Процедура открит конкурс по реда на нвмоп
ИмеПроцедура открит конкурс по реда на нвмоп
страница1/9
Дата на преобразуване12.06.2013
Размер1.32 Mb.
ТипКонкурс
източникhttp://www.shabla.info/docs/290714f76858add6cba147df4bd89622.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ПРОЦЕДУРА ОТКРИТ КОНКУРС ПО РЕДА НА НВМОП,

С ПРЕДМЕТ „ИЗБОР НА СТРОИТЕЛ ЗА „ОБНОВЛЕНИЕ И ЕСТЕТИЗАЦИЯ НА ГРАДСКИ ПАРК В ГР. ШАБЛА”, ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013 Г., ОС 3, МЯРКА 322, ДОГОВОР 08/322/00357 ОТ 27.10.2009 г.”

Настоящата обществена поръчката се обявява на основание чл. 1, ал. 2, т. 2, вр. с чл. 3, ал. 2 от НВМОП и е в рамките на проект „Обновление и естетизация на Градски парк в гр. Шабла”, финансиран по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., ос 3, мярка 322, Договор 08/322/00357 от 27.10.2009 г.

Срок на изпълнение: 4 месеца.

Прогнозна стойност: 1219118,00лв. без ДДС

Общата цел на проекта е да подобри привлекателността на жизнената среда в гр. Шабла, Община Шабла, което от своя страна ще доведе до повишаване качеството на живот на населението и е стъпка към постигане на устойчиво развитие.

Конкретната цел на проекта е подобряване на средата за живот в центъра на общината – гр. Шабла, чрез:

 • рехабилитация на обществени зелени площи - Градски парк;

 • съвременна организация и модерно управление на зелената система на общината;

 • създаване на възможности за пълноценно и здравословно осмисляне на свободното време на жителите и гостите на общината.Проектът ще се изпълнява на територията на област Добрич, община Шабла, гр. Шабла, ЕКАТТЕ - 83017.

 1. Съществуващо положение
  1. Описание на обекта


Площадката се намира в УПИ – IX – за парк, кв. 133 по плана на гр. Шабла, община Шабла. Теренът, на който ще се извършват интервенциите е с равнинен характер. Имотът е собственост на Възложителя:


 • Обща площ - 95 506 м2

 • Категория на обекта съгласно чл. 137 от ЗУТ – IV /четвърта/ Б категория
  1. Налична документация и предвидени интервенции


За обекта са изготвени проекти във фаза техническа, като е определен обхватът на рехабилитационните дейности и строително-монтажните работи и са изготвени количествени сметки. Издадено е разрешение за строеж на основание чл. 148, ал. 1, 2 и 4, чл. 144, ал. 1 и чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ.

Техническите проекти, по които ще се изпълняват отделните видове рехабилитационни дейности и СМР съдържат следните части:

 • Част “Архитектурна”;

 • Част “Конструктивна”;

 • Част “ВиК инсталации”;

 • Част “Електроинсталации”;

 • Част “Трасировъчен план и вертикална планировка”;

 • Част „Паркоустройство и озеленяване”;

 • План по безопасност и здраве;

 • Количествени сметки;

 • Обяснителни записки, поясняващи функционалното и композиционното решение, с обосновка за избраните материали, към която са приложени, издадените във връзка с проектирането, документи и изходни данни.


Предвиденият за рехабилитация парк и включените в него зелени площи и площадни пространства са интегрирана част от комплексното жизнено пространство в Шабла.

 1. Предвидени интервенции:


Основният подход към строителната площадка щe се осъществява по прилежащите към територията на парка улици. Предвижда се обновяване на градския парк като се създават четири основни зони:


 • Централна представителна зона с лятна сцена и алея с цветя и водно огледало

 • Зона за майки с деца с три детски площадки, на които са разположени съоръжения за самостоятелни или групови игри за всички възрастови групи деца, както и място за наблюдение и почивка на придружаващите ги родители.

 • Зона за спортни игри – резервирани свободни площи в северната част на парка;

 • Зона за разходка и пикник в южната част на парка


Една от алеите в парка ще се оформи като велосипедна. Предвижда се цялостно ограждане на терена с ажурна ограда с бетонов цокъл и няколко входа. Извън оградата на парка, така че да има възможност за денонощно ползване ще се изградят два паркинга. Сградата на Лятната сцена е с открит подиум в предната си част, повдигнат от терена на 90 см. Пресечена е с масивна декоративно оформена висока стена с отвори към вътрешната част. Зад нея е разположена покритата част на сцената, с две веранди със стълбища, входове към кулисите, две гримьорни с тоалетни възли в задната част. Предвидена е масивна стоманобетонова конструкция за сградата на сцената с частичен плосък покрив над обслужващите помещения и дървена покривна конструкция върху стоманобетонови греди за средната сценична част. По централната алея е предвидена и още една атрактивна зона – край “водното огледало”. Проектираната водна площ е ситуирана в средната част на главната алея. Конструкцията на водното огледало също е масивна стоманобетонова със съответните изолационни и облицовъчни материали, съгласно приложения детайл в архитектурната част.


Предвиденото захранване с питейна вода е от прилежащата улична мрежа, като в зоните на паркингите и сцената са проектирани пожарни хидранти. Захранени са чешмите за питейна вода, водното огледало ще ползва циркулационна вода посредством специална инсталация, предвидени са захранващи клонове до бъдещите спортни игрища и кафе-бар.


За сцената са предвидени вътрешни мрежи и външни съоръжения за заустване поотделно на битовите и дъждовни води. Проектиран е подземен стоманобетонов резервоар за събиране на дъждовната вода от покрива на сцената и околните плочници с цел осигуряване на вода за поливни нужди. Ел.инсталацията е проектирана с подземна кабелна мрежа, захранваща парковото осветление по алеите и отделните самостоятелни обекти на площадката.


Типове интервенции:

 • Изграждане на съоръжения – сцена в централна зона - изграждане на сцена от стоманобетонна конструкция с метален покрив.

 • Изграждане на външни ВиК връзки – изкопни работи, полагане на тръби, изграждане на водомерна шахта.

 • Вертикална планировка - направа на необходимите изкопи и насипи; поставяне на настилки; поставяне на бордюри; оформяне на алеите и тротоарите; затревяване на спортните площи и детските площадки; формиране на пространствата за цветните площи.

 • Архитектурни работи – сцена - поставяне на гланцирана циментова замазка на стъпала и поставяне на тротоарни плочки; поставяне на ограда; оформление на детски площадки; оборудване за детски площадки и парково обзавеждане.

 • Електрически инсталации - поставяне на осветление на парка и паркинга; поставяне на осветление на игрищата; изграждане на силова инсталация; изграждане на заземителна инсталация.

 • Озеленяване на парковото пространство – изкореняване на закелявелите храсти; резитба за оформяне на короните на дърветата и храстите; събиране на неплодна и ще се достави и разстеле плодна пръст; подготовка на почвата и засаждане с тревни смески; засаждане на различни видове широколистни и иглолистни дървета, храсти и вечнозелена растителност.


Технико- икономически показатели:Зелени площи

79 736 кв. м.

Пешеходни алеи

7 784 кв. м.

Бордюри

767 кв. м.

Велосипедна алея

1 758 кв. м.

Водна площ

69.50 кв. м.

Детски площадки

729 кв. м

Сцена

183 кв. м.

Паркинги

1 393 кв. м.

Ограда

336.50 м.

Резервирани терени за спорт

2 750 кв. м
 1. Видове рехабилитационни дейности и СМР

  1. По част „Архитектурна”

ОБЯСНИТЕЛ Н А ЗАПИСКА

ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА

Проектът е изготвен по възлагане от Инвеститора – Община Шабла, съгласно Договор за проектиране №Д-65/26.04.2010г. Проекта е финансиран по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г.,Ос 3,мярка 322,с Договор 08/322/00357 от 27.10.2009г.

Проекта се изготвя на базата на Техническо задание, предоставено от Инвеститора, в което са изяснени целите и задачите, предмет на проекта, а именно подобряване на средата на живот в центъра на Общината. Градският парк трябва да се превърне в място, където жителите и гостите на града да имат възможност да използват свободното си време за отдих, спорт, социални контакти, игри за деца и културни мероприятия.

Настоящия проект предвижда в парцела, отреден за Градски парк да се извършат мероприятия по Обновление и естетизация на съществуващия парк в съответствие с Одобрените вече на фаза Идеен проект дейности и предвидения за тях бюджет.

Преди започване на работа по техническия проект, проектантския екип направи обстоен оглед на обекта и проведе срещи на място с представители на Общината и се запозна с желанието им за доразвиване на основните насоки на проектната идея и отстраняването на някои недостатъци, свързани с отпадналите от проекта дейности.

На срещата се уточниха и се съгласуваха новите предложения на екипа за придържане към съществуващата алейна мрежа, която е изградена почти изцяло в пейзажен стил и доразвиването й с нови клонове с цел затваряне пръстеновидно на всички алеи и създаване на Главен композиционен център/ос и Мини центрове за отдих и социални контакти.

В проекта са предвидени за създаване съответните различни зони, указани в техническото задание и са конкретизирани необходимите интервенции по всички части, свързани с развиването на Проектната идея.

1.СИТУАЦИОННО РЕШЕНИЕ :

Проектът се развива на целия терен като се създават четири основни зони :

 • Централна представителна зона- създадена е в средната част на парка и условно го разделя на две-южна и северна част. Оформена е двойна входна алея с цветни партери по средната ос и водно огледало, предсталвяващи основната напречна композиционна ос на парка, подчертава се основния пешеходен поток идващ от близката улица по продължението на тази ос, която води към центъра на града. В западна посока като задънка на главната ос е ситуирана Лятната сцена, край която е образувано площадно пространство с пейки и свободна площ за допълнително поставяне на седящи места при организирани културни мероприятия.

 • Зона за майки с деца-Рекреационна зона, разположена в близост до главната алея и централния вход, северно от тях. Тук са предвидени кътове за отдих, алейна мрежа с по-декоративни настилки и зеленина, както и основно съоръжения за игра на подрастващи, групирани по възрасти в три отделни модула, свързани помежду си. В непосредствена близост е резервирана площ на мястото на съществуваща бетонова площадка, която ще се използва за ситуиране на летен кафе-бар-предмет на бъдещ проект.

 • Спортна зона за спортни игри- резервирани са свободни тревни площи в северната част на парка,където проектантите считат, че мястото позволява по-малка или нулева интервенция, свързана с унищожаване на съществуваща дървесна и храстова растителност. Ситуирани са едно игрище за мини-футбол и два тенис-корта. Проектната разработка за тях и прилежащите им обслужващи сгради също ще бъдат част от друг-бъдещ проект.

 • Тиха зона за разходка и пикник – за тази дейност е предвидена цялата южна част на парка, където се запазва максимално съществуващата растителност, оформена в доста големи дървесни масиви, като ще се предвидят мероприятия за прочистване на някои закялевели дървета и храсти особено край алейната мрежа с цел създаване на повече въздух около тях и конфорт при разходка. На пресечените точки на алеите са оформени мини площадчета с пейки, чешмичка и кошчета за отпадъци, където има възможност за отдих и почивка. На оформените без дървесна и храстова растителност малки затревени полянки край алеите се създадени условия за пикник.

 • Велосипедна алея – Това е новото предложение на проектантския екип. Във връзка с голямата използваема площ на парка и липсата на достатъчно обезопасени места за упражняване на този вид спорт или хоби по градските улици, считаме,че това е едно разумно предложение за развиване на двигателната култура на населението и възможност за една живописна разходка из целия парк. Това ще бъде най- дългата алея в парка, проектирана като ринг с вход и изход през двата прилежащи паркинга, без да пресича пешеходните алеи и централните пространства и да създава условия за злополуки. Частично алеята е ситуирана по самостоятелно обособено трасе, частично е прилежаща с пешеходна алея, но разделена със съответната маркировка в различен цвят и сигнализация.

 • Зона за паркиране - Предвидени за целта са два модула с вход-изход от прилежащата от изток улица, ситуирани като “джобове” вътре в парцела, но извън оградата на парка, така че да има възможност за денонощно ползване. Единият паркинг е в северната част и е свързан с обслужване преди всичко на спортната зона, а другият е в южната част в близост до ценралния вход и с повече предвидени паркоместа.

 • Ограда на парка - Предвижда се цялостно ограждане на терена с ажурна ограда с бетонов цокъл и няколко обособени входове за влизане –един двоен централен вход и изход по главната композиционна ос, по един за двата паркинга и още един допълнителен от южната прилежаща улица, която е главна входна артерия за града и по нея минава автобусен транспорт. Целта на изпълнението на оградата е да се осъществи ефективна охрана на обекта денонощно като вечер вратите да се заключват след определен час.2.ФУНКЦИОНАЛНО РЕШЕНИЕ И ОБОРУДВАНЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ЗОНИ:


Основен акцент в централната зона и “задънка” на композиционната ос представлява сградата на Лятната сцена. Решена е с открит подиум в предната си част, повдигнат от терена на 90 см. Пресечен отзад с масивна декоративно оформена висока стена с отвори към вътрешната част. Зад нея в полукръгъл обем е разположена покритата част на сцената,решена симетрично на ценралната ос-две веранди със стълбища, входове към кулисите, две гримьорни с тоалетни възли в задната част. Тук също си позволихме да предложим изцяло ново решение за визията на тази сграда, тъй като предвиденото в Идейния проект е крайно нефункционално, недостатъчно като площ и му липсват важни помещения, за да се използва рационално по предназначение. Нашата концепция за тази сграда е тя да може да служи за организирането на малки летни концерти, театрални постановки и мини-спектакли, танцови и други забави, митинги и събрания. По този начин се създава възможност в парка да се привлекат повече хора и това да се превърне в традиционно място за срещи в града през топлите летни вечери. Разбира се един от основните проблеми за реализацията на идеята в случая, остава осигуряването на бюджет за построяването на тази сграда, както и свързаната с нея инфраструктура – захранване с права и обратна вода и ток.

По централната алея е предвидена и още една атрактивна зона –край “водното огледало”. Проектираната водна площ е ситуирана между големите цветни партери в средната част на главната ос и ще бъде прилекателен център за почивка и прохлада през лятото. Предвидени са няколко вида декоративни водни струи, създаващи водни ефекти, разположени централно и двата края по дължина на басейна.

В зоната за майки с деца са проектирани три детски площадки, на които са разположени съоръжения за самостоятелни или групови игри за всички възрастови групи деца, както и място за наблюдение и почивка на придружаващите ги родители. Съоръженията са предвидени с охранителни зони помежду си, така че да се създаде повече совободно пространство и обем около тях. Различния цвят на гумената ударопоглъщаща настилка е предвиден също за допълнително визуално зониране на съоръженията и лесното им разпознаване от децата. Предвидените съоръжения са подбрани така, че да развиват всички възможни двигателни рефлекси и умения у децата и да създават възможности за комбинативна игра и повече разнообразни развлечения.В близост до площадките е предвидена чешма-фонтанка и бъдещо лятно заведение-кафе бар.

3.КОНСТРУКТИВНО РЕШЕНИЕ :

Предвидена е масивна стоманобетонова конструкция за сградата на сцената с частичен плосък покрив над обслужващите помещения и дървена покривна конструкция върху стоманобетонови греди за средната сценична част. Проектиран е подземен стоманобетонов резервоар за събиране на дъждовната вода от покрива на сцената и околните плочници с цел осигуряване на вода за поливни нужди, което е съществен проблем за района. Конструкцията на водното огледало също е масивна стоманобетонова със съответните изолационни и облицовъчни материали съгласно приложения детай в архитектурната част. За масивната част на оградата са дадени указания за изпълнение,както и за замонолитване в нея на металните пръти на ажурната й част, предвидена е деформационна фуга на всеки 20 м. и допълнително укрепване на мрежата с наклонени пръти около входовете .


4.ИНСТАЛАЦИОННИ ЧАСТИ :


Предвиденото захранване с питейна вода е от прилежащата улична мрежа,като в зоните на паркингите и сцената са проектирани пожарни хидранти. Захранени са чешмичките за питейна вода,водното огледало с циркулационна вода посредством специална за целта инсталация с помпа, предвидени са захранващи клонове, затапени като “чакащи”до бъдещите спортни игрища и кафе-бар.

За сцената са предвидени вътрешни инсталационни мрежи и външни съоръжения за заустване поотделно на битовите и дъждовни води.

Ел.инсталацията е проектирана с подземна кабелна мрежа, захранваща парковото осветление по алеите и отделните самостоятелни обекти на площадката.


Технико- икономически показатели :


Обща площ на терена 95 506 кв.м.

В това число:

 • Зелени площи 79 736 кв.м.

 • Пешеходни алеи 7 784 кв.м.

 • Бордюри 767 кв.м.

 • Велосипедна алея 1 758 кв.м.

 • Водна площ 69.50 кв.м.

 • Детски площадки 729 кв.м.

 • Сцена 183 кв.м.

 • Паркинги 1 393 кв.м.

 • Ограда 336.50

 • Резервирани терени за спорт 2 750 кв.м.


Категория на обекта по ЗУТ : Четвърта “б”  1. Част “Конструктивна”

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ЧАСТ: КОНСТРУКЦИИ

Конструктивния проект е разработен в съответствие с архитектурния и вертикалната планировка. Проектирани са сцена , водно огледало и резервоар. Сцената е с монолитна конструкция с носещи елементи стоманобетонови плочи греди , колони и носещи зидове от плътни тухли на вароциментов разтвор.Покрива върху сцената е дървена конструкция стъпваща на стоманобетонови-те греди , а над обслужващите помещения плоча стъпваща на греди и носещите зидове. Пода на сцената е задигнат над нивото на терена и е армирана бетонова настилка върху уплътнени обратни насипи. Конструкцията на сцената е изследвана и оразмерена по метода на крайните елементи - МКЕ с прграма „TOWER – 6 “. За цялата конструкция е предвиден бетон клас В15 и стомана клас А-І и А-ІІІ.

Сградата е осигурена на земетръс IX степен с коефициент на сеизмичност Кс=0.27. Сеизмичните сили се поемат от зидовете от плътни тухли в двете посоки.

Фундирането е решено с единични и ивични фундаменти.Фундаментите са оразмерени за изчислително почвено натоварване Rо=190kN/m2 съгласно изготвения инженерно-геоложки доклад на обекта. Водното огледало е с дълбочина 60см със стоманобетонова конструкция над нивото на терена. Армирано е конструктивно с мрежи N8 през 15см. Под дъното му трябва да се изземе хумусния пласт до здрава почва и изпълнят обратни насипи от строителна почва или чакъл , които се уплътняват на пластове по 20см. Подложния бетон ще се изпълни върху уплътнения последен пласт чакъл.

Проекта на резервоара е изготвен съгласно изискванията на част ВК. Конструкцията е стоманобетонова армирана конструктивно. Разположен е под нивото на терена. За огледалото и резервоара е предвиден бетон клас В 15и стомана клас А-ІІІ.


  1. Част “ВиК инсталации”

Обяснителна записка

ЧАСТ: В и К

Настоящия проект се изготви по искане на инвеститора и на основание архитектурните разработки за разположените в парка площадки, съоръжения и сгради. Съгласно тяхното разположение,вид и тяхната потребност е разработена водопроводната и канализационна мрежа за обекта.

Водопроводна мрежа

Осигуряването с питейна вода се осъществява от съществуващия уличен водопровод Е 150 минаващ по граничещата с парка улица. Предвиждаме едно отклонение от него с тротоарен спирателен кран и водомерна шахта разположена на 2 метра от регулационната граница. Главния водопроводен клон минава успоредно на главната алея на 1,5 м от южната страна, до сцената. От него са предвидени захранващи водопроводни клонове към водното огледало,и две питейни фонтанки- една при детската площадка и една на 70 метра в южната част. Продължението на водопровода след детската площадка е с оглед на бъдещо изграждане на временни заведения.В непосредствена близост до сцената е предвиден един пожарен хидрант.Сградната водопроводна инсталация на сцената осигурява вода на два санитарни възела оборудвани с тоалетна и тоалетна мивка. Изгражда се от тръби рр-ф 20 и 25.За снабдяване на мивките с топла вода е предвиден един ел.бойлер с обем 50 л. Към отклонението за водното огледало сме предвидили циркулационна помпа за Q =2 л/с и 1,5 kw., която осигурява напора на фонтана. Помпата и дюзите са избрани от каталога на фирмата „Акватек” гр. Варна. За осигуряване противопожарно водно количество към двата паркинга сме предвидили изграждане на два пожарни хидранта към уличната мрежа

Канализационна мрежа

Отпадните води от санитарните прибори в сградата се отвеждат до водоплътна яма, тъй като в района няма изградена канализация. Сградната канализация се изгражда от РVС тръби ф 50 и ф 110.Външната тръба до ямата е от РVС ф 160. Отвеждане на дъждовните води от сградата и площадките. Отвеждане на дъждовните води от покрива на сградата се осигурява от две водосточни тръби ф 80 , които на височина 1,8 м. от терена са чугунени , а над тази височина – пластмасови. Попадналите дъждовни води на сцената се отвеждат с помощта на готови елементи – пластмасови полутръби покрити с решетки - монтирани под подовата настилка.Поради това,че подпочвените води в района са на голяма дълбочина, а от питейния водопровод не е разрешено поливане предвиждаме дъждовните води от сградата и тези от площадката пред нея да се събират в един резервоар и да се използват за поливане на зелените площи наоколо. Проекта за резервоара е към том конструктивната част . За отвеждане на дъждовните води от площадките с настилки предвиждаме изграждане на дъждоприемни шахти , от които водата се отвежда в зелените площи около тях с перфорирани РVС тръби ф110. По този начин поне малко се увеличава почвената влага в зелените площи наоколо.


  1. Част “Електроинсталации” –

Обяснителна записка

ЧАСТ: ЕЛЕКТРО

I.Обща част.

Настоящият проект е разработен на базата на :

 1. Задание от инвеститора.

 2. Скица с виза за проектиране

 3. Архитектурен проект

 4. Проект част ” Конструкции”

 5. Проект част ” ВиК”

 6. Проект част „Озеленяване”

7. Действуващите към момента в страната закони, наредби и правилници:

- Наредба № 4/14.08.2003 г. на МРРБ и МЕЕР за проектиране, изграждане и експлоатация на ел.уредби в сгради

- БДС 1786 – 84 Осветление естествено и изкуствено

- Наредба № 2/Противопожарни строително – технически норми доп. ДВ бр. 33/94

- Наредба № 4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

- Наредба № 3/2005 г. на МЕЕР за устройството на ел.уредби и електропроводни линии .

 • Наредба №8 /2004 г. на МРРБ за Мълниезащита на сгради,външни съоръжения и открити пространства

8. Проспекти и каталози на фирми за кабели и ел.оборудване.

II.Специална част

В проекта се дават решения по следните инсталации :

  • Ел.табла захранващи линии и площадкова ел.мрежа.

  • Парково алейно светление

  • Електроинсталации-сцена


II.1.ЕЛ.ТАБЛА, ЗАХРАНВАЩИ ЛИНИИ и ПЛОЩАДКОВА КАБЕЛНА ЕЛ.МРЕЖА.

В настоящия проект е разработена площадкова ел.мрежа захранваща обособените подобекти на парка .

От ТНН на ТП с кабел СВТ 4х35мм2 се захранва Електромерно ел.табло поТЕПО,монтирано на фасадата на трафопоста .

От ТЕПО с кабел САВТТ 5х95мм.кв. положен подземно в изкоп се захранва ел.таблото на ГРТ на парка.

От ГРТ с кабели САВТ 5х10 мм .кв. положени подземно се захранват токовите кръгове за алейното осветление на северната част от парка.

От ГРТ с кабел САВТ 5х70мм.кв. се заранва РТ1,захранващо осветлението на централната и южната част на парка.

От РТ1 с кабел САВТ5х16 мм.кв.се захранва Т сцена.

От РТ1 с кабел САВТ 5х4 мм.кв. се захранва Т фонтан.

От РТ1 с кабели САВТ 5х10 мм .кв. положени подземно се захранват токовите кръгове за алейното осветление нацентралната и южната част от парка.

Схемите на електротаблата са показани на съответните чертежи.

Всички ел.табла да се изпълнят със отделни шини “нула -N“ и “земя-PE”, като в таблата с дефектно токова защита , шина N да бъде изолирана от шина земя. За заземяване на корпусите на ел.таблата и консуматорите ще се използува третото / петото/ жило на захранващите кабели.

С цел защита от токове на утечка и по добра пожаробезопасност при нарушаване на изолацията на кабелите и проводниците , са предвидени дефектно токови защити с чувствителност 30 mA за токовите кръгове на контактите .

II.2 Парково осветление

Парковото осветлени да се изпълни с осветители с натриеви лампи 70W ,монтирани на метални тръбни стълбчета с височина 4м от кота терен.

Кабелът за захранване на парковите осветители е САВТ 5х10мм.кв.При отклоненията и вкрая на клона да се използува кабел САВТ 5х6мм.кв.,САВТ 4х4мм.кв.и САВТ 3х4 мм.кв.

Полагането на кабелите да стане в изкоп 0,8/0,4м,като на дъното се направи 10см подложка от рохка пръст или пясък.Полага се кабела ,и над него се насипва 10см рхка пръст или пясък.На 35см над кабела се полага предупредителна пластмасова лента. Кабелите се полагат на отстояние 0,6м от края на алеите.

На всеки първи , ъглов и краен стълб да се изгради заземление с заземителни колове от поцинкована ъглова стомана L 63/63/6/1500 мм.

След монтирането и преди приемането на обекта да се иизмерят от оторизирана лаборатория стойностите на преходното съпротивленииена заземителите,което трябва да бъде помалко от 10 Ома.

Сеченията на кабелите са проверени по загуба на напрежение < 5%.

Във всеки стълб кабелите да се въвеждат като се спазват минимално допустимите радиуси на огъване. Краищата на кабелите да се оформят със суха разделка.

Във всеки стълб да се монтира клемна дъска и автоматичен предпазител 6А-крива С.

От клемното съединение до осветителя по вътрешността на стълба се изтегля кабел СВТ 3х1,5мм.кв.

II.2 Светлотехнически изчисления.

Светлотехническите изчисления са направени с програма DIALUX=

Парковото осветление се класифицира като клас S5 ,който изисква следните показатели.

Средна осветеност Еср. >3 lx;

Минимална осветеност Е мин> 0.6 lx

II.3 Управление на осветителната уредба.

Управлението на парковото осветление епредвидено да става чрез програмен автомат/часовников превключвател.

III. Ел.инсталации сцена.

Вътрешната осветителна инсталация ще се изпълни с трижилни проводници ПВВ-МБ1 скрито под мазилката.

Разположението, вида, мощността и броят на осветителните тела са съобразени с предназначението и с примерното обзавеждане на съответното помещение.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Свързани:

Процедура открит конкурс по реда на нвмоп iconЗа участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка по реда на нвмоп с предмет
За участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка по реда на нвмоп
Процедура открит конкурс по реда на нвмоп iconЗа участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл2, ал. 1, т. 2 от нвмоп
С настоящото, Ви представяме нашата оферта за участие в обявения от Вас конкурс за възлагане на обществена поръчка по реда на чл2,...
Процедура открит конкурс по реда на нвмоп iconКонкурс    Община Карлово обяви открит конкурс по нвмоп за Проект на 

Процедура открит конкурс по реда на нвмоп iconВ процедура за възлагане на малка обществена поръчка открит конкурс
В процедура за възлагане на малка обществена поръчка – открит конкурс по наредбата за възлагане на малки обществени поръчки
Процедура открит конкурс по реда на нвмоп iconОбщина мадан
В процедура за възлагане на малка обществена поръчка по реда на глава четвърта от наредбата за възлагане на малки обществени поръчки...
Процедура открит конкурс по реда на нвмоп iconРешение №09-90/03. 05. 2010 г на Кмета на община Банско за откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс
За участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет
Процедура открит конкурс по реда на нвмоп iconВ малка обществена поръчка чрез открит конкурс по реда на нвмоп с предмет: „
Ианмсп – централна администрация и девет регионални сектора”, с три обособени позиции: Обособена позиция №1 „Доставка на канцеларски...
Процедура открит конкурс по реда на нвмоп iconПроцедура за възлагане на малка обществена поръчка по реда на чл. 2, ал. 1, т. 2 от нвмоп с предмет

Процедура открит конкурс по реда на нвмоп iconЦеново предложение по процедура – открит конкурс за избор на изпълнител за маркиране на насаждения и дървета за сеч
Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването...
Процедура открит конкурс по реда на нвмоп iconОткрит конкурс по нвмоп за избор на изпълнител на обществена поръчка
Аис в община Монтана и интеграция с аис на целевите общини по проекта: Вършец, Берковица, Георги Дамяново, Бойчиновци и Чипровци
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом