Образец №4 декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от Закона за обществените поръчки
ИмеОбразец №4 декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от Закона за обществените поръчки
Дата на преобразуване13.06.2013
Размер12.34 Kb.
ТипЗакон
източникhttp://sredets.bg/upload/files/_______ 4 - ____ __ 47 __ 1.doc
(образец № 4)


ДЕКЛАРАЦИЯ

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1

от Закона за обществените поръчки


Долуподписаният……….……………..……………………………………………….., с ЕГН ……………………. в качеството си на ….…………......... /Управител/представител/ на…………………….……………………………..……….………/наименование на участника /, и с оглед подадена оферта на представляваното от мен дружество, при условията и реда на глава осма "а" от ЗОП за възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал. 3, т.2 от ЗОП чрез публикуване на публична покана с предмет: “Доставка чрез лизинг на на фабрично нов товарен автомобил тип „SUV“ – категория N1 за нуждите на ОП „ОБЩИНСКИ ГОРИ” Средец”.


Д Е К Л А Р И Р А М :


  1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:

  • престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл. 253-260 от НК;

  • подкуп по чл. 301 – 307 от НК;

  • участие в организирана престъпна группа по чл. 321-321а от НК;

  • престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от НК;

  • престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от НК


Участникът ___________________________ (посочете фирмата на участника), който представлявам:


  1. не е обявен в несъстоятелност;

  2. не е в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;


Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.


Дата: ……………. г. Декларатор:…………………


/ подпис и печат /

Свързани:

Образец №4 декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от Закона за обществените поръчки iconОбразец №4а декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният/та
Образец №4 декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от Закона за обществените поръчки iconПриложение №5 декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от Закона за обществените поръчки
Закупуване на самолетни билети и резервации за хотелско настаняване по проект bg051PO001 01-0024-С0001
Образец №4 декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от Закона за обществените поръчки iconДекларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки
Периодична доставка на резервни части по обособени позиции за автомобили марка „Опел" и „ваз" числящи се на од на мвр-плевен"
Образец №4 декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от Закона за обществените поръчки iconДеклараци я за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а" до „д", ал. 2, т. 2 и 5 и ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки
Данни по документ за самоличност
Образец №4 декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от Закона за обществените поръчки iconДекларация 1 за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки
Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително монтажни работи на обект „Реконструкция на площадни пространства и...
Образец №4 декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от Закона за обществените поръчки iconПриложение №5 декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от Закона за обществените поръчки
Договор № bg051PO001 01-0072, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси „ Схема за безвъзмездна финансова...
Образец №4 декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от Закона за обществените поръчки iconПриложение 3 деклараци я за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1 и т. 3 от Закона за обществените поръчки
Булстат / еик участник в процедура по чл. 2а от нвмоп, с предмет
Образец №4 декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от Закона за обществените поръчки iconОбщинапомори е
Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 и т. 4 от зоп – Образец №4
Образец №4 декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от Закона за обществените поръчки iconСъдържание
Образец №2 Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2 и т. 5 от зоп
Образец №4 декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от Закона за обществените поръчки iconОбразец №9 декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от зоп
Долуподписаният/-ната
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом