Университет за национално и световно стопанство
ИмеУниверситет за национално и световно стопанство
Дата на преобразуване13.06.2013
Размер88.41 Kb.
ТипАнализ
източникhttp://georgegig.files.wordpress.com/2012/12/ocenki.docx
unss.gifУниверситет за национално и световно стопанство

Курсова работа по информатика  №1

Създаване на база данни с MC ACCESS


Изготвил:

Георги Иванов Георгиев 12112030

Иван Русев Панчев 12112031

Специалност: Финанси, счетоводство и контрол

Поток: 197 ; група: 1170


Съдържание

 1. Анализ на проблема……………………………………..стр.3

 2. Описание на проекта в БД…………………......................………….стр.3

 3. Описание на входните форми………………......................………стр.6

 4. Описание на създадените отчети……………….............................…стр.8

 5. Описание на главните форми……………………......................….стр.91.Анализ на проблема

За да улесним решението на приложна задача като настоящата, ние използваме функциите на “MS Access”. Тази програма удовлетворява нуждата от актуална и точна информация, което спомага за решаването на информационни проблеми. Ние можем да поддържаме конкретна информация, която е едновременно необходима и полезна за решаването на даден информационен проблем, като създадем една добре проектирана база данни в среда на “MS Access”.

Проблемът, който трябва да бъде разрешен, е свързан със създаването на база данни, която съдържа резултатите от текущия контрол на студентите, която да наречем „Текущи оценки“(Ocenki).

2.Описание на проекта на БД

За да започнем създаването на база данни първо отваряме програмата „ Microsoft Access” и избираме Blank Access Database, при което се отваря прозорец , който ни дава възможност да започнем създаването на таблица в нашата база данни. Преди това, разбира се, съхраняваме файла благодарение на командата “Save As” под името “Ocenki”.

След това започваме да създаваме таблици, които са общо четири на брой.

 1. Таблица Groups (Групи), която съдържа следните полета:

 • Code_Group (Номер на група) – от тип Number

 • Name_Spec (Наименование на специалност) – от тип Number

За първичния ключ на таблицата определяме CodeGroup

б ) Таблица Students (Студенти), която съдърва следните полета:

 • FakNO (Факултетен номер) – от тип Number

 • NameFam (Име и фамилия) – от тип Text

 • CodeGroup (Номер на група) – от тип Number

За първичния ключ на таблицата определяме FakNo.

в) Таблица VidTO (Видове текущи оценки), която съдържа следните полета:

 • CodeTO (Шифър на вид текуща оценка) – от тип Number

 • NameTO (Наименование на вид текуща оценка) – от тип Text

За първичния ключ на таблицата определяме CodeTO

г) Таблица TO (Получени текущи оценки), която съдържа следните полета:

 • CodeTO (Шифър на текущата оценка) – от тип Number

 • FakNo (Факултетен номер) – от тип Number

 • IDate (Дата на получаване на текущата оценка) – от тип Date

 • Ocenka (Получена оценка) – от тип Number

За първични ключове на таблицата определяме CodeTO и FakNo.


За функцианорането на база данни като система е необходимо да се направят съответните връзки между таблиците. Връзките се правят между еднаквите имена на полета в различните таблици. Така чрез бутона Relationships избираме таблица Групи и полето в нея Номер на група и го свързваме с полето Номер на група от таблицата Студенти. Същото повтаряме и когато свързваме полето Факултетен номер от таблица Студенти с полето Факултетен номер от таблица Получени текущи оценки. И накрая свързваме полето Шифър на текущата оценка от таблица Видове текущи оценки с полето Шифър на текущата оценка от таблица Получени текущи оценки.

След това въвеждаме в базата данни информация относно:

 • Групи

 • Студенти

 • Видове текущи оценки

3.Описание на входните форми

Според заданието на нашата задача ние имаме да създадем две форми:1) Самостоятелни форми за обновяване на таблиците Групи и Студенти; 2) Форма с подформа,чрез която се обновяват таблиците Видове текущи оценки и Получени текущи оценки.

Самостоятелни форми за обновяване на таблиците Групи и Студенти създаваме като :


-маркираме таблицата,която искаме да формулираме

След това избираме менюто Create/More Forms/Split Form.

Формата се отваря в изглед Form View, от където могат да се редактират данните като чрез лентата Record избираме бутон New Record и въвеждаме данните на новия запис.

Аналогичен е начинът на създаване на форма за обновяване на данните в таблицата Студенти.

Форма с подформа,чрез която се обновяват таблиците Видове текущи оценки и Получени текущи оценки:

-избираме менюто Create/Form Wizard. Избира се първо таблицата,която ще представя данни от главната част Видове текущи оценки.

-избираме необходимите данни от нея като ги прехвърляме от дясната част,след което избираме втората таблица- Получени текущи оценки и прехвърляме и нейните данни като не трябва да не се повтарят полетата от таблиците.

Създадените форми са с цел обновяването на таблиците Групи и Студенти. А формата с подформата обновява таблиците Видове текущи оценки и Получени текущи оценки.


4.Описание на създадените отчети

Отчетите са подобни на формите.Те служат за направата на справка.Направата на отчет, предоставящ списък със студенти, включва следните стъпки:

- отчет, предоставящ списък на студентите, който съдържа техните факултетен номер, име и номер на група

За целта си отваряме избраната от нас таблица (в случая това е таблица Students) и от полето на Access-Create избираме опция Report Wizard. В поле Table/Queries избираме таблица Students с трите избрани от нас полета. Прехвърляме данните и избираме два пъти Next. След това избираме кое от полетата да е на първо място, както и реда, в който ще се появи - възходящ или низходящ. С бутона Finish отчетът вече е създаден. Данните от отчета могат да се използват от изгледа Report View.


Този отчет представлява нагледен списък на студентите, който съдържа техните факултетен номер, име и номер на група.


- отчет, предоставящ среден успех от текущия контрол по студенти


Аналогично на първия отчет и тук стартираме Report Wizard. Единственото специфично в случая е изчисляването на средния успех в отчета за оценки. След като сме създали отчета за оценки е необходимо да го отворим, да отидем в полето, което се намира под отчета и да изберем от контекстното меню (задължително в режим Layout View) Total/Average. След това групираме данните по факултетен номер на студента и избираме данните за средния успех по студенти да се показвар в отделен Footer за всеки студент.


5. Описание на главната форма

Главната форма е избор от бутони, които изпълняват различни функции свързани с отварянето, затварянето, редактирането на формуляри и отчети.Нашата форма е с име FORM Glaven и е създадена по следния начин :

 • От менюто избираме Create/Form Design и натискаме бутона,на който са изобразени четири x-са “xxxx”;

 • Появява се един голям квадрат,на който са разположени по-малки квадратчета.Избираме си произволно квадратче и натискаме на него;

 • След това се отваря меню Command Button Wizard, в което избираме Form Operatinos/Open Form/Next;

 • В следващото поле избираме таблицата,която искаме,след това Next;

 • След това Text/Next и на последната стъпка вписваме името на бутона;

 • Аналогично е ако изберем Report Operations/Preview Report/Next/Picture/Preview/Finish

 • След това запазваме формата под името FORM Glaven

Главната форма,която сме създали, включва командните бутони,чрез които се отварят формите FormGroups, FormStudents,VidTO, както и командни бутони, отварящи отчетите Students и TO.

Свързани:

Университет за национално и световно стопанство iconСпециализиран научен съвет по национално стопанство при вак университет за национално и световно стопанство
Механизъм за осъществяване на регионалната политика на европейския съюз в българия
Университет за национално и световно стопанство iconПравилник за дейността на университета за национално и световно стопанство
Чл. Този правилник урежда устройството, управлението и дейността на Университета за национално и световно стопанство, наричан по-нататък...
Университет за национално и световно стопанство iconСпециализиран научен съвет по национално стопанство при вак университет за национално и световно стопанство
...
Университет за национално и световно стопанство iconСпециализиран научен съвет по национално стопанство при вак университет за национално и световно стопанство
На дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по научна специалност 05. 02. 16. Икономика и организация...
Университет за национално и световно стопанство iconУниверситет за национално и световно стопанство
Развитие на националната икономика и мястото и ролята на селското стопанство в краткосрочен и дългосрочен план
Университет за национално и световно стопанство iconУниверситет за национално и световно стопанство софия

Университет за национално и световно стопанство iconУниверситет за национално и световно стопанство
Анализ на проблема стр
Университет за национално и световно стопанство iconАвтобиографична справка
Университет за национално и световно стопанство, катедра “Национална и регионална сигурност”
Университет за национално и световно стопанство iconАвтобиографична справка
Университет за национално и световно стопанство, катедра “Национална и регионална сигурност”
Университет за национално и световно стопанство iconАвтобиографична справка
Университет за национално и световно стопанство, катедра “Национална и регионална сигурност”
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом