До всички заинтересовани лица публична покана
ИмеДо всички заинтересовани лица публична покана
Дата на преобразуване13.06.2013
Размер172.21 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.cposa.bg/attachments/article/70/Dokumenti.doc
ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА


ПУБЛИЧНА ПОКАНА


За представяне на оферта за избор на изпълнител на обществена поръчка по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет: „Доставка на нов автомобил при условията на оперативен лизинг за нуждите на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори


Уважаеми ГОСПОЖИ И господа,


Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори на основание чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нов автомобил при условията на оперативен лизинг за нуждите на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори при следните условия:


І. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Предмет на поръчката: „Доставка на нов автомобил при условията на оперативен лизинг за нуждите на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори.

2. Вид на поръчката: по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП - събиране на оферти въз основа на публична покана.

3. Обхват на поръчката: Доставка чрез оперативен лизинг на 1 брой нов лек автомобил, със срок на лизинга – 36 месеца и фиксирана лихва за този срок, без право на закупуване на автомобила след изтичане на срока на лизинга;

4. Срок на поръчката:

Лизинговия договор е за срок - 36 месеца. Срокът на гаранцията да е не по-малко от 36 месеца. Срок за доставка на автомобила – не повече от 15 (петнадесет) календарни дни от датата на сключване на договора.

5. Цена на поръчката и начин на плащане: Прогнозна стойност на обществената поръчка е: стойността за срока на неговото действие плюс ориентировъчна остатъчна стойност на автомобила - до 45 000 лв. с ДДС.

Предлаганата цена следва да е крайна - с включен ДДС и изчислена и включена лихва за целия период на лизинга.

Плащането ще става по банков път и по предложена лизингова схема за 36 месеца, с фиксирана лихва за целия период на лизинга.

6. Офертите на участниците трябва да съдържат следните документи:

Всеки участник има право да подаде само една оферта. Офертата следва да е изготвена съобразно образеца от документацията и да съдържа:

6.1. Запечатан непрозрачен Плик № 1 „Документи за подбор”, съдържащ:

1. Оферта по образец – Образец № 1 – попълнена, подписана и подпечатана от участника;

2. Удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията на участника или посочен единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър;

3. Документи, удостоверяващи техническите характеристики на автомобила и изискванията за качество, нормативно приети в Република България и сертификат за качество по европейските норми и стандарти, както и документи удостоверяващи техническите характеристики на автомобила, заложении в техническата спецификация.

4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2 от ЗОП – Образец № 4.

5. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОП - Образец № 5.

6. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП – Образец № 6.

7. Участникът трябва да представи документ, че има сключен договор с оторизиран автосервиз на територията на Област София –град или има собствен такъв.

6.2. Запечатан непрозрачен плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, съдържащ:

- предложение за изпълнение на поръчката по образец 2;

- технически спецификации на предлагания автомобил;

- предложение за проект на договор-непопълнен, подписан и подпечатан на всяка страница.

6.3. Запечатан непрозрачен Плик № 3 „Предлагана цена”, съдържащ:

- Ценова оферта – по образец 3 в оригинал – попълнена, подписана и подпечатана от участника

- Схема за лизинг.

Всички копия на документи следва да са заверени с надпис: „Вярно с оригинала”, подпис и печат на участника.

Не се допускат до участие оферти, които не отговарят на изискванията на чл.101в от ЗОП или на някое от условията на Възложителя.

7.Показатели за избор и методика за оценка: Класирането на предложенията ще се извърши по критерия за оценка на офертите „икономически най-изгодна оферта”, съгласно приложена Методика за оценка на офертите.

8. Срок за подаване на офертите: до 15.02.2013 год. вкл., 17:30 часа.

9. Място за подаване на офертите: Офертата и всички останали документи към нея, трябва да бъде представена в запечатан непрозрачен плик с надпис: „Доставка на нов автомобил при условията на оперативен лизинг за нуждите на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори”- име на участника, адрес, телефон, факс и по възможност електронна поща. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да постави печат върху лентата и/или да се подпише.

Офертите се подават в административната сграда на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, гр. София, бул.”Сердика” № 22, ет. 7. Възложителят не приема за участие и връща незабавно оферта, която е постъпила в незапечатан плик или в скъсан плик или постъпила след изтичане на крайния срок за получаване.

10. Срок на валидност на офертите: Срокът на валидност на офертата не може да е по-малък от 30 (тридесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите. Следва да се има предвид, че срокът на валидност на офертите е времето, през което кандидатите са обвързани с условията на представените от тях оферти.

11. Документи за сключване на договор – избраният изпълнител е длъжен да представи документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП и декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП.


ІІ. КРИТЕРИЙ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

12. Офертите на участниците, които не са отстранени от участие в процедурата и които отговарят на предварително обявените условия на възложителя, подлежат на комплексна оценка за определяне на „икономически най-изгодната оферта”.

Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка, която се формира като сбор от отделните точки по отделните показатели за оценка.


ПОКАЗАТЕЛ

РЕЗУЛТАТ

1. Показател за оценка на предлагана цена (Ц)

50 т.

2. Показател за оценка на оскъпяване (Оск.)

25 т.

3. Показател за оценка на срока за доставка (Д)

25 т.
Ц – Показател за оценка на предлагана цена

Ц =(Цmin/Цi) х100,

където Цmin – представлява предложената най-ниска цена за изпълнение на поръчката;

Цi – представлява цената, дадена от съответния участник;


Оск. - Показател за оценка на оскъпяване

Оск.=(Оск.min/Оск.i) x 100,

където Оск.min представлява предложеното най-ниско оскъпяване;

Оск.i представлява оскъпяване, предложено от съответния участник.


Д – Показател за оценка на срока за доставка

Д =( Д min/Д i)х 100,

където Д min – представлява предложения най-къс срок за доставка,

Д i – представлява срок за доставка, предложен от съответния участник


13. Общата оценка (КО) се изчислява по формулата:

КО = Ц х 0,50 + Оск. х 0,25 + Д х 0,25

14. На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка, при максимален брой точки 100.

15. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако “икономически най-изгодната оферта” не може да се определи по реда, посочен по-горе.


Приложения към настоящата покана са:

 1. Техническа спецификация-Приложение № 1;

 2. Оферта от участника – Образец № 1;

 3. Предложение за изпълнение на поръчката-Образец № 2;

 4. Ценова оферта – Образец № 3;

 5. Декларация по чл. по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2 от ЗОП - Образец № 4;

 6. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОП – Образец № 5;

 7. Декларация по чл. по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - Образец - № 6;Одобрена със Заповед № 03-01-019/08.02.2013 г. на Председателя на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори.


Приложение № 1


ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ


За обществена поръчка с предмет:

Доставка на нов автомобил при условията на оперативен лизинг за нуждите на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори”


1. Пълно описание на предмета на поръчката:


Доставката ще се извърши при условията на лизингова схема за срок от 36 (тридесет и шест) месеца.

Предлаганите автомобили следва да отговарят на минималните изисквания на възложителя, посочени в техническите параметри, дадени по-долу.


 1. Технически параметри

  1. Лек автомобил: 4 врати - седан, места – 4+1, клас – среден или над среден, дължина – не по-малко от 4500 мм;

  2. Двигател: брой цилиндри – 4 с четири клапана на цилиндър, мощност – не по малка от 130 к.с., Евро 5;

  3. Гориво: Бензин.

  4. Скоростна кутия: автоматична.

  5. Задвижване- предно.

  6. Стандарт на отработените газове – Евро 5

  7. Система за гарантирано съдействие – (24 часа безплатна пътна помощ).

  8. Безопасност:

2.9.1. Антиблокираща спирачна система, /ABS/ на четирите колела;

2.9.2. Електронно разпределение на спирачното усилие/EBD/

2.9.3. Електронна система динамичен контрол на траекторията /ESP/;

2.9.4. Брони, абсорбиращи енергията при удар;

2.9.5. Система за цялостно управление на устойчивостта на автомобила /VSМ/

2.9.6. Система за движение с постоянна скорост – Cruise control;

2.9.7. Система за подпомагане на паркирането- парктроник;

2.9.8. Триточкови регулируеми предпазни колани за предните места, с двойни обтегачи;

2.9.9. Триточкови предпазни колани за задните места;

2.9.10. Предни и странични въздушни възглавници;

2.9.11. Въздушни завеси: предни и задни;

2.9.12. Регулиране на седалката на водача по височина;

2.9.13. Седалка за водача с електрическо регулиране по височина, дълбочина, лумбално и на наклона на облегалката;

2.9.14.Активни подглавници на предните седалки за защита на врата от „камшичен” удар;

2.9.15. Кожена тапицерия на седалките и панелите на вратите;

2.10. Минимално обзавеждане и допълнителни изисквания:

2.10.1. Обем на багажното отделение – не по малък от 480 литра;

2.10.2. Резервно колело с нормален размер;

2.10.3. Алуминиеви джанти на колелата с минимален размер 16 цола;

2.10.4. Предни и задни дискови спирачки;

2.10.5. Бордкомпютър;

2.10.6. Климатроник - двузонов;

2.10.7. Централно заключване с дистанционно управление;

2.10.8. Електронен имобилайзер;

2.10.9. Регулируемо в дълбочина и височина кормилно колело;

2.10.10. Електро сервоусилвател на кормилното управление;

2.10.11. Автоматично превключване на светлините;

2.10.12. Дневни светлини;

2.10.13. Двойно оптични халогенни фарове;

2.10.14. Фарове за мъгла;

2.10.15. Задна светлина за мъгла;

2.10.16. Сгъващи и накланящи се облегалки;

2.10.17. Отопляеми предни и задни седалки;

2.10.18. Конзола с преден подлакътник .

2.10.19. Облицован с кожа волан и ръкохватката на скоростния лост ;

2.10.20. Аудиосистема с радио и CD MPЗ – плейър, с вход за външни аудиоизточници;

2.10.21. Мултифункционален волан;

2.10.22. Електрически огледала с нагряване;

2.10.23. Предупредителен сигнал при не поставени предни предпазни колани;

2.10.24. Предни и задни стъкла на вратите с електрическо управление;

2.10.25. Тонирани термоизолационни стъкла;

2.10.26. Задно отопляемо стъкло;

2.10.27. Огледало за обратно виждане с нощен режим;

2.10.28. Цвят: металик – нюанси от сиво,стоманено сиво, черно;


Образец № 1

Д О

КОМИСИЯТА ЗА

ПУБЛИЧЕН НАДЗОР НАД

РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ
О Ф Е Р Т А


за участие, при условията и реда на глава осма "а" от ЗОП за възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал. 3, т.2 от ЗОП чрез публикуване на публична покана с предмет: „Доставка на нов автомобил при условията на оперативен лизинг за нуждите на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори


от …………………………………………………………………………………………

седалище и адрес на управление …………………………………………………………..,

Булстат /ЕИК…………………………..

представлявано от ……………………………………………………………………….….

ЕГН ……………………………, в качеството на ………………………………………….

Адрес за кореспонденция: …………………………………………..………………….…

Телефон ……………………………… Факс: ……………..………………………………..

Е-mail: ………………………………………….

Лице за контакти: ………………………………………………………………………..…

Длъжност: ………………………………………Телефон/факс:……………………………


Обслужваща банка …………………………………….... , клон …...............................

IBAN ……………………….…………………………………………………

BIC ……………………………………………………………………………

Титуляр на сметката: …………………………..……………………………


С представянето на настоящата оферта заявявам, че съм заинтересован/а и ще участвам в описаната по – горе процедура.


1.Запознахме се с посочените в публичната покана изисквания към участниците и към изпълнението на поръчката, с техническата спецификация, както и с изискванията за изготвяне и представяне на офертата, и заявяваме, че ги приемаме.

2. При изпълнението на обществената поръчка не предвиждаме участие на подизпълнител.

3. В плика с офертата прилагаме всички необходимите документи, определени в публичната покана, удостоверяващи, че ....................................... ..................................(попълва се наименованието или името на участника) отговаря на предварително обявените условия.

4. Представената от нас оферта е със срок на валидност ……………….. дни, считано от крайния срок за подаване на оферти и е съобразен с посочения в поканата минимален срок на валидност на офертата 30 календарни дни.


ДАТА: _____________ г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:____________________
Образец № 2


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА


за участие, при условията и реда на глава осма "а" от ЗОП за възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал. 3, т.2 от ЗОП чрез публикуване на публична покана с предмет „Доставка на нов автомобил при условията на оперативен лизинг за нуждите на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори


От……………………………………………………………………………………………….,


седалище и адрес на управление ………………………………………………………….....,


Булстат/ ЕИК ……………………………


представлявано от …………………………………………………………………………….


с ЕГН ………………………, в качеството на ……………………………………………….


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


Ние предлагаме да изпълним доставката без резерви и ограничения, в съответствие с условията в поканата.

Предлагания от нас автомобил отговаря на минимално изискуемите технически характеристики или еквивалентни на тях, посочени в таблица № 1 от публичната покана.

Доставката на автомобила ще осъществим в срок до ..................................................................................................................... календарни дни.

(цифром и словом)

Предлагаме гаранционно обслужване - ............................. години или ……………………………. км. пробег.

Към настоящият образец прилагаме ПОДРОБНИ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ на предлагания от нас автомобил, (брошури, каталози, сертификати за качество и др. подходящи), неразделна част от нашето предложение и проект на договор-непопълнен, подписан и подпечатан на всяка страница.


ДАТА: _____________ г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:__________________


Образец № 3


ЦЕНОВА ОФЕРТА


за участие, при условията и реда на глава осма "а" от ЗОП за възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал. 3, т.2 от ЗОП чрез публикуване на публична покана с предмет: „Доставка на нов автомобил при условията на оперативен лизинг за нуждите на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори

От……………………………………………………………………………………………….,


седалище и адрес на управление ………………………………………………………….....,


Булстат/ ЕИК ……………………………


представлявано от …………………………………………………………………………….


с ЕГН ………………………, в качеството на ……………………………………………….


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


Във връзка с публикувана публична покана за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет

ДЕКЛАРИРАМ:

Крайна предлагана цена в лева ……………………..………… (включен ДДС и изчислена и включена лихва за целия период на лизинга).

Оскъпяването е в размер на.........................%.


Срокът на договора за лизинг е 36 месеца.

Към настоящият образец прилагаме схема за лизинг, неразделна част от нашето ценово предложение.


ДАТА: _____________ г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:___________________


Образец № 4


Д Е К Л А Р А Ц И Я

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1

от Закона за обществените поръчки


Долуподписаният /-ната/ с лична карта № , издадена на от , с ЕГН , в качеството ми на _________________________ (посочете длъжността) на (посочете фирмата на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нов автомобил при условията на оперативен лизинг за нуждите на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори


Д Е К Л А Р И Р А М:


Участникът ___________________________ (посочете фирмата на участника), който представлявам:

 1. не е обявен в несъстоятелност;

 2. не е в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;Не съм осъден с влязла в сила присъда за:

 • престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпирането на пари по чл. 253-260 от НК;

 • подкуп по чл. 301 – 307 от НК;

 • участие в организирана престъпна группа по чл. 321-321а от НК;

 • престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от НК;

 • престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от НКИзвестна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.


г. Декларатор: ­

(дата на подписване)


Образец № 5


Д Е К Л А Р А Ц И Я

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.2

от Закона за обществените поръчки


Долуподписаният /-ната/ с лична карта № , издадена на от , с ЕГН ____ , в качеството ми на ____________________ (посочете длъжността) на (посочете фирмата на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нов автомобил при условията на оперативен лизинг за нуждите на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори


Д Е К Л А Р И Р А М:


Участникът (посочете фирмата на участника), който представлявам:

 1. Не се намира в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;

 2. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността.

 3. Не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл. 3, ал. 2, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение.

 4. Няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

 5. Не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

 6. Не е установено от службите за сигурност по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация, въз основа на каквито и да е доказателства, включително разузнавателни средства, че не притежава необходимата надеждност, която изключва заплаха за националната сигурност, при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2 от ЗОП.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.


г. Декларатор: ­

(дата на подписване)


Приложение № 6


Д Е К Л А Р А Ц И Я

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.5

от Закона за обществените поръчки


Долуподписаният /-ната/ с лична карта № , издадена на от , с ЕГН , в качеството ми на ____________________ (посочете длъжността) на (посочете фирмата на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нов автомобил при условията на оперативен лизинг за нуждите на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори


Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Аз или в представляваното от мен юридическо лице лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, не са свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

2. Не съм сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Не съм лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.


г. Декларатор: ­

(дата на подписване)


Свързани:

До всички заинтересовани лица публична покана iconПублична покана
Витоша” №18, еик: 176108588, кани всички заинтересовани лица, отговарящи на изискванията за възлагане на настоящата обществена поръчка...
До всички заинтересовани лица публична покана iconДо всички заинтересовани лица
Допълнителна информация към публична покана за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 14, ал....
До всички заинтересовани лица публична покана iconДо всички заинтересовани лица публична покана
Направа на пожароизвестителна система и текущ ремонт на ел инсталация, текущ ремонт на тротоарни настилки на соу ”Найден Геров”,...
До всички заинтересовани лица публична покана iconПублична покана
Витоша” №18, еик: 176108588, кани всички заинтересованите лица, отговарящи на изискванията за възлагане на настоящата обществена...
До всички заинтересовани лица публична покана iconДо всички заинтересовани лица обявление покана
Доставка на хранителни продукти за нуждите на соу «Д-р Петър Берон» гр. Костинброд»„
До всички заинтересовани лица публична покана iconДо всички заинтересовани лица покана за представяне на оферти
Училищно настоятелство на 73. Соу с преподаване на чужди езици „владислав граматик”
До всички заинтересовани лица публична покана iconПокана снц миг радомир-Ковачевци-Земен уведомява всички заинтересовани лица, че ще проведе обществени представяния
Снц миг радомир-Ковачевци-Земен уведомява всички заинтересовани лица, че ще проведе
До всички заинтересовани лица публична покана icon79 соу „индира ганди" софия софия п к. 1324 жк. „Люлин", ул. „Полк. Стоян Топузов" тел. 02/8257043,факс. 02/8248975, e-mail: Изх.№722/07. 12. 2012 г. До всички заинтересовани лица писмо – покана
...
До всички заинтересовани лица публична покана iconДо всички заинтересовани лица покана за представяне на оферти
Соу с преподаване на чужди езици „владислав граматик” София 1404, ул. „Георги Измирлиев” №2, тел. 859 94 10; факс: 859 95 10, e-mail:...
До всички заинтересовани лица публична покана iconДо всички заинтересовани лица покана за участие в процедура по чл. 14, ал. 4, т. 2 по реда на глава осма „а от зоп, с предмет
Адрес: гр. Русе, бул. ”Цар Освободител” №105А, тел: 082-834841, факс: 082 835860
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом