Вътрешни правила за организацията и дейността на
ИмеВътрешни правила за организацията и дейността на
Дата на преобразуване13.06.2013
Размер59.94 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.pz.government.bg/anticorup/vatr_prav.doc
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА

ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА

РАБОТНА ГРУПА КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА ЗА ОБЛАСТ-ПАЗАРДЖИК /ОСППК/


І. Вътрешните правила уреждат реда, устройството, функциите и организацията на работа на Работната група към Областния съвет за превенция и противодействие на корупцията за област - Пазарджик /ОСППК-Пазарджик/.


ІІ. Цели и задачи на Работната група:

1. Работната група се създава към Областния съвет за превенция и противодействие на корупцията за област-Пазарджик /ОСППК/ с цел да се постигне връзка и координация между териториалните структури на държавна власт, органите на местното самоуправление, неправителствените организации, частния сектор и медиите, за предприемане на превантивни мерки и действия за разкриване и предотвратяване на проявите на корупция в област-Пазарджик.


2. Работната група разглежда постъпилите сигнали и жалби за корупционни прояви, ведно с всички документи, данни и становища на компетентните органи по тях, внесени от Секретаря на ОСППК и предлага кои от сигналите да бъдат внесени за разглеждане на заседание на ОСППК.


3. Работната група внася за разглеждане корупционни сигнали и жалби с голяма обществена значимост, засягаща широк кръг от хора или права и интереси.


4. В Работната група се обсъждат практики и се подготвят стратегии и планове за превенция и противодействие на корупционните прояви.


5. Работната група подготвя, приема и обсъжда отчети, становища, доклади по извършени проверки и стратегии на институциите, представени в ОСППК.


6. Работната група изготвя предложения за мерки за превенция и противодействие на корупцията, както и за конкретни законодателни промени в тази насока и ги внася за утвърждаване от ОСППК.


ІІІ. Състав на Работната група:

Председател – Заместник-областен управител на област–Пазарджик. Председателят свиква, организира и ръководи заседанията на Работната група.

Зам. Председател се определя на заседание на Работната група.

Заместник-председателят на Съвета подпомага работата на председателя и при отсъствието му го замества.


В състава на Работната група се включват избрани на заседание на ОСППК представители на:

1. Органите на съдебната система,

2. Териториални структури на органите на изпълнителната власт;

3. Органи на местното самоуправление;

4. Стопанската сфера и частния бизнес;

5. Неправителствени организации;

6. Отраслови и браншови организации;

7. Местните медии;

8. Други юридически и физически лица, които писмено са заявили своето доброволно желание за участие в съвета.


Организационната и техническа дейност на Работната група се осъществява от Секретаря на ОСППК и/ или от служителя в Областна администрация, определен от Председателя на ОСППК.


ІV. Ред за провеждане на заседания на Работната група:

1. Редовни заседания се провеждат най-малко веднъж на три месеца.

Извънредни заседания се свикват от Председателя на Работната група.


2. Заседанията на Работната група се организират и свикват от Председателя, който определя дневния ред и материалите за обсъждане.


3. Поканата с дневния ред и материалите за заседанията на Работната група се подготвят от Секретаря на ОСППК.


4. Поканата с дневния ред се изпращат на членовете на Работната група по пощата или по факс, най-късно 5 дни преди датата на заседанието.


5. Всеки член на Работната група може да прави предложения за включване в дневния ред, както и да внася становища на органа или организацията, които представлява по обсъжданите в Работната група въпроси.


6. Заседанията на Работната група се ръководят от Председателя, а в случаите на неговото отсъствие-от Заместник-председателя.


7. Заседанията на Работната група са редовни, ако в тях участват повече от половината от членовете й. При липса на кворум, заседанието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе независимо от броя на явилите се членове, по решение на Председателя на Работната група.


8. Заседанията на Работната група са закрити. На заседанието на Работната група може да се вземе решение за информацията, която да се предоставя на медиите и обществеността. Предоставената информация следва да бъде в обобщен вид, без конкретика по отделните случаи, относно броя на корупционните сигнали, които са постъпили, компетентните органи на които са препратени за произнасяне и взетите по тях решения.

9. С решение на Работната група, на заседанията могат да присъстват и други лица – представители на институции и организации, които са внесли материали за обсъждане или имат пряко отношение към тях.


10. Решенията на Работната група се приемат с явно гласуване и с мнозинство повече от половината от присъстващите на заседанието членове.


11. За всяко заседание на Работната група се съставя протокол от Секретаря на ОСППК, който се подписва от съставилото го лице и от Председателя на Работната група. Към протокола се прилагат документите, разгледани на заседанието, както и приетите решения.


12. Членовете на Съвета получават, при поискване, копие от протокола с приетите решения.


13. Контролът по изпълнението на приетите решения се осъществява от Областния управител и Зам.областния управител на област-Пазарджик.


14. Постъпилите сигнали и цялата събрана документация по тях, както и всички материали и протоколите от заседанията се подготвят и съхраняват от Секретаря на ОСППК.


V. Организация на работа по корупционни сигнали.

1. Жалби и сигнали се подават по следния ред:

  • в кутии за жалби и сигнали, в сградите на Областна администрация–гр. Пазарджик и другите държавни администрации.

  • по нарочен телефон за приемане на сигнали, жалби и молби от гражданите.

  • заведени в Деловодствата на Областна администрация–гр. Пазарджик и другите държавни администрации.

  • подадени на електронен адрес.

  • подадени лично на приемен ден на Областния управител и на Зам.Областните управители,

  • подадени в Приемната на Областния обществен съвет срещу корупцията.

2. Служителят от Областна администрация, определен за член на Съвета приема и завежда в отделен регистър корупционните жалби и сигнали, подадени до Областния управител и до Съвета, по образец-Приложение №1 към Правилника за устройството и дейността на ОСППК за област-Пазарджик.


3. Сигналите се обработват предварително от Секретаря на ОСППК преди да се представят за разглеждане от Работната група, което се изразява в изискване на становища и обяснения от всички посочени в сигнала страни.

4. След внасяне на заседание на Работната група на сигнал/жалба/, институцията, представена в Работната група, която е компетентна по този сигнал, го приема за разглеждане, след което на следващо заседание на Работната група или с писмо до Областния управител, представя отчет за извършените действия по сигнала и резултатите от тях.


5. Секретарят на ОСППК изпраща отговор, с оглед получените отчети и доклади до лицето, подало сигнала или жалбата.


6. При преценка от Работната група, че сигналът се отнася до корупционна проява с голяма обществена значимост, сигналът с цялото досие по него се внася за разглеждане от ОСППК.


7. При основателни съмнения за извършено престъпно деяние, цялата преписка се изпраща на Прокуратурата.


8. При постъпване на анонимен сигнал от голяма обществена значимост се извършва проверка дали са налице обстоятелствата, изложени в него и преценка за неговата обоснованост и по преценка на Работната група се предприемат последващи действия.


VІ. Заключителни разпоредби

§1. Настоящите правила се приемат на основание чл.6 от Правилника за устройството и дейността на Областния съвет за превенция и противодействие на корупцията /ОСППК/ за област-Пазарджик.


§2. Вътрешните правила може да бъдат изменени и допълнени на заседание на Работната група, по предложение на Председателя или на член на Работната група. Решението за изменение и/или допълнение се приема с мнозинство повече от половината от всички членове на Работната група. Измененията и допълненията се утвърждават от Председателя на ОСППК за област-Пазарджик.


§3. Вътрешните правила влизат в сила от деня на приемането им на заседание на ОСППК от 05.03.2009 г.


Съставил:

Петя Докова-Главен юрисконсулт

и секретар на ОСППК


Утвърдил:

ГЕОРГИ ПЕТЪРНЕЙЧЕВ

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСППК

4400 Пазарджик, ул.“Екзарх Йосиф”№ 2, тел. (034) 44 24 48, факс (034) 44 23 38, http://www.pz.government.bg

Е-mail: secretary@pz.government.bg

Свързани:

Вътрешни правила за организацията и дейността на iconВътрешни правила за дейността по уреждане на претенции по застрахователни
Чл (1) Настоящите “Вътрешни правила за дейността по уреждане на претенции по застрахователни договори, сключвани от “граве българия...
Вътрешни правила за организацията и дейността на iconСистема за финансово управление и контрол
Основен документ „вътрешни правила за организацията и дейността на комисията за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации...
Вътрешни правила за организацията и дейността на iconВътрешниправил а за
Настоящите “Вътрешни правила за дейността по уреждане на претенции по застрахователни договори, сключвани от “Граве България Животозастраховане”...
Вътрешни правила за организацията и дейността на iconВътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари в дейността на община костинброд
...
Вътрешни правила за организацията и дейността на iconВътрешни правила за организацията на административното обслужване в министерство на правосъдието
Чл. (1) Вътрешните правила за организазцията на административното обслужване в Министерството на правосъдието (наричани по-нататък...
Вътрешни правила за организацията и дейността на iconВътрешни правила за работа на Комисията по културата, гражданското общество и медиите Чл.  1
Чл.  С тези правила се определя редът за работа на Комисията по културата, гражданското общество и медиите като за всички неуредени...
Вътрешни правила за организацията и дейността на iconРепублика българия
Чл (1) Настоящите Вътрешни правила за работната заплата, изписвани по-нататък за краткост “правила”, уреждат организацията на работната...
Вътрешни правила за организацията и дейността на iconРепублика българия
Вътрешни правила за организацията на административното облужване в контролно-техническа инспекция
Вътрешни правила за организацията и дейността на iconОбщина ковачевци област перник
Чл Настоящите вътрешни правила за дейността на звеното”Водоснабдяване” конкретизират правата и задълженията на служителите в звеното...
Вътрешни правила за организацията и дейността на iconВътрешни правила
Настоящата процедура регламентира организацията, провеждането и докладването на резултатите от осъществяване на процеса на управление...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом