Отчети Обхват
ИмеОтчети Обхват
страница1/2
Дата на преобразуване17.10.2012
Размер358.94 Kb.
ТипОтчет
източникhttp://balans.bg/web/files/files/233/27/
  1   2


в сила от 01.01.2005

МСС 27 – Консолидирани и Индивидуални Финансови Отчети

Международен Счетоводен Стандарт 27

Консолидирани и Индивидуални Финансови Отчети


Обхват

 1. Настоящият Стандарт се прилага при изготвянето и представянето на консолидирани финансови отчети за групи от предприятия под контрола на компания-майка.

 2. Настоящият Стандарт не разглежда методите за отчитане на бизнескомбинации и техния ефект върху консолидацията, включително репутация, възникваща в дадена бизнескомбинация (вж. МСФО 3 Бизнес комбинации).

 3. Стандартът се прилага и при отчитане на инвестиции в дъщерни предприятия, съвместно контролирани предприятия и асоциирани предприятия, когато предприятието избере или от него се изисква по силата на местни нормативни разпоредби да представи индивидуални финансови отчети.Дефиниции


4 В настоящия Стандарт са използвани следните термини с посоченото значение:

Консолидиран финансов отчет представлява финансов отчет на група, представен като такъв на едно стопанско отчетно лице.

Контрол представлява властта да се управлява финансовата и оперативната политика на дадено предприятие така, че да се извличат ползи в резултат на дейността му.

Метод на цената на придобиване (себестойността) е метод за отчитане на дадена инвестиция, където инвестицията се признава по цена на придобиване (себестойност). Инвеститорът признава приходите от инвестицията единствено до степента, в която той получава разпределения от натрупаните печалби на предприятието, в което е инвестирано, след датата на придобиването. Получени разпределения, надвишаващи тези печалби, се разглеждат като възстановяване на инвестицията и се признават като намаление на цената на придобиване (себестойността) на инвестицията.

Група е компанията-майка и всички нейни дъщерни предприятия.

Неконтролиращо участие е капиталът в дадено предприятие, който не може пряко или косвено да се отнесе към компанията-майка.

Компания-майка е предприятие, което има едно или повече дъщерни предприятия.

Индивидуален финансов отчет е финансов отчет, представен от компанията-майка, инвеститора в асоциирано предприятие или контролиращия съдружник в съвместно предприятие, в който инвестициите са отчетени по-скоро на база пряко участие в собствения капитал, отколкото на база отчетените резултати и нетните активи на предприятията, в които е инвестирано.

Дъщерно предприятие е предприятие, включително неучредено лице, като например сдружение, което се контролира от друго предприятие (наричано компания-майка).

5 Компанията-майка или нейното дъщерно предприятие може да бъде инвеститор в асоциирано предприятие или контролиращ съдружник в съвместно контролирано предприятие. В такива случаи, консолидираните финансови отчети, изготвяни и представяни в съответствие с настоящия стандарт, се

изготвят така, че да отговорят и на изискванията на МСС 28 Инвестиции в асоциирани предприятия и МСС 31 Дялове в съвместни предприятия.

 1. За предприятията, описани в параграф 5, индивидуалните финансови отчети са онези, които се изготвят и представят в допълнение към финансовите отчети, посочени в параграф 5. Не е задължително индивидуални финансови отчети да се прилагат или да придружават тези финансови отчети.

 2. Финансовият отчет на предприятие, което няма дъщерно предприятие, асоциирано предприятие или участие на контролиращ съдружник в съвместно контролирано предприятие, не представлява индивидуален финансов отчет.

 3. Компания-майка, която е освободена от представяне на консолидиран финансов отчет в съответствие с параграф 10, може да представи индивидуален финансов отчет като единствения си финансов отчет.Представяне на консолидирани финансови отчети

 1. Компания-майка, различна от описаната в параграф 10, представя консолидиран финансов отчет, в който са консолидирани нейните инвестиции в дъщерни предприятия в съответствие с настоящия стандарт.

 2. Компанията-майка не представя консолидиран финансов отчет единствено и само ако:

(а) самата компания-майка е напълно притежавано дъщерно предприятие или е частично притежавано дъщерно предприятие на друго предприятие и неговите други собственици, включително онези, които в друг случай нямат право на глас, са били информирани за това и не възразяват компанията-майка да не представя консолидиран финансов отчет;

(б) дълговите или капиталови инструменти на компанията-майка не се търгуват на публичен пазар (местна или чуждестранна фондова борса или извънборсов пазар, включително местни и регионални пазари);

(в) компанията-майка не е предоставила, нито е в процес на предоставяне на финансовия си отчет пред комисия по ценните книжа или друга регулаторна организация за целите на емитиране на какъвто и да било клас инструменти на публичен пазар; и

(г) крайната или която и да било междинна компания-майка на компанията-майка изготвя консолидирани финансови отчети на разположение за публично ползване, които отговарят на изискванията на Международните стандарти за финансово отчитане.

11 Компанията-майка, която в съответствие с параграф 10 избере да не представя консолидирани финансови отчети, а представя единствено индивидуални финансови отчети, отговаря на изискванията на параграфи 38 - 43.


Обхват на консолидираните финансови отчети

 1. Консолидираните финансови отчети обхващат всички дъщерни предприятия на компанията-майка*.

 2. Предполага се, че е налице контрол, когато компанията-майка притежава, пряко или косвено чрез дъщерни предприятия, повече от половината от правата на глас в дадено предприятие, освен ако при изключителни обстоятелства не е възможно ясно да бъде показано, че такова притежание не означава наличие контрол. Контрол съществува и тогава, когато компанията-майка притежава половината или по-малко от половината права на глас в едно предприятие, когато:т

(а) притежава повече от половината права на глас по силата на споразумение с други инвеститори;


Ако при придобиване дъщерното предприятие отговаря на критериите за класифициране като държано за продажба съгласно МСФО 5 Нетекущи активи,държани за продажба и преустановени дейности, то се отчита в съответствие с този МСФО.

Вж. също ПКР-12 Консолидация—предприятия със специално предназначение.

(б) притежава властта да управлява финансовата и оперативна политика на предприятието по силата на устав или споразумение;

(в) притежава властта на назначава или освобождава мнозинството от членовете на съвета на директорите или еквивалентен ръководен орган и контролът над предприятието е чрез този съвет или орган; или

(г) притежава властта да подава мнозинството от гласовете на заседания на съвета на директорите или еквивалентен ръководен орган и контролът над предприятието е чрез този съвет или орган.

 1. Дадено предприятие може да притежава гаранции на акции, кол опции за акции, дългови или капиталови инструменти, които могат да бъдат конвертирани в обикновени акции или други сходни инструменти, имащи потенциал, ако бъдат упражнени или конвертирани, да дадат на предприятието права на глас или да намалят правата на глас на друга страна по отношение на финансовата и оперативната политика на друго предприятие (потенциални права на глас). Съществуването и ефектът от потенциалните права на глас, които в момента подлежат на упражняване или са конвертируеми, включително потенциални права на глас, държани от друго предприятие, се вземат под внимание, когато се прави оценка дали предприятието има власт да управлява финансовата и оперативната политика на друго предприятие. Потенциалните права на глас не подлежат на упражняване в момента или не са конвертируеми, когато например те не могат да бъдат упражнени или конвертирани до определена бъдеща дата или до възникването на дадено бъдещо събитие.

 2. При оценката дали потенциалните права на глас допринасят за контрола, предприятието проучва всички факти и обстоятелства (включително условията на упражняване на потенциалните права на глас и всякакви други договорни споразумения, независимо дали разглеждани индивидуално или в комбинация), които се отразяват върху потенциалните права на глас, с изключение на намерението на ръководството и финансовата способност за упражняване или конвертиране на тези права.

 3. Дадено дъщерно предприятие не се изключва от консолидация, просто защото инвеститорът е организация за рисков капитал, общ фонд, тръстова единица или сходно предприятие.

 4. Дадено дъщерно предприятие не се изключва от консолидация, тъй като неговата стопанска дейност е различна от дейностите на други предприятие в групата. Съществена информация се предоставя чрез консолидиране на такива дъщерни предприятия и оповестяване на допълнителна информация в консолидираните финансови отчети относно различните стопански дейности на дъщерните предприятия. Например, оповестяванията, изисквани от МСФО 8 Оперативни сегменти, помагат за обясняване важността на различните стопански дейности в групата.Консолидационни процедури


18 При изготвянето на консолидираните финансови отчети, предприятието обединява финансовите отчети на компанията-майка и нейните дъщерни предприятия „ред по ред", като събира сходни позиции по активи, пасиви, собствен капитал, приходи и разходи. За да могат консолидираните финансови отчети да представят финансова информация за групата така, сякаш тя е за едно стопанско предприятие, се предприемат следните стъпки:

(а) елиминира се балансовата сума на инвестицията на компанията-майка във всички дъщерни предприятия и дела на компанията-майка в собствения капитал на всички дъщерни предприятия (вж. МСФО 3, където е описано третирането на всички възникващи репутации);

(б) идентифицират се неконтролиращите участия в печалбата или загубата на консолидираните дъщерни предприятия за отчетния период; и

(в) неконтролиращите участия в нетните активи на консолидираните дъщерни дружества се идентифицират отделно от собствения капитал на акционерите на компанията-майка в тях. Неконтролиращите участия в нетните активи включват:

(i) сумата на тези неконтролиращи участия към датата на първоначалната комбинация, изчислена в съответствие с МСФО 3; и

(ii) дела на неконтролиращото участие в промените в собствения капитал от датата на комбинацията.


 1. Когато съществуват потенциални права на глас, дяловете от печалбата или загубата и промените в собствения капитал, разпределяни в полза на компанията-майка и неконтролиращите участия, се определят въз основа на съществуващите участия в собствеността и не отразяват възможно упражняване или конвертиране на потенциални права на глас.

 2. Вътрешногруповите салда, сделки, приходи и разходи следва да бъдат изцяло елиминирани.

 3. Вътрешногруповите салда и сделки, включително приходи, разходи и дивиденти се елиминират изцяло. Печалбите и загубите, възникващи по вътрешногрупови сделки, които са признати в активите, като например материални запаси и дълготрайни активи, се елиминират изцяло. Вътрешно-груповите загуби могат да показват обезценка, за която в консолидираните финансови отчети се налага признаване. МСС 12 Данъци върху дохода е приложим по отношение на временни разлики, които възникват в резултат на елиминирането на печалбите и загубите, възникващи от вътрешно-групови сделки.

 4. Финансовите отчети на компанията-майка и нейните дъщерни предприятия, използвани за изготвянето на консолидираните финансови отчети, се изготвят към същата отчетна дата. Когато краят на отчетния период на компанията-майка и дъщерното предприятие са различни, дъщерното предприятие изготвя за целите на консолидацията допълнителни финансови отчети към същата дата както тази на отчетите на компанията-майка, освен ако е практически невъзможно това да бъде направено.

 5. Когато, в съответствие с параграф 22, финансовите отчети на дъщерното предприятие, използвани за изготвяне на консолидираните финансови отчети, са изготвени към отчетна дата, различна от тази на компанията-майка, се правят корекции за отразяване на ефекта от съществени сделки или събития, възникващи между тази дата и датата на финансовите отчети на компанията-майка. Във всеки случай, разликата между края на отчетния период на дъщерното предприятие и този на компанията-майка не следва да надвишава три месеца. Продължителността на отчетните периоди и всяка разлика в края на отчетните периоди се запазват от период в период.

 6. Консолидираните финансови отчети се изготвят при прилагане на еднаква счетоводна политика за сходни сделки и други събития при сходни обстоятелства.

 7. Ако даден член на групата използва счетоводна политика, различна от възприетата в консолидираните финансови отчети за сходни сделки и събития при сходни обстоятелства, при изготвянето на консолидираните финансови отчети се правят подходящи корекции във финансови отчети на този член.

 8. Приходите и разходите на дъщерното предприятие се включват в консолидираните финансови отчети от датата на придобиване, както е определено в МСФО 3. Приходите и разходите на дъщерното предприятие се базират на стойностите на активите и пасивите, признати в консолидираните финансови отчети на компанията-майка към датата на придобиване. Например, разход за амортизация, признат в консолидирания отчет за всеобхватния доход след датата на придобиване следва да се базира на справедливите стойности на свързаните амортизуеми активи, признати в консолидираните финансови отчети към датата на придобиване. Приходите и разходите на дъщерно предприятие се включват в консолидираните финансови отчети до датата, на която компанията-майка престава да контролира дъщерното предприятие.

 9. Неконтролиращите участия се представят в консолидираните отчети на финансовото състояние в собствения капитал, отделно от собствения капитал на собствениците на компанията-майка.

 10. Печалбата или загубата и всеки компонент на друг всеобхватен доход се отнасят към собствениците на компанията-майка и към неконтролиращите участия. Общият всеобхватен доход се отнася към собствениците на компанията-майка и към неконтролиращите участия, дори ако това води до дефицитно салдо на неконтролиращите участия.

 11. В случай, че дадено дъщерно предприятие има в обращение кумулативни преференциални акции, които са класифицирани като собствен капитал и се държат от неконтролиращи участия, компанията-майка изчислява своя дял от печалбите или загубите, след като бъдат извършени корекции за дивидентите върху тези акции, независимо от това дали тези дивиденти са били обявени или не.

 12. Промени в участието на компанията-майка в собствеността на дъщерно предприятие, които не водят до загуба на контрол, се отчитат като операции със собствения капитал (т.е. операции със собствениците в качеството им на собственици).

 13. При такива обстоятелства, балансовите суми на контролиращите и неконтролиращи участия се коригират, за да се отразят промените в относителните им участия в дъщерното предприятие. Всяка разлика между сумата, с която се коригират неконтролиращите участия, както и справедливата стойност на платеното или получено възнаграждение, се признава директно в собствения капитал и се отнася към собствениците на компанията-майка.


  1   2

Свързани:

Отчети Обхват iconСс №1 представяне на финансови отчети
Сс 1 определя базата за представяне на финансови отчети с общо предназначение, за да се осигури възможност за сравнимост на финансовите...
Отчети Обхват iconЦел сс 27 определя реда за съставянето и представянето на консолидираните финансови отчети и отчитането на инвестициите в дъщерни предприятия. Обхват
Сс 27 Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия
Отчети Обхват iconСс №1 представяне на финансови отчети
Сс 1 определя базата за представяне на финансови отчети с общо предназначение, за да се осигури възможност за сравнимост на финансовите...
Отчети Обхват iconОбн. Дв бр. 30 от 7 Април 2005г., изм. Дв бр. 86 от 26 Октомври 2007г
Сс 41 определя специфичните изисквания към счетоводното отчитане и представяне на биологичните активи и селскостопанската продукция...
Отчети Обхват iconСс №13 отчитане при ликвидация и несъстоятелност
Сс 13 определя реда за счетоводно отчитане и за съставяне на финансови отчети от предприятията в производство по ликвидация или в...
Отчети Обхват iconБ отчет за приходите и разходите; в отчет за собствения капитал
Сс 1 определя базата за представяне на финансови отчети с общо предназначение, за да се осигури възможност за сравнимост на финансовите...
Отчети Обхват iconМеждународен счетоводен стандарт 8
Счетоводната политика, счетоводните приблизителни оценки и коригирането на грешки. Настоящият стандарт има за цел да подобри значението...
Отчети Обхват iconРегламент (ЕО) №
Настоящият стандарт се прилага при финансови отчети на планове за пенсионно осигуряване, ако се изготвят такива отчети
Отчети Обхват iconМеждународен стандарт за финансово отчитане 1
Целта на настоящия Международен стандарт за финансовo отчитане (мсфо) е първите финансови отчети на предприятието по мсфо, както...
Отчети Обхват iconЗлатен лев холдинг ад финансови отчети
А. Коментар и анализ на финансовите отчети и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом