Балан с
ИмеБалан с
Дата на преобразуване13.06.2013
Размер180.21 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://pazari-shumen.com/wp-content/uploads/2012/10/Б-А-Л-А-Н-С-31.03.2013.docx

Б А Л А Н С

на

Общински пазари Шумен ЕООД

адрес

България, гр. Шумен, В.Преслав

към

31.03.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А К Т И В

 

П А С И В

Раздели, групи, статии

Сума

(хил.лева)

 

Раздели, групи, статии

Сума

(хил.лева)

текуща година

предходна година

 

текуща година

предходна година

а

1

2

 

а

1

2

А.

ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ

0

 

 

А.

СОБСТВЕН КАПИТАЛ

 

 

Б.

НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ

 

 

 

I.

Записан капитал

690

0

I.

Нематериални активи

 

 

 

II.

Премии от емисии

0

0

1

Продукти от развойна дейност

0

0

 

III.

Резерв от последващи оценки

0

0

2

Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи

0

0

 

IV.

Резерви

 

 

3

Търговска репутация

0

0

 

1

Законови резерви

0

0

4

Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане

0

0

 

2

Резерв, свързан с изкупени собствени акции

0

0

Общо за група I:

0

0

 

3

Резерв съгласно учредителен акт

0

0

II.

Дълготрайни материални активи

 

 

 

4

Допълнителни резерви

0

0

1

Земи и сгради, в т.ч.:

729

0

 

Общо за група IV:

0

0

 

- земи

0

0

 

V.

Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:

 

 

 

- сгради

729

0

 

 

- неразпределена печалба

515

0

2

Машини, производствено оборудване и апаратура

0

0

 

 

- непокрита загуба

0

0

3

Съоръжения и други

180

0

 

Общо за група V:

515

0

4

Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане

101

0

 

VI.

Текуща печалба (загуба)

31

0

Общо за група II:

1010

0

 

Общо раздел А:

1236

0

III.

Дългосрочни финансови активи

 

 

 

Б.

ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 

 

1

Акции и дялове в предприятия от група

0

0

 

1

Провизии за пенсии и други подобни задължения

0

0

2

Предоставени заеми на предприятия от група

0

0

 

2

Провизии за данъци, в т.ч.:

0

0

3

Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия

0

0

 

 

- отсрочени данъци

0

0

4

Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия

0

0

 

3

Други провизии и сходни задължения

0

0

5

Дългосрочни инвестиции

0

0

 

Общо за раздел Б:

0

0

6

Други заеми

0

0

 

В.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 

 

7

Изкупени собствени акции

0

0

 

1

Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:

0

0

Общо за група III:

0

0

 

 

- до 1 година

0

0

IV.

Отсрочени данъци

0

0

 

 

- над 1 година

0

0

Общо за раздел Б:

1010

0

 

2

Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:

0

0

В.

ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ

 

 

 

 

- до 1 година

0

0

I.

Материални запаси

 

 

 

 

- над 1 година

0

0

1

Суровини и материали

1

0

 

3

Получени аванси, в т.ч.:

0

0

2

Незавършено производство

0

0

 

 

- до 1 година

0

0

3

Продукция и стоки, в т.ч.:

0

0

 

 

- над 1 година

0

0

 

- продукция

0

0

 

4

Задължения към доставчици, в т.ч.:

6

0

 

- стоки

0

0

 

 

- до 1 година

0

0

4

Предоставени аванси

0

0

 

 

- над 1 година

0

0

Общо за група I:

0

0

 

5

Задължения по полици, в т.ч.:

0

0

II.

Вземания

 

 

 

 

- до 1 година

0

0

1

Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:

10

0

 

 

- над 1 година

0

0

 

- над 1 година

0

0

 

6

Задължения към предприятия от група, в т.ч.:

0

0

2

Вземания от предприятия от група, в т.ч.:

0

0

 

 

- до 1 година

0

0

 

- над 1 година

0

0

 

 

- над 1 година

0

0

3

Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:

0

0

 

7

Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:

0

0

4

Други вземания, в т.ч.:

9

0

 

 

- до 1 година

0

0

 

- над 1 година

0

0

 

 

- над 1 година

0

0

 

8

Други задължения, в т.ч.:

10

0

Общо за група II:

19

0

 

 

- до 1 година

10

0

III.

Инвестиции

 

 

 

 

- над 1 година

0

0

1

Акции и дялове в предприятия от група

0

0

 

 

към персонала, в т.ч.:

6

0

2

Изкупени собствени акции

0

0

 

 

- до 1 година

0

0

3

Други инвестиции

0

0

 

 

- над 1 година

0

0

Общо за група III:

0

0

 

 

осигурителни задължения, в т.ч.:

2

0

IV.

Парични средства, в т.ч.:

218

0

 

 

- до 1 година

0

0

 

- в брой

13

0

 

 

- над 1 година

0

0

 

- в безсрочни сметки (депозити)

205

0

 

 

данъчни задължения, в т.ч.:

16

0

Общо за група IV:

218

0

 

 

- до 1 година

0

0

Общо за раздел В:

237

0

 

 

- над 1 година

0

0

Г.

РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ

5

0

 

Общо за раздел В, в т.ч.:

16

0

 

 

 

 

 

 

- до 1 година

10

0

  

 

 

- над 1 година

0

0

  

 

Г.

ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:

0

0

  

 

 

- финансирания

0

0

 

 

 

 

 

 

- приходи за бъдещи периоди

0

0

СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)

1252

0

 

СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)

1252

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: ……………………..

Съставител: …………………………..

Ръководител: …………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свързани:

Балан с iconАкад. Александър Теодоров-Балан (1859–1959)
Проф. Балан е първият ректор на Софийски университет (1889 г). На същия пост е пре-избиран няколко пъти (1896–1897, 1902–1903)
Балан с iconБалан с

Балан с iconБогатството на Българския език !!!
През 1916 г проф. Александър Балан прочел във вестниците, че е уволнен от су св. Кл. Охридски
Балан с icon01. Маша Пирожкова Корпоратив
Дан Балан и вера Брежнева Лепестками Слез (Dj Nejtrino Feat. Viento & Mutti Radio Mix)
Балан с iconИнформационный бюллетень Новые книги
И. М. Белоконев, С. А. Балан, К. И. Белоконев. 2-е изд., испр и доп. М. Дрофа, 2004. 173 с ил.; 22 см. (Высшее образование). Библиогр.:...
Балан с iconБългарска академия на науките балан с обобщена оборотна ведомост
Бюджетът на бан за 2010 година е утвърден с Решение на Общото събрание на бан от 04. 03. 2010 година
Балан с iconДуми в бързея на времето
В протокол №8 от 29 октомври същата година, собственоръчно отбелязва: “да се положат основите на една библиотека, необходима за учителите...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом