


Членовете на журито декларират писмено, че:

1. нямат материален интерес от възлагането на проекта на определен кандидат или участник;

2. не са "свързани лица" по смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси и Търговския закон с кандидат или участник в процедурата или с посочените от него подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни органи;

3. нямат частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси от възлагането на обществената поръчка.


Журито разглежда и класира конкурсните проекти по техните качества съгласно показателите за оценка и присъжда една първа награда в размер на 4 000 /четири хиляди/ лева, една втора награда в размер на 2 000 /две хиляди/ лева и една трета награда в размер на 1 000 /хиляда/ лева.


В случай че проектантът/ екипът получил първа награда е дисквалифициран по обективни причини (непредставяне на документите посочени в раздел ІІІ от настоящата документация), наградата се връчва на проекта класиран на второ място.


Наградата се изплаща на класирания на първо място участник не по-късно от 30 дни след приключване журирането на конкурса.

Ако след журирането се установи, че участник с награден проект трябва да бъде отстранен от конкурса на основание чл. 8, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурси в устройственото планиране и инвестиционното проектиране, предвидената за него награда не му се изплаща.


Приложение № 3


КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТА, ОТНОСИТЕЛНА ТЕЖЕСТ И НАЧИН ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТА

в открит конкурс за проект с предмет:


ОБНОВЕНА И МОДЕРНИЗИРАНА ГРАДСКА СРЕДА, ЧРЕЗ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ГРАДСКИ ПАРК „СВ. ГЕОРГИ”


Всички проекти ще бъдат разглеждани, оценявани и класирани по посочените по-долу критерии, по следната методика:


Критерий 1 (К1) - Функционални изисквания – максимално възможна оценка 25 т. На оценяване по критерия подлежи представеното решение за функционалните възможности и технически решения по отношение поставените от възложителя цели и задачи.

  • представеното от участника решение за функционалните възможности и технически решения отговаря напълно или в голяма степен на поставените от Възложителя цели и задачи за обществените мероприятия в конкурсната програма – присъждат се 25 т.

  • представеното от участника решение за функционалните възможности и технически решения отговаря отчасти на поставените от Възложителя цели и задачи за обществените мероприятия в конкурсната програма – обществени мероприятия – присъждат се 15 т.

  • представеното от участника решение за функционалните възможности и технически решения в малка степен покрива поставените от Възложителя цели и задачи за обществените мероприятия в конкурсната програма – обществени мероприятия – присъждат се 5 т.Критерий 2 (К2) - Обемно-пространствени и художествени решения – максимално възможна оценка 25 т. При оценката на проекта по критерия се включват естетическите качества, начина на изграждане и убедителност на ландшафтно-архитектурния и дизайнерски образ.

  • представения от участника идеен проект отговаря напълно или в голяма степен на изискванията на Възложителя за естетическите качества, начин на изграждане и убедителност на ландшафтно-архитектурния и дизайнерски образ – присъждат се 25 т.

  • представения от участника идеен проект отговаря отчасти на изискванията на Възложителя за естетическите качества, начин на изграждане и убедителност на ландшафтно-архитектурния и дизайнерски образ – присъждат се 15 т.

  • представения от участника идеен проект в малка степен покрива изискванията на Възложителя за естетическите качества, начин на изграждане и убедителност на ландшафтно-архитектурния и дизайнерски образ – присъждат се 5 т.


Критерий 3 (К3) - Качествени изисквания – максимално възможна оценка 25 т. При оценката на проекта по критерия се включва иновативност на представените решения, качество и дълготрайност на вложените строителни материали, технологии на изпълнение, решение на конструктивната част.

  • представения от участника идеен проект отговаря напълно или в голяма степен на изискванията на Възложителя за иновативност на представените решения, качество и дълготрайност на вложените строителни материали, технологии на изпълнение, решение на конструктивната част – присъждат се 25 т.

  • представения от участника идеен проект отговаря отчасти на изискванията на Възложителя за иновативност на представените решения, качество и дълготрайност на вложените строителни материали, технологии на изпълнение, решение на конструктивната част – присъждат се 15 т.

  • представения от участника идеен проект в малка степен покрива изискванията на Възложителя за иновативност на представените решения, качество и дълготрайност на вложените строителни материали, технологии на изпълнение, решение на конструктивната част – присъждат се 5 т.Критерий 4 (К4) - Икономическа целесъобразност на проекта – максимално възможна оценка 10 т. На оценяване по критерия подлежи степента на икономичност на проектното решение.

  • представения от участника идеен проект отговаря напълно на изискванията на Възложителя за степента на икономичност на проектното решение – присъждат се 10 т.

  • представения от участника идеен проект отговаря отчасти на изискванията на Възложителя за степента на икономичност на проектното решение – присъждат се 5 т.Критерий 55) – Публично одобрение от населението на идейните проекти - максимално възможна оценка 15 т. На оценяване по критерия подлежи броя на получените гласове за всеки идеен проект на участниците в рамките на 3 /три/ календарни дни.


брой получени гласове за идеен проект на оценявания участник

К 5 = -------------------------------------------------------------------------------------------------- х 15

максимален брой получени гласове за идеен проект сред всички участници


Всеки член на журито прави своята оценка, като посочва броя точки по всеки критерий за всеки проект в оценителна таблица. Броя точки се присъжда съобразно посочения максимален брой точки за критерия. Общата оценка за всеки критерий се формира от средноаритметичната оценка на направените индивидуални оценки на членовете на журито.

Оценката за проекта е комплексна и се получава по формулата:

КО = К 1 + К 2 + К 3 + К 4 + К 5

Максималната оценка е равна на 100 точки.

Проектът, получил най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.


Приложение № 4
  1   2

Свързани:

Конкурсна документация iconПрепис- извлечение
...
Конкурсна документация iconРъководител
На свое заседание проведено на 30. 11. 2011г, Централната конкурсна комисия реши да се публикуват на сайта на ту-софия оценките на...
Конкурсна документация iconРъководител
На свое заседание проведено на 30. 11. 2011г, Централната конкурсна комисия реши да се публикуват на сайта на ту-софия оценките на...
Конкурсна документация iconДокументация о запросе предложений
Документация о Запросе предложений (далее – Документация) подготовлена Заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом рф, Федеральным...
Конкурсна документация iconЛицензионно }споразумение с {краен потребител
Софтуера, {включително лицензионно }споразумение в онлайн {}документация. }Терминът "Софтуер" }може да {включва (I) свързани носители,...
Конкурсна документация iconДокументация за участие в открита процедура за
Тази документация е изготвена в съответствие с нормите на Закона за обществените поръчки и е одобрена с Решение №38/28. 09. 2012...
Конкурсна документация iconДо участниците закупили документация за обществена поръчка с предмет
Във връзка с постъпило запитване от фирми закупили документация за цитираната по-горе процедура Ви отговаряме следното
Конкурсна документация iconКонкурсна част

Конкурсна документация iconІ. конкурсна част

Конкурсна документация iconДокументация за участие в открита процедура за възлагане на
Тази документация е изготвена съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки (зоп) и за всички въпроси, които не са разгледани...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом